Kružny wobchad před dwórnišćom

štwórtk, 19. apryla 2018 spisane wot:

Přirada za měšćanske wuwiće Budyskeje měšćanskeje rady wo přerjadowanju Rathenauwoweho naměsta kontrowersnje diskutuje. Tuchwilne namjety pak su jeno započatk.

Budyšin (CK/SN). Ze zaměrom, zwisk mjez železnicu a busom polěpšić, zaběraše so tele dny přirada za měšćanske wuwiće Budyšina z planami k přerjadowanju naměsta před dwórnišćom. Ale, tak twarska decernentka Juliane Naumann wot wšeho spočatka rjekny, njebudu nowe centralne busowe dwórnišćo, kaž sej je mnozy wobydlerjo přeja, na wotwidźomny čas twarić. Město tam prosće žane płoniny njewobsedźi. Wona sama faworizuje, wobchować hłownej wósce wot dwórnišća přez Rathenauwowe naměsto do města abo k busowemu dwórnišću. Po noworjadowanju busoweje syće města móhli ludźo z kóždym busom wot dwórnišća direktnje k busowemu dwórnišću jěć.

Nowe mjena pro a kontra

štwórtk, 19. apryla 2018 spisane wot:

Peticija žada sej cofnjenje rozsuda wo přemjenowanju dróhow

Łaz (AK/SN). Dwojenju nadróžnych mjenow chce Łazowska gmejna w přichodźe zadźěwać a ma so tuž dale po swojim wobzamknjenju wo přemjenowanju na­dróžnych mjenow ze 6. junija 2017. Tole podšmórny wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady. Wón wotmołwi tak ­na peticiju wobydlerjow. „Smy něhdźe 670 podpismow zběrali. 93 procentow naprašowanych bě přećiwo přemjenowanju. To rěči jasnje za našu naležnosć“, rjekny sobuorganizator Henry Frenzel z Mortkowa.

Wjele přizjewjenjow za wyšu šulu

štwórtk, 19. apryla 2018 spisane wot:

Radwor (BB/SN). Njewšědnu starosć drje změje bórze Radworska Serbska wyša šula. Za přichodny 5. lětnik je so tam 59 šulerjow přizjewiło. Zo bychu dwě rjadowni wutworili, je to přewjele, za tři rjadownje pak po zakonju přemało. Za­wčerawšim dyrbješe wjesnjanosta Wincenc Baberška (CDU) naležnosć gmejnskej radźe rozkłasć. Fakt je, zo dyrbi wot tychle 59 dźěći wot nazymy šěsć do Budyskeje Serbskeje wyšeje šule chodźić. Koho budźe to po­trjechić? Wjesnjanosta je hižo dołhu lisćinu kriterijow wudźěłał, na zakładźe kotrychž maja so zhromadnje z kubłanskej agenturu a šulu woni šesćo wupytać. Hišće před 13 lětami za tym scyła njewupadaše. W lěće 2005 běše Radworska Serbska srjedźna šula poprawom hižo zawrjena, dokelž bě přemało šulerjow. Jenož z wuspěšnej juristiskej bitwu móžeše gmejna docpěć, zo Radwor hišće dźensa swoju wyšu šulu ma.

Zajimawa ławka w Kubšicach

štwórtk, 19. apryla 2018 spisane wot:
Hdyž budu nětko zaso přiběracy putnicy na ekumeniskim putniskim puću wot Zhorjelca do Vacha po puću, přińdu woni tež tule nimo Kubšiskeje nawsy. Snano powotpočnu woni při tej składnosći na tutej ławce, kotraž symbolizuje baju wo připołdnicy. Nastała je wona na iniciatiwu bywšeho předsydy prodrustwa Ericha Hettmanna. Wón bě sej k swojej smjerći w lěće 2002 město wěncow a kwětkow pjenježny dar ­za tule ławku wuprosył. Mała taflička tam na to dopomina. Foto: SN/Maćij Bulank

Krótkopowěsće (19.04.18)

štwórtk, 19. apryla 2018 spisane wot:

Wothłosowanje wo kubłanju

Ralbicy. Předsydstwo Serbskeho šulskeho towarstwa je wčera w klubowni Ralbičanskeje šule z nawodami serbskich zakładnych šulow, tam skutkowacymi koordinatorami 2plus a nawodnicami serbskich pěstowarnjow wuradźowało. Mjez druhim zaběrachu so přitomni z wočakowanjemi na přichodnych šulskich nowačkow a móžnosćemi za jednotne postupowanje při zarjadowanju dźěći do rěčnych skupinow na šuli.

Nowy teleskop w swětnišću

Cape Canaveral. Nowy swětnišćowy teleskop „TESS“ je dźensa swój puć do orbita nastupił. W nadawku NASA je priwatne předewzaće SpaceX nastroj z raketu typa Falcon-9 we Floridźe startowało. „TESS“ je naslědnik teleskopa „Kepler“ a ma nadawk, za planetami zwonka našeho słóncoweho systema pytać.

