štwórtk, 22 februara 2018 13:00
W domje Jurja Brězana w Hornim Hajnku wotměwaja so hač do jutřišeho prózdninske dny Rěčneho centruma WITAJ. 13 šulerjow 3. do 6. lětnika, mjez nimi Sofija Jurkec, Maja Wićazec, Mija Wowčerjec, Feliks Krječmar (za blidom sedźo wotlěwa) a Simon Jurk (prědku naprawo) zaběraja so wot wutory mjez druhim we wšelakich dźěłarničkach z kedźbliwosću. Prózdninske dny w Hornim Hajnku přewjeduja socialni dźěłaćerjo RCW, mjez nimi Lorenc Jankowsky (2. wotlěwa). Foto: Feliks Haza

„Pisana stwórba Boža“ rěka lětuša tema přebytka dźědow, ...

Łužica w dojutrownym času

Wobora ma noweho nawodu

Nadróžne twarnišća wotpočuja

štwórtk, 22 februara 2018 13:00
Małe bleše whiskyja „Glen Buchenbach“ předawaja w dworowym wobchodźe palernje Waldhorn w badensko-württembergskim Berglenje. Smědźa pak šwabscy producenća swój wudźěłk „Glen“ mjenować? Zjednoćenstwo Scotch Whisky Association widźi tak indirektnu a njedowolenu pokazku na škitane geografiske mjeno „Scotch Whisky“. Z padom zaběra so nětko Europske sudnistwo w Luxemburgu. Generalny statny rěčnik chcyše dźensa swoje kónčne namjety předpołožić. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

W ratarskich zawodach kaž w Zdźěrjanskej Holanskej farmje abo w ...

Pomhaja čerwjenemu milanej

Krajej wabitej zhromadnje za Łužicu

Nowy poskitk zjawnosći

wutora, 20 februara 2018 13:00

Wo swojich zaćišćach na premjernym předstajenju Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła „Paradiz w dobrej stwě“ pisa Weronika Bulankowa z Jawory:

Šwarna črjódka Serbow ze wšěch kónčin bě minjenu sobotu wječor do Budyšina na premjeru „Paradiz w dobrej stwě“ přichwatała. Ja běch wosebje wćipna. Wšako běchu so tež někotři lajkojo našeje dźiw­a­dłoweje skupiny zwólniwi wuprajili, jako „turisća“ w inscenaciji sobu skutkować.

Předstajenje z tójšto žortom je naladu na žurli přisporiło. Najbóle „wina“ na tym bě wot Rainera Grußa předstajeny dźěd. Wulkotnje, kak wón jako starc jeno z mimiku a gestiku, bjez kóždehožkuli słowčka přihladowarjow zahori. To dźě lochko njeje! Ale tež ći tamni hrajerjo zasłužeja sej wulku chwalbu. Woni su toho abo tamneho přihladowarja k přemyslowanju pohnuli, kak da to doma w jeho swójbje z tym zbožom wupada. Smy sami wšitcy zbožowni?

Wěrna, genialna a nadobo nimo

110 lět Towarstwo přećelow Serbow

Mnozy komerc wotpokazuja

Zapósłane (07.02.18)

štwórtk, 22 februara 2018 13:00

SŠT před 20 lětami modelowy projekt Witaj w Delnjej Łužicy zahajiło

Budyšin (SN/MiR). Serbšćinu na wysokim niwowje dźěćom posrědkować ma tež přichodnje być ćežišćo w skutkowanju dnjowych přebywanišćow w nošer­stwje Serbskeho šulskeho towarstwa. To zwurazni předsydka SŠT Ludmila Budarjowa na wčerawšej nowinarskej konferency w Budyskim Serbskim domje. Přičina bě 20 lět dźěła z modelowym projektom Witaj, kotryž bu 1. měrca 1998 w Žylowskej pěstowarni „Mato Rizo“ zahajeny. Jubilej woswjećić chce Serbske šulske towarstwo 1. měrca w Choćebuzu z hosćimi a chowancami pěstowarnjow, kotrež běchu a su w jich nošerstwje.

Nadźija spušćena?

Najwažnišo je serbšćinu nałožować

Chcedźa najlěpšich zwěsćić

Rěčny kurs za wučerjow

štwórtk, 22 februara 2018 13:00

Szabó čestny prezident

Berlin. We wobłuku zarjadowanja East European Brunch předstaji na 68. berlinali Choćebuski filmnowy festiwal swój lětuši program. Něhdźe 200 přinoškow chcedźa w nowembru pokazać. Ćežišći budźetej Šleska a Georgiska. Jako čestneho prezidenta zdobychu sej madźarskeho režisera Istvána Szaba, kotremuž tež wosebitu retrospektiwu wěnuja.

Wo stawiznach Łužicy

Kamjenc. Łužiski almanach zaběra so ze stawiznami regiona. Wčera bu w Kamjencu 11. zešiwk rjadu wudaty. Mjez přinoškami su tež tajke ze serbskimi temami. Tak wopisuje Mathias Hüsni dźěło rěčespytnika, ludowědnika a organi­zatora serbskeho narodneho kulturneho žiwjenja Arnošta Muki. Dieter Reichelt wěnuje so prócowarjej dźěłaćerskeho hibanja Korli Janakej.

Pječat za kwalitu

Krótkopowěsće (21.02.18)

Krótkopowěsće (20.02.18)

Krótkopowěsće (19.02.18)

Krótkopowěsće (16.02.18)

štwórtk, 22 februara 2018 13:00

Pytaneju paduchow zajeli

Kamjenc. Policija móžeše tele dny w Kamjencu dweju paduchow na městnje njeskutka zajeć. Mužej w starobje 37 a 46 lět běštaj so wutoru krótko po połnocy na ležownosć firmy na přemysłowej pře­strjeni při Wolacej hórce w Bambruchu zadobyłoj. Tam chcyštaj po wšěm zdaću kolesa a dźěle awtow spakosćić. Kedź­bliwy wobydler pak zawoła policiju. Jako paduchaj policajske awto pytny­štaj, spytaštaj ze swojim awtom ćeknyć. Zastojnicy pak jeju njedaloko městna njeskutka zadźeržachu a zajachu. Při kontroli personalijow zwěsćichu, zo běchu skućićelow hižo dalšich padustwow dla pytali. W awće namakachu rubiznu, kotruž mó­ža­chu njeskutkej w Hessenskej při­rja­dować.

Simson pokradnyli

Mužakow. Mopedy marki Simson z NDRskeje produkcije w Suhlu su chětro požadane, a to, kaž wupada, tež mjez paduchami. Hakle njedawno běchu njeznaći tajki w Mužakowje na Jabłońskej dróze pokradnyli. Kaž policija dźensa zdźěli, su paduši jeničce prědnje koleso mopeda ze zamkom stejo wostajili, wšo dalše pak sobu wzali. Policija nětko přepytuje.

Policija (21.02.18)

Policija (20.02.18)

Policija (19.02.18)

Policija (16.02.18)

srjeda, 15 apryla 2015 14:00

Wokoło jutrow rěčimy wjele wo zajacu. Lětsa wěnujemy dołhowuchačej wjetšu zjawnu kedźbnosć, dokelž je za zwěrjo lěta­ 2015 pomjenowany. Snano je tón abo tamny při nalětnim wuchodźowanju zajaca­ wuhladał. Bě pak to woprawdźe zajac abo tola dźiwi nukl?

srjeda, 14 februara 2018 13:00

Kotre hudźbne stile hodźa so poprawom za meditaciju w cyrkwi? Kontrast mjez modernymi improwizacijemi w stilu jazza, rocka a popa na jednej stronje a starozakonskimi tekstami z doby krala Dawida, zhudźbnjenymi předewšěm w předposlednim lětstotku wot Antonína ­Dvořáka a Maxa Regera na tamnej stronje, je wšak chětro drastiski. Tajki wužadowacy eksperiment prezentowachu minjenu njedźelu na hudźbnym nyšporje w Budyskej cyrkwi Našeje lubeje knjenje. A runje tele napřećostajenje jara rozdźělneju hudźbneju směrow, kotrež mjenowachu „Mjez póstniskej hudźbu a pobožnymi psalmami“, njewopokaza so snadź jako šokowace, ale skerje jako fascinowace a k přemyslowanju, rozmyslowanju a dalemyslenju pohnuwace.

Hłownu zhromadźiznu přewjedli

Pomjenowanja Budyskich hasow rozłožił

Sněhakowanske lěhwo wuspěšne

Mjezynarodny publikum zahorili

wutora, 20 februara 2018 13:00

Na zarjadowanju we Wojerecach wo bjezwuměnitu zakładnu mzdu šło

Wojerecy (AK/SN). Po cyłej Němskej měli wo tym diskutować, zo zawjedźe so bjezwuměnita zakładna mzda. To podšmórny Ringo Jünigk ze Šejkowa (Schipkau), čłon zwjazkoweho dźěłoweho zjedno­ćen­stwa zakładna mzda pola strony Lěwicy, minjenu sobotu we Wojerowskim wobydlerskim centrumje Piwarska 1. Towarstwo Wjazba Gundermanna a Kul­turna fabrika běštej přeprosyłoj, hosćo zbliska a zdaloka su temu čile a kontrowersnje rozjimali.

„56 miliardow nadhodźin wob lěto w Němskej płaća, 96 miliardow pak nic. Najwjace dźěła w towaršnosći so čestnohamtsce wukonja. Fakt je, kóždy trjeba dochody, zo by žiwy był“, rjekny Jünigk. Za njeho je najwjetši čas, dźěło znowa pohódnoćić a organizować.

Raz přemyslować

WCV 25. raz w Domje swj. Jana był

Ličba na gripu schorjenych stupa

Šulerjo druhim rady pomhaja

srjeda, 21 februara 2018 13:00

Wojerecy (SN). Derje wopytana bě wčera popołdnju we Wojerowskim Zusowym kompjuterowym muzeju dźěłarnička „Kak twarju sej swójsku alarmowu připrawu“. Dźěći a młodostni w starobje 11 do 15 lět su tam pod fachowym nawodom wuknyli, kak hodźi so tajki system z jednorymi eletroniskimi twarskimi dźělemi instalować. Kóždy wobdźělnik zestaji sej za to swójske šaltowanje.

Dobry wothłós w knihowni

Budyšin (SN). Pjeć zajimcow bě so za­wčerawšim w Budyskej měšćanskej bibliotece na zawodnym kursu za digitalne wupožčowanje medijow wobdźěliło. Zajim na „łužiskej Onleihe“ přiběra. Karin Hahn, sobudźěłaćerka knihownje, kotraž něhdźe hodźinski kurs nawjeduje, praji, zo su wobdźělnicy skerje starši ludźo. „Poradźowanje je jara indiwidualne, dokelž wjetšina zajimcow nam hižo lěta swěru dźerži a naše datowe banki wužiwa“, Karin Hahn wuzběhny.

Rady na statok załožeja

„Historiske blido“ wotměli

Wotewru přehladku

Witaja nowonarodźene dźěći

Swinjorězanje a brunch

srjeda, 11 januara 2017 13:00

Swójbne mjena su přeco zaso zajimawe swědčenja rěče našich prjedownikow. W serbšćinje maja wone wosebitu hódnotu, dokelž pochadźeja z časa, z kotrehož hišće žane pisomne pomniki njewobsedźimy. Kak su naši prjedownicy před wjele lětstotkami myslili a so rěčnje zwuraznili, wo tym nam wone mjena znajmjeńša něšto přeradźeja.

Chcemy so zaso wěnować někotrym serbskim prócowarjam zańdźenosće, kotřiž maja lětsa kulojtu abo połkulojtu róčnicu narodnin abo posmjertnin, a so zamyslić do jich mjenow. Swójbne mjena nastachu často z mjenow powołanjow, kotrež běchu prěni nošerjo mjenow wukonjeli. Tak je to na přikład pola Šewčika, takrjec „małeho šewca“. Jakub Šewčik, rodźeny w Baćonju a farar mjez druhim w Chrósćicach, wěsty čas předsyda Domowiny, předewšěm pak awtor basnjow patriotiskeho charaktera, změje 6. septembra 150. róčnicu narodnin.

Korla Awgust­ Fiedler, znaty hudźbnik a sobuwuhotowar spěwanskich swjedźenjow, zemrě 16. meje 1917. Swójbne mjeno Fiedler pochadźa tohorunja z mjena powołanja; w tym padźe wšak je wone němskeho pochada, měnjeny je wězo­ „husler“.

Štomy a mjena

Hišće jónu: cuze słowa

Ćeže z cuzymi słowami

Wo dźiwich zwěrjatach našeje domizny

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Sobotu, 17. febraura,  měješe lětuša inscenacija „Paradiz w dobrej stwě“ Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła na hłownym jewišću w Budyšinje premjeru. Tule podawamy wam někotre fotowe impresije z přemjerneho předstajenja a z premjerneho swjedźenja. Při

nowostki LND