Wužadanja zmištrowali

wutora, 18. decembera 2018 spisane wot:

Rada Załožby za serbski lud je Zwjazkowemu předsydstwu Domowiny na posedźenju minjeny pjatk w Chrósćicach dźěławosć swojeje aktualneje doby skutkowanja předstajiła.

Chrósćicy (JK/SN). Předsydka załožboweje rady Susann Šenkec zjima wuspěšne a spomóžne dźěło gremija z jadriwymi, ale přeswědčiwymi słowami. Wone wotbłyšćowachu spokojnosć a woprawnjenu hordosć na docpěte, ale tež přeća a wočakowanja na přichodnu dobu. Jako bytostne předsydka wuzběhny, zo je so pora­dźiło dać direktorej załožby do rukow zakład­ny instrumentarij jednanja. Z nim hodźi so institucionelne spěchowanje efektiwnje přihotować a zwoprawdźić. Direktor załožby Jan Budar ma nětko organowy status, štož rěka, zo smě rozsudy na zakładźe poručenjow jeje rady tworić. Prěni wuskutk toho bě nadawk, namakać za Serbski institut nowe stejnišćo a tak zaru­čić dalšu dźěławosć předewšěm Serbskeho kulturneho archiwa.

Kontinuita dale trěbna

póndźela, 17. decembera 2018 spisane wot:
Z hornjoserbskeje strony je kontinuita za skutkowanