Pokiwy (23.06.17)

pjatk, 23. junija 2017 spisane wot:

Rukopis jenož hač do njedźele

Budyšin. Jenož hišće hač do njedźele, 25. junija, pokazuje Budyski Serbski muzej Mikławša Jakubicowy rukopisny přełožk Noweho testamenta we wosebitej wustajeńcy „Pjeć lětstotkow – Serbja a reformacija“. Přehladka k reformaciskemu jubilejej pak wostanje dale hač do njedźele, 27. awgusta, přistupna. Tón dźeń wotměje so tam swójbne popołdnjo z literarno-hudźbnymi chłóšćenkami.

Lětni koncert w cyrkwi

Lejno (Geierswalde). Spěwarjo wokalneho ansambla amici della musica přeprošeja lubowarjow chóroweho spěwanja jutře w 19.30 hodź. na koncert do Lejnjanskeje wjesneje cyrkwički. Wječor lubi­ mnohostronskosć cunich, temperamentnych a jazzowych zynkow.

Wuměłstwo w busu

Budyšin. W času wot 12 do 17 hodź. budźetej jutře a njedźelu wuměłstwowej busaj mjez Budyšinom a Połčnicu po puću. Sobujěducy, kotřiž su sej woseity lisćik kupili, móža w busu wšelakich wuměłcow dožiwić. Busaj dowjezetej zajimcow na šěsć wuměłstwowych městnow, mjez druhim do klóštra Marijineje hwězdy­ w Pančicach-Kukowje. Telefoniske naprašowanje­ su móžne pod čisłom 03592/51 92 892.

Dźensa bě w Sakskej posledni šulski dźeń. To sydaja znamki, kotrež dóstachu tež dźěći 4. lětnika Slepjanskeje zakładneje šule. Wone tele kubłanišćo zdobom wopušća a podadźa so spočatk awgusta na dalewjeduce šule. Za rjadowniski wobraz k dopomnjeću tuž wšitcy hišće raz wjesele hladachu, štož wězo ćežko njebě. Wšako su prózdniny. Foto: Joachim Rjela

Protyka (23.06.17)

pjatk, 23. junija 2017 spisane wot:

Pjatk  23. do 25.6.  XII. mjezynarodny folklorny festiwal „Łužica 2017“ w Hochozy a Chrósćicach

   Wjesny swjedźeń w Bórkhamorje

   25lět Wjesny rock w Němcach

  20:00 Wosebite dožiwjenske wodźenje po Kamjencu – zetkanje při Klóšterskich wrotach

  21:00 Openairkino na Koklic statoku w Chrósćicach

Sobotu 24. a 25.6.  Akcija wuměłstwowy bus w Budyskim wokrjesu, mjez druhim tež w klóštrje Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje

   46. jěchanski a skakanski turněr w Kulowje

  9:00 Swjedźeń při starym młynje w Hornjej Hórce

  10:00 Lětni swjedźeń na Ćišćanskim statoku

  19:00 Dźiwadło z Běłowodźanskej kabaretnej skupinu „Die Lutken“ na Trjebinskim Šusterec statoku

  19:00 Lětnja nóc we Wochožanskim parku błudźenkow

  20:00 Kulturne lěćo w Małowjelkowskej sotrowni

  21:00 Janski woheń z čitanjom na Njeswačanskim rybarskim dworje

Njedźelu 25.6. 10:00 Dožiwjenje jantar – wodźenje po Hórnikečanskej energijowej fabrice

  13:00 Janske jěchanje w Kózłem

  14:00 Rejwanski čaj w Małowjelkowskej sotrowni

  15:00 Njedźelny koncert w Bartskim šulskim parku

  20:00 Kulturne lěćo w Małowjelkowskej sotrowni

Póndźelu 26.6. 10:00 Prózdninski program z Budyskim klankodźiwa­dłom w Slepjanskim SKC

Rozhłós (23.06.17)

pjatk, 23. junija 2017 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:20 Folklorny festiwal „Łužica 2017“ – live z Chrósćic

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Gerat Wornar)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo folklornym festiwalu w Chrósćicach a komentar „Tak ja to widźu“

13:00 Serbske młodźinske wusyłanja w radiju

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Katharina Köhlerowa)

po tym zbožopřeća 

Do kina (22.06.17)

štwórtk, 22. junija 2017 spisane wot:

22.6.2017–28.6.2017 Budyski filmowy palast: Transformers – The Last Knight w 3 D: wšědnje 14:00 (nimo štw), 16:15 a 19:30 | pj a so 22:45 Gregs Tagebuch – Böse Falle: wšědnje 17:15 Bob der Baumeister – Das Mega-Team: wšědnje 14:30 (nimo štw) | wu a srj 10:30 | nj, wu a srj 12:45 Wonder Woman: pj 16:30 | štw a pó 17:00 Wonder Woman w 3 D: wšědnje 19:45 (nimo srj) | pj a so 22:45 Baywatch: wšědnje 14:30 (nimo štw), 17:15 (nimo štw a pó) a 20:00 | pj a so 22:30 Winnetous Sohn: wu a srj 10:00 Girls’ Night Out: srj 19:45 Pirates of the Caribbean: Salazars Rache: wšědnje 16:30 (nimo pj a pó) a 19:45 (nimo pó) | pj a so 22:30 The Boss Baby: nj, wu a srj 12:30 Überflieger – Kleine Vögel, großes Geklapper: wšědnje 14:15 (nimo štw)wu a srj 10:15 | nj, wu a srj 12:15 Hanni & Nanni – Mehr als beste Freunde: wu a srj 10:15 | nj, wu a srj 12:15

Kino-ekstra: Lommbock: pó 17:15 a 20:15

Pokiwy (21.06.17)

srjeda, 21. junija 2017 spisane wot:

Na zjawny přednošk

Budyšin. Z jeničkej čěskej wsu w Bołharskej zaběra so zjawny přednošk, kotryž budźe jutře, štwórtk, w 13.30 hodź. w Budyskim Serbskim instituće na Dwórnišćowej. W jendźelskej rěči referować budźetaj tam Lenka Budilová a Marek Jakoubek z Prahi.

Kino na předwječoru festiwala

Chrósćicy. Na předwječoru mjezynarodneho folklorneho festiwala přepro­šatej župa „Michał Hórnik“ a Rěčny centrum­ WITAJ na kinowe předstajenje pod hołym njebjom na Koklic statoku w Chrósćicach. W 21 hodź. pokazaja tam festiwalne impresije z lěta 2009. Tomu přizamknje so w 21.30 hodź. komedija „Frau Müller muss weg“ ze serbskej dźiwadźelnicu Gabrielu Mariju Šmajdźinej we hłownej róli.

Pytaja wólbnych pomocnikow

Budyšin. Za 30 lokalow k wólbam zwjazkoweho sejma 24. septembra pyta město Budyšin čestnohamtskich sobudźěłaćerjow. Zajimcy njech přizjewja so w měšćanskim zarjadnistwje.

Pokiwy (16.06.17)

pjatk, 16. junija 2017 spisane wot:

Do Domu Njechorńskeho

Budyšin. Župa „Jan Arnošt Smoler“ Budyšin přeproša zajimcow na dźeń wote­wrjenych duri do Domu Měrćina Nowaka-Njechorńskeho, a to jutře wot 14 do 17 hodź. Mjez druhim poskića w Njechornju wodźenja po domje a po woblubowanych šćežkach serbskeho molerja, spisowaćela a ludowědnika.

Staroměšćanske kuzło

Wojerecy. Jutře a njedźelu pokročuja z Wojerowskim staroměšćanskim swjedźenjom. Wosebitu wažnosć kładu na regionalne rjemjesło, lokalnu a regionalnu kulturu a tradicje. Wot 19 hodź. je jutře wulka show sćelaka Radio Lausitz, njedźelu wot 11 hodź. kulturne rańše piwko, mjez druhim ze serbskej folkloru.

Lětnje dźiwadło z komediju

Ćisk. We wobłuku swjedźenskich tydźenjow k 20lětnemu wobstaću Ćišćanskeho kulturneho towarstwa přeproša tamniše dworowe dźiwadło jutře we 18.30 hodź. na předstajenje. Na Ćišćanskim statoku pokazaja komediju „Hra wo Jupitera“. Při tym jedna so wo stadłoweho byka na burskim dworje.

Pisany program na dworje

Po tym zo je Němsko-Serbske ludowe dźiwadło swoju inscenaciju „Raketa“ šěsć króć němsce a hornjoserbsce předewšěm na serbskich wyšich šulach a minjeny tydźeń tež we Wotrowskej starej šuli (na wobrazu) předstajiło, podadźa so z njej do Delnjeje Łužicy. Hra z aktualnym pozadkom, w kotrejž hraje elewka činohrajneho studija při NSLDź Anna Zacharijasojc, změje swoju delnjoserbsku premjeru póndźelu, 19. junija dopołdnja, na Delnjoserbskim gymnaziju (DSG). Dalšej předstajeni stej samsny dźeń wječor w internaće gymnazija a 22. junija hišće raz w DSG planowanej. Poslednje předstajenje hry budźe hornjoserbsce 27. junija w 19.30 hodź. w Serbskim seminarje w Praze. Foto: Feliks Haza

Protyka (16.06.17)

pjatk, 16. junija 2017 spisane wot:

Pjatk 16. do 18.6.  Archiwowa konferenca „Slědy we wuchodnej Europje a Aziji“ w Ochranowje

   Swjedźeń „Staroměšćanske kuzło“ we Wojerecach

   Choćebuski měšćanski swjedźeń

 16. a 17.6.  Zetkanje łužiskich oldtimerow w Hórnikečanskej energijowej fabrice

  20:30 Smochčanske hudźbne dny: Berlinske nocy

Sobotu 17. a 18.6.  Lětanišćowy swjedźeń w Kamjencu

   Captains cup we Worklecach

   40. ADACjowy motocross w Jaworje

  10:00 Smolerjowy dźeń towarstwa Přećeljo Smolerjec kniharnje

  14:00 Dźeń wotewrjenych duri z popołdnjom za młode swójby w Domje Měrćina Nowaka-Njechorńskeho w Njechornju

  14:00 10. serbski swjedźeń we wobłuku měšćanskeho swjedźenja w Choćebuskim Puškinowym parku

  17:00 Předstajenje „Martin Luther – musical“ w Slepjanskej cyrkwi

  18:30 Dźiwadłowa skupina kulturneho towarstwa Ćisk předstaji na Ćišćanskim statoku komediju „Hra wo Jupitera“

  20:30 Smochčanske hudźbne dny: Berlinske nocy

Njedźelu 18.6. 9:30 Klóšterski a swójbny swjedźeń Budyskeho wo­krjesa w Pančičansko-Kukowskim zežiwjenskim a zelowym centrumje

  10:00 10. ewangelski domizniski dźeń Wojerowskeho regiona w Sprjejcach a Nowym Měsće

Rozhłós (16.06.17)

pjatk, 16. junija 2017 spisane wot:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Skupiny na mjezynarodnym folklornym festiwalu

11:45 Wustajeńca wo Serbach w Kašubskej

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo serbskim narownym kamjenju w Strobicach

13:00 Portret čěskeje folklorneje skupiny

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Hans-Christian Schütt)

po tym zbožopřeća

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Lětuši 12. mjezynarodny folklorny festwial "Łužica 2017" je zahajeny. Wčera so skupiny we wobłuku swjedźenskeho ćaha po Budyšinje kaž tež na zahajenskim programje předtsajichu. Tule namakaće někotre impresije wo zahajenju festiwala. Fota: SN/Maćij Bu