Budyšin (SN/CoR). Štóž je so wčera na premjerje knihi „Pjeć lětstotkow – Serbja a reformacija“ w farskim domje wosady swjateho Michała Budyšin wobdźělił, měješe zbožo. 500 lět ewangelskeho serbskeho žiwjenja w běhu połdra hodźiny na tajke přijomne a wotměnjawe wašnje rozkładowane dóstać, to bě dožiwjenje. Wužadanje za wudawaćela, serbskeho superintendenta Jana Malinka, a za přitomnych awtorow Trudlu a dr. Lubinu Malinkowu, dr. Jensa Buliša, dr. Edmunda Pjecha a Měrćina Wirtha njebě cyle jednore. Wšako mějachu dohromady 19, na wšelakore aspekty wusměrjacych so wědomostnych přinoškow na dypk přinjesć. A to so jim z podpěru zajimawych ilustracijow, fotow a wobrazow, jara derje zešlachći. Zo je sej wčera po předstajenju nowostki kóždy pjaty z dohromady 50 hosći knihu kupił, měješe skerje mało ze žortnej namołwu Malinka činić, zo „wobdźělenje njewuwjazuje z čitanja“, ale z přeswědčiwej kwalitu publikacije.

Zamołwjenje

wutora, 28. měrca 2017 spisane wot:
We wčerawšim ćišćanym wudaću SN je k zmylkej dóšło. Tekst hłowneho wobraza na prěnjej stronje njebu techniskeho zmylka dla ćišćerni sobu pósłany. Tam měło slědowace stać: Wuzwolenju za městopředsydu Domowiny, wobkrućenju jako předsyda a znowawuzwolenju za městopředsydu gratulowaše Wiliamej Janhoeferej, Dawidej Statnikej a Markej Hančikej tež sakska ministerka za wědomosć a wuměłstwo dr. Eva-Maria Stange (SPD, na lěwym wobrazu wotlěwa). Wulke připóznaće a sylny přiklesk žnějachu dźěći Wojerowskeje zakładneje šule „Handrij Zejler“ za swój kulturny program na sobotnej hłownej a wólbnej zhromadźiznje. Prosymy wo wodaće za misnjenje. Dalše fota pod www.serbske-nowiny.de SN

Budyšin (CS/SN). Za swoju wulkosć ma Budyšin njewšědnje bohate hudźbne žiwjenje, a to hižo přez lětstotki. Z tejle wosebitosću móže sprjewine město wuběrnje za sebje wabić. Tak chcedźa tu wotnětka tež turistam a dalšim zajimcam, kotřiž stolicu Serbow wopytaja, spřistupnić. Po pjećlětnej přihotowanskej fazy su wčera w Budyšinje zjawnosći hudźbnu šćežku přepodali.

Tež bubnarjo z Afriki pódla

wutora, 28. měrca 2017 spisane wot:

Změny wukrajnych ansamblow na folklornym festiwalu hišće móžne

Chrósćicy (SN/CoR). Štwórć lěta do zahajenja 12. mjezynarodneho folklorneho festiwala „Łužica 2017“, kotryž wotměje so wot 22. do 25. junija w Budyšinje, Chrósćicach a Hochozy, je wobsadka wukrajnych a tukrajnych skupin nimale jasna. „Staw planowanja je dobry. Tak je móžno wšitke předwidźane programy zwoprawdźić“, zwěsći předsyda festiwalneho wuběrka Marko Kowar po zetkanju gremija minjeny tydźeń w Chróšćanskim Krawčikec hosćencu. Wjac hač 300 wukrajnych hosći Domowina jako zarjadowar wočakuje.

Publikum móže wosebje wćipny być na kulturne cyłki, kotrež so prěni raz we Łužicy předstaja. To su mjez druhim Art appreciation folk dance group z Egyptowskeje, American rhythm folk ensemble z USA, hudźbna a rejwanska skupina Naoussa Paros z Grjekskeje, Krupickaja muzika z Běłoruskeje a I Trillanti z Italskeje. Tež afriscy bubnarjo chcedźa rytmus swojeho kontinenta do Łužicy přinjesć. Su to hudźbnicy ze wšelakorych krajow, mjez druhim z Burundija.

Budyšin (SN/CoR). Z kompozicijemi „Hommage à Albinus Mollerus“ I a II kaž tež „Knježe, smil so nad nami“ Jana Pawoła Nagela su so hudźbnicy komorneho orchestra SLA wčera wo prawu duchownu atmosferu na wotewrjenju wustajeńcy „Pjeć lětstotkow – Serbja a reformacija“ w Budyskim Serbskim muzeju starali. Na połnej žurli móžeše muzejowa direktorka Christina Boguszowa mjez něhdźe 80 hosćimi tež generalneho superintendenta Martina Herchu, serbskeho superintendenta Jana Malinka, zapósłanca Sakskeho krajneho sejma Marka Šimana (CDU), kulturneho sekretara kulturneho ruma Hornja Łužica-Delnja Šleska Joachima Mühlu, direktora Załožby za serbski lud Jana Budarja kaž tež jednaćelku LND Marku Maćijowu witać. „Začuwam tule hodźinu jako jara wosebitu. Serbski muzej je z wulkim respektom wulkemu wužadanju wotpowědował, reformacisku wustajeńcu wuhotować“, rjekny Boguszowa a dźakowaše so mnohim wupožčowarjam za podpěru kaž tež kulturnemu rumej za přewzaće do zwjazkoweho spěchowanskeho programa.

Po štyrjoch dnjach wčera zakónčene Lipšćanske knižne wiki su z 285 000 znowa wjace wopytowarjow přiwabili. Loni bě jich 260 000. Na terenje wikow zličichu lětsa 208 000 hosći, zbytk je literarny swjedźeń „Lipsk čita“ přinošował.

Lipsk (SN/CoR). Tež bilanca Ludoweho nakładnistwa Domowina je pozitiwna. „Ludźo su so zajimowali, a smy tež knihi předawali. Wosebje požadane běchu nowostka wo reformaciji a zwjazkaj z historiskimi fotografijemi kaž tež znowa wuhotowany 5. nakład knihi ‚Kurze Geschichte der Sorben‘“, rozprawja wotrjadnica rozšěrjenja LND Manja Bujnowska.

Na předstajenju knihi „Sorben im Blick der Staatssicherheit“ dr. Tima Meškanka pjatk witaše zajimcow Tobias Hollitzer z Lipšćanskeho wobydlerskeho komiteja. W rozmołwje z awtorom je sakski krajny społnomócnjeny za podłožki stasi bywšeje NDR Lutz Rathenow wosebitu situaciju Serbow mjez statnym spěchowanjom na jednej a sylnym wobkedźbowanjom wšitkich kulturnych aktiwitow na tamnej stronje wobswětlić spytał.

Wjac hač 1 000 młodych dźiwadźelnikow je dźensa we wjace hač 40 inscenacijach na 16 jewišćach sprjewineho města Budyšina na 18. swětowym dnju šulerskeho dźiwadła swój talent poakzało. Němsko-Serbske ludowe dźiwadło přewjeduje wosebite zarjadowanje hižo wot lěta 2000. Prěni raz wobdźěli so na dnju šulerskeho dźiwadła tež skupina dźěći z Wojerec. Wone předstajichu w Budyskim Serbskim domje znatu bajku „Čerwjenawka“. Foto: SN/Maćij Bulank

Mjez debjerjemi tójšto dorosta

póndźela, 27. měrca 2017 spisane wot:

Sobu jedne z najwjetšich jutrownych wikow Hornjeje Łužicy wotměwaja so kóžde lěto we Wojerowskej Łužiskej hali. Tam bě sobotu a wčera widźeć, zo zajim za serbske jutrowne jejka po wšěm zdaću přiběra.

Wojerecy (JoS/SN). Štóž je so kónc tydźenja na 23. jutrownych wikach we Wojerecach rozhladował, móžeše zwěsćić, zo so młodźi ludźo přiběrajcy za debjenje jutrownych jejkow zajimuja. „Wjele motiwow swójby přez generacije dale dawaja“, rjekny kulturny měšćanosta Thomas Delling w swojej zahajenskej narěči.

„Młodźina hudźi“ w Choćebuzu

pjatk, 24. měrca 2017 spisane wot:
Mjeztym zo běchu sakske krajne wurisanje „Młodźina hudźi“ w Budyšinje zašły kónc tydźenja zahajili, hdźež so wobdźělnicy tež dźensa a jutře hišće wubědźuja, započa­ so wčera braniborske krajne wurisanje w Choćebuzu. Hač do jutřišeje soboty dopokazuja młode talenty swoje instrumentalne abo spěwne zamóžnosće na wše­lakich městnach delnjołužiskeje metropole. Zwjazkowe wubědźowanje „Młodźina hudźi“ budźe potom spočatk junija w Paderbornje. Foto: Michael Helbig

Motor wuwića kultury

pjatk, 24. měrca 2017 spisane wot:
Zas a zaso dyrbještaj Andrea Pawlikowa a Jan Malink žurnalistam na medijowej prezentaciji wustajeńcy „Pjeć lětstotkow – Serbja a reformacija“ w Budyskim Serbskim muzeju rozkładować, zo scyła ewangelska serbska kultura dawa a zo bě reformacija samo motor serbskeho pismowstwa. Njejsu to přeco jeno zwonkastejacy, kotřiž Serbow jako katolikow identifikuja, ignorujo tak podźěl ewangelskich (wosebje fararjow) na zakładne wuwiće serbskeje kultury přez lětstotki. Što by dźensa było bjez serbskeje biblije, bjez oratorijow Zejlerja/Kocorja, bjez „Pěsničkow“ Smolerja? Katolikojo su hakle pozdźišo, po wulkej asimilaciskej žołmje w 20. lětstotku, rólu jako kruty maćernorěčny stołp serbstwa přewzali. Kulturni wědomostnicy wědźa, zo so nošerjo kultury w běhu časa měnjeja. To nam tež mjenowana wustajeńca wuwědomja – a to płaći tež za přichod. Cordula Ratajczakowa

nawěšk

  • 25. měrca 2017 wotmě so na Wojerowskej žurli Wuchodosakskeje lutowarnje 18.  hłowna a zdobom wólbna zhromadźizna Domowiny. Tule namakaće někotre worbrazowe impresije ze zhromadźizny. Fota: SN/Maćij Bulank
Am 25. März 2017 fand auf dem Saal der Ostsäc