wutora, 28. měrca 2017

Změny wukrajnych ansamblow na folklornym festiwalu hišće móžne

Chrósćicy (SN/CoR). Štwórć lěta do zahajenja 12. mjezynarodneho folklorneho festiwala „Łužica 2017“, kotryž wotměje so wot 22. do 25. junija w Budyšinje, Chrósćicach a Hochozy, je wobsadka wukrajnych a tukrajnych skupin nimale jasna. „Staw planowanja je dobry. Tak je móžno wšitke předwidźane programy zwoprawdźić“, zwěsći předsyda festiwalneho wuběrka Marko Kowar po zetkanju gremija minjeny tydźeń w Chróšćanskim Krawčikec hosćencu. Wjac hač 300 wukrajnych hosći Domowina jako zarjadowar wočakuje.

Publikum móže wosebje wćipny być na kulturne cyłki, kotrež so prěni raz we Łužicy předstaja. To su mjez druhim Art appreciation folk dance group z Egyptowskeje, American rhythm folk ensemble z USA, hudźbna a rejwanska skupina Naoussa Paros z Grjekskeje, Krupickaja muzika z Běłoruskeje a I Trillanti z Italskeje. Tež afriscy bubnarjo chcedźa rytmus swojeho kontinenta do Łužicy přinjesć. Su to hudźbnicy ze wšelakorych krajow, mjez druhim z Burundija.

pjatk, 10. měrca 2017

11. měrca před sto lětami, po w Ruskej płaćiwym julijanskim kalendrje bě to 26. februar, wudyri w Pětrohrodźe generalny stawk dźěłaćerjow. Z nim docpěchu rozestajenja mjez ludom a knjejstwom carja Mikławša II. swój prěni wjeršk. Hižo wot spočatka lěta 1917 stawkowachu dźěłaćerjo w Pětrohrodźe, Moskwje, Bakuwje,­ Nižnym Nowgorodźe a dru­hdźe přećiwo zahubnym sćěham Prěnjeje swětoweje wójny, kotraž bě katastrofalne połoženje hospodarstwa a ludnosće w kraju zawiniła. Ludnosć tradaše hłód, a ju z tworami wšědneje potrjeby zastarać njebě hižo móžno. Po prěnich wuspěchach w 1. awgusta 1914 započatej wójnje přećiwo Němskej a Rakuskej je w lětomaj 1915 a 1916 wójsko Ruskeje ćežke poražki poćerpjeło.

póndźela, 20. měrca 2017
20. měrca 1992 zemrě Karel Macků. Serbja, kotřiž po lěće 1945 we Varnsdorfje dźě­łachu abo wuknjechu, spominaja z dźakownosću na direktora wulkeje měšćanskeje šule. W młodych lětach bě jako Čech na morawsko-awstriskich pomjezach duchownu a materielnu nuzu narodneje mjeńšiny začuwał, z čehož rozwi so jeho humanistiska solidarita za Serbow. Bórze po kóncu Druheje swětoweje wójny na­wjaza zwisk z Domowinu. Macků­ postara so wo to, zo smědźeše 13. februara 1945 w Drježdźanach wubombardowany Bjarnat Krawc z mandźelskej a dźěćimi přez hranicu do Čěskeje. Spočatnje zaměstni wón Krawcec swójbu w swojim bydlenju, pozdźišo dóstachu swój­sku wilu. Z direktorom Serbskeho gymnazija prof. Mikławšom Krječmarjom staraše so Macků wo wukubłanje młodych Serbow – na gymnaziju, wobchodnej, hudźbnej kaž tež pedagogiskej šuli. Přećel Bjarnat Krawc wěnowaše swoju poslednju twórbu „Być abo njebyć“ Karelej Mackůwej, kiž ju potom rozmnoži. Macků organizowaše tež 4. nowembra 1945 koncert Varnsdorfskeje filharmonije w Budyšinje. Mikławš Krawc

pjatk, 10. měrca 2017

Lětsa wšudźom ze wšelakimi naprawami na 500. jubilej reformacije spominaja. Tak bu Lutherowy přełožk biblije wobdźěłany a znowa nakładowany, po cyłej Němskej wotměwaja so zarjadowanja, a na titulach mnohich nowych knihow móžemy sławnych reformatorow widźeć. Tež w LND je wóndano kniha k temje wušła, wězo z fokusom na serbsku Łužicu. Publikaciju z titulom „Pjeć lětstotkow – Serbja a reformacija“, kotraž wopřijima 19 přinoškow awtorow Jensa Buliša, Ines Kelleroweje, Tadeusza Lewaszkiewicza, Jana Malinka, Lubiny Malinkoweje, Trudle Malinkoweje, Madleny Norbergoweje, Edmunda Pjecha, Friedricha Pollacka a Měrćina Wirtha, je serbski superintendent Jan Malink wudał.

nawěšk

  • 25. měrca 2017 wotmě so na Wojerowskej žurli Wuchodosakskeje lutowarnje 18.  hłowna a zdobom wólbna zhromadźizna Domowiny. Tule namakaće někotre worbrazowe impresije ze zhromadźizny. Fota: SN/Maćij Bulank
Am 25. März 2017 fand auf dem Saal der Ostsäc