póndźela, 20 awgusta 2018 14:00

Budyšin (SN/bn). W Budyskim Serbskim muzeju je wčera direktorka Christina Bo­gu­s­zowa nowu wosebitu wustajeńcu wotewrěła. Pod hesłom „Dźěl wote mnje“ pokazuja hač do 14. oktobra w štyrjoch wobnowjenych rumnosćach na prěnim poschodźe muzeja twórby w Lipsku rodźe­neje, dołho we Wuježku bydlaceje wuměłče Reginy Herrmann. „Witam wšitkich, kiž su přišli – předewšěm nowu generalnu konsulku Čěskeje republiki w Drježdźanach dr. Markétu Meissnerovu –, a dźakuju so wšěm, kotřiž su nam pomhali přehladku žiwjenskeho dźěła z našim domom wusko zwjazaneje Re­giny Herrmann składnostnje jeje 70. narodnin zwoprawdźić“, rjekny Boguszowa k za­zběhej wernisaže. Nimo toho wona wuzběhny, zo je za wustajeńcu zdźěłany katalog „prěnja publikacija toho razu, kotraž wobšěrne tworjenje wuměłče adekwat­nje wotbłyšćuje“.

Pytaja wobdźělnikow za wuměnu

Japoštołski puć poswjećeny

Tanki „Praske nalěćo“ podusyli (1)

Nimo swjatočnosćow składnostnje 175ćin Wukrančanskeje wosady swj. ...

póndźela, 20 awgusta 2018 14:00

21. awgusta 1968 wobsadźichu armeje Sowjetskeho zwjazka, Pólskeje, Madźar- skeje a Bołharskeje Čěskosłowaksku a po­dusychu z wojerskej mocu „Praske nalěćo“ reformerow wokoło woblubowaneho šefa komunistiskeje strony KSČ Alexandera Dubčeka. Hižo měsacy běchu wojacy krajow Waršawskeho pakta, tež Narodneje ludoweje armeje, w lěsach na mjezy k ČSSR přebywali. W juliju a awgusće 1968 wotměchu so zeńdźenja nawodnistwow komunistiskich stron Sowjetskeho zwjazka, Pólskeje, NDR, Madźarskeje a Bołharskeje z načolnikami KSČ w Bratislavje kaž tež mjez KSSZ a KSČ w Čiernej nad Tisou a hišće 12. awgusta mjez KSČ a SED w Karlovych Varach. Z mjeztym přistupnych dokumentow z archiwow zhonimy, zo je generalny sekretar Leonid I. Brježnjew dołho spytał konflikty z reformerami KSČ politisce rozrisać, dokelž boješe so mjezynarodneho protesta při wojerskim zakročenju. Přiwšěm rozsudźi so za wojersku akciju.

Aliěrowane wójsko přizemiło

Před 75 lětami „Citadela“ pola Kurska rozbita

Z Budissina hamtski Bautzen so stał

Praski zběžk spočatk Třicećilětneje wójny był

póndźela, 09 julija 2018 14:00
8. julija 1928 wotmě so w Budestecach pjaty Wšotowarstwowy zlět Domowiny. Do toho běchu hosćićel 1924 Chwaćicy, 1925 Kulow, 1926 Bukecy a 1927 Radwor. Kaž na wšěch městnach měješe Serbski Sokoł tež w Budestecach wulki podźěl ­na poradźenju swjedźenja. Wot zetkanišća w Rašowje pochodowachu Sokoljo pod přewodom Malešanskeje sokołskeje kapały na čole swjedźenskeho ćaha. Njesechu chorhoj Poršiskeje jednoty, poswjećenu hakle měsac do toho (jako scyła prěnju w Sokole). Na wupyšenym wozu Sokoła bě čitać hesło „Sokoljo dźerža Łužicu“. Wo swjedźenskim ćahu pisachu Sokołske Listy, zo „witachu jón wšudźe wulke syły přihladowarjow“. Na swjedźenišću wu­stupichu Sokoljo-mužojo pod nawodom bratra Kerka, Sokołki-žony pod sotru Šudakowej a Malešanscy rejwarjo pod bratrom Bartom. Zlět skónči so ze zabawnym wječorkom na Mnišoncu a z mištrom Bjar­natom Krawcom. Wo naledźe Sokołske ­Listy tež pisachu: „Pjero njemóže wopisać, štož je kóždy sam w sebi začuwał, hdyž zynki sokołskeje kapały do nócneje ćišiny zaklinčachu.“ Po Budestecach slědowaštej zlětaj 1929 w Klukšu a 1930 w Rakecach. Mikławš Krawc

Jan Kruža

Łamk ze ZSSR

Praski manifest 1968

Jurij Malink

pjatk, 10 awgusta 2018 14:00

Přichodny tydźeń wuńdźe w Ludowym na­kładnistwje Domowina nowa kniha basnika a spisowaćela Benedikta Dyrlicha. Je to prěni dźěl wobšěrneje awtobiografiskeje twórby z titlom „Doma we wućekach“, w kotrejž rysuje Dyrlich z putacymi wurězkami z dźenikowych zapiskow, listow a pojednanjow mězniki a etapy swojeho žiwjenja kaž tež wobstejnosće w kraju, wosebje w Serbach.

Prěni dźěl dwudźělneje twórby wobjednawa lěta 1964 do 1989. Hač jako student teologije a filozofije w Erfurće, jako hladar chorych w Kamjenicy, jako student dźiwadłowych wědomosćow w Lipsku, jako dramaturg při Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle w Budyšinje abo jako talentowany młody basnik, husto dyrbješe Dyrlich njesměrnje wojować, zo móhł po swo­jim puću dale kročić, dokelž jemu kamjenje do puća walachu. Čitar zhoni, kak wobćežne za awtora bě, po złoženju studija w Erfurće zdobyć nowu powołansku perspektiwu. Zhoni tež, kak wobchadźeše serbske nakładnistwo z młodym awtorom, kiž po swojim, nic po „zwučenym“ wašnju basnješe.

Wo knihach a kniharni (27.07.18)

Wo knihach a kniharni (13.07.18)

Wo knihach a kniharni (22.06.18)

Wo knihach a kniharni (01.06.18)

nawěšk

nowostki LND