Jězbne plany bórze serbske?

wutora, 21. februara 2017 spisane wot:

W zaměrowym wobchadnym zwjazku Hornja Łužica-Delnja Šleska (ZVON) rozjimuja tuchwilu naćisk bliskowobchadneho plana 2017. Hač do minjeneho pjatka bě dokument zjawnje wupołoženy. Nětko je hišće na internetnych stronach ZVON přistupny, zo by jeho jednaćelnja hač do 3. měrca stejišća k tomu přijimała.

Budyšin (SN/at). ZVON chce serbskej rěči přichodnje wjetši wuznam přicpěwać. „We wothłosowanju z nadawkarjemi zjawneho nadróžneho wosoboweho wobchada (ÖSPV) je tu předewšěm zmysłapołne, tole při wuhotowanju jězbnoplanowych medijow wobkedźbować“, rěka k tomu w naćisku bliskowobchadneho plana. Wuprajenja nastupajo serbskorěčne připowědźenje zastanišćow w busach abo ćahach pak njejsu žane podate. W naćisku čitaš k tomu lapidarne „připowědźe w němskej a při sylnje wužiwanych zastanišćach tež w druhich rěčach“.

Do Rownoho

póndźela, 20. februara 2017 spisane wot:

Choćebuz/Slepo (SN). Kritikarjo brunicowych jamow a wot nich potrjecheni z Braniborskeje a Sakskeje chcedźa so njedźelu po jutrach, 23. apryla, zaso w Slepom a Rownom zetkać. Zwjazkarstwo „Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II“ na zarjadowanje přeprošuje, kaž zwjazkowe kontaktnišćo brunica Zeleneje ligi dźensa informuje. Wobdźělnicy zetkaja so w 13.45 hodź. při dwórnišću w Slepom a kroča potom na Rownjanske sportnišćo. Tam budźe manifestacija.

„Naše wsy su přeškoda, zo je jako jednansku masu mjez wuhlowej lobby a zwjaz­kowym knježerstwom znjewužiwaja“, rjekny Rownjanka Edit Pjenkowa. Na předewzaće LEAG znowa apeluja so wšěch planow za nowe jamy wzdać.

Zwjazkarstwo skedźbnja na njedawno wozjewjenu rozprawu Němskeho instituta za hospodarske slědźenje (DIW), w kotrejž je rěč wo tym, zo samo w při­zwolenych jamach wuhlo njewudobywane wostanje, zwoprawdźi-li so wot zwjazkoweho knježerstwa wobzamknjeny plan za škit klimy. Politika měła wuzamknyć, zo so dalše jamy přizwola, sej DIW w rozprawje žada.

Saněrowanska łódź Łužiskeje a srje­dźoněmskeje towaršnosće hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) z mjenom „Klara“ stara so wot lońšeho septembra na Parcowskim jězorje wo dobru kwalitu­ wody.

Lejno (AK/SN). Saněrowanska łódź wopokazuje so w praksy jako dobra. Tole podšmórny nawoda wotrjada projektoweho managementa LMBV Michael Matthes. „Wot wšeho spočatka zasadźamy bjez wuwzaća palene wapno. Za Parcowski jězor­ trjebachmy dotal cyłkownje 8 500 tonow kalka“, wón rozkładuje. Lětsa chcedźa něhdźe 40 000 tonow paleneho kalka do wody sypać, štož pak je jeno při wotpowědnych wjedrowych wuměnjenjach docpějomne. Tole potwjerdźa nowinski rěčnik LMBV dr. Uwe Steinhuber.

Najwšelakoriše družiny kamelijow móžeće sej nětko w Kinsporku wobhladać, a to stajnje njedźelu wot dopołdnja w dźesaćich. Tři najwjetše w tamnišim kamelijowym domje su tam njedawno kćěć započeli. Tež kamelijowej posołce města Sophia Rudolph a Caprice Zickler (wotlěwa), kotrejž wopytowarjow na 18. kamelijowy rozkćěw witatej, stej zwjeselenej. Foto: Peter Sonntag

Z dobrym přikładom

štwórtk, 16. februara 2017 spisane wot:
Ratarstwo a hońtwjerstwo stej wusko ze sobu zwjazanej, wšako wobě krajinu hladatej. Je tuž zmysłapołne hromadźe dźěłać. Po wšěm zdaću pak to stajnje tak derje njefunguje. Ratarjo swarja, zo hoń­twjerjo dźiwinu dosahajcy njereguluja a zwěrina škodu na polach zawinuje. Ći pak žadaja sej wjace podpěry ratarjow, na přikład w zwisku z wusywanskimi a žnjenskimi terminami. Wuchadźam z toho, zo su to jeničke pady njedorozumjenja. Wšako wobkedźbuju wokoło žnjow we Łužicy jara dobre mjezsobne wothłosowanje. W Radworju na přikład dźakuja so hońtwjerjo kóžde lěto sobudźěłaćerjam tamnišeho ratarskeho drustwa za dobre zhromadne dźěło ze swjedźenjom, na kotrymž syda pražene dźiwje swinjo. Dobry to přikład, wšako su tam spóznali, zo jedyn wot druheho wotwisuje. Nadźijam so wjace tajkich přikładow we Łužicy. Bianka Šeferowa

Wulki zajim za stare rjemjesło

štwórtk, 16. februara 2017 spisane wot:
Kóždy štwórtk wodźi mějićel Budyskeje sukarnje (Seilerei) Frank Schäfer (nalěwo) skupiny zajimcow po swojej dźěłarni a rozkładuje jim, kak powjazy nastawaja. Hosćo móža so tež sami w sukanju powjaza pospytać. Poskitk, kotryž sukar/powjaznik wot lěta 2014 poskića, je mjeztym chětro woblubowany. Dotal je Schäfer hižo wjac hač 3 000 ludźi po swojim wobchodźe a dźěłarni na Budyskej Kamjentnej wodźił, a zajim na starym rjemjesle dale přiběra, kaž wón praji. Foto: SN/Maćij Bulank

Zhromadnje škodam dźiwich swini zadźěwać

štwórtk, 16. februara 2017 spisane wot:

Lejno (SN/BŠe). Hóntwjerjo a ratarjo dyrbja wušo hromadźe dźěłać. K tomu namołwješe předsyda regionalneho burskeho zwjazka Budyšin-Kamjenc Stefan Triebs na informaciskim zarjadowanju sobustawow dźens tydźenja w Lejnje. Hižo dlěje bědźa so ratarjo ze škodami dźiwiny, wosebje dźiwich swini. Jich wobstatk dale přiběra a tak tež škody. „Dźiwje swinje su jara inteligentna zwěrina. Wohroženja sej spomjatkuja a jednaja po nazhonjenjach“, rozkładźe předsyda krajinoweho­ dźěłoweho zjednoćenstwa za hońtwjerske drustwo Gunther Zschommler. Tohodla je ćežko wobstatk pomjeńšić. „Rewěrowi hajnicy měli młody dorost do hońtwy zapřijeć a runje tak wo rewěrje přesahowacej hońtwje rozmyslować“, Zschommler podšmórny.

Ratarjo móža hajnikow-hońtwjerjow z jednorymi naprawami podpěrać. Dyrbja jich jeno zahe dosć informować, što chcedźa přichodnje na swojich polach plahować, hdy chcedźa wusywać, hdy žnjeć. Hońtwjerjo móža potom wotpowědnje reagować a sej časy zarjadować.

Chcedźa zawodnu radu wutworić

wutora, 14. februara 2017 spisane wot:

Hižo dlěje diskutuja w Kulowskim předewzaću Maja-meble wo tym, wutworić zawodnu radu. Kónc januara běchu so přistajeni zešli, zo bychu wólbne předsydstwo wuzwolili. Za nawodnistwo předewzaća pak njejsu woleni třo hišće dosahaca ličba kandidatow.

Kulow/Budyšin (SN/BŠe). Předewzaće Maja-meble w Kulowje ma něhdźe 600 sobudźěłaćerjow. „Za tajki wulki zawod je poprawom njewšědne, zo hišće žanu zawodnu radu nima. Na wuchodźe Němskeje pak to bohužel za mnohe přede­wzaća přitrjechi“, měni Uwe Garbe z dźěłarnistwa IG metal Budyšin. Wón wutworjenje tajkeje rady w Kulowskim zawodźe podpěruje. Hižo lěta 2013 běchu přistajeni zawoda dźěłarnistwo wo pomoc prosyli. Prěnjorjadnje bě jim wažne, zo dosć ludźi ideju podpěruje. Dokelž pak maja tam wjele pólskich sobudźěłaćerjow, bě so dźěłarnistwo rozsudźiło informaciske zarjadowanja tež w Mužakowje a Legnicy přewjesć. „Za to smy samo tołmačerku organizowali“, Garbe wujasnja. Přistajeni maja wědźeć, kajke prawa a móžnosće sobupostajenja maja.

Wumjetuja jej mobbing

pjatk, 10. februara 2017 spisane wot:

Barbara Hendricks z plakatowej akciju protest ratarjow wuwabiła

Lejno (SN/BŠe). Plakatowa akcija zwjazkoweje ministerki za wobswět a přirodoškit Barbary Hendricks (SPD) je tež mjez łužiskimi ratarjemi wulku diskusiju wuwabiła. „To je prawdźepodobnje statny mobbing“, podšmórny předsyda regionalneho burskeho zwjazka Budyšin-Kamjenc Stefan Triebs wčera na zetkanju sobustawow w Lejnje.

Něšto lět drje hišće zańdźe, prjedy hač nastanje z něhdyšeje brunicoweje jamy Choćebuz-sewjer nowe wočerstwjenišćo „Choćebuski wuchodny jězor“. Loni je měšćanska rada z wotpowědnymi wobzamknjenjemi wutwar zahajiła. Klětu chcedźa jamu zapławjeć započeć. Šibałcy hižo w interneće na wulku wotewrjensku party při nowym jězoru přeprošeja, a to za 12. julij 2025 wot 18 hodź. Foto: Michael Helbig

nawěšk