Štož bě Worklečanska gmejnska rada loni k 100. posmjertnym narodninam Jurja Brězana wobzamknyła, je so zwoprawdźiło. We Worklecach maja nětko po spisowaćelu pomjenowanu šćežku. Wona wjedźe wot šule nimo Handrikec hata hač do Hornjeho Hajnka. Wčera su wotpowědne taflički tule při šuli, při Handrikec haće a w Hornim Hajnku připrawili. Žuričan Joachim Lipič je taflički z napisom „šćežka Jurja Brězana“ dwurěčnje a ze serbskim lipowym łopješkom wuhotował. Zastupjerjo gmejny wčera na to dopominachu, zo bě Jurij Brězan často po tymle pućiku chodźił. Foto: Feliks Haza

Na pisacych so wosebje wjeseli

pjatk, 17. nowembera 2017 spisane wot:

W zymskich měsacach přewjedźene zarjadowanja w Chróšćanskej putniskej hospodźe su dotal stajnje dobry wothłós mjez wopytowarjemi žnjeli. Jutře za dwaj tydźenjej zahaji putniska mać Monika Gerdesowa mjeztym hižo sedmu kulturnu zymu w swojim domje.

Chrósćicy (SN/MWj). Dwanaće najwše­lakorišich zarjadowanjow wopřijima kulturna zyma 2017/2018 w Chróšćanskej putniskej oazy Moniki Gerdesoweje. „Ideje za to cyłe lěto zběram. Wot spočatka septembra program potom konkretnje zestajam“, praji putniska mać. Jej je dobra měšeńca mjez putniskimi přednoškami, čitanjemi, a hudźbnymi zarjadowanjemi wažna. Při tym kedźbuje tohorunja na serbskorěčne poskitki. Za němske přednoški zdobywa zwjetša putnikow, kiž běchu w běhu lěta pola njeje załožili a kotřiž tajke přednoški tež dru­hdźe přewjeduja.

Towarstwje podpěrujetej potrěbnych

pjatk, 17. nowembera 2017 spisane wot:

Zejicy/Smjerdźaca. Z pomocnymaj akcijomaj podpěrujetej Towarstwo Cyrila a Metoda (TCM) kaž tež Towarstwo swj. Filomeny socialne projekty w Pólskej, Čěskej­ a Bołharskej. Po tym zo běchu Chróšćanscy wosadni lětsa dom za samostejace žony z dźěćimi w pólskim Ełku­ wopytali, jón TCM w swojej lětušej dohodownej akciji podpěruje. Za tónle dom proša wo drastu, črije, hygienowe artikle, kosmetiku, płokanski próšk, kuchinske graty a pampersy za dźěći. Wo­tedać hodźi so wšitko dźensa hač do 18 hodź. a jutře, sobotu, wot 9 do 12 hodź. w Zejicach pola Špitankec. Runje tak witane su pjenježne dary, za kotrež wustaji TCM darowansku kwitowanku.

Ponowjeny dom so wotpalił

pjatk, 17. nowembera 2017 spisane wot:
W jednoswójbnym domje w Žornosykach blisko Bukec je dźensa w nocy woheń wudyrił.­ Wobydler bě to krótko po jednej pytnył a hišće sam hašeć spytał. Jako wohnjowi­ wobornicy přijědźechu, sapachu płomjenja hižo z woknow domu. Wodu dyrbjachu přez dołhe hadźicy sem klumpać. Za hašenje přidatnje poćežowaca bě drjewjana fasada domskeho, kotreježdla so płomjenja spěšnje rozpřestrěwachu, na kóncu­ tež z třěchi sapachu. Hakle wokoło štyrjoch bě woheń pod kontrolu. Wosebje­ tragiske: Dom běchu hakle spočatk lěta saněrowali. Foto: Toni Lehder

Cofnjenje jenički wupuć był

pjatk, 17. nowembera 2017 spisane wot:

Pozadki nuzoweho rozsuda a zarjadniske šmjaty wujasnjene

Róžant (JK/SN). Wospjet zaběrachu so radźićeljo gmejny Ralbicy-Róžant na wčerawšim posedźenju w Róžeńće z pozadkom a wobstejnosćemi, kotrež běchu k tomu wjedli, zo je gmejna znapřećiwjenje přećiwo planowanemu rozšěrjenju Ralbičanskeje kormjernje swini cofnyła.

Krótkopowěsće (17.11.17)

pjatk, 17. nowembera 2017 spisane wot:

Rozjimuja strukturnu reformu

Drježdźany. Ewangelska krajna cyrkej Sakskeje wotměwa wot dźensnišeho swoju nazymsku synodu. Hač do póndźele chcedźa w Drježdźanskej cyrkwi Třoch kralow kóždolětny etat rozjimać. Rozestajeć dyrbja so zdobom ze strukturnej reformu. Dale a mjenje čłonow dla je nuznje trjeba ličbu wosadow kaž tež dźěłowych městnow pomjeńšić. Namjety pod hesłom „Cyrkej z nadźiju“ drje předleža, su pak dwělomne.

Mjeńšinowe rěče w srjedźišću

Berlin. Zastupjerjo Zwjazka, zwjazkowych krajow a narodnych mjeńšin w Němskej su wčera w Berlinje na konferency mjez druhim wužiwanje mjeńšinowych rěčow rozjimali. Mjez wobdźělnikami běchu tež zastupnicy Domowiny. Konkretnje rěčeli su tež wo nałožowanju mjeńšinowych rěčow w zarjadach a kak dźiwaja na rěče we wupisanjach dźěłowych městnow.

Unikatna postawa

Policija (17.11.17)

pjatk, 17. nowembera 2017 spisane wot:

Zražka na křižowanišću

Bolborcy. K njelubemu zetkanju dweju wosoboweju awtow je zawčerawšim popołdnju na křižowanišću w Bolborcach dóšło. 71lětna wodźerka Audija bě tam ze Smochčanskeho směra přijěła a po wšěm zdaću předjězbu 55lětneje šoferki Opela njewobkedźbowała. Zražka bě tak mócna, zo so Opel z jězdnje suny a do sćěny domskeho prasny. Na twarjenju nasta něhdźe 10 000 eurow škody. Wobě žonje so snadnje zraništej. Na jeju jězdźidłomaj nasta dohromady dalšich 10 000 eurow wěcneje škody. Wobškodźene twarjenje dyrbješe statikar přepruwować. Wo wuslědku jeho posudka dotal ničo znate njeje.

Muzej přeproša dźěći

pjatk, 17. nowembera 2017 spisane wot:

Budyšin. Na dźěćace popołdnjo pod hesłom „Abrakadabra“ přeproša Budyski Serbski muzej jutře, sobotu. W 16 hodź. dožiwja tam mali wopytowarjo Smjerdźečanskeho kuzłarja Gerata Róbla. Tomu přizamknje so małe wodźenje po wustajeńcy „KRABAT – Muž – Mytos – Marka“. W 17 hodź. pokazaja serbski trikowy film „Sedmy rapak“. Zastup płaći za dorosćenych pjeć eurow, potuńšene 2,50, swójbny lisćik dźesać eurow.

Na gospelowy oratorij

Budyšin. „Our father in heaven“ rěka gospelowy oratorij, kotryž předstajitej ewangelske kantorstwo swj. Pětra a orchester Serbskeho ludoweho ansambla srjedu, 22. nowembra, a sobotu, 25. nowembra, stajnje w 17 hodź. w Budyskej Marje-Marćinej cyrkwi. Pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Michaela­ Vettera zaklinči sinfoniska twórba, wopřijaca elementy bluesa, swinga a gospela. Wobjednawa so sa­motnosć čłowjeka pod wužiwanjom bibliskich tekstow. Zastup je darmotny, pjenježny­ dar je witany.

Wusłuženu telefonowu budku wužiwaja wot minjeneje soboty w Lichanju jako biblioteku. Alexander Golchert a dalši čłonojo domizniskeho towarstwa su hordźi na nju. Z podpěru wobydlerjow móžachu tam něhdźe 200 knihow nastajeć, kotrež smě sej kóždy wupožčić, abo tež swójske přistajić. Mjez druhim namakaš tam němske wudaće Jurja Brězanoweho „Stareho nana“. Dźakowano­ solarnej energiji a bateriji je knižna budka samo wobswětlena. Foto: Carmen Schumann

Pišćele chcedźa restawrować

štwórtk, 16. nowembera 2017 spisane wot:

Jako poslednju etapu cyłkowneho ponowjenja Łazowskeje cyrkwje chcedźa nětko tamniše pišćele restawrować. Za to­ su beneficne koncerty a dalše iniciatiwy­ planowane.

Łaz (AK/SN). 18 registrow, 1 242 pišćałkow, dwaj manualej a pedal maja pišćele Łazowskeje cyrkwje. „Su to romantiske pišćele, wupołožene na mjechke zwuki, kotrež so za bohosłužby runje tak kaž za koncerty­ derje hodźa. Pišćele steja pod pomnikoškitom.“ Takle wopisuje Günter Wjenk z Łazowskeje wosadneje rady instrument z lěta 1872. Natwariła bě jón firma Friedricha Ladegasta z Weißenfelsa hromadźe z firmu Wilhelma Rühlmanna z Zörbiga. „We wobłuku saně­rowanja Łazowskeje cyrkwje su pišćele nětko­ naše poslednje wulke twarnišćo“, Wjenk podšmórnje.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND