Biskop Marx kritizuje Södera

wutora, 22. meje 2018 spisane wot:

Mnichow (B/SN). Kardinal Mnichowa Reinhard Marx wobzamknjenje bayerskeho kabineta nastupajo připrawjenje křižow w słužbnych twarjenjach swobodneho stata kritizuje. Wumjetuje ministerskemu prezidentej Markusej Söderej (CSU) „pačenje, njeměr, konfrontaciju“, kotrež je wón zbudźił. Hdyž wobhladu­jemy křiž jenož jako kulturny symbol, njejsmy naležnosć zrozumili“, praji předsyda biskopskeje konferency nowinje Süddeutsche Zeitung. „Statej pak njepři­steji wujasnić, što křiž woznamjenja.“

Nadźijeja so pomocy Vatikana

Bamž a patriarch chcetaj měr

póndźela, 14. meje 2018 spisane wot:

Moskwa/Rom (B/SN). Rusko-ortodokski patriarch Kyril I. chce z bamžom Fran­ci­skom w Syriskej za měr wabić. Moskowski nawoda cyrkwje je z bamžom tele­fonował, zo by wo iniciatiwach z nim rěčał­. Wón wjedźe „měrwuskutkowacy dialog“ bjez politiskich zajimow, rjekny Kyril. Z konsultacijemi chcetaj bamž a patriarch pokročować, zo by so połoženje wobwliwowało.

Přećiwo testej samodruhich

Berlin (B/SN). Wjacore katolske zwjazki – mjez nimi Socialna słužba katolskich žonow a Němski zwjazk Carity – su pla­no­wa­ne rozšěrjenje profylaktiskeho přepytowanja samo­druhich krejneho testa dla kritizowali. Po jich měnjenju je tajka kročel pokiw na to, „zo njejsu zbrašene dźěći w našej towaršnosći přiběrajcy wita­ne“. Z krejnym testom hodźa so gene­tiske defekty hižo wot 9. tydźenja samo­druhosće zwěsćić.

Podpěra ewangelskej cyrkwi

Wjace wučby nabožiny

póndźela, 07. meje 2018 spisane wot:

Berlin (B/SN). Ewangelska cyrkej Berlin-Braniborska-šleska Hornja Łužica zasadźuje so za wjace hodźin nabožinskeje wučby. Wona namołwja krajnu cyrkej w Berlinje, Braniborskej a Sakskej, „spěchować židowsku, křesćansku a muslimsku nabožinu, zo by so dialog w šuli na tutu temu zawjedł a dale pěstował“.

Towaršnosć LEO w kritice

Magdeburg (B/SN). W zwisku ze znowa w kritice stejacym towarstwom za žiwjensku orientaciju (LEO) w Saksko­Anhaltskej wujasnja Ewangelska cyrkej Srjedźo­němskeje (EKM), zo njejedna so na posedźenjach wo poskitk cyrkwin­skeho razu. Towarstwo steji w kritice, dokelž­ poskićuje seminary k wuhojenju homoseksualnych, zdźěli Zwjazk lesbow a homoseksualnych (LSVD) Saksko-Anhaltskeje. Před štyrjomi lětami su zwjazkej LEO nastajenja k homoseksualiće dla zjawne spěchowanje šmórnyli. Předsyda LEO, farar Bernhard Ritter, bě wuspěšnje přećiwo tomu skoržił, tak zo je LEO nětko zaso jako swobodny nošer Pomocy dźěćom a młodostnym we wokrjesu Mansfeld-Južny Harz připóznaty.

EU chce deeskalaciju

Tydźeń za žiwjenje

póndźela, 30. apryla 2018 spisane wot:

Bonn/Trier (B/SN). Nowe diagnostiske móžnosće do poroda móža žony a poriki pod wulki ćišć stajić, pisataj předsyda rady EKD Heinrich Bedford Strohm a předsyda katolskeje Biskopskeje konferency, kardinal Reinhard Marx w předsłowje zhromadneho zešiwka „Woche für das Leben“. Akciski tydźeń (14. do 21. apryla) ewangelskeje a katolskeje cyrkwje w Němskej za potrjebu škita čłowjeskeho žiwjenja rozestaješe so lětsa kritisce z prenatalnej diagnostiku. Zdźěla namakaja so starši w towaršnostnej mentaliće, zo chore a kipre narodźene dźěćo „dźensa“ hižo trěbne njeje. Cyrkwi datej staršim zmužitosć, přijimać dźěćo bjez wobmjezowanja, a poskićitej jim móžnosće podpěry, poradźowanja a přewodźenja.

Kardinal Beran pochowany

Bamž namołwja k swjatosći

póndźela, 23. apryla 2018 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus namołwja křesćanow k zmužitosći do duchowneho žiwjenja. W tydźenja wozjewjenym 48stronskim pismje jedna so wo praktisku směrnicu za dobre křesćanske žiwjenje w modernym swěće konsuma a wulkeje spěšnosće. W nim wabi za „swjatosć srjedźneje woršty“. Kóždy móhł z Božej pomocu swjaty być: hač měšnik abo dźěłaćer, staršej abo mandźelskaj, rjadnicy abo politikarjo. K orientaciji doporuča bamž prědowanje Jězusa na horje: „Štož sće najmjeńšemu z mojich bratrow činili, to sće mi sčinili.“

Přećiwo jałmožnam AfD

Halle/Saale (B/SN). Diakonija Srjedźoněmska je cyrkwinske zarjadnišća před tym warnowała, brać jałmožny wot AfD. Nochcemy měć pjenjezy wot tuteje strony, „hdyž wona spyta, naš nadawk přeměnić, křesćansku lubosć hinak definować a hranicy ćahać při darowanju druhemu“, rjekny Christoph Stolte, předsyda předsydstwa. To so na přikład stawa, hdyž smědźa so pjenjezy jeničce za potrěbnych Němcow wužiwać. „Potom wona hižo njesłuži wšitkim potrěbnym.“

Nalětnje rjedźenje za dušu

Z koncertom slepym pomhali

póndźela, 16. apryla 2018 spisane wot:

Wermsdorf (B/SN). Na koncerće spěwneho cyłka „Chór swětła spěwa chórale Bacha“ we Wermsdofskej cyrkwi su wjace hač 400 eurow za powšitkownowužitnu organizaciju Christoffelowa misija slepych zběrali. Z nimi ma so klinika w Indiskej sobu natwarić. Chór nasta před dźewjeć lětami z cyrkwinskich chórow regiona a ma mjeztym 40 spěwarjow. Nawodnica je kantorka a cyrkwinska hudźbnica Sigrid Schiel. Tradicija spěwarjow je, jónu w lěće přeprosyć na beneficny koncert na dobro Christoffeloweje misije.

Zakoń online

Za wjace ciwilneje kuraže

póndźela, 09. apryla 2018 spisane wot:

Rom (B/SN). Bamž Franciskus je jutrownu nóc na Božej mši w Pětrowej cyrkwi raznje šwikał pasiwne zadźerženje mnohich křesćanow přećiwo njesprawnosćam na swěće. Wón namołwi jich k wjetšemu angažementej za sprawnosć a žadaše sej wjace ciwilneje kuraže. Wosom dorosćenych bu jutrownu nóc wukřćenych, mjez nimi migrant John Ogah z Nigerije, kiž bě njedawno zadźěwał wobrónjenemu nadpadej w Romskich superwikach.

Jutrowničku dopołdnja swjećeše bamž po zwučenym wašnju z dźesaćitysacami wěri­wych na Pětrowym naměsće jutrownu Božu mšu a žohnowaše jich z „Urbi et orbi“ („Město a swět“).

Wo měr na swěće so modlić

Z islamom so zeznajomić

wutora, 03. apryla 2018 spisane wot:

Schkeuditz (B/SN). Pod hesłom „Zetkanje z islamom“ steji mała a stajnje wotewrjena wustajeńca na lětanišću Lipsk/Halle. Zestajał je ju farar Paul Christian wot ekumeniskeho dušepastyrstwa lětanišća. Zestajer prosy sej ju wobhladać a so ze swětowymi nabožinami kaž tež jeje přisłušnikami zeznajomić.

Tež politisce skutkować

Berlin (B/SN). Arcybiskop Berlina Heiner Koch je katolske swójbne kubłanišća ­a zwjazki namołwjał, přewzać tež poli­tisku a towaršnostnu zamołwitosć. Je wažne nutřkownocyrkwinsce skutkować, angažement pak ma tež dale hić. Cyrkej, jeje towarstwa a kubłanišća měli tež měć hódnoty křesćanstwa, swójby a mandźelstwa dale dawać.

ProChrist live

Melle (B/SN) Milion wěriwych je ewangelizaciju „Pro Christ“ wot 11. do 17. měrca sćěhował, kaž zarjadowar zdźěli. Zarjadowanja pod motom „Je to móžno?“ wusyłachu na 500 městnach w Němskej a Europje kaž tež přez Bibel TV a ERF-medije. Po informacijach nošerja su sobudźěłaćerjo na městnach zarjadowanjow a při telefonje mnohe duše­pastyrske rozmołwy wjedli.

Z prawej měru měrić

Moderny pasion

póndźela, 26. měrca 2018 spisane wot:

Lipsk (B/SN). „Hdźež maš ty prawje ...“ rěka­ moderny pasion, kotryž su Lipšćanscy młodostni sobotu w ewangelskej měro­wej młodźinskej cyrkwi w Gohlisu wuspěšnje předstajili. Spisana wot Grit Markert zwjazuje hra aktualne žiwjenske situacije z ćerpjenjom Jězusa.

Starosć wo wěriwych wažna

Vatikan (B/SN). W minjenym tydźenju zetka so Rada kardinalow, kotraž bamža Franciskusa při reformach poradźuje. Wuslědk bě, zo měł so Vatikan bóle wo jednorych wěriwych a wo jich wšědne starosće starać. Franciskus bě do toho w lisće pisał, zo so wo elitu lajkow angažowanych staraja, ale na tamnych bohužel zabywaja.

Festiwal k zničenju Israela

Za njeboh kardinala so modlić

póndźela, 19. měrca 2018 spisane wot:

Mainz (B/SN). Biskop Mainzskeje diecezy Peter Kohlgraf je wěriwych z listom namołwjał, modlić so za kardinala Karla Lehmana. Strowotniski staw 81lětneho kardinala bě „kritiski“. Wot septembra 2017 je wón ze sćěhami infarkta a z kreju w mozach wojował. Jeho mocy so pospochi pozhubjachu, pisa Kohlgraf. Njedźelu, 11. měrca, je kardinal Lehmann na prawdu Božu wotešoł.

Namjet za Nobelowe myto

Soest (B/SN). Mjezynarodny komitej swětoweho modlenja žonow je namjetowany za měrowe Nobelowe myto. Ewangelska žónska pomoc we Westfalskej je 44 000 podpismow za nominaciju zběrała. Dalše informacije dotal njepředleža. Zaměr kampanje bě, zdobyć z njej podpěraćelow za natwar slědźerskeho instituta, kotryž so za měr na swěće zasadźa.

Přećiwo hidźe na Židow

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND