wutora, 17 oktobera 2017 14:00

Čitansku turneju z předstajenjom Serbskeje protyki zahajili

Sulšecy (SN/JaW). Lětuša čitanska turneja Ludoweho nakładnistwa Domowiny je zahajena. Wčera wječor předstajichu w delnich Sulšecach Serbsku protyku 2018.

Redaktor protyki Pětr Šołta rozłoži, čehodla bě so rozsudźił, hłownje delnje Sulšecy předstajić. „Znaju wjes jako rodźeny Róžeńčan předewšěm z tykancyspěwanja a tuž mějachmy stajnje dobre zwiski do wsy“, tak Šołta. Tole wopisuje tež w swojim zawodnym přinošku čitanki. Přiwšěm pak spyta Šołta w protyce cyłu Łužicu předstajić. Tak stejachu loni Bukecy w srjedźišću. Zwjeseliło bě Šołtu předewšěm, zo běchu mnozy Sulšečenjo hnydom zwólniwi, za protyku pisać. Cyłkownje wobsahuje lětuša protyka 37 přinoškow, wjetšina wěnuje so delnim Sulšecam. „To pokazuje, zo ludźo tule jenož rady njebydla, ale su tež hordźi na swoju wjes a rady wo njej powědaja“, tak Šołta.

Wo stawje a naroku slědźenja so dorozumili

Tójšto njewědźaneho

Nadawki a potrjebu analyzuja

Wjele chwalby na „musica nova sorabica“

pjatk, 13 oktobera 2017 14:00

Na kromje Chrósćic dopomina na Fulkec hórce pomnik za 2 000 kónc apryla 1945 w horcych bojach přećiwo fašistiskemu němskemu wójsku padnjenych wojakow 2. pólskeje armeje. Wojowanja wosebje w Dolinje smjerće mjez Pančicami, Swinarnju a Lejnom kaz tež wokoło Chrósćic žadachu sej na pólskej stronje tójšto woporow. W Hórkach nadpadnychu němscy wojacy transport pólskich zranjenych a zabichu 200 z nich.

Nowa serbska ćišćernja wutworjena

Sakska wustawa

Februarska rewolucija carja powaliła

Před 25 lětami SN jako wječornik prěni raz wušli

štwórtk, 14 septembera 2017 14:00
Wučer a ludowy spisowaćel Arnošt Hančka narodźi so 11. septembra 1867 žiwnosćerskej swójbje w Hućinje. Po studiju na Budyskim krajnostawskim seminarje bě wot lěta 1891 hač do smjerće 17. junija 1928 wučer, šulski nawoda a kantor w Poršicach. Jara zasadźeše so za serbsku wučbu. Bě předsyda Konferency serbskich wučerjow Budyskeho wokrjesa. 1910 přistupi Maćicy Serbskej a bě hač do smjerće městopředsyda jeje pedagogiskeho wotrjada. We Weimarskej republice je šulskej čitance „Kwětki“ a „Zahroda“ hłownje wudał. Spisa „Z mojich dźěćacych lět“, „Při wowčim mosće šeri“ a „Wěšćerski prut“. Hačkuli bě předsyda Poršiskeho towarstwa Swěra, wustupowaše pak tež často raznje přećiwo narodnemu hibanju, předewšěm přećiwo předsydźe Domowiny Arnoštej Bartej a Jakubej Bartej-Ćišinskemu, kotrehož mjenowaše po jeho narěči 1904 w Bukecach „podjanskeho šćuwarja“. Wo serbskich podawkach bě Hančka Bu­dyskemu wokrjesnemu hejtmanstwu donošował a kritiske nastawki Serbskich Nowin, Katolskeho Posoła a časopisa Łužica za nje přełožował. Manfred Laduš

Jakub Šewčik

Michał Kětan

Doskónčny zakaz SN

Sokołski zlět

pjatk, 13 oktobera 2017 14:00

Sće hižo raz lećeli? Njeměnju jako pasažěrojo z lětadłom, ale w myslach kaž ptačk nad domom, nad wsu abo městom, nad polemi, lěsami abo morjom? Protagonistka noweje knihi „Lěćo za započatkarjow“, 13lětna Sofija, tole přeco zaso spyta, doniž to njezamóže: ležo při přibrjohu abo we łožu woči začinić, ruce k ćěłu stłóčić, so do powětra zběhnyć a z ptačeje perspektiwy na (swój) swět hladać.

Wo knihach a kniharni (22.09.17)

Wo knihach a kniharni (08.09.17)

Wo knihach a kniharni (11.08.17)

Wo knihach a kniharni (28.07.17)

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND