Zajimawa přehladka wo Maśicy Serbskej

štwórtk, 03. meje 2018 spisane wot:

Choćebuz (SN/at). Maśica Serbska wo­bohaća 25. róčnicu swojeho nowozało­ženja z přehladku „Maśica Serbska mjez tra­diciju a modernu“. Zajimowany wopytowar zhoni wo załoženju delnjoserbskeho wotrjada Maćicy Serbskeje w lěće 1880 runje tak kaž wo jeje skutkowanju w štwórćlětstotku 1993–2018. Třinaće taflow­ je tematisce rozrjadowane. Mjez druhim su wšitcy předsydźa Maśicy naličeni a wu­znam towarstwa za kubłanje wjesneje ludnosće derje předstajeny. Teksty­ su hłownje w němskej rěči, dokelž chcedźa z njej tež mnohich němskich zajim­cow docpěć, kaž předsyda Maśicy Serbskeje dr. Pětš Šurman rjekny.

Štož wupada kaž rozestajenje

póndźela, 30. apryla 2018 spisane wot:

Do wozjewjenja wólbneje namołwy iniciatiwa kritikarja wotwołała

Njebjelčicy/Choćebuz (SN/at). Demokratisce wolene serbske ludowe zastupnistwo ma z listowymi wólbami w nowem­brje nastać. Hižo jutře chcedźa na Krabatowym swjedźenju w Čornym Chołmcu wólbnu namołwu wozjewić. Hač do 13. awgusta je móžno wólbne namjety po­dać, hač do 27. oktobra so jako woler abo wolerka registrować, to zhonichu Serbske Nowiny z kruha iniciatiwy.

Tele postupowanje kritizuja delnjoserbscy čłonojo rady starostow. Po njedawnym zetkanju w Choćebuzu potwjerdźichu Renej Kochan, Hartmut Leipner, dr. Fryco Libo, Maxmilian Hasacki, Till Vogt a Měto Cerna wonu poziciju, kotruž je rěčnik rady dr. Hartmut Leipner hižo w měrcu zjawnje wuprajił. Woni paruja wothłosowanje ze Zwjazkom kaž tež z krajomaj Sakskej a Braniborskej runje tak kaž přihotowacu zjawnu diskusiju. Delnjołužiscy starosća boja so, zo „so wokomiknje jeničce z čłonow iniciatiwy wobstejace zastupnistwo wuzwoli“.

Wěsty přizynk

póndźela, 30. apryla 2018 spisane wot:
„Štóž njeje z nami, je přećiwo nam“, rěka w powójnskej serbskej pěsni „Z młodej mocu“. Móžeš wuprajenje na rozsud iniciatiwy Serbski sejm nałožować, z Delnjeje Łužicy pochadźaceho kritiskeho rěčnika rady starostow jako čłona gremija wotwołać. A to krótko do wozjewjenja wólbneje namołwy. Mějachu čłonojo iniciatiwy za Serbski sejm swój wulki zaměr zasadnje za wohroženy hižo njewobstejaceje přezjednosće z někotrymi pozicijemi nětko wotwołaneho dla? A što budźe, hdyž so tón po jemu napołoženym wusudźe nima? „Rada starostow ‚je njewotwisny gremij‘, t.r. njewotwisny tež wot iniciatiwy“, rěka w pisomnych zasadach gremija, naprawy disciplinowanja ze stron iniciatiwy njewobsahuje. Tohodla ma wony rozsud wěsty přizynk njedemokratiskeho postupowanja. Poprawom měli čłonojo rady starostow sami wo tym wothłosować, hač chcedźa ze swojim dotalnym rěčnikom dale dźěłać abo nić. Axel Arlt

Změnu mjena tematizować

pjatk, 27. apryla 2018 spisane wot:

Předsydstwo Kamjenskeje župy „Michał­ Hórnik“ je so wčera wječor w Chróšćanskej gmejnskej sydarni skonstituowało. Jemu přisłuša po rozsudźe zašłeje hłowneje zhromadźizny jědnaće čłonow.

