štwórtk, 18 oktobera 2018 14:00

W Choćebuzu wospjet wuchodna Europa ćežišćo – serbski podźěl stabilny

Choćebuz (SN/bn). Němy film „Cuzy ptačk“ twori zakład trailera za lětuši 28. Filmowy festiwal Choćebuz (FFC). Znaty režiser Axel Ranisch je scenu z njeho adaptował a zdobom wocuzbnił: nje­japcy je protagonistka wosrjedź Błótow z třomi afriskimi wojowarjemi konfrontowana. „Tak podamy so na jězbu po času z lěta 1911 hač do přitomnosće, wot debita Serbow w kinje hač k strachej před njeznatym a cuzym dźensa“, rozłoži jednaćel festiwal zarjadowaceje firmy pool-productions Andreas Stein wčera na nowinarskej konferency FFC w Choćebuskim Měšćanskim domje. Nimo trai­lera předstaji wón „dotal najwobšěrniši program“ a připowědźi wot 6. do 11. nowembra dohromady 220 filmow z cyłkownje 45 krajow, mjez nimi 65 němskich a dźesać swětowych premjerow. Do wubědźowanja wo „Lubiny“ su dohromady 31 přinoškow wuzwolili.

Klětu maja wo spěchowanju jednać

Biografije pisać při kofeju

Feliks Statnik

Zajim na poskitku wospjet wulki

štwórtk, 04 oktobera 2018 14:00

Wot 1. oktobra 1938 překročichu jednotki Wehrmachty němsko-čěskosłowaksku statnu hranicu, mjez druhim w Hornjej Łužicy pola Załomja, Habrachćic, Neugersdorfa, Wodowych Hendrichec a Žitawy. Hižo měsacy běchu němscy wojacy njedaloko lětstotki wobstejaceje mjezy w lěsach a w domach namjeznych wsow na tutón wokomik čakali. Hač do 10. oktobra wobsadźichu woni bjez bojow 41 100 kwadratnych kilometrow wulke, tak mjenowane sudetskoněmske namjezne kónčiny Čěskosłowakskeje republiki (ČSR), w kotrychž bydleše tehdy wjace hač pjeć milionow staćanow susodneho kraja. Něhdźe milion z nich běchu ­Češa abo Słowacy, wostatni Sudetscy Němcy a Madźarojo. Wjetšina Sudetskich Němcow hitlerske wójsko zahoriće witaše. Předewšěm w tych kónčinach bydlacy Češa buchu w slědowacych měsacach ze swojeje domizny wuhnaći.

Tanki „Praske nalěćo“ podusyli (2)

Tanki „Praske nalěćo“ podusyli (1)

Aliěrowane wójsko přizemiło

Před 75 lětami „Citadela“ pola Kurska rozbita

srjeda, 17 oktobera 2018 14:00
17. oktobra 1928 w Dobrošicach rodźeny Feliks Statnik bě serbski wučer z ćěłom a dušu. Wot 1935 do 1939 chodźeše w Róžeńće do ludoweje šule, po tym hač do kónca wójny na gymnazij we Würzburgu. W lěće 1946 wobdźěli so na druhim kursu Serbskeho wučerskeho wustawa w Ra­dworju. Swoje prěnje wučerske městno dósta w Konjecach. Po tym zo bě so wot 1955 do 1958 wuspěšnje na dalokostudiju serbšćiny wobdźělił, rozwučowaše lětdźesatki dołho serbske dźěći w Ralbicach. Njeje pak jeno šulerjam wučbu podawał, ale je na wučbnicach za serbšćinu a přełožujo knihi za matematiku, chemiju a fy­ziku sobu dźěłajo zakład za podawanje dobreje wučby tworił. Nimo toho bě aktiwnje na dźěle wjesneje Domowinskeje skupiny jako čłon jeje předsydstwa wobdźěleny. Angažowaše so tež w gmejnskim parlamenće a w Ralbičanskim hońtwjerskim zjednoćenstwje. W młodych lětach bě jako wuběrny wrotar Ralbičanskemu koparskemu mustwu k wjele dobyćam dopomhał. W rentnarskej starobje je so z wušiknosću, wutrajnosću a akribiskej dokładnosću zhotowjenju miniaturow z wjesneho a ratarskeho žiwjenja wěnował. Ludwig Zahrodnik

Mjertyn Gryz

Prěni serbski koncert

Slawija Radwor

Sokoljo w Skopju

pjatk, 12 oktobera 2018 14:00

Lěto drje so hižo pomału nachila, ale do Ludoweho nakładnistwa Domowina dochadźeja dale čerstwe (serbske) knihi. Mjez nimi bě njedawno tež druhi nakład dźěćaceje knihi „Što tam łazy, běha, lěta“ Madleny Nasticcyneje. Njeje pak to jenož bohaće ilustrowana papjercowa kniha za dźěći wot dweju lět. Nawopak, z publikaciju zaběra w jubilejnym lěće nakładnistwa dalši wobłuk digitalneho swěta městno w serbskej literaturje. Mjenowana dźěćaca kniha je mjenujcy prěnja serbska, kotraž hodźi so nimo zwučeneho wašnja ze słuchopisakom wužiwać, a to z tak mjenowanym BOOKiijom.

Wo knihach a kniharni (14.09.18)

Wo knihach a kniharni (10.08.18)

Wo knihach a kniharni (27.07.18)

Wo knihach a kniharni (13.07.18)

nawěšk

  • Tež lětsa je Domowina na swjedźenskim zarjadowanju wjacorym čestnohamtsce skutkowacym Serbam Myta Domowiny, Čestne znamješko Domowny a tohorunja čestne čłonstwo třěšneho zwjazka spožčiła.  Mjez wuznamjenjenymi běchu zastupjerjo wjacorych generacijow.

nowostki LND