Směr dale trjechi

štwórtk, 18. meje 2017 spisane wot:
Wobdźělnikow rjadneje zhromadźizny zastupjerjow Budyskeje ludoweje banki witachu wčera na twarjenju NSLDź z wulkimaj płachtomaj w němskej a serbskej rěči. Je dale z dobrym wašnjom, zo strowi předstejićel Klaus Otmar Schneider přitomnych ze sadu w našej maćeršćinje. To pak bě z jeho erta wčera posledni raz. Styki Budyskeje ludoweje banki k Serbam móžemy bjezdwěla spomóžne mjenować. Nastorčił a přeco wo nje starał je so Klaus Otmar Schneider. Wón pak poda so po wuspěšnej fuziji Budyskeje ludoweje banki z Drježdźanskej ludowej a Raiffeisonowej banku na Ludowu banku Drježdźany-Budyšin kónc junija na wuměnk. Štó pak so potom za styki k Serbam zamołwity čuje? Tež hdyž hišće njewěmy, kotra wosoba to budźe, je jedne znate: W nowym wusměrjenju banki je serbski poćah zakótwjeny. Runje tak matej so filiali w Kamjencu a Wojerecach wotwonka tež serbsce popisać. Směr dale trjechi. Axel Arlt

Greenpeace dyrbi płaćić

štwórtk, 18. meje 2017 spisane wot:

Choćebuz/Hamburg (SN/at). Powołanske jednanje wo ciwilnoprawniskich sćěhach wobsadźenja kolijow wuhloweje železnicy­ přez aktiwistow Greenpeace w septembrje 2013 we łužiskim rewěrje skónči so zawčerawšim na Braniborskim wyšim krajnym sudnistwje (OLG) z dojednanjom. Konfliktnej stronje, wobhospodarjer łužiskich jamow a milinarnjow LEAG a Greenpeace, stej so na to dojednałoj, zo zarunaja aktiwisća Greenpeace škodu 11 000 eurow. Zdobom wobmjezuje so zawjazk so wobsadźenja wzdać na připrawy wuhloweje železnicy w Braniborskej. OLG je wujasniło, zo ma prěnjotny wusud Choćebuskeho krajneho sudnistwa w dźělach za wopačny.

LEAG je jara spokojom z dojednanjom. „To płaći hladajo na to, zo dyrbi Greenpeace nětko tola škodu zapłaćić“, rjekny Berthold Stevens, nawoda prawniskeho wotrjada přede­wzaća. „Hdyž LEAG pjenjezy do strukturneje změny a do wróćo­twara brunicowych jamow tyka, da je 11 000 eurow derje zapołoženych“, zdźěli Anike Peters, zastupjerka Greenpeace.

„Dołhe šwižne“ nětko na wikach

štwórtk, 18. meje 2017 spisane wot:
W Kromolanskim Krügerec zahrodnistwje žněja nětko jara požadane zelene kórki. Sobudźěłaćerka Jeanette Urban ma zas a zaso swój koš pjelnić. Jenož na tele wašnje dóstawaja so tak mjenowane „dołhe šwižne“ cyle čerstwe na předawanske blido. Tež bohatosć kwětkow za balkon kupcow do zahrodnistwa wabi. Předewšěm pak je to sakska rostlina lěta, wonjaca begonija. Zdobom čakaja tež požadane zela a zeleninowe sadźenki na to, zo skónčnje do zahrodki přińdu. Foto: Joachim Rjela

Annemarie a Wilfried Kroschk čakataj na prěni ćah. Wšědnje dźiwataj so wuměnkarjej z Łazowskeho sydlišća nad twarskim postupom. Njedaloko jeju bydlenja je hižo wot kónca lěta 2015 twarnišćo Němskeje železnicy, hdźež nastawa zwisk mjez Hórnikecami a Pólskej – tak mjenowana Delnjošleska magistrala. Předwidźany je dwukolijowy elektrifikowany zwisk za wosobowy a nakładny wobchad. „Ležimy jara derje w časowym planje“, měni diplomowy inženjer Ulrich Mölke, wot lěta 2005 projektny nawoda Němskeje železnicy za Delnjošlesku magistralu.

Wažny rozsud je zakład projekta. Kónc měrca je so zaměrowy wobchadny zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska (ZVON) schadźował a wosobowy wobchad za regionalnu železnicu na čarje Wojerecy–Zhorjelc skazał. Předewzaće ODEG dósta nadawk za přichodne dźesać lět. „To bě wažny signal. Rozsud da nam planowansku wěstotu“, projektny nawoda rozłožuje, „wšako twarimy we Łazu, Klětnom, Mikowje, Hóznicy a Niskej hnydom šěsć nowych zastanišćow. Mamy nětko wěstotu, zo su wone tež za wosobowy wobchad trěbne.“

Dźěłarnistwa DGB we Łužicy, w Sakskej kaž tež Braniborskej w zajimje energi­joweho regiona hižo přez lěta wusko hromadźe dźěłaja. Zo móhli tohorunja stajnje zhromadnje na žadanja a wobstejnosće energijoweho hospodarstwa kaž tež politi­skeho wuwića reagować, přewjeduja wone prawidłowne łužiske kon­ferency.

Njedawna 13. łužiska konferenca bě dźěłarnikow we Wojerecach hromadźe zwjedła, zo bychu so dojednali, kak maja so na čas po zmilinjenju brunicy nastajić. Na dobro Łužicy a tam dźěłacych a bydlacych ludźi chcedźa so dźěłarnicy wosebje sylnje pod nowymi strukturami zasadźeć. Jako dźěłowy podłožk słuži jim při tym namjet za dźesaćdypkowy program. Wón wobkedźbuje wosebje te móžnosće a zakłady, kotrež tudyši energijowy region tuchwilu skići. To su dobre wuměnjenja. Łužica ma dosć potenciala, wužadanja noweho časa zmištrować.

Dźěłarnistwa trjebaja transparentnu politiku

Wjace škódnikow w lěsach

wutora, 16. meje 2017 spisane wot:

Z dalšim woćoplenjom zemje mamy tež w Hornjej Łužicy z přiběracymi wjedrowymi ekstremami a jich wuskutkami w lěsach ličić. Dalše družiny insektow a škódnikow móža so zasydlić.

Budyšin (SN/mwe). „Lěsy móhli so přichodnje pobrachowacych spadkow dla instabilniše stać, to rěka, zo njemóhli so škódnikam hižo tak spřećiwjeć.“ Tole měni Budyski wokrjesny ressort lěsneho a krajneho planowanja. Na naprašowanje Serbskich Nowin, z kajkimi škódnikami a škodami mamy klimoweje změny dla w lěsu ličić, nam dale zdźělichu: „Budźe wjace škodow wichora a krupow dla. W suchich lěćach wobsteji wjetši strach lěsnych wohenjow. Někotre družiny insektow nadeńdu lěpše žiwjenske wuměnjenja, so spěšnišo wuwija a móža w běhu lěta zdźěla wjace generacijow spłodźić. Zdobom móža družiny z juha zapućować a so tu rozpřestrěć.“

Zakonje zawody poćežuja

pjatk, 12. meje 2017 spisane wot:

Rjemjeslnicy Rolandej Ermerej swoje starosće přednjesli

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Rjemjesło ma tež dźensa złote dno, ale běrokratiske zakonje dźěło rjemjeslnikow njetrjebawši poćežuja. Tele zadźěwki wotstronić spytać chce Roland Ermer. Njedźichowski pjekarski mišter je prezident zjednoćenstwa sakskich rjemjeslnikow a nastupi jako­ direktny kandidat CDU za wólby zwjazkoweho sejma w tudyšim wólbnym wokrjesu. Wčera rěčeše wón w Pančicach-Kukowje na forumje „Rjemjesło ma złote dno – Płaći to tež dźensa?“. Organizowali běchu jón skupiny CDU gmejnow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe hromadźe z klóšterskej kolpingowej swójbu.

Dźěćace wusyłanje sćelaka ZDFtivi Logo poby dźensa pola wowčerja Měrćina Justa w Konjecach. Hłowna tema bě wjelk a kak čłowjek swoje wowče stadło před nim škita. Zhromadnje z moderatorku přinoška Lindu Joe Fuhrich natwari Just na łuce do směra na Koćinu mobilny płót a skedźbni při tym na přidatne dźěło wowčerja w zwisku ze škitom swojeho stadła před rubježnym zwěrjećom. Hdy budźe přinošk w telewiziji wusyłany, hišće jasne njeje. Foto: Hanka Zahrodnikec

Šansy na wukubłanje dźeń a lěpše

štwórtk, 11. meje 2017 spisane wot:

Budyšin (CK/SN). We wuchodnej Sakskej je so wot minjeneje nazymy 2 970 požadarjow wo wukubłanske městno zapisać dało, to je pjeć procentow mjenje hač lěto do toho. Ličba wot předewzaćow a zarjadnišćow přizjewjenych wukubłanskich městnow je wo jědnaće procentow na 2 657 přiběrała. „Šansy, powołanje w regionje nawuknyć, su tak dobre kaž hišće ženje“, rozłožuje Thomas Berndt, šef Budyskeje agentury za dźěło. Runje tak płaći to za móžnosće, po wukubłanju w regionje wostać.

Zawinowar njepłaći

srjeda, 10. meje 2017 spisane wot:
Poprawom ma tón, kiž je škodu zawinował, za to tež kóšty přewzać. Tak mam to po swójskim zrozumjenju za prawe. Cyle hinak wupada to w hórnistwje. Za čas NDR su we łužiskim regionje masiwnje brunicu wudobywali. Škody a wuskutki wobydlerjo hišće dźensa pytnu. Zwjazk a wot hórnistwa potrjechene kraje pak dyrbja kóšty zarunać. 500 milionow eurow­ je trěbnych, zo by přichodne pjeć lět hórnistwowe saněrowanje w Sakskej zaručene było. Nimale połojcu sumy přewozmje swobodny stat. Zawinowar škody hižo ničo njepłaći. Tu njejedna so jenož wo mało pjenjez. Dźe wo dimensije, kotrež sej w normalnym žiwjenju předstajić njemóžeš. Nadźijomnje nowy mějićel łužiskeho­ brunicoweho rewěra, Łužiska energija a milinarnje, swoju zamołwitosć dale chutnje bjerje, zo po wudobywanju wuhla płoniny rekultiwuje a tam nowe žiwjenje zmóžnja. Bianka Šeferowa

nawěšk

  • Srjedu, 3. meje 2017, wotmě redakcija Serbskich Nowin na žurli Konječanskeho towarstwoweho domu "Delany" diskusijny forum na temu "Wjelk – žohnowanje abo kwakla". Něšto wjac hač 40 ludźi bě so na nim wobdźěliło. Tule namakaće někotre fotowe impresije