Worklečenjo dyrbja dele

Policija (19.04.18)

štwórtk, 19. apryla 2018 spisane wot:

Do błyskača so dał

Wojerecy. Zo policisća abo sobudźěłaćerjo městow a wokrjesow hdys a hdys z mobilnymi błyskačemi spěšnosć šoferow měrja, je jich dobre prawo, hač so to někomu lubi abo nic. Na Hasy Marje Grólmusec we Wojerecach so to zawčerawšim dotal njeznatemu mužej po wšěm zdaću lubiło njeje. Wón do błyskača města kopny a jón powali. Skućićel zawostaji z tym nahladnu škodu něhdźe 10 000 eurow. Z tymle padom so nětko kriminalna policija zaběra.

Spytaja alternatiwnje žiwi być

štwórtk, 19. apryla 2018 spisane wot:

Slepjanske a Wojerowske kónčiny běchu njedawno cil politiskeje ekskursije Serbskeje lěwicy. W Starej předźerni pola Noweho Města informowachu so hosćo z Hornjeje Łužicy wo alternatiwnym žiwjenskim koncepće pod „Stara předźernja“ zapisaneho towarstwa. Na 3 600 kwadratnych metrach spytaja sej swoje žiwjenje na hinaše wašnje zrjadować a stare rjemjeslniske tradicije regiona wožiwić. Tola při tym so ćeže nakopjeja, rjekny zastupjer towarstwa. „Štóž so přećiwo politiskemu aparatej staja, ma tež na­blaku běrokratiski aparat přećiwo sebi.“

W Slepom rozmołwjachu so ze serbskej wobswětowej aktiwistku Edit Pjenkowej. „Wjace tajkich njepowalnych pjeńkow by serbstwo trjebało“, praji rěčnica Serbskeje lěwicy Měrka Kozelowa. Na městnje wobhladachu sej, kajke rany brunica do serbskeho kraja bije. „Krajina so zhubi a rěč na to sćěhuje“, měnješe spisowaćel Křesćan Krawc.

Kontrole njeparujomne

srjeda, 18. apryla 2018 spisane wot:
Prawidłownje přepruwuja fachowcy Budyskeho krajneho zarjadnistwa za rěčne zawěry z wosebitej techniku pódu wokoło Budyskeho spjateho jězora. Hakle minjeny tydźeń je njedaloko Chwaćic Matthias Müller tutón nadawk přewzał. Na zakładźe wuslědźenych datow spóznawaja fachowcy změny w jednotliwych worštach zemje a móža tak sčasom zesuwanjam zemje zadźěwać. Prawidłowne kontrole su tuž k škitej wobswěta kaž tež wobydlerjow w bjezposrědnjej bliskosći spjateho jězora nje­parujomne. Woda w spjatym jězorje wšak wukonja wobstajny a sylny ćišć na jeho nasypy kaž tež spjatu murju. Foto: SN/Maćij Bulank

Tež maličkosć wažna

srjeda, 18. apryla 2018 spisane wot:
Často so wo tym rěči, kak wažna je runje we wjesnej kónčinje fungowaca infrastruktura. Ale ludźom zmóžnić, zo móža we wsy nakupować, pjekarjej a rěznikej hić a sej snano samo hišće kwětki wobstarać, je wšo druhe hač samozrozumliwe. Do toho wobłuka słuša tež póšta. Něhdy mějachu w kóždej wjetšej wsy wobchod, kiž je tež tele posłužby poskićał. Wšědnje drje tam něšto wobstarać nimaš. Ale chceš-li pakćik wotedać, je rjenje, hdyž za to daloko jěć njetrjebaš. Bjez dźiwa, zo běchu w Njeswačidle přesłapjeni, jako tam optikarski wobchod z póštu zawrě, po tym, zo wón jenož dwě lěće wobsteješe. Ćim bóle so nětko wjesela, zo su so Budarjecy zmužili, tajkile róžk w swojim wobchodźe na terenje BHG zarjadować. Tež to je mały dźěl žiwjenskeje kwality wobydlerjow. Byrnjež to po zdaću maličkosć była, sej ludźo tajki angažement jara chwala. Marian Wjeńka

Z pomocu tak mjenowaneho hromakoweho pawka sej ratarske předewzaće na Horach pola Wojerec plahowanje a žně hromaka wolóža. Z tejle mašinu móža trěbnu foliju na hromakowych hrjadkach jednorišo zběhnyć a zaso skłasć. Za to staj tele dny Volker Wukasch a jeho kolega metalowe wobłuki připrawiłoj, na kotrychž folija leži. Foto: Ulrike Herzger

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND