Pawčinu wožiwić

štwórtk, 02. apryla 2015 spisane wot:
Budyšin (SN/MiR). Serbske młodźinske towarstwo Pawk chce z digitalnym časopisom Pawčina sylnišo na sebje a swoje aktiwity skedźbnjeć. Wona złožuje so wobsahowje a po wuhotowanju na ně­hdy w njestajnych wotstawkach ćišćany časopis pod samsnym titlom. Digitalne wudaće informuje wo serbskim žiwjenju, wosebje z wobłuka młodźiny. W internetnej prezentaciji http://pawcina.blogspot.de/, kotraž so nětko online testuje, zhonja zajimcy wo turněrje Pokerserb 2015 spočatk měrca w Radworskej wo­hnjowobornej gratowni. Dale móža so wo tym wobhonić, zo staj Michał Kral a Franciska Grajcarekec towarstwo Pawk zastupowałoj na hłownej zhromadźiznje Domowiny. Zdobom posrědkuje Pawčina podłožki, kotrež tam wobjednachu, a dźěl livestreama ze zarjadowanja. Po­data je tež pokazka na program „Domowina 2025“, kotryž bu z wjetšinu hłosow wobzamknjeny. Wšitke zalinkowane strony hodźa so wužiwać. Podate su tohorunja fota z mjenowanych a dalšich zarjadowanjow, mjez druhim z jutrowneho seminara MENS, kotryž so jutře w rumunskim měsće Tulcea zakónči.

Dokumentujemy wobzamknjenja

srjeda, 01. apryla 2015 spisane wot:

Delegaća 17. hłowneje zhromadźizny wobzamknychu štyri předmjety:

Rezolucija

k wotzamknjenju noweho financneho zrěčenja wo spěchowanju Załožby ­za serbski lud

Na namjet etatoweho wuběrka zwjazkoweho sejma a poćahujo so na koaliciskej zrěčeni sakskeho a braniborskeho knježerstwa ma so nowe financne zrěčenje wo spěchowanju Załožby za serbski lud, płaćiwe wot lěta 2016, wobzamknyć. Delegaća 17. hłowneje zhromadźizny wo­čakuja spěšne dojednanja w zwisku z tuchwilnymi jednanjemi mjez zwjazkowym knježerstwom a krajnymaj knježerstwomaj nastupajo wotzamknjenje noweho financ­neho zrěčenja.

Z tutym rjadowanjom ma so zaručić, zo wšitke přez Załožbu za serbski lud spěchowane serbske institucije wostanu a zo so zakonska garantija wo zachowanju a wuwiwanju serbskeje rěče a kultury po pro­tokolowej noticy čo. 14 zjednoćenskeho zrěčenja na zakładźe statnoprawniskeho dojednanja dodźerži.

Třěšny zwjazk je kóždy čas k rozmołwje zwólniwy
Rozprawjamy wo 17. hłownej zhromadźiznje Domowiny 28. měrca 2015 w Haslowje

Domowina je so w zašłych 25 lětach pozi­tiwnje wuwiła. Tole je jedne ze zwěsćenjow jeje předsydy Dawida Statnika, kotrež sposrědkowa wón 95 delegatam na 17. hłownej zhromadźiznje třěšneho zwjazka minjenu sobotu w Haslowje. W sydom hłownych dypkach rysowaše Statnik tak pozitiwne wuwiće a poda tež wuhlady do přichodneho skutkowanja zwjazka, kotrež měło po jeho słowach „w znamjenju šěrokeho dialoga stać“.

Kubłanje centralny wobsah

Přihotuja wustajeńcu w Biskopicach

srjeda, 01. apryla 2015 spisane wot:

Zwjazk serbskich wuměłcow hotuje so hižo nětko na projekty lěta 2016. Zdobom­ prócuje so wo přetwar a wobnowjenje­ Muzeja Ćišinskeho.

Budyšin (AW/SN). Zwjazk serbskich wuměłcow (ZSW) přihotuje zhromadnje z městom Biskopicy reprezentatiwnu přehladku pod dźěłowym hesłom „Molerstwo, grafika, plastika – wuměłče z Łužicy wustajeja“. Wona budźe klětu wot 20. meje do 31. julija w Biskopičanskej galeriji Carla Lohsy widźeć. Dalši dźěl wustajeńcy pokazaja na žurli radnicy města.

nawěšk

nowostki LND