Wo wusměrjenju rozmyslować

srjeda, 10. junija 2015 spisane wot:

Konjecy (SN). Z 20 wustupami bě lěto 2014 za Serbski muski chór Delany dosć wuspěšne. „Ličbu předstajenjow smy stopnjowali, kaž běchmy sej to předewzali“, rjekny dotalny a nowy předsyda spěwneho cyłka Janek Wowčer na wčerawšej hłownej a wólbnej zhromadźiznje w Konječanskej Burskej stwě. Jednohłósnje běchu­ čłonojo jeho w zastojn­stwje wobkrućili. Nimo Wowčerja a wuměłstwoweho nawody Handrija Henčla při­słušeja znowawu­zwolenemu předsydstwu Daniel Wjesela, Měrko Korjeńk, Bjarnat Brankačk, Alfons Budar a Alojs Langa.

Počesća Manfreda Laduša

wutora, 09. junija 2015 spisane wot:

Budyšin (SN). Serbski žurnalist, publicist a kulturny stawiznar Manfred Laduš z Wětrowa dóstanje lětuše Myto Ćišinskeho Załožby za serbski lud. Tole je kuratorij k spožčenju myta na swojim wčerawšim posedźenju w Budyšinje roz­sudźił. 1941 w Hermanecach rodźeneho wuznamjenja za jeho wurjadny žiwjenski skutk jako kulturny stawiznar, awtor, chronist, referent, fachowy poradźowar, dokumentarist, narodny prócowar a po­zbudźer. Z jeho pjera wuńdźechu njeličomne přinoški, brošurki a knihi.

Za spěchowanske myto namjetowany bu delnjoserbski komponist Sebastian Elikowski-Winkler. 1978 rodźeneho Choće­bužana, kiž bydli w Berlinje, po­česća za jeho kompozitoriske tworjenje, hudźbno-wědomostne a hudźbno-organizatoriske skutkowanje a šěrjenje wědy wo serbskej hudźbje a kulturje w kraju a wukraju, rěka we wopodstanjenju.

Swjedźenske zarjadowanje k spožčenju Myta Ćišinskeho budźe 17. oktobra na Čerwjenej žurli klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje.

Choćebuski Serbski dom steješe minjeny­ tydźeń w srjedźišću serbskeho a Domowinskeho žiwjenja Delnjeje Łuži­cy. 25 lět wobsteji politiske, kul­turne a wědomostne srjedźišćo delnjołužiskich Serbow.

Choćebuz (HA/SN). Wjeršk jubilejneho tydźenja bě pjatk dopołdnja swjedźenske zarjadowanje, na kotrež přichwatachu politikarjo z Podstupima, Budyšina a Choćebuza. Župan župy Delnja Łužica Harald Koncak rysowaše stawizny domu. Wón zhladowaše na jeho nastaće a 25lětne wuwiće k wažnej instituciji, z kotrejež přeco zaso wuchadźeja nowe ideje a impulsy za serbsku rěč a kulturu. Koncak naspomni prócowanja Domowiny, zo bychu delnjołužiscy Serbja za swoje dźěło swójski dom dóstali.

Wulki dźak wólbnemu wuběrkej

srjeda, 03. junija 2015 spisane wot:

Po wuzwolenju noweje Rady za serbske naležnosće w Krajnym sejmje Braniborskeje minjenu njedźelu hódnoćeše předsydstwo Domowinskeje župy Delnja­ Łužica wčera wotběh a wólbne wuslědki.

Choćebuz (HA/SN). Na posedźenju gremija w Choćebuzu je župan Harald Koncak­ wuzběhnył, zo běchu wólby jara wuspěšne. Za to mjenowaše wšelake přiči­ny: Wólby běchu njewotwisnje wot stata a stron přihotowane a přewjedźene. Wšitcy Serbja, kotřiž bydla w Braniborskej, móžachu so na nich wobdźělić. Serbske, w kraju skutkowace towarstwa mějachu składnosć, swojich kandidatow nominować. Nic wšitcy, ale nahladna ličba­ serbskich wobydlerjow je to wužiwała a demokratisce sobu rozsudźiła. Kaž Koncak podšmórny, je Domowina při tym wažnu rólu hrała. Rozdźěle nastupajo ličbu docpětych hłosow mjez wosom nastupjenymi kandidatami njejsu tajke wulke. Župan ma to za wuraz, zo běchu wšitcy kandidaća mjez wole­rjemi připóznaći.

Prěni króć pódla

srjeda, 03. junija 2015 spisane wot:

Drježdźany (SN/MiR). Drježdźanske towarstwo Stup dale wobdźěli so lětsa prěni króć na woblubowanym swjedźenju při Łobju (Elbhangfest). Wot 26. do 28. junija chce wone njedaloko Konsuma na něhdźe tři kilometry dołhej swjedźenskej čarje mjez Łóškecami (Loschwitz) a Běłnecami (Pillnitz) swoje stejnišćo natwarić. Hižo wotdaloka budźe ze serb­sko- a němskorěčnym plakatom kaž tež ze serbskej chorhoju na so skedźbnjeć.

„Łóškecy swjeća lětsa 600. jubilej prěnjeho naspomnjenja sydlišća“, rozłožuje čłonka towarstwa Stup dale Bianka Šwejdźic, „chcemy Drježdźanjanam a jich hosćom­ wuwědomić, hdźe tež dźensa w sakskej stolicy Serbja bydla. Zbližić chcemy jim našu pěstowarsku a dnjowu skupinu a pokazamy zdobom na serbske korjenje wsy Łóškecy.“

Přihotowali su sej štyrjo organizatorojo sami a z pomocu Rěčneho centruma WITAJ material, swědčacy wo słowjanskim pochadźe swójbnych a městnych mjenow kaž tež wo serbskich słowach, kotrež so w regionalnym dialekće jewja. Zdobom chcedźa předawać samopaslene wobalki a karty.

Delnjoserbskichprócowarjow česćić

srjeda, 03. junija 2015 spisane wot:

Choćebuz (HA/SN). Na lětušej hłownej zhromadźiznje Maśicy Serbskeje minjeny pjatk w Choćebuskim Serbskim domje spominaše předsyda dr. Pětš Šurman na to, zo bě wona prěnje delnjoserbske towarstwo – załožene 27. meje 1880 w Choćebuzu. Hladajo na dźěło minjenych dwanaće měsacow předsyda Maśicy zwěsći, zo je so wona wosebje wo to starała, zo dóstanu delnjoserbscy pró­cowarjo 19. a 20. lětstotka swoje zjawne a hódne počesćenje. Tak maja so rowy zasłužbnych delnjoserbskich fararjow na Sewjernym kěrchowje w Choćebuzu jako serbske pomniki wuhotować. Za Wylema Noweho z Bórkowow su mi­njeny lěto tajke wopomnišćo zapołožili. Za spomóžne předsyda ma, zo je delnjołužiska wotnožka Maćicy Serbskeje nětko zastupjena w interneće. Jako wužitne za mjezsobne informacije a zhromadne dźěło wopokazuja so wopyty předsydstwa Maśicy Serbskeje, mjez druhim w redakciji Noweho Casnika. Dalši je předwidźany w Dešnjanskim domizniskim muzeju. Docyła bychu sej čłonojo delnjołužiskeje Mačicy wjace kontaktow a podpěry z Budyskeje „centrale“ přeli.

Hódne wopomnišćoza Fryca Fobowa

póndźela, 01. junija 2015 spisane wot:

Turjej (HA/SN). „Dźensa je historiski dźeń za Serbow a Domowinu w Delnjej Łužicy. Po smjerći delnjoserbskeho župana Fryca Fobowa 1975 dyrbjachmy 40 lět čakać na zjawne počesćenje a hódnoćenje jeho njesprócniweho dźěła za serbskosć.“ Tole rjekny minjeny pjatk Harald Koncak, župan župy Delnja Łužica a před­syda Domowinskeje skupiny Turjej, jako poswjećichu na Turjejskim kěrchowje znowa wuhotowane rownišćo za Fry­ca Fobowa a jeho swójbnych. Rowny kamjeń je ze serbskim napisom „K česći Fryca Fobowa, našeho njesprócni­weho wojowarja za delnjoserbsku rěč a kulturu“ wuhotowała a z jeho wobrazom wudospołniła Christine Zejmišowa z Drje­nowa. Załožba za serbski lud, gmejna Turjej a tamniša Domowinska skupina su pomnik spěchowali.

Župny wopyt

pjatk, 29. meje 2015 spisane wot:
Radwor (kl/SN). Předsydstwo župy Bu­dyšin zetka so na swojim wčerawšim zeńdźenju w Radworju z čłonami tam­nišeje Domowinskeje skupiny. Marko Wjeńka poda rozprawu dotalnych aktiwitow a wo dwurěčnej situaciji gmejny. Po jeho słowach wotwisuje ličba wopyto­warjow na zarjadowanjach stajnje wot poskićeneje temy. Před gmejnskej radu wón kóžde lěto k serbskim naležnosćam rozprawja. Zhromadnje z čłonami župneho předsydstwa so wčera dorozumichu, přewjesć dalše zarjadowanje ke kubłanskim prašenjam. Mjezsobna wuměna ze zamołwitymi, na přikład z gmejnskimi radźićelemi, je wažna. Dale při­ho­towachu dźeń wotewrjenych duri w Domje Měrćina Nowaka w Njechornju, kotryž budźe 13. junija, hdźež chcedźa wuwzaćnje wubrane originale wuměłca wustajić. Serbski muzej Budyšin je přewostaji a tak zarjadowanje podpěra. Minjeny čas nastachu wšelake suweněry z motiwami Njechorńskeho, kotrež chcedźa potom na předań poskićeć. Zarjadowanje přewjedu zhromadnje z Domowinskej skupinu Worcyn-Njechorń-Běła Hora, kotraž stara so wo kofej a tykanc.

Čitanje w Drježdźanach je nowosć

štwórtk, 28. meje 2015 spisane wot:

Budyšin (AW/SN). Přihoty na lětuši 37. swjedźeń serbskeje poezije wot 25. do 29. junija su kaž dokónčene. Tole zhonichu přitomni wčera na posedźenju předsydstwa Zwjazka serbskich wuměłcow z rozprawy zamołwiteho Benedikta Dyrlicha. Financny zakład załožby a pomoc sponsorow zmóžnjatej planowane programy zwoprawdźić a něhdźe dźesać wukrajnych poetow z Ukrainy, Ruskeje, Pólskeje, Čěskeje, Serbiskeje, Awstriskeje a Němskeje přeprosyć.

Zwjesela, zo chcedźa basnikej Józefej Nowakej wěnowany swjedźeń nimo staršich wjacori młodźi basnicy kaž tež serbskej skupinje SerBeat a DeyziDoxs wob­rubić. Wopytać chce lyrisko-hudźbny podawk tohorunja dwanaće pólskich gymnaziastow a studentow z Katowic-Sosnowieca a 25 wukrajnych stipendiatow załožby z hosćimi.

Lětuša nowosć je 25. junija w Drježdźanskej wili Augustin zhromadny wječor z towarstwom Stup dale z čitanjom poetow a přednoškom kanonika Šćěpana Delana wo Józefje Nowaku.

Namjety zapodać

štwórtk, 28. meje 2015 spisane wot:

Chrósćicy (KJu/SN). Přihot filmoweju wječorkow 10. julija w Chrósćicach a 28. awgusta w Hórkach bě jedne ćežišćo wuradźowanja předsydstwa Domowinskeje župy „Michał Hórnik“ wčera w Chrósćicach. Wonej stej nimo kubłanskeje jězby spočatk septembra hłownej župnej projektaj. Tuchwilu pytaja zajimawe filmy. Zajimcy móža namjety w regionalnym běrowje Domowiny w Chrósćicach za­podać. Zarjadowani organizuje župa hromadźe ze socialnej dźěłaćerku RCW Francisku Zopic. Wječor w Hórkach je zdobom kooperaciski projekt z nowozałoženym a hakle před měsacom župje přistupjenym wjesnym towarstwom Při skale. Tam budźe wosebity dźěl z paskom za dźěći a swójby. Na zarjadowanju w Chrósćicach chcedźa najprjedy filmowe wurězki ze Serbskeho kulturneho archiwa a po tym komediju pokazać. Wječork zarjaduja druhi raz festiwalny pjatk na Šołćic dworje.

Wopominani w Chrósćicach za padłych pólskich wojakow 28. apryla a k 70. róčnicy znowazałoženja Domowiny 8. meje w Chrósćicach hódnoći župne předsydstwo jako jara dostojnej.

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND