Hodźij (RLc/SN). Serbske ewangelske towarstwo a Hodźijska Bjesada stej minjenu sobotu wosebite popołdnjo wuhotowałoj. Něhdźe 40 ewangelskich Serbow z cyłeho hornjoserbskeho sydlenskeho ruma je přeprošenje sćěhowało.

W starej Hodźijskej šuli swjećachu přitom­ni zhromadnje ze superinten­dentom Janom Malinkom nutrnosć. We wobłuku slědowaceje swačiny spěwachu wšitcy zhromadnje při šalce kofeja a skibce tykanca serbske spěwy. Na to wobhonichu so wobdźělnicy w dźěłarničce wo móžnosćach nawuknyć w in­terneće serbšćinu. Referent bě direktor Załožby za serbski lud Jan Budar. Ćežišćo bě projekt „Serbsce DIGITALNJE krok po kro­ku wuknyć – prawopis a gra­matika“, kotryž bě Rěčny centrum Witaj z pomocu Serbskeho instituta a z pod­pěru załožby loni online spřistupnił. Nimo toho­ rozłoži Budar nadawki swojeje institucije a kak wona dźěła.

Njewobćežena a wotewrjena diskusija trěbna

štwórtk, 31. januara 2019 spisane wot:

Ćežišćo mjeztym 4. raz wot Zwjazka serbskich wuměłcow wuhotowaneho rozmołwneho wječora pod hesłom tracTare bě kniha Benedikta Dyrlicha „Doma we wućekach 1“. Nimo detailow nastaća publikacije zajimowachu so přitomni wosebje za načasnostawizniske podawki w zwisku ze Statnej bjezstraš­nosću NDR.

Budyšin (SN/bn). Jěwa-Marja Čornakec witaše hosći w mjenje ZSW wčera w Budyskim hosćencu Tiroler Stuben a přepoda słowo Dietrichej Šołće, kiž knihu skrótka předstaji. „Samo njejsy-li samsneho lětnika kaž awtor, namakaš tójšto paralelow. Kaž za mnohich płaći tež za Dyrlicha, zo bě čas NDR spagat mjez přimě­rjenjom a spjećowanjom“, zjima Šołta memoary „basnika, kiž bě a je zdobom kulturny a narodny prócowar“. Wo­so­binsce bě bywšeho nawodu Serbskeho instituta při lekturje „eksotiska maćizna“ překwapiła. „Njebě mi dotal wědome, kak žiwje so serbske a nabožne nałožki 15 kilometrow zwonka Budyšina pěstowachu.“

Wo serbskich poskitkach w stolicy

štwórtk, 31. januara 2019 spisane wot:
Serbske poskitki w Berlinje a rozmołwy wo nadawkach serbskich gremijow tworjachu žro zetkanja Serbow wčera w Sakskim zastupnistwje při Zwjazku w němskej stolicy. Społnomócnjeny Sakskeje při Zwjazku Erhard Weimann je 35 Serbow na njón witał. Zdobom poskići wón přitomnym, so přichodnje dale tam zetkawać směć. Předsyda Domowiny Dawid Statnik porěča k aktualnosćam we Łužicy. Diskutowali su tež wo serbskich poskitkach w Berlinje, k čemuž wupjelnichu naprašnik, kotryž je čłonka Towarstwa za spĕchowanje serbskeho kulturneho a informaciskeho srjedźišća SKI Judit Šołćina (stejo) zdźěłała. Wčera načate mysle a naprašniki chcedźa wuhódnoćić a dalše postupowanje w towarstwje SKI rozjimać. Foto: Madlenka Kowarjec

Skupinu dale womłodźić

štwórtk, 24. januara 2019 spisane wot:

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Wo dorost w swojich rjadach so prócować měł jedyn ze zaměrow lětušeho dźěła Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow być. Za to­ chcedźa so někotři młódši čłonojo ze skupinskim předsydstwom zetkać, zo mó­hli zhromadnje za idejemi pytać. Na to dojednachu so wčera na hłownej zhromadźi­znje skupiny, na kotruž bě wjace hač 30 čłonow přišło. Kaž z roz­prawy předsydy Pětra Korjeńka wuchadźeše, běchu lońše hłowne zarjadowanja čitanski wječor, wopyt dźiwadła a Serbskeho muzeja, skupinski wulět do Berlina a wobhladanje filma wo nabožno-narodnych pomnikach w Pančicach a Kukowje. Lětuši plan skupiny z aktualnje 89 čłonami wopřijima mjez druhim filmowy wječor z Tonijom Bukom, rozmołwu z redakciju Serbskich Nowin, kolesowanje do Njebjelčic a ekskursiju do Prahi.

W diskusiji Alfons Kuring napominaše njepopušćić w prócowanju, Muzej Ćišinskeho dale wudźeržować. Jadwiga Kaulfürstowa so prašeše, kak wuprudźa skupina na gmejnu a kak móhła so sobu wo wja­ce serbskosće na gmejnskej runinje starać.

Z městom jednać

štwórtk, 24. januara 2019 spisane wot:

Wojerecy (pi/SN). Předsydstwo župy „Handrij Zejler“ je na swojim wčerawšim posedźenju Joachima Glücklicha, direktora Wojerowskeje Wyšeje šule „Na kromje města“, za kubłanskopolitiskeho poradźowarja wuzwoliło. Župan Marcel Brauman a Glücklich chcetaj z městom wo wjac cyłodnjowskich serbskich poskitkach na Wojerowskich šulach jednać. Župa je zwólniwa so na wuhotowanju praktisce wobdźěleć. Na dnjowym porjedźe steješe tež prócowanje župy, w ko­operaciji z Krabatowym młynom serbsku instituciju we Wojerecach zaměstnić: cyłoserbski centrum z kubłanskimi a dožiwjenskimi poskitkami za dźěći z ćežišćom aktiwneho nałožowanja serbšćiny. Župan informowaše wo „prěnich pozitiwnych signalach do toho směra“.

Žórła kěrlušow lěpje dodnić

štwórtk, 24. januara 2019 spisane wot:

W času kaž dźensa, hdyž swět za poprawnymi žórłami slědźi, je načasu tež žórła serbskich kěrlušow lěpje dodnić. Toho běchu sej wčera wječor w Budyskim Serbskim­ domje zhromadźeni přezjedni.

Budyšin (mkc/SN). Michał Jan Wałda – serbski kěrlušer? Z tym prašenjom zaběrachu so čłonojo sekcije hudźba Maćicy Serbskeje wčera wječor w Budyšinje. Wjace­ hač 90 melodijam je w nětčišim Wosadniku za katolskich Serbow jako žórło Michał Jan Wałda 1787 připokazane. Wony Serb a Budyski tachant wuda 1787 pod titulom „Spěwawa Jězusowa Wincza“ jako zběrku serbskich katolskich kěrlušowych 659 tekstow. K nim přirjadowaše we wosebitym wudaću samsne lěto 238 melodijow, a za praktisku po­trjebu jako třeće dźěło nad kěrlušemi wustaji wón melodije z generalnym basom. W podtitulu Choralneje knihi Michał­ Jan Wałda sam wuzběhnje, zo je melodije nahromadźił a wudał.

Wobzamknjenje

štwórtk, 24. januara 2019 spisane wot:

Župna hłowna zhromadźizna namjetuje 19. hłownej zhromadźiznje Domowiny nastorčić ewaluaciju wučby serbšćiny w najšěršim zmysle w serbskim sydlenskim rumje w Sakskej, zo by wučba serbšćiny za kóžde dźěćo na wysokim niwowje dale zaručena była.

Delegaća hłowneje a wólbneje zhromadźizny župy „Jan Arnošt Smoler“

Budyšin, dnja 19. januara 2019

Serbscy čłonojo rady Załožby za serbski lud su přezjednje za nowotwar Serbskeho instituta (SI) a Serbskeho kulturneho archiwa (SKA) na terenje Lawskich hrjebjow hłosowali. W předłoze wobzam­knjenja rěka, zo ma so nimo SI a SKA tež Serbska kulturna informacija (SKI) potom do noweho twarjenja přesydlić a zo ma wone potom jako zetkanišćo Serbow a Němcow słužić.

Serbski dom steji w tradiciji towarstwoweho domu Maćicy Serbskeje a bu jako tajki po Druhej swětowej wójnje na druhim městnje znowa natwarjeny. Wose­bje Serbja ze wsy su sej z dźěłom a swójskimi pjenjezami tak swój towarstwowy dom wutworili. Zničeny Maćičny dom běše woprawdźity duchowno-kulturny centrum Serbow. A tomu měješe tež nowy Serbski dom na Budyskim Póstowym naměsće wotpowědować.

Wuwiće w nowšim času – hižo z tym, zo běchu Serbsku kofejownju a do toho tež klubownju w domje zawrěli –, je narok domu zanjechało. Loni nětko je rozhłós MDR přizjewił, zo ma jeho kom­pletne studijo ze Serbskeho domu wućahnyć. To rěka, zo budźe wot klětušeho wjace hač cyła etaža prózdna stać.

Tež Serbski dom je rěčny rum

štwórtk, 24. januara 2019 spisane wot:

Wěcowna a na aktualne problemy poća­howana bě diskusija na hłownej a wólbnej zhromadźiznje Domowinskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ sobotu w Budyskim Serbskim domje.

„Fakt je, zo su zjawne móžnosće, serb­šćinu wužiwać, dźeń a wobmjezowaniše a zo němčina wosebje w słabšich kón­činach našeje župy dale přiběra.“ Sada z rozprawy předsydstwa hłownej a wólbnej zhromadźiznje župy „Jan Arnošt Smoler“ minjenu sobotu w Budyšinje pokazuje na njespokojace rěčne połoženje. Župa chce sej přiběrajcy „wosebje ze stron komunalnych a statnych zamołwitych wužadać“, telko kaž móžno składnosćow za nałožowanje maćeršćiny tworić.

W Budyskim Serbskim domje stej wčera generalna konsulka Čěskeje republiki w Drježdźanach dr. Markéta Meissnerová (srjedźa)­ a jeje zastupnica Lenka Konšelová (2. wotlěwa) dźěłowu rozmołwu ze zastupnikami Domowiny přewjedłoj. Nimo hižo dołho wobstejacych čěsko-serbskich stykach a kubłanju bě tež rěč wo serbskim kulturnym lěće w Liberecu. Na rozmołwje wobdźělichu­ so předsyda Domowiny Dawid Statnik (nalěwo) jednaćel Marko Kowar (2. wotprawa) a nawodnica RCW dr. Beata Brězanowa (naprawo). Foto: Matej Dźisławk

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND