Wobsah wuprajenja dodnić

pjatk, 22. septembera 2017 spisane wot:

Što tči za wuprajenjom „Budyšin je stolica Serbow“, što je ze žiwjenjom pjelni? Wo tym nochce dźěłowy kruh za serbske naležnosće města Budyšina jenož na idejowej konferency z tudyšimi měšćanskimi radźićelemi rěčeć, ale runje tak z nawodami serbskich institucijow.

Budyšin (SN/at). Planowa idejowa konferenca z měšćanskimi radźićelemi klětu w prěnim połlěće je wobsahowje dale a konkretniša. Zo poda impulsowy referat Thede Boysen, bywši nawoda mjeńšinoweho sekretariata w Berlinje, tomu běchu čłonojo dźěłoweho kruha za serbske naležnosće města Budyšina hižo na minjenym wuradźowanju přihłosowali. Z referatom chcedźa we wobłuku februarskeho posedźenja měšćanskeje rady konferencu takrjec zahajić.

Slepo (AK/SN). Koncept 2plus k nawuknjenju serbšćiny ma so w nowym Slepjanskim němsko-serbskim šulskim centrumje konsekwentnje dale wjesć. Tole podšmórny wjesnjanosta Reinhard Bork (CDU) wčera při połoženju zakładneho kamjenja. „Twar je dołhodobna inwesticija do přichoda a do infrastruktury gmejny a Slepjanskeje wosady“, wón podšmórny. Přitomni běchu sakska kultusowa ministerka Brunhild Kurth (CDU), zastupjerjo koncerna LEAG, zapósłancaj zwjazkoweho sejma Michael Kretschmer (CDU) a Thomas Jurk (SPD), zapósłancaj sakskeho sejma Lothar Bienst (CDU) a Thomas Baum (SPD), zastupjerjo wokolnych komunow a hospodarstwa kaž tež mnozy wobydlerjo.

Wólby kóždehožkuli razu woznamjenjeja tež za přistajenych zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe wjele přidatneho dźěła­. Tak dyrbjachu předsyda zarjadniskeho zwjazka Měrko Domaška a jeho sobudźěłaćerjo minjene dny wšitke trěbne podłožki­ a běrowowy material do kašćikow skłasć, kotrež su dźensa popołdnju gmejnam rozdźělili. W dźesać wólbnych lokalach budźe­ njedźelu dohromady 80 wólbnych pomocnikow zasadźenych. Foto: SN/Maćij Bulank

Nowe přewětrjenje za žurlu

pjatk, 22. septembera 2017 spisane wot:

Techniske připrawy na hornjej žurli Muzeja Budyšin su w dalokej měrje dodźeržane. Dźakowano spěchowanskim srědkam móža je hišće lětsa ponowić.

Budyšin (CK/SN). Na hornjej žurli Muzeja Budyšin chcedźa nětko připrawu za přewětrjenje a chłódźenje ponowić. Tole su čłonojo měšćanskeje rady na swojim zašłym posedźenju wobzamknyli. Dokelž su někotre dźěle dodźeržane, je připrawa hižo dlěši čas nastajnosći problemy zawinowała, rozłoži Falko Wendler. Zo pak móhli hornju žurlu přichodnje dale za wustajeńcy kaž tež za přewodne přednoški a koncerty wužiwać, je na kóždy pad trjeba žurlu klimatizować, praji nawoda wysoko- a hłubokotwarskeho zarjada města.

Zajimawostki města abstraktne

pjatk, 22. septembera 2017 spisane wot:
Cyle swójski wid na Budyske motiwy posrědkuje nowa wustajeńca w rumnosćach turistiskeje informacije na tudyšim Hłownym torhošću. W abstraktnych akwarelowych wobrazach su znate zajimawostki sprjewineho města na jich bytostny wobsah redukowane. Zhotowili su jednotliwe twórby wobdźělnicy akwareloweho kursa Budyskeje ludoweje uniwersity lětsa w nalětnim semestrje. Někotrym znatym motiwam, kaž su to radnica, tachantska cyrkej abo Mjasowe wiki, su lajscy wuměłcy klasisce molowany wobraz přidali, zo móhł wopytowar woboje přirunać. Dalši akwarelowy kurs poskići ludowa uniwersita klětu nalěto. Foto: Jens-Michael Bierke

Wuhlady su dobre

pjatk, 22. septembera 2017 spisane wot:

Gmejna planuje nowe rumnosće za hort

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Dokelž dotalne rumnosće w pincy pěstowarnje idealne njejsu a ličby šulerjow přiběraja, gmejna Pančicy-Kukow planuje nowy hort wutworić. Nastać ma wón w platowym twarjenju za tuchwilnej pěstowarnju. Tomu su čłonojo gmejnskeje rady wčera zasadnje přihłosowali.

Krótkopowěsće (22.09.17)

pjatk, 22. septembera 2017 spisane wot:

Pola zwjazkoweho prezidenta byli

Berlin. Zastupjerjo rady w Němskej bydlacych awtochtonych mjeńšin zetkachu so wčera na rozmołwu ze zwjazkowym prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom w Berlinje. Kaž předsyda Domowiny Dawid Statnik zdźěli, je serbska strona jeho wo wobłukach kubłanje, prócowanje wo maćeršćinu a strukturna změna informowała.

Ochranowske hesła 2018 předleža

Budyšin. Wosomnaty raz jako serbska kniha su nětko Ochranowske „Wšědne hesła“ w Ludowym nakładnistwje Domowina wušli. Wone su teksty nadźije za wšědny dźeń a wopřijima za kóždy dźeń krótke, jadriwe hrono ze Stareho zakonja a dalše z Noweho zakonja. Po cyłym swěće čita tele hesła wjace hač milion ludźi we wjace hač połsta rěčach. Klětu ma tež delnjoserbska wersija wuńć.

Mobilna politiska arena

Policija (22.09.17)

pjatk, 22. septembera 2017 spisane wot:

Granatu namakał

Nowoslicy. W lěsu při statnej dróze S 101 mjez Nowoslicami a Jitkom je hajnik zawčerawšim spodźiwny nastroj namakał, kotryž so jako 30 centimetrow dołha granata wukopa. Přiwołana policija přepoda namakanku fachowcam, kotřiž ju wotwjezechu.

„Mlóče“ změja premjeru

pjatk, 22. septembera 2017 spisane wot:

Budyšin. Nowa antologija serbskeje prozy „Mlóče“ změje štwórtk, 28. septembra, w 19.30 hodź. w Budyskej Smolerjec kniharni premjeru. 20 serbskich awtorkow a awtorow je so za antologiju pjera jimało. Wudawaćelka Ingrid Juršikowa je ju zestajała. Žortne a chutne powědančka wotbłyšćuja na zabawne wašnje swětłe a ćmowe stronki žiwjenja. Z nowostki čitaja Beno Budar, Rejzka Delenkowa, Róža Domašcyna a Dorothea Šołćina. Wšitcy zajimcy su na literarny wječor witani.

Do žłobika pohladnyć

Worklecy. Po tym zo je Worklečanska gmejna bywšu sotrownju pódla Worklečanskeho hrodu na žłobikowe rumnosće přetwarić dała, přeproša tam wobydlerjow a dalšich zajimcow na dźeń wotewrjenych duri. Srjedu, 27. septembra, wot 16 do 17.30 hodź. móža sej wšitcy rumnosće wobhladać. Na prawje wjele wopytowarjow wjeselitaj so wjesnjanosta Franc Brusk (CDU) a nawodnica dźěćaceho dnjoweho přebywanišća „K wódnemu mužej“ Daniela Šołćina.

Za serbsku rěč

štwórtk, 21. septembera 2017 spisane wot:

Budyšin (SN/at). Z wužiwanjom serbskeje rěče w dźěławosći wokrjesneho zarjadnistwa je so dźěłowy kruh za serbske naležnosće Budyskeho wokrjesa zawče­rawšim znowa zaběrał. Kaž wokrjesna społnomócnjena Regina Krawcowa zdźěli, mějachu čłonojo gremija na zakładźe lońšeho zetkanja jasne prašenja. Nawodnica běrowa krajneho rady Uta Döring rysowaše, kak na přikład na serbskosć w nadpismach na lětakach a hamtskim łopjenu dźiwaja, a zo su ryzy serbskorěčny flajer za wukubłanje kubłarkow/kubłarjow wudali. Za medijowy wobłuk – nowiny, internet – chcedźa ramikowe wobstejnosće w nowinarskim běrowje polěpšić. Wjetšina dwurěčnych popisanjow na zjawnych twarjenjach ma kónc lěta zwoprawdźena być, rozłoži nawoda wobchodniskeho wobłuka 1 krajnoradneho zarjada Udo Wićaz. Wón chce tež dalšich posłužbarjow w zjawnosći k dwurěčnemu popisanju pohnuć.

Regina Krawcowa serbskich wobydlerjow znowa namołwi, „wužiwać prawo serbskorěčneje komunikacije, hač ertneje abo pisomneje, na zjawnych zarjadach serbskeho sydlenskeho ruma“.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND