Policija (18.06.18)

póndźela, 18. junija 2018 spisane wot:

Pomoc na městnje njebyła

Łuty. Zo je sobotu wječor 69lětna žona we Łutach policiju wo pomoc wołała, drje sej wona prawje přemysliła njebě. Rentnarka informowaše, zo cuze jězdźi­dło na jeje priwatnym parkowanskim městnje steji. Na městnje policisća skónčnje zwěsćichu, zo žona prawje nima, dokelž jedna so wo zjawne městno. W tym wokomiku wšak šoferka hižo cyle strózba njebě. Pola njeje naměrichu mjenujcy 1,54 promilow alkohola w kreji, tak dyrbješe swoje pa­pjery najprjedy raz wotedać.

Policija (15.06.18)

pjatk, 15. junija 2018 spisane wot:

Podhladny pakćik w bance

Wojerecy. Dokelž je wčera popołdnju njeznaty muž w bance na Wojerowskim Lipjecskim naměsće pakćik wotstajił a so zminył, zawołachu tam policiju. Na to su banku a susodne wobchody ewakuowali. Specialisća policije pakćik přepytowachu a zwěsćichu, zo jedna so wo atrapu bomby. Za mužom, kiž bě ju wotstajił, nětko pytaja.

Policija (14.06.18)

štwórtk, 14. junija 2018 spisane wot:

Tankownju nadpadnył

Wojerecy. Wšo druhe hač měrny dźěłowy dźeń mějachu zawčerawšim sobudźěłaćerjo tankownje na kromje Wojerec při zwjazkowej dróze B 97. Krótko do 13 hodź. zastupi tam maskěrowany muž, hrožeše personalej z pistoli podobnym nastrojom a rubi na te wašnje něhdźe 450 eurow. Dalši pospyt, hišće wjace pjenjez z kasy wzać, so njeporadźi. Tuž so skućićel ze swojej rubiznu na žonjacym kolesu do směra na twaršćiznowe wikowanišćo zhubi. Z widejonahrawanja tankownje dósta policija prěnje wažne pokiwy na identitu rubježnika. Kriminalna policija je přepytowanja zahajiła a sćěhuje nětko konkretny podhlad na skućićela, kotrehož hižo znaja.

Policija (13.06.18)

srjeda, 13. junija 2018 spisane wot:

Dobroćiwosć znjewužiwał

Kinspork. Z woporom dobroćiwosće sta so zawčerawšim připołdnju 84lětny muž w Kinsporku. Na parkowanišću před kupnicu prošeše jeho njeznaty, hač móhł jemu pjenjezy měnjeć. Jako rentnar na to za drobnymi pjenjezami pytaše, wuća­hny jemu cuzy w starobje 40 do 50 lět něhdźe 80 eurow z móšnje. Starcej je to hakle pozdźišo napadnyło. W tym zwisku policija hišće raz na to skedźbnja, zo měli předewšěm starši ludźo kedźbliwi być, hdyž jich něchtó prosy jemu pje­njezy měnjeć. Strowa njedowěra móže w tajkich padach pomocliwa być.

Policija (12.06.18)

wutora, 12. junija 2018 spisane wot:

Lětadło nuzowje přizemić dyrbjało

Sulšecy. Jako lećeše ultralochke lětadło minjenu sobotu připołdnju z Kamjenca do Rózborka, jeho motor nadobo wupadny. 62lětny pilot zahaji tuž nuzowe přizemjenje a sadźi mašinu pola Sulšec do žitnišća. Při tym přeprěči wón pólny puć, na čož so kolesa lětadła wotłamachu a pilot so zrani. Wuchowanske jězdźidło dowjeze jeho do chorownje. Skóncowane lětadło su najprjedy raz za dalše přepytowanja sćazali. Kelko škody je při njewšědnej akciji nastało, njeje hišće znate.

Policija (11.06.18)

póndźela, 11. junija 2018 spisane wot:

Specialne jězdźidło fuk

Zhorjelc. Wosebje ćežke transporty přewodźace jězdźidło su njeznaći sobotu popołdnju w Zhorjelcu pokradnyli. Napadnje žołte wobarbjene awto typa Renault ma hódnotu něhdźe 70 000 eurow. Za specialnym jězdźidłom nětko mjezynarodnje pytaja.

Policija (08.06.18)

pjatk, 08. junija 2018 spisane wot:

Wochłódźenje pytali

Kubšicy. Wobstajnje horce wjedro bě snano přičina padustwa w Kubšicach. Kaž Zhorjelska policajska direkcija zdźěla, běchu so njeznaći w času wot minjeneje póndźele do srjedy dopołdnja do firmy na Lubijskej dróze zadobyli. Tam měrjachu so na sudobja z chłódźenskim srědkom. 14 wjetšich blešow, dohromady 100 kilogramow ćežkich, su pokradnyli. Předewzaćel trochuje škodu na ně­hdźe 6 000 eurow. Za čo móhli paduši chłódźensku maćiznu wu­žiwać, bohužel znate njeje.

Policija (07.06.18)

štwórtk, 07. junija 2018 spisane wot:

Łopač bagra do busa zrazyła

Sprjewiny Doł. Njewšědne njezbožo sta so zawčerawšim popołdnju na Zawodowej dróze w Sprjewinym Dole. Na wob­jězdce bě 54lětny šofer z busom po puću, ­jako nadobo łopač bagra prědnju škleńcu wozydła přerazy a wulku škodu načini. 55lětny wodźer twarskeje mašiny bě po wšěm zdaću wopak wobličił, kak daloko jeje ruka saha. Na zbožo so nichtó njezrani. Sobujěducych w busu žanych njebě. Wěcna škoda pak je po informa­cijach policije z 10 000 eurami nahladna.

Policija (06.06.18)

srjeda, 06. junija 2018 spisane wot:

Wopita na staršiski wječor

Budyšin. 45lětna je so zawčerawšim wječor po puću k Fichtowej šuli ze swojim BMWjom VWja šmórnyła, swoje awto na to wotstajiła a na staršiski wječor do šule šła. Jako so wróći, policija na nju hižo čakaše. Při kontroli naměrichu pola njeje wjace hač 2,5 promilow alkohola w kreji. Domoj jěć wona w tym stawje wězo njesmědźeše.

Policija (05.06.18)

wutora, 05. junija 2018 spisane wot:

Biowotpadki so palili

Serbske Pazlicy. Z dotal njeznateje přičiny je so wčera rano w Serbskich Pa­z­licach sudobjo za biowotpadki paliło. Prjedy hač wohnjowa wobora přijědźe, so plastowe sudobjo nimale dospołnje wotpali. Płomjenja přeskočichu na pódla stejacu čornu tonu a zdźěla tež na skład palneho drjewa. Kelko škody při tym nasta, njeje hišće znate.

nawěšk

  • Katolscy wěriwi swjeća dźensa wysoki swjedźeń Božeho ćěła. W nimale wšitkich serbskich wosadach, kročachu procesiony, zwjetša přewodźane wot dujerjow, k wonkownym wołtarkam. Sobu na čole procesionow dźěše wjele serbskich družkow. Tójšto dalšich holco

nowostki LND