wutora, 17 oktobera 2017 14:00
Wosom do dźesać kilogramow ćežke su tele „hoberske kórki“ Wernera Nitschy. Družina cukinijow Green Bone pochadźa z Awstralskeje a so hobbyjowemu zahrodkarjej w Běłej Wodźe derje radźa. Na jeničkej rostlinje je hač do wosom płodow. Před lětami bě wón symjenja wot přećelow dóstał, wunošk pak bě wuwostał. Tuž poča w interneće pytać a nańdźe zahrodkarja w Awstralskej, kotryž jemu rady dalše symjenja připósła. A hlej, pytanje a sćerpnosć stej so zadaniłoj. Foto: Joachim Rjela

Wjace hač 1 200 młodostnych wopyta minjenu sobotu DSF-party w ...

W starym dwórnišću sej ruce myli

Krótkopowěsće (17.10.17)

Policija (17.10.17)

wutora, 17 oktobera 2017 14:00

10. króć wuhotuja Kulowscy wobchodnicy lětsa nakupowansku nóc w kuzłapołnym swětle a su sej wospjet něšto noweho wumyslili.

Kulow (SN/JaW). Něhdźe 35 stejnišćow změje lětuša 10. nakupowanska nóc w kuzłapołnym swětle pjatk, 20. oktobra, wot 19 hodź. w Kulowje. To připowědźichu čłonojo předsydstwa Kulowskeho zjednoćenstwa wikowarjow Birgit Rost, Phillipp Metzner a Maćij Čórlich minjeny štwórtk w Kulowje.

Potorhaja móst

Wo přechodnym wužiwanju diskutowali

Njeměli mjezy znać

Lěsy ćerpja pod suchotu a skórnikami

štwórtk, 12 oktobera 2017 14:00

Někotre měnjenja wopytowarjow premjery inscenacije „Muzej Němcow“:

Hannes Bulank z Kopšina: „Muzej Němcow“ je so mi wulkotnje lubił. To bě dźiwadło jónu cyle hinašeho razu. Sy wěcy widźał, kotrež njemóhł sej sam wumyslić. Bě lóštne a ženje wostudłe, wotměna bě bombastiska! Bě to eksperiment, za mnje pak je so na kóždy pad wupłaćiło do Budyskeho dźiwadła přijěć. A za nas Serbow bě to wězo něšto wosebite – smy přežiwili!

Lise Endler ze šwabskeho Holbacha (Ellwangen): Kruch mam wšelakorišich přičin dla za dobry. Sprěnja bě cyłkowny zaćišć rjany. Njebě to jenož jednory dźiwadłowy kruch, ale wšo wopřijaca wuměłska twórba – potajkim měšeńca ze zwuka, teksta a wobraza. Sy cyły čas z połnej koncentraciju pódla był, to so dźensa lědma hišće w dźiwadle stawa. Kak sym inscenaciju jako potrjechena „zhubjena Němka“ dožiwiła? Bě na jednym boku lóštne, ironisce, zdobom pak tež chutne a tróšku zatrašace.

Zapósłane (11.10.17)

Zapósłane (06.10.17)

Wjele wopyta w Serbskim seminarje

Katastrofa a wulka šansa

wutora, 17 oktobera 2017 14:00

Starosće wo přesadźenju koncepcije 2plus na serbskich a serbšćinu wuwučowacych šulach přiběraja. Lětuša fachowa konferenca 2plus na tymle kónc tydźenju chce so tutej temje wěnować.

Budyšin (SN/MiR). Dotal je so 130 zajimcow za lětušu 2. fachowu konferencu 2plus přizjewiło, dalše hišće wšědnje do Budyskeho regionalneho zarjada Sakskeje kubłanskeje agentury dochadźeja. „Ličimy tule sobotu w Chróšćanskej Jednoće ze 150 wobdźělnikami, předewšěm budu to wučerjo“, rjekny Bosćij Handrik, koordinator za serbske naležnosće na SBAB. Srjedź septembra bě wón wo wjele snadniše wobdźělenje wočakował.

Zymski semester na wysokich šulach zahajeny

Socialnu kompetencu šěrić

25 lět studij na Viadrinje

Zmije, lawy a wěže – wosebity poskitk muzeja

wutora, 17 oktobera 2017 14:00

Nowy centrum za delnjoněmčinu

Hannover. Kraje Hamburg, Delnjosakska, Schleswigsko-Holsteinska a Bremen załožeja „Krajny centrum za delnjoněmčinu“ jako zhromadnu towaršnosć. Wone započnje 1. januara 2018 dźěłać, sydło je w Bremenje. „Chcemy zhromadnje nowe, wukonite a kraje přesahowace městno koordinowanja a syće wutworić“, rjekny Gabriele Heinen-Kljajić, delnjosakska ministerka za wědomosć a kulturu.

Žadaja sej knježerstwo přetworić

Drježdźany. Personalne nowowobsadźenje na čole kultusoweho, financneho a nutřkowneho ministerstwa je sej dźewjeć přitomnych sakskich krajnych radow minjenu sobotu na zetkanju k zmištrowanju krizy CDU po wólbach zwjazkoweho sejma z ministerskim prezidentom Stanisławom Tilichom (CDU) žadało. Dojednali pak su so na wobšěrny paket naprawow za wjesne kónčiny.

Mjenje štomow narunali

Krótkopowěsće (16.10.17)

Krótkopowěsće (13.10.17)

Krótkopowěsće (12.10.17)

Krótkopowěsće (11.10.17)

wutora, 17 oktobera 2017 14:00

Wopity po puću był

Bóšicy. Zastojnicy Budyskeho policajskeho rewěra zadźeržachu zawčerawšim popołdnju na Nowobóšćanskim puću 37lětneho wodźerja Opela. Alkoholowy test pola njeho wunjese, zo měješe wón 2,18 promilow alkohola w kreji. Dale zastojnicy zwěsćichu, zo muž scyła žanu jězbnu dowolnosć njeměješe.

Wodźerka njekedźbowała

Wulke Ždźary. Na zwjazkowej dróze B 96 we Wulkich Ždźarach je njedźelu 52lětna wodźerka motorskeho přepozdźe pytnyła, zo dyrbješe před njej jěducy Peugeot zastać, a do njeho zrazy. Na to suny so awto hišće do Renaulta. Šoferaj awtow a jeju sobujěducej so snadnje zranichu, wodźerka motorskeho pak ćežko.

Policija (16.10.17)

Policija (13.10.17)

Policija (12.10.17)

Policija (11.10.17)

srjeda, 15 apryla 2015 14:00

Wokoło jutrow rěčimy wjele wo zajacu. Lětsa wěnujemy dołhowuchačej wjetšu zjawnu kedźbnosć, dokelž je za zwěrjo lěta­ 2015 pomjenowany. Snano je tón abo tamny při nalětnim wuchodźowanju zajaca­ wuhladał. Bě pak to woprawdźe zajac abo tola dźiwi nukl?

pjatk, 06 oktobera 2017 14:00

Na kubłansku jězbu podachu so čłonojo župy „Michał Hórnik“ minjenu sobotu do něhdźe 300 kilometrow zdaleneho Wrócławja. Najmłódša wobdźělnica na wuprawje běše šěsć lět, najstarši wjace hač 80 lět. Po štyri hodźiny trajacej jězbje wočakowaše nas Piotr Gaglik, městopředsyda Wrócławskeho Towarstwa přećelow Łužiskich Serbow, kotrež přisłuša jako asociěrowane towarstwo Domowinje. Na wodźenju po starym měsće je wón nam zajimawostki a stawizny metropole pod serbskim hladanišćom wěcywu­stojnje rysował. Jemu poboku bě Jan Měškank, pochadźacy z Choćebuza, jako přełožowar. Towarstwo přećelow Łužiskich Serbow běchu 1994 załožili a zdobom Domowinje přistupili. Předsydka towarstwa je Ludmiła Gajczewska, kotraž nas tohorunja přewodźeše.

60 lět po maturje so zetkali

Na kubłanskej jězbje z reformaciju so zaběrali

Wužitne dźěło wukonjała

Rězbarstwo a dźiwadło dožiwili

wutora, 17 oktobera 2017 14:00

Składnostnje swětoweho dnja myća rukow je so wčera w Radworskim starym dwórnišću blisko Čorneho Hodlerja njewšědna akcija wotměwa, kotraž steješe cyle w znamjenju inkluzije.

Radwor (CS/SN). Towarstwo Dwórnišćo inkluzije je wčera dopołdnja wosebity projektowy dźeń w Radworskim dwórnišću přewjedło. Přeprošenje sćěhowało je dohromady nimale 50 šulerjow. Z nich bě 20 spěchowanskich šulerjow z Budyšina, tamni chodźa do 3. lětnika Radworskeje zakładneje šule „Dr. Marja Grólmusec“.

Bywaja často přewidźane

Twjerdźizna budźe hospic

Lěpše personalne wuměnjenja trěbne

Wužiwaja FSJ

pjatk, 13 oktobera 2017 14:00

Smječkecy (AK/SN). Z wopomnjenskej taflu počesći Smječkečanska wosada mnohostronskeho architekta Woldemara Kandlera. Drježdźanski cyrkwinski twarski mišter (1866 – 1929) je wjace hač 23 cyrkwjow, mjez druhim w Smječkecach, jako architekt natwarić dał. K tomu přińdu kapałki na kěrchowach, farske domy a profanowe twarjenja. „Smječkečanska cyrkej je ze swojej bliskosću cyrkwinskeho ruma a wołtarnišća architektonisce tak koncipowana, zo móža tu ludźo zhromadnosć dožiwić“, fararka Karin Großmann měni. Poswjećenje wopomnjenskeje tafle wotměje so zajutřišim, njedźelu, 15. oktobra, w 10 hodź., na swjatočnych kemšach w Smječkecach. Přeprošeni su tež přiwuzni Kandlera.

Zaso tójšto namakankow

Wojerecy (SN). Z Wojerowskeho běrowa wyšeho měšćanosty rěka, zo su ludźo w času wot 1. do 30. septembra w měšćanskim běrowje namakankow zaso tójšto­ wěcow wotedali – wosebje­ kluče, kolesa a handyje. Štóž tajke abo podobne zhubjenki pyta, njech so hač do 28. febru­ara 2018 we wobydlerskim běrowje přizjewi.

Wuměłstwo w chorowni

Pacienća přećah njepytnu

Na nazymski koncert

Wobornicy so wubědźuja

srjeda, 11 januara 2017 13:00

Swójbne mjena su přeco zaso zajimawe swědčenja rěče našich prjedownikow. W serbšćinje maja wone wosebitu hódnotu, dokelž pochadźeja z časa, z kotrehož hišće žane pisomne pomniki njewobsedźimy. Kak su naši prjedownicy před wjele lětstotkami myslili a so rěčnje zwuraznili, wo tym nam wone mjena znajmjeńša něšto přeradźeja.

Chcemy so zaso wěnować někotrym serbskim prócowarjam zańdźenosće, kotřiž maja lětsa kulojtu abo połkulojtu róčnicu narodnin abo posmjertnin, a so zamyslić do jich mjenow. Swójbne mjena nastachu často z mjenow powołanjow, kotrež běchu prěni nošerjo mjenow wukonjeli. Tak je to na přikład pola Šewčika, takrjec „małeho šewca“. Jakub Šewčik, rodźeny w Baćonju a farar mjez druhim w Chrósćicach, wěsty čas předsyda Domowiny, předewšěm pak awtor basnjow patriotiskeho charaktera, změje 6. septembra 150. róčnicu narodnin.

Korla Awgust­ Fiedler, znaty hudźbnik a sobuwuhotowar spěwanskich swjedźenjow, zemrě 16. meje 1917. Swójbne mjeno Fiedler pochadźa tohorunja z mjena powołanja; w tym padźe wšak je wone němskeho pochada, měnjeny je wězo­ „husler“.

Štomy a mjena

Hišće jónu: cuze słowa

Ćeže z cuzymi słowami

Wo dźiwich zwěrjatach našeje domizny

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND