Wjelelětnu nawodnicu Radworskeje zakładneje šule Brigitu Grundmannowu (wobraz nalěwo) su po 25lětnym skutkowanju w tymle zastojn­stwje dźensa na zasłuženy wuměnk rozžohnowali. Tež nawodnica Worklečanskeje zakładneje šule Lucija Kuškec (naprawo) je so z dźensnišim poslednim šulskim dnjom do renty podała. Foto: Bianka Šeferowa/Feliks Haza

Cyła šula sej do parka wulećała

pjatk, 23. junija 2017 spisane wot:
Tež dźěći Kulowskeje Krabatoweje zakładneje šule so na prózdniny wjesela. Mjeztym zo so w kubłanišću hižo pilnje twari, tak zo móža potom přichodne šulske lěto z nowej třěchu a nowym tepjenjom zahajić, mějachu holcy a hólcy srjedź tydźenja pućowanski dźeń. Jich puć wjedźeše do Wochožanskeho parka błudźenkow. Při krasnym­ lětnim­ wjedrje móžachu sej jednotliwe rjadownje park wobhladać. Tež šulerjo 1. lětnika (na wobrazu) rostliny a kamjenje wobdźiwachu, tak zo bě to za wšitkich­ rjany a wočerstwjacy dźeń. Foto: Lubina Dučmanowa

Zrudźaca powěsć so po Łužicy rozšěrja, zo je angažowana serbska wučerka Christa Elina 68lětna 11. junija w Choćebuzu nahle zemrěła.

Dopominam so na kónc awgusta 1974. Jako nowačcy 9. lětnika tehdyšeje Choćebuskeje Serbskeje rozšěrjeneje wyšeje­ šule „Marjana Domaškojc“ smy so w přihotowanskim tydźenju ze serbšćinu, delnjoserbšćinu, zeznajomili. Jazyk so ćežko wjerćeše. A z dźensnišeho wida tak jednore słowo kaž „njeźela“ prawje wurjekować bě žno wuspěch. Christa Elina pak nas zas a zaso pohonješe. A to bě zasada jeje skutkowanja jako wučerka serbšćiny: Na zaměrne, ale přećelne wašnje­ swoju maćeršćinu sposrědkować. Naš lětnik njebě prěni, w kotrymž młoda wučerka za serbšćinu a rušćinu wuwu­čowaše. Naša rjadownja pak běše prěnja, za kotruž bě Christa, kaž ju pozdźišo mjenowachmy, zamołwita jako rjadowniska wučerka. Styki přez lěta njepopušćichu, wostachu wuske. Słušachmy hromadźe, skoro 39 lět dołho po abiturje.

Wulke regionalne rozdźěle

štwórtk, 22. junija 2017 spisane wot:

Sakska pyta wučerjow. Kaž z kultusoweho ministerstwa rěka, móžachu dotal jenož něšto wjac hač 60 procentow planowanych 1 400 městnow za přichodne šulske lěto wobsadźić.

Budyšin (SN/JaW). „Ličba přizjewjenjow na wučerske městna je nimale we wšěch šulskich družinach za wočakowanjemi wostała. W městach móžachu najwjac wobsadźić, we wjesnych kónčinach je dotal najwjac městnow njewobsadźenych“, zdźěli sobudźěłaćerka sakskeho kultusoweho ministerstwa Bianca Schulz.

Prěnje knihi hižo pisała

štwórtk, 22. junija 2017 spisane wot:

Zo chce so ze žurnalistku stać, je za Charlene Seidel z Hórnjeje Hórki hižo nětko jasne. Dokelž pak so 16lětna šulerka 10. lětnika Budyskeho Serbskeho gymnazija serbšćinu, kotruž mjeztym pjeć lět wuknje, hišće dosć njewobknježi, chcyše poprawom swój šulerski praktikum w redakciji dźenika Sächsische Zeitung wukonjeć. „Su pak mi prajili, zo tam jako praktikant skerje jenož papjeru ničiš a pódlanske wěcy činiš“, Charlene wuswětla. Pola SN pak měješe nětko tydźenjej šansu pisać. A to wona chce.

„Započach wot toho časa, zo sym w šuli, małe stawiznički pisać“, Charlene powěda. Najprjedy běchu to jenož někotre sady a mnohe wobrazy. Spočatk 7. lětnika je prěnju knižku spisała. „Ta pak so jara špatnje čitaše. Chcych přiwuknyć a so polěpšić.“­ W 9. lětniku zwaži so tuž na dalši pospyt. Mjeztym je na appje „Wattpad“ 30 kapitlow wopřijacy krimi wozjewiła. A třeća kniha, thriller wokoło młodeje holcy, runje nastawa. Ideje za dalše stawiznički njepobrachuja, dohromady 60 tajkich je wona do knihi zestajała.

