Witaja rozsud

srjeda, 20. junija 2018 spisane wot:

Wojerecy (SN/JaW). Prezidij Zwjazko­we­ho předsydstwa Domowiny je wčera we Wojerecach njedawne słyšenje k serbskim naležnosćam w Drježdźanskim krajnym sejmje wuhódnoćił.

Kaž předsyda Do­mowiny Dawid Statnik zdźěli, je słyšenje zmóžniło, wo po­łoženju Serbow zjawnje rozprawjeć. „Naprašowanja pokazachu, zo je połoženje serbskeho ludu aktualna tema we wšěch frakcijach krajneho sejma­“, Statnik pisa. Dalše zarjadowanja by sej Domowina wuraznje přała. „Wšako je to nowa forma transparentneje demokratije.“ Čło­nojo prezidija witaja toho­runja rozsud, při krajnym sejmje serbski napis připrawić. Wočakuja pak, zo budźe napis po wulkosći a pismje runja němskemu.

Wuznaće k rěči a wěrje było

póndźela, 18. junija 2018 spisane wot:

Jedyn z wjerškow serbskeho nabožneho žiwjenja we Wojerowskim regionje je kóžde lěto Serbski ewangelski domi­zniski dźeń. Wčera swjećachu jón z wjele hosćimi w Blunju.

Bluń (AK/SN). Serbski ewangelski domi­zniski dźeń we Wojerowskim regionje je kruta tradicija. „To je nam jasne wu­znaće k rěči, kulturje, domiznje a wěrje, štož měli swojim dźěćom dale sposrědkować“, podšmórny wjesnjanosta gmejny Halštrowska Hola Dietmar Koark wčera na 11. serbskim ewangelskim domizniskim dnju w Blunju. „Dajće nam wobchować, štož hišće mamy“, Koark wopytowarjow na­mołwi.

Swačina na pólnej mjezy raz hinaša

srjeda, 13. junija 2018 spisane wot:

Židźino (UH/SN). Jónu wob lěto přeprosy Židźinske drastowe towarstwo k swačinje na pólnej mjezy. Minjenu njedźelu bě to mjeztym hižo 23. tajke zarjadowanje. Najebać horce wjedro je wjele wopytowarjow na swjedźenišćo přišło. Tam poskićachu kaž stajnje twaroh z lanym wolijom a šmałcowe pomazki. K zazběhej zaspěwa Židźinski chór, a tón poda hižo mały wuhlad na swoje 32. spěwanje pod měrowym dubom, kotrež wotměje so 27. junija w 19 hodź.

Kontrowersa kaž tež konsens

pjatk, 08. junija 2018 spisane wot:

Zwjazk serbskich wuměłcow je wčera na druhe rozmołwne koło rjadu trac­Tare přeprosył. Ćežišćo bě w Ludowym nakładnistwje Domowina wušły kriminalny roman Lubiny Hajduk-Veljkovićoweje „Módre buny“.

Rěčne rumy spěchować

štwórtk, 07. junija 2018 spisane wot:

Budyšin (kl/SN). Čłonojo předsydstwa župy „Jan Arnošt Smoler“ Budyšin su na swojim wčerawšim posedźenju dopřihotowali dźeń wotewrjenych duri w Domje Měrćina Nowaka-Njechorńskeho, kotryž budźe sobotu. Wot 14 do 17 hodź. budźetaj dom kaž tež ateljej molerja Měrćina Nowaka w Njechornju přistupnej.

Dalši poskitk předewšěm młodym swójbam je zajimawe pućowanje z Hrodźišća do Njechornja. Woteńć chcedźa w 14 hodź. při rowje Měrćina Nowaka. W domje samym poskića potom wodźenja, čitanja a wu­šiwanje po motiwach serbskeho wuměłca. Domowinska skupina Worcyn stara so wo ćělne derjeměće hosći. Ći, kotřiž nimaja awto a chcedźa so z Budyšina do Njechornja podać, njech so w regionalnym běrowje za taksijowy serwis přizjewja.

Dale diskutowachu čłonojo wčera wo kandidatach za Myto a Čestne znamješko Domowiny. Hač do kónca junija hodźa so za to hišće namjety zapodać.

Muzej dale we wóčku wobchować

štwórtk, 07. junija 2018 spisane wot:

Chrósćicy (SN/mwe). Kamjenska Domowinska župa „Michał Hórnik“ chce gmejnu Pančicy-Kukow dale zaměrnje při znowawuhotowanju Muzeja Ćišinskeho podpěrać. To je jednohłósne měnjenje čłonow župneho předsydstwa, kotrež schadźowaše so wječor w sydarni Chróšćanskeje gmejny. Nimo noweho zaměstnjenja muzeja dyrbitej wobhospodarjenje městnosće kaž tež personalne wobsadźenje rjadowanej być. Planowane je k tomu bórzomne zetkanje předsydy Domowiny Dawida Statnika z wjesnjanostu Markusom Kreuzom (CDU). „W nošerstwje Pančičanskeje komuny je muzej w dobrych rukach“, kaž rěkaše. Z roz­risanjemi pak njeměli předołho čakać, wšako steji dowolowy čas před durjemi.“

1. meje započa Iniciatiwa za demokratisce legitimowane zastupnistwo Serbski sejm swój sydomdypkowy plan wo narodnym wozrodźenju zeskutkownjeć. Prěni dypk su prawólby serbskeho parlamenta. Na Krabatowym swjedźenju w Čornym Chołmcu je nawoda wólbneho wuběrka dr. Hagen Domaška wólbnu namołwu wozjewił. Wólbny porjad zepěra so hłownje na tón wólbow braniborskeje Rady za naležnosće Serbow z lěta 2014. Serbske Nowiny dadźa tu přehlad, na čo měli wolerjo a kandidatow namjetowace cyłki dźiwać.

u Kajke budu to wólby?

Serbski sejm ma so w listowych wólbach wolić, druha forma wotuma njeje předwidźana.

u Maja wone zakonski zakład?

Ně, iniciatiwa za legitimowane ludowe zastupnistwo Serbow wobhladuje je jako wuraz samopostajowanja. Kaž piše, su jej statoprawnicy wobkrućili, zo so wólby zakonjam a wustawje njespřećiwjeja.

u Hdy so wólby wotměja?

Wólbna doba kónči so sobotu, 3. nowembra 2018, w 10 hodź. Hač do toho termina maja wólbne podłožki registrowanych wolerjow – wólbny lisćik a hłosowanski lisćik – w jednaćelni być.

Za 22lětnu Chróšćanku Hańžku Wjeselic bě srjedź apryla w klubje Nukničanskeje baraki přewjedźeny literarno-hudźbny wječork wulkotna wěc. Sama dósta składnosć, na nim swoje hišće njewo­zjewjene literarne płody přednjesć. „Je derje, zo je sej naš klub předewzał, tajke zetkanja přichodnje dale přewjesć“, ­zwurazni swětłowłosata přećelna młoda žona.

Jeje literarnej prozowej tekstaj „Twoja doba“ a „Dźiwy“ z filozofiskim wobsahom, z lyriskim wopisanjom přirody a žiwjenja stej mjez přitomnymi młodostnymi zajim a wobdźiwanje zbudźiłoj. „Sym so jara radowała. Zetkanje je mje pohonjało so dale z tworjenjom prozowych a lyriskich tekstow zaběrać, swoje dopóznaća a začuća zwuraznjeć a je dale posrědkować.“ Serbowce je wažne, zo so młodźi ludźo z literarnym žiwjenjom rozestajeja, so tak wupruwuja. Tak chce wona tež k wužiwanju swobodneho časa na wysokim niwowje přinošować a serbsku rěč, jeje rjanosć a bohaty słowoskład přećelkam a přećelam wuwědomić a spřistupnić.

Hodźij (SN/MkWj). Mjeztym 72. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń bě kónc tydźenja w Hodźiju. Wjace hač sto wěriwych z Hornjeje a Delnjeje Łužicy je so na nim wobdźěliło.

Wčerawšu njedźelu zahajichu ze swjedźenskimi kemšemi z Božim wotkazanjom w Hodźijskej cyrkwi swj. Pětra a Pawoła z wosadnym fararjom Christophom Rummelom a ze serbskim superintendentom Janom Malinkom. Tón w swojim prědowanjom wobžarowaše, zo wuznam Božeho słowa w dźensnišej towaršnosći woteběra. Zdobom pokaza na skutkowanje serbskeho fararja Jaroměra Hendricha Imiša w Hodźiju, kiž so njeboješe njedostatki w towaršnosći pomjenować.

Po kemšach počesćichu wobdźělnicy Wjacława Warichiusa, zemrěteho runje před 400 lětami. Wón bě 1595 Lutherski katechizm do serbšćiny přełožił a jako knihu wudał. Warichiusowy pomnik při pódlanskim zachodźe cyrkwje běchu na iniciatiwu Trudle Malinkoweje ponowili a na ewangelskim cyrkwinskim dnju 2006 poswjećili.

Seniorojo Serbskeho šulskeho towarstwa na kubłanskej jězbje

Při najrjeńšim nalětnim wjedrje nimo kćějatych zahonow podachmy so my seniorojo Serbskeho šulskeho towarstwa njedźelu, 6. meje, z busom Poldrackec wozydłownistwa z Łužicy přez Saksku, Durinsku, Hessensku a Porynsko-Pfalcu k Moseli. Ducy pozastachmy w Limburgu nad rěku Lahn, hdźež mějachmy wodźe­nje po starym měsće. Widźachmy jara­ wjele starych, ale tež ponowjenych chěžow ze stołom. Hasy, abo lěpje prajene haski, su jara wuske a zdźěla chětro nahłe. Wysoko nad městom trónuje biskopska cyrkej swjateho Pětra. W njepo- srědnjej bliskosći steji „palast“, kotryž je sej biskop van der Elst twarić dał. Město, kotrež leži mjez Westerwaldom a Taunusom, ma něhdźe 35 000 wobydlerjow.

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND