pjatk, 23 junija 2017 14:00

12. mjezynarodny folklorny festiwal w NSLDź zahajeny

Budyšin (SN/CoR). Tradicionalny ćah na folklornym festiwalu wobdźělacych so ansamblow z cyłeho swěta wot Budyskeho Serbskeho domu po měsće na Hród njewosta wčera jenički. Dešća dla dyrbjachu wšitcy sobuskutkowacy dohromady 16 skupin a z nimi přihladowarjo we wulkim procesionje do Němsko-Serb­skeho ludoweho dźiwadła wróćo ćahnyć, hdźež móžachu 12. mjezynarodny folklorny festiwal „Łužica 2017“ hodźinu pozdźišo hač planowane skónčnje zahajić. Hižo dopołdnja dožiwichu tam šulerjo na dwěmaj předstajenjomaj kulturne ćělesa z Ameriki, Egyptowskeje a Kolumbiskeje. Prěni zjawny zaćišć programa ludowych wuměłcow dóstachu Budyšenjo na Hłownym torhošću pod moderaciju Bena Bělka. Za zhromadne kołoteptanje wšitkich wšak njebě tam chwile dosć.

Bój Krabata nětko w rozsudnej inscenaciji

Wo knihach a kniharni (23.06.17)

Wulki coup so znowa poradźił

Filmy znaje z dźěćatstwa

pjatk, 09 junija 2017 14:00

Před 70 lětami, 6. junija 1947, podpisa 14 Serbow załožensku lisćinu noweje serbskeje ćišćernje po rozbiću fašizma. Přede- wzaće z mjenom Domowina – ćišćernja a nakładnistwo, drustwo zwr, započa 1. julija 1947 w rumnosćach něhdyšeje Donnerhakec ćišćernje Před Šulerskimi wrotami 21 w Budyšinje dźěłać. Hižo něšto dnjow pozdźišo, 6. julija 1947, wuńdźe tam Nowa doba spočatnje jako tydźenik. Serbske ćišćerske wudźěłki běchu přewšo požadane, tuž přewzachu lěto pozdźišo rumnosće bywšeje ćišćernje A. Müller na Hornčerskej 41 a 1951 rumnosće bywšeho „Bautzener Tageblatt“ na Drjewowych wikach 21–23. Lěta 1952 přenjesechu woni Serbja swoje firmowe podźěle Domowinje, Zwjazkej Łužiskich Serbow. Ze załoženjom Ludoweho nakładnistwa Domowina 1. julija 1958 bu­štej ćišćernja a nakładnistwo dźělenej.

Sakska wustawa

Februarska rewolucija carja powaliła

Před 25 lětami SN jako wječornik prěni raz wušli

Smjerć Židow planowali

štwórtk, 22 junija 2017 14:00
22. junija 1967 zemrě w Čěskej PhDr. Mikławš Krječmar. 6. septembra 1891 bě so wón chěžkarskej swójbje w Chasowje narodźił. Studowaše na Karlowej uniwersiće teologiju, slawistiku a germanistiku. Wot lěta 1922 bě lektor serbšćiny na uniwer­siće. Po 1945 wuwučowaše serbskich gymnaziastow­ w Českej Lípje a Varnsdorfje a bě lěto direktor tamnišeho gymna­zija. 1948 habilitowaše wo serbsku rěč a literaturu a bě hač do lěta 1953 lektor serbskeho rěčespyta na Praskej uniwersiće. Wón slědźeše wobšěrnje wo dźěłach serbskich katolskich spisowaćelow a wědomostnikow. Spisa tak monografiji wo Jakubje Barće-Ćišinskim a Mikławšu Andrickim, wuda 1958 zběrku wo listowanju Ćišinskeho­ z Arnoštom Muku a Adolfom Černym kaž tež dokumentaciju wo studentskim towarstwje Lipa Serbska. Wobšěrnje skutkowaše Krječmar jako serbski rěčespytnik­ a je našu literaturu w Čěskej propagował. Přełožowaše čěskich spisowaćelow kaž Nerudu, Jiráseka a Němcovu a jako prěni je Komunistiski manifest zeserbšćił. 1956 spožčichu Krječmarjej Myto Ćišinskeho. Manfred Laduš

Złota doba Energije

Jan Lajnert

Dr. Rudolf Kilank

Korla A. Fiedler

pjatk, 23 junija 2017 14:00

Před dwěmaj njedźelomaj běchu w Smolerjec kniharni tři talentowane młode serbske awtorki z hosćom. Wšitke tři dobychu lěta 2015 myto Literarneho wubědźowanja Ludoweho nakładnistwa Domowina a Załožby za serbski lud. Alena Belkotec, Annamaria Hadankec a Rejzka Delenkowa čitachu swoje mytowane twórby, kotrež su mjeztym w rjedźe Paternoster wozjewjene, a žnějachu připóznawacy přiklesk přitomnych. Zahorjeni běchu wot žortneho powědančka Rejzki Delenkoweje „Kermušny wobjed“, wosebje wušikneho zaplećenja ludoweje serbšćiny dla, kotrež wuwabi wutrobne smjeće.

Čitanje mytowanych wobdźělnicow minjeneho wubědźowanja bě zdobom za­zběh do noweho, lětsa wotměwaceho so wubědźowanja, kotrež stej zarjadowarjej tónle měsac zjawnje wupisałoj. Wupisanje namakaja zajimcy na webstronomaj nakładnistwa a załožby.

Wo knihach a kniharni (02.06.17)

Wo knihach a kniharni (21.04.17)

Wo knihach a kniharni (13.04.17)

Wo knihach a kniharni (10.03.17)

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Lětuši 12. mjezynarodny folklorny festwial "Łužica 2017" je zahajeny. Wčera so skupiny we wobłuku swjedźenskeho ćaha po Budyšinje kaž tež na zahajenskim programje předtsajichu. Tule namakaće někotre impresije wo zahajenju festiwala. Fota: SN/Maćij Bu