pjatk, 22 februara 2019 13:00

Po wobzamknjenju hamta ma gmejna Dešno swój muzej sama financować

Dešno (IN/SN/bn). Delnjoserbskej medijej Nowy Casnik a Bramborske serbske radijo rozprawjatej aktualnje wo napjatym połoženju Dešnjanskeho domizniskeho muzeja. Tamniši wjesnjanosta Fred Kaiser je nětko we wobłuku posedźenja wuběrka za serbske naležnosće wokrjesa Sprjewja-Nysa přitomnym tuchwilny staw wustajenišća rozjimał. Po jeho słowach je muzej wohroženy, dokelž nochce Bórkowski hamt přichodnje wjace połne městno wjednicy financować. „Tak móže wjele skóncować“, Kaiser rjekny­. „Hdyž wobdźělimy so na přikład w juniju na zwjazkowym wubědźowanju ‚Naša wjes ma přichod‘, šansy za nas runjewon njestupaja, bych-li tam rozkłasć dyrbjał, zo hamt Bórkowy našu gmejnu w tym nastupanju wjace njepodpěra“, wjesnjanosta zjima.

Serbska opera w Praze zaklinčała

Friziske podtitule

Stawizny serbskeho duchownstwa

Ulrike Söhnel wustaja swoje dźěła

pjatk, 04 januara 2019 13:00

Nowemberska rewolucija před sto lětami bě drje kejžora Wylema II. z kraja wu- hnała a Prěnju swětowu wójnu skónčiła. Radam wojakow a dźěłaćerjow pak so njeporadźi, po cyłej Němskej móc přewzać a jasny puć do přichoda stata zawěsćić. Nowy reichski kancler a předsyda SPD Friedrich Ebert je samo swojeho stronskeho naměstnika Philippa Scheidemanna kritizował, zo bě 9. nowembra 1918 samowólnje republiku wuwołał. Ebert chcyše najprjedy wólby přewjesć a po tym měješe so wo přichodźe kraja rozsudźić. 10. nowembra 1918 wutworichu šěsćčłonsku Radu ludowych społnomócnjenych. Třo čłonojo přisłušachu SPD-wjetšinje (MSPD) z Ebertom a třo dalši bóle lěwicarskej stronje njewotwisnych socialdemokratow (USPD) z Hugom Haasu na čole.

Serbski narodny wuběrk w Budyšinje załožili

Pogromy w kristalowej nocy

Němscy namórnicy w Kielu so pozběhnyli

Čěskosłowaksku w Mnichowje přeradźili

póndźela, 07 januara 2019 13:00

7. wulkeho róžka 1999 zemrě w starobje 87 lět zasłužbna Sokołka Leńka Mjeltcyna. Žónske skupiny w prjedawšim Serbskim Sokole běchu ju za načolnicu wu­zwolili, to rěka za cyłkownu nazwučo­warku. Narodźiła bě so wona 28. smažnika 1911 Urbanec swójbje w Droždźiju. W młodych lětach wuda so na Měrćina Mjeltku z Rakojd, kiž bě hłowny načolnik za muži Sokoła. Mandźelskaj měještaj w Barće porjedźernju za kolesa a motorske a k tomu tankownju. Za wustupy Sokoła­ 1929 w Poznanju, 1930 w Běłohrodźe a 1932 w Praze zestajachu Měrćin a Leńka Mjeltkec kaž tež Maks Kielmorgen z Koporc zwučowansku scenu na temu „Wojowanje serbskeho ludu wo swobodu“. Bjarnat Krawc bě za to hudźbu skomponował. W filmje z lěta 1990 „Serbski Sokoł – P. S. ke kapitlej našich sta­wiznow“ powědaše Mjeltcyna wjesele wo sokolenju hač do zakaza towarstwa 1933. Pokazowaše drastu Sokołkow, kotruž běchu žony tež same šili. A spisarjej spomnjeća je w dobrym pomjatku rozmołwa z Leńku Mjeltcynej 1990 w Serbskim domje­ na zarjadowanju składnostnje 75. róčnicy załoženja Sokoła.

Mikławš Krawc

Jurij Wuješ

Jan Awgust Jenč

Albin Moller

Thietmar z Merseburga

pjatk, 08 februara 2019 13:00
Před někotrymi lětami kopolach so w kniharni přez mału čerwjenu dźěćacu knihu. Ilustracija na wobalce bě mi posměwk na wobličo skuzłała, tak ju kupich. Na wo­brazu je mały hólčec z nopawu wotmolowany. Hólčec rěka BEN. Je Indian, nócny wudźer, pyta za pokładami a rady nuri. W dźesać krótkich stawizničkach, z pjera Olivera Scherza, wopisuje Ben potajkim swoje dyrdomdeje. Te je Annette Swoboda wulkotnje ilustrowała. Stajnje poboku je jeho swěrny přećel, nopawa knjez Sowa. Zajimawe to mjeno za nopawu. Tam hdźež je Ben, je tež nopawa a nawopak. Rjaneho dnja ma knjez Sowa narodniny a Ben chce je wězo porjadnje woswjećić. A što nopawy rady činja – so kupaja. Tuž da Ben wanju z wodu naběžeć a přida porjadnje mydło za kupanje. Swjedźeń móže so potajkim započeć. Za to pak trjebaš tež hosći. Narodninskich hosći wobstara w rěčce za chěžku. Traje nimale wěčnosć, doniž nima dwě rybičce w tiće. Ben chwata do kupjele, ale što to? Jako po schodźe horje přińdźe, kapoce woda po schodźenkach dele. Ow ně, bě zabył honač zawjertnyć. A ješć stupaše po cyłej kupjeli a saha Benej hač k pumplej.

Wo knihach a kniharni (11.01.19)

Wo knihach a kniharni (21.12.18)

Wo knihach a kniharni (07.12.18)

Wo knihach a kniharni (09.11.18)

nawěšk

nowostki LND