Prózdninska zaběra Budyskeho Rěčneho centruma WITAJ za šulerjow 3. do 6. lětnika přiwabja w tymle tydźenju dźěći do by­dlenskeho domu Jurja Brězana w Hornim Hajnku. Johana Cyžec, Antonia Cyžec, Hilžbjeta Delanec a Leonie Šnajdrec su tam dźensa ze swojich najlubšich knihow čitali abo sej wot Edit Šuroweje (wotprawa) předčitać dali. Foto: SN/Maćij Bulank

Braniborska serbska rada a demonstranća so noworjadowanju spřećiwili

Picnjo (SN/MkWj/MiR). Rada za serbske naležnosće Braniborskeho krajneho sejma je so wčera wurjadnje schadźowała. Aktualnych přičin dla pak nječinješe to w Podstupimskim krajnym sejmje, ale w Picnjanskej Mozaikowej zakładnej šuli. „Chcychmy sej problemy na bazy zbližić“, rjekny předsyda braniborskeje serbskeje rady Torsten Mak našemu wječornikej. Te wšak móžeše šulski nawoda Frank Nedoma nadrobnje rysować. Wón rozłoži, zo na kubłanišću snadneje ličby zajimcow za wučbu delnjoserbšćiny dla hižo dlěši čas lětniki přesahowacu wučbu praktikuja, štož wězo k wšelakim ćežam wjedźe. Dyrbjał-li so planowany wukaz ministerstwa za kubłanje, młodźinu a sport (MBJS) zwoprawdźić, zo dyrbjeli skupiny serbšćiny přichodnje znajmjeńša dwanaće wuknjacych měć, je serbska wučba wohrožena. Dołhodobnje njebychu tam potom scyła žanu wučbu serbšćiny wjace měli, Nedoma rozłoži. Serbska rada so hižo dlěši čas prócuje, tele šulske postajenje změnić.

weiterlesen...
Mi., 22. Februar 2017

Nawoda nakładnistwa Theater der Zeit Harald Müller wo „Lausitzen“Loni běchu Němsko-Serbske ludowe dźiwadło Budyšin, Statne dźiwadło Choćebuz a Nowe jewišćo Zły Komorow prěni raz wubědźowanje „Lausitzen“ wupisali. Pytachu ideje za dźiwadłowe hry, kotrež so z Delnjej a Hornjej Łužicu rozestajeja. 21 awtorow so wobdźěli. 15. januara su dobyćerjow – Ralpha Oehmu z hru „Lausitzer Quartiere oder der Russe im Keller“ a Křesćana Krawca kaž tež Lipšćansku režiserku Carlu Niewöhner ze spěchowanskim mytom za hrě „Eine Aktentasche voll Geld“ a „Das leere Haus“ – wuznamjenili. Nawoda nakładnistwa Theater der Zeit Harald Müller bě nimo intendantow wobdźělenych dźiwadłow a Jurja Kocha čłon jury. Cordula Ratajczakowa je so z nim rozmołwjała. Kak sće so stał z čłonom jury wubědźowanja „Lausitzen“?

Mi., 22. Februar 2017

Zymski čas je halowy čas, a tak wobdźěleja so stari knježa Sokoła Ralbicy/Hórki na wjacorych halowych koparskich turněrach.Do turněra spočatk februara we Wojerecach Sokoljo derje startowachu a prěnju hru w stafli B z 1:0 přećiwo Jednoće Wojerecy dobychu. W druhej přećiwo Lok Wojerecam hižo tak njeběžeše. Kopicu šansow njewužiwajo woni 0:2 přěhrachu. Dokelž hraje Lok swojorazny system, kóždy předkoło „přežiwi“ a docpěje tak k.o.-modus, potajkim štwórćfinale. Třeću hru hrajachu Ralbičenjo na Puma Zły Komorow 0:0 a dyrbjachu so z třećim městnom w stafli B spokojić. Mějachu drje runja prěnimaj mustwomaj štyri dypki, za to pak hubjeńši wrotowy poměr.

Mi., 22. Februar 2017

W Kölnje su wčera na tak mjenowanej „zběhance róžowopóndźelneho ćaha 2017“ prěni króć motiwowe wozy předstajili, kotrež pojědu přichodnu póndźelu po měsće. Mjez wozami, z kotrymiž politikarjow a wšelake towaršnostne wuwića na satiriske wašnje šwikaja, je tež tónle, wěnowacy so rentowemu systemej Němskeje. Foto: dpa/Horst Galuschka

Mi., 22. Februar 2017

Radworske seniorki zetkawaja so w zymje jónu wob měsac w Kupkec hosćencu „Zelena hałžka“ při Radworskim sportnišću, zo by­chu tam rjane zhromadne hodźinki dožiwili. Wčera běchu sej modowu přehladku z Budyšina přeprosyli. Někotražkuli Radwo­rčanka wužiwaše tuž přiležnosć a je sej wot Carole Krautz (nalěwo) z mobilneje mody za seniorow Mosemo tón abo tamny drastowy dźěl kupiła. Foto: SN/Maćij Bulank

Mi., 22. Februar 2017

Yoshihisa Hagiwara, student slawistiki w Tokiju pola docenta prof. dr. Christopha Gora Kimury, bě w juniju 2016 Serbow a Łužicu wopytał. Wo swojich dožiwjenjach w zwisku z ćěkancami a požadarjemi azyla napisa wón slědowacy přinošk, kotryž je nam Jurij Łušćanski posrědkował:Wo Serbach a požadarjach azyla ze Syriskeje su nastawk japanskeho žurnalista Tasuka Kido w regionalnej nowinje Hokuriku Chunichi Shimbun wozjewili. Po wotewrjenju čary Hokuriku Shinkansen-čary přez morjo wuhladamy pola nas w Kanazawje – hłownej kupje kraja – w přiběracej měrje žony, kotrež w hidšabje-rubišku chodźa. Je to wonkowne znamjo muslimkow ze wšelakich krajow.

Mi., 22. Februar 2017

Fotografować je konik, kotryž Danny Wićaz ze Zarěča rady pěstuje. Hižo lěta wěnuje so wón předewšěm fotografowanju swójbnych, přirody a architektury. Wosebje derje lubja so jemu wobrazy Budyskeho fotografa Jürgena Maćija. „Znaju jeho dźěła, mam wjacore knihi z jeho fotografijemi a wot njeho wudate knihi druhich fotografow“, 43lětny powěda.Zarěčan je so tuž na dźěłarničce z Jürgenom Maćijom w Budyskim Serbskim muzeju wobdźělił. Zhonił bě wón wo poskitku z Facebookoweje strony, na kotrejž muzej swoje zarjadowanja předstaja. Zo móhł pódla być, je sej samo dźeń dowola wzał. Rozdźělna staroba wobdźělnikow jeho njemyleše, skerje měješe to za dobru składnosć, sej z druhimi wo hobbyju mysle wuměnjeć. „Chcych zhonić, kak Jürgen Maćij dźěła, kak so na fotografowanje přihotuje a kak tak dobre rezultaty docpěwa.“

Anzeige