Chrósćicy (SN/JaW). Minjenu hłownu a wólbnu zhromadźiznu hódnoćachu wšitcy přitomni za dobru. „Bě to najlěpša zhromadźizna minjenych lět“, zwurazni županka Zala Cyžowa. Nimo toho chwaleše sej wona, zo je dale wjac młodźiny zwólniwe, na dobro serbstwa skutkować. „Mam to za dobry trend. Wšako před 15 do 20 lětami njebě za tym wupadało, tuž sym ćim zbožowniša“, wona rjekny.

Na programje wčerawšeje prěnjeje zhromadźizny předsydstwa po wólbach 9. měrca steješe tohorunja, wuzwolić sej z rjadow gremija městožupana abo městožupanku. Jednohłósnje rozsudźichu so přitomni čłonojo – jedyn bě chorosće dla zamołwjeny – za Katharinu Jurkowu, kotraž twori nětko zhromadnje ze Zalu Cyžowej čoło župy.

Choćebuz (SN/at). Z čestnym zarjadowanjom su čłonojo Maśicy Serbskeje wčera w Choćebuskim Serbskim domje na 25. jubilej znowazałoženja delnjoserbskeho wotdźěla wědomostneho towarstwa Maćicy Serbskeje zhladowali. Z tym zwja­zane bě hłowna wólbna zhromadźizna, na kotrejž su wo tym rozsudźili, štó cyłk do noweho štwórćlětstotka powjedźe.

Z wulkim wjeselom přiwzachu přitomni, mjez nimi předsyda Maćicy Serbskeje Jurij Łušćanski, zo spožči Maśica připóznawanske myto Bogumiła Šwjele Marice Šöcojc z Choćebuza-Strobic za pojednanje wo wuwiću krajneho šulstwa w Pruskej. Te bě loni jako abiturientka Delnjoserbskeho gymnazija spisała. Nětko­ wona studuje a njemóžeše myto wčera­ bohužel wosobinsce přiwzać. Kaž ze stron předsydstwa podšmórnychu, chcedźa wosobinske zwiski runje tak do Ewangelskeho gymnazija w Choćebuzu rozšěrić, wšako wuknu tež tam šulerjo z dwurěčnych wsow Delnjeje Łužicy.

Skrućeja zwisk k bazy

srjeda, 25. apryla 2018 spisane wot:
Zajim wo tym zhonić, kak sej narodnu drastu sam najlěpje hladaš a ju porjedźeš, dźeń a bóle přiběra. To je jara zwjeselace. Tež fakt, zo zajim runje mjez młódšimi žonami rosće a zo sej wone pokročowanje dźěłarničkow, kaž je Kamjenska župa „Michał Hórnik“ poskićuje, přeja, je jara dobry signal. Derje tuž, zo so Kamjenska župa naležnosće přima a próstwam mnohich młodych žonow wotpowěduje a zarjadowanja organizuje. Wšako zwisuje to wšitko z hoberskim organizatoriskim dźěłom. Zo storča při tym čestnohamtscy čłonojo župneho předsydstwa na swoje mjezy, mje njedźiwa. Mam wulku česćownosć před jich dźěłom. Wšako nadawk dale bjez wulkeho skorženja po swojich móžnosćach spjelnjeja. Tak njedopokazuja jenož, zo su jim zajimy ludźi wažne, a njewěnuja so jenož přećam, ale pokazuja tež, zo je Domowina aktiwna, a zo wudźeržuja a skrućeja zdobom zwisk k bazy. Janek Wowčer

Serbstwo po kročelkach znowa wožiwić

póndźela, 23. apryla 2018 spisane wot:

Budyšin (SN/bn). Informelne rozmołw­ne koło zajimcow, kotrež chce serbske žiwjenje w Budyšinje kaž tež wosebje w narańšich kónčinach serbskeho sydlenskeho ruma wožiwić, je so sobotu druhi raz w Röhrscheidtowej bašće zešło. „Model Domowinskich skupin wuběži. Tohodla trjebamy nowe formy a puće, serbstwo znowa we wědomju zjawnosće zakótwić a sylnišu prezencu pokazać“, zjima Wuježčan Mato Krygar – hłowny iniciator koła zhromadnje ze Šulšečanku Sonju Hrjehorjowej – hišće raz wotmysł zet­kanja tež dla toho, dokelž su mjez 15 wobdźělnikami někotři prěni króć přitomni byli.

Zmylk pozdźišo přiznał

póndźela, 23. apryla 2018 spisane wot:

Michał Komarnicki je njeboh. Přećeljo, přiwuzni a něhdyši kolegojo su so z w starobje 93 lět zemrětym dźensa tydźenja srozžohnowali. Michał Komarnicki narodźi so 1925 w Jitku, přežiwi ze swojej sotru drje chuduške, ale z radosću a lubosću pjelnjene dźěćatstwo, doniž njebu do wójny ćěrjeny. Młodźenc dyrbješe wšu grawoćiwu wójnu jako wojak w nurjaku dožiwić a ju přetrawši smědźeše zbožowny być, zo je so žiwy a strowy domoj wróćił. Wón nawukny w Rakecach powołanje ćěsle. Něšto lět drje w tutym powołanju dźěłaše, doniž so jemu, kaž mnohim młodostnym jeho staroby, w nowym času móžnosće dalekubłanja njewotewrěchu. Zwaži so do wučerstwa. Kaž sta młodych Serbow sta so z nowowučerjom. To rěkaše, bjez wulkeho wukubłanja so před rjadownju stupić, w nocach so na přichodny dźeń přihotować a so za to angažować, zo njehladajo na pochad wšě dźěći dobre ­kubłanje dóstawaja. Sam so po swjatoku dale wu­kmanješe, najprjedy w Podstupimje a pozdźišo pedagogisce na Berlinskej Humboldtowej uniwersiće.

Budyšin (SN/MiR). Lětuši, mjeztym 17. Krabatowy swjedźeń je z wosebitoścu na so skedźbnił. Prěni króć w swojich stawiznach njeje so wón na wsy, ale w měsće přewjedł, a to zańdźenu njedźelu w Budyšinje. Hakle w januarje bě rozsud za sprjewine město padnył, zwjazać zakónčenje přewšo wuspěšneje wustajeńcy w Budyskim Serbskim muzeju „Krabat – Muž – Mytos – Marka“ ze swjedźenjom. Honorarny konsul Sakskeje za republiku Chorwatsku dr. Peter Neumann měješe ideju za poradźenu. „Ze serbskim ludom mamy słowjanski narod, kiž je zwjazany ze słowjenskim a chorwatskim narodom“, wón rjekny. „Mam za dobre, zo su swjedźeń w centrumje města wuhotowali. Nětko by było rozumne, by-li město Budyšin za swoje wuwiće wosobinu Chorwata, kiž je w měsće skutkował, za swoje turistiske poskitki wužiło.“ Mjez wosebje witanymi hosćimi bě tež sobuiniciatorka Krabatoweho hibanja Getrud Wincarjowa z Čorneho Chołmca. „Krasnje, kelko ludźi so wo Krabata prócuje. Je derje, zo so naše towarstwa takle anga­žuja. Widźu wuwiće regiona pozitiwnje. A Krabat je při tym wjele pomhał. Jeho kuzło skutkuje do dźensnišeho.

Chór Budyšin předsydstwo wolił

srjeda, 11. apryla 2018 spisane wot:

Budyšin (SN/bn). Chór Budyšin je na swojej hłownej zhromadźiznje póndźelu předsydku Janinu Krygarjowu w zastojn­stwje wobkrućił. Nowaj čłonaj předsydstwa staj Anne Pawlowski a Robert Lorenc. Sylwija Jancyna a Ilka Hauswald buštej znowa wuzwolenej. Cyłkownje bě sydom kandidatow k wólbam nastupiło.

„Mam za dobre znamjo, zo měješe lětsa wjace spěwarkow a spěwarjow zajim, so w předsydstwje našeho chóra angažować, hač mamy tam městnow“, so Krygarjowa wjeseleše. Hladajo na staw ćělesa wona wuzběhny, zo „je so nam poradźiło nowych, młodych čłonow sej zdobyć a muske hłosy zesylnić, štož bě minjene lěta trochu ćešo. Chemija a harmonija stej wokomiknje jara dobrej.“

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND