Jónkrótne wubědźowanje

srjeda, 22. februara 2017 spisane wot:

Nawoda nakładnistwa Theater der Zeit Harald Müller wo „Lausitzen“

Loni běchu Němsko-Serbske ludowe dźiwadło Budyšin, Statne dźiwadło Choćebuz a Nowe jewišćo Zły Komorow prěni raz wubědźowanje „Lausitzen“ wupisali. Pytachu ideje za dźiwadłowe hry, kotrež so z Delnjej a Hornjej Łužicu rozestajeja. 21 awtorow so wobdźěli. 15. januara su dobyćerjow – Ralpha Oehmu z hru „Lausitzer Quartiere oder der Russe im Keller“ a Křesćana Krawca kaž tež Lipšćansku režiserku Carlu Niewöhner ze spěchowanskim mytom za hrě „Eine Aktentasche voll Geld“ a „Das leere Haus“ – wuznamjenili. Nawoda nakładnistwa Theater der Zeit Harald Müller bě nimo intendantow wobdźělenych dźiwadłow a Jurja Kocha čłon jury. Cordula Ratajczakowa je so z nim rozmołwjała.

Kak sće so stał z čłonom jury wubědźowanja „Lausitzen“?

Dwě cyle rozdźělnej kulturje so zetkałoj

srjeda, 22. februara 2017 spisane wot:

„Chceće-li nahrawanje koncerta Noweje Łužiskeje filharmonije woměrje doma wobhladać, wopytajće nas na našim YouTube-kanalu“, wabi Nowa Łužiska filharmonija na internetnej stronje. Wojerowčenjo pak su jeje 4. filharmoniski koncert radšo originalnje dožiwić chcyli. Prawy to rozsud!

Tři jejka su dobre wuměnjenje

srjeda, 22. februara 2017 spisane wot:

Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu přewjedźe tež lětsa zaso wubědźowanje wo najrjeńše jutrowne jejko. Je to mjeztym 64. akcija tohole razu, kotraž so na dorosćenych runje tak kaž na dźěći a młodostnych wusměrja a wšitkich zajimcow namołwja, tradicionalny nałožk dale pěstować a wuwiwać.

Budyšin (SN/CoR). Hdyž budźe čas pisanych kostimow po póstniskim wjeršku přichodny tydźeń nimo, započnje so potom zdobom čas pisanych jutrownych jejkow. Štóž chce so wobdźělić na wubědźowanju wo najrjeńše serbske jutrowne jejko, ma so jako dorosćeny nětko pomału do spěcha měć. Wšako je posledni termin wotedaća kolekcijow – kaž přeco – pjatk po popjelnej srjedźe, potajkim 3. měrc. Dźěći a młodostni hač do 24 lět maja hišće tróšku chwile, woni móža woměrje dojutrowny čas wužić a swoju wušiknosć při debjenju jejkow wupruwować. Srjedu po jutrach maja wone wotedate być, w Budyšinje a Choćebuzu kaž tež w regionalnych běrowach Domowiny a Załožby za serbski lud.

Budyšin (SN/CoR). Dr. Gregoriusa Mättigowa załožba zhladuje mjeztym na dźesaćlětne wobstaće. Wjeršk swjedźenskeho lěta budźe swjatočna Boža słužba w Budyskej tachantskej cyrwki swj. Pětra 24. septembra, kaž załožba zdźěla. Tam chcedźa prěni raz Mättigowu medalju spožčić. Dóstać ma ju Budyšanka Jutta Zoff (*1927), kotraž skutkowaše wot lěta 1967 do 1988 jako soloharfenistka Drježdźanskeje statneje kapały. „Wuměłča je znowazałoženje Mättigoweje załožby wot spočatka podpěrała. Jutta Zoff je so stajnje z Budyšinom, z kulturu a stawiznami města identifikowała“, rozłožuje předsyda załožboweje rady dr. Uwe Koch. Wot Drježdźanjana Petera Götza Güttlera wuhotowana medalja pokazuje nimo na­pohlada na Budyšin 1620 a namołwy z Mättigoweho testamenta, jeho załožby wobchować a rozšěrić, portrety Philippa Melanchthona, Kaspara Peukera a Gregoriusa Mättiga.

Tež Mättigowy stipendij chcedźa 24. septembra znowa přepodać. Wědomostny dorost móže so hač do 31. meje požadać

Archiwowy dźeń w Ochranowje

wutora, 21. februara 2017 spisane wot:

Ochranow (SN). Lětuši Ochranowski dźeń archiwa 4. měrca wěnuje so reformaciji składnostnje jeje 500. róčnicy, zdźěli Ochranowska bratrowska wosada. Poćahi mjez njej a lutherskej reformaciju wobswětleja fachowcy z třomi přednoškami. Tak porěči dr. Christian Mai z Jonsdorfa wo wuznamje Lutheroweho septemberskeho testamenta z lěta 1522, kotryž je we wobsydstwje Ochranowskeho archiwa. Dr. Rüdiger Kröger z Hannovera přednošuje wo hrabji Zinzendorfje a reformaciji. Dr. Dietrich Meyer z Ochranowa referuje wo wužiwanju Lutherowych kěrlušow w Ochranowskej wosadźe. Nimo toho rozprawja archiwowa nawodnica Claudia Mai wo lońšej dźěławosći a předstaji lětuši archiwowy projekt. Zajimcy su witani.

Ochranowski archiw je archiw centralnych institucijow Ochranowskeje jednoty cyłeho swěta kaž tež Europskeje prowincy. Štyri lěta po smjerći załožerja Ochranowskeje bratrowskeje wosady Nikolausa Ludwiga von Zinzendorfa běchu 1764 w Ochranowje archiw zarjadowali.

Skónčnje přetwarjeć započeli

póndźela, 20. februara 2017 spisane wot:

Financowanje wobnowjeneho Serbskeho muzeja Choćebuz dale njejasne

Choćebuz (SN/CoR). Pomału, ale krok po kroku přetwar Choćebuskeho Serbskeho muzeja postupuje. Tak su twarske naprawy, kotrež běchu loni w lěću planowane, hakle nazymu zahajili.

Spočatk minjeneho lěta bu muzej skónčnje zawrjeny – po tym zo běchu to hižo 2014 wotpohladali. Po wjace hač 20 lětach wobstaća bě trjeba, dom dokładnje modernizować. Tehdy so hišće nadźijachu, dom ze znowa koncipowanej stajnej wustajeńcu w lěće 2015 zjawnosći spřistupnić móc. Dyrbjachu pak twarski staw domu dokładnišo přepytować dać, štož je předewzaće podlěšiło. Wot lońšeho septembra pokazuja jako přechod w Choćebuskim měšćanskim wosebitu wustajeńcu z drohotnymi eksponatami ze Serbskeho muzeja pod hesłom „Zachowane drogotki – Bewahrte Kostbarkeiten“.

Serbske medije pod čěskej lupu

póndźela, 20. februara 2017 spisane wot:

Předstajenje a wuznam serbskich medijow za Serbow we Łužicy běštej jedyn z hłownych dypkow diskusijneho wječorka Towarstwa přećelow Serbow w Praskim Serbskim seminarje.

Wobrazowej zwjazkaj wušłoj

pjatk, 17. februara 2017 spisane wot:
Budyšin (SN). W Ludowym nakładnistwje Domowina stej dźensa dalšej dźělej rjadu zwjazkow historiskich čornoběłych wobrazow łužiskich fotografow wušłoj. Hižo něšto lět Budyski fotograf Jürgen Maćij tajke zestaja. Nastork, rjad dale wjesć, bě wustajeńca Budyskeho Serbskeho muzeja „Wotmolowane – Mit Licht gemalt“. Zwjazkaj wěnujetej so historiskej fotografiji Łužicy wot spočatkow hač do 1930tych lět, jedyn Hornjej a tamny Delnjej Łužicy.

Prěni Hornjołužiski festiwal dźěćaceje hudźby wulki wuspěch žnjał

3 000 wopytowarjow ze 27 wuměłcami a 400 sobu skutkowacymi dźěćimi na dohromady 30 zarjadowanjach w Budyšinje, Lubiju, Wojerecach, Smochćicach, Zhorjelcu, Mittelherwigsdorfje a Běłej Wodźe – a to wšo w běhu třoch dnjow. Hižo ryzy bilanca ličbow prěnjeho Hornjołužiskeho festiwala dźěćaceje hudźby, wotměteho wot 2. do 4. februara, móže so widźeć dać.

Rezerwy hišće su

Z dźewjeć krajow na festiwal

štwórtk, 16. februara 2017 spisane wot:

Wot 22. do 25. junija wotměje so 12. mje­zynarodny folklorny festiwal „Łužica“. Jeho wuběrk je so wutoru zetkał a wo dotalnych přizjewjenjach rěčał.

Budyšin (SN/CoR). Štyri měsacy do folklorneho festiwala je so za wuběrk nowa faza dźěławosće započała. Po hesle „po festiwalu je do festiwala“ bě hižo lěta 2015 z wuhódnoćenjom minjeneho zarjadowanja nowe planowanje zaběžało. Wotnětka pak zetkawaja so čłonojo gremija – zastupjerjo Domowiny, Załožby za serbski lud, Smjerdźečanskeje a Wu­dworskeje rejwanskeje skupiny kaž tež Chróšćanskeje gmejny – kóždy měsac, wot meje potom dwutydźensce.

nawěšk