Wostanje hódančko

štwórtk, 22. junija 2017 spisane wot:
Dale a jasnišo tuchwilu słyšiš: Pytamy nu­znje wučerjow! Nowe pak to njeje. Wšako je Serbske šulske towarstwo hižo před lětami na předewšěm na serbskich šulach hrožacy problem skedźbnjało. Nětko je tak daloko, a statne instancy jeno zwěsćeja, zo je ličba přizjewjenjow snadniša hač wočakowane. Čehodla pak? Snano, dokelž je prestiž powołanja chětro poćerpjeł? Něhdy bě wučer wulce respektowana wosobina. A dźensa? Trěbny respekt mnohim dawno hižo pobrachuje. Tež Swobodny stat Sakska ma sej w naležnosći za nós přimnyć a sej wumjetowanja lubić dać, zo je přemało prócy za wučerjow a za tele powołanje na kubłanskim polu nałožił. Sprawnje prajene pak tež postupowanje zamołwitych njerozumju. Mnozy su so jako­ přidružnicy přizjewili. Hdyž žno su zwólniwi, čehodla jich njebjeru a za wučerstwo njewukmanja? To wostanje mi hódančko. Janek Wowčer

2 000 eurow za sportowe nastroje

srjeda, 21. junija 2017 spisane wot:
Serbska zakładna šula „Dr. Marja Grólmusec“ Radwor je so na wubědźowanju předewzaća Lichtenauer „We wučbje so napić“ wobdźěliła. W minjenych pjeć tydźenjach su dźěći w šuli wšědnje darmo wodu předewzaća dóstawali. Wone kaž tež jich starši rozprawjeja, zo je so nastajenje k piću změniło. Wčera su wubědźowanje wuhódnoćili. Zakład toho bě kwis, kotryž bě Lichtenauer w serbskej šuli a dalšimaj wobdźělenymaj kubłanišćomaj z Brěznje a Radeberga přewjedło. Radworčenjo dobychu 2 000 eurow, za kotrež chcedźa sej nětko nowe sportowe nastroje kupić. Foto: Lichtenauer Mineralquellen/Katharina Voit

Sakska kultusowa ministerka Brunhild Kurth (CDU, naprawo) je wčera najlěpšich wotchadnikow sakskich wyšich šulow wuznamjeniła­. Mjez 93 mytowanymi bě tójšto z Hornjeje Łužicy, mjez druhim Rafaela Šěnec (SWŠ Ralbicy), Susana Nowakec a Marvin Hascha (wobaj WŠ Slepo) kaž tež Tamara Weichec (WŠ Malešecy). Brunhild Kurth dźakowaše so zdobom wučerjam, kotřiž­ dźě maja wulki podźěl na wuspěchu šulerjow, rěka w medijowej zdźělence ministerstwa. Wuznamjenili su mjez druhim tež chowancow­ wyšich šulow z Wulkeje Dubrawy, Halštrowa, Wóslinka a Nowosólca-Hródka. Foto: SMK/Stefan Kreissig

Dalši maturitny lětnik SGB so rozžohnował

póndźela, 19. junija 2017 spisane wot:

Wučerjo Budyskeho Serbskeho gymnazija (SGB), starši a přiwuzni kaž tež čestni hosćo zhromadźichu so sobotu w Chróšćanskej „Jednoće“, zo bychu dožiwili­ swjatočne přepodaće maturitnych wuswědčenjow lětušim absolwentam serbskeho kubłanišća.

Chrósćicy (JK/SN). 49 šulerjow bě maturitne pruwowanja wuspěšnje wobstało a žněješe sobotu płody swojeho prócowanja. Swjedźenski rěčnik, prof. dr. Marko Malink, kiž bě z New Yorka na zarjadowanje přichwatał, da maturantam wažne myslički sobu na puć žiwjenja. Tak wón wuzběhny, zo njeje wuknjenje za žiwjenje z abituru zakónčene a zo změja maturanća přichodnje rozsudy tworić a je zaměrnje sćěhować, njeměli pak zabyć na swoje korjenje.

Z informaciskim stejnišćom je so Rěčny centrum WITAJ spočatk meje na fachowym dnju w Drježdźanskim hygienowym muzeju wobdźělił. Fachowcy z cyłeje Sakskeje běchu tam přitomni, mjez nimi tež serbscy.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Lětuši 12. mjezynarodny folklorny festwial "Łužica 2017" je zahajeny. Wčera so skupiny we wobłuku swjedźenskeho ćaha po Budyšinje kaž tež na zahajenskim programje předtsajichu. Tule namakaće někotre impresije wo zahajenju festiwala. Fota: SN/Maćij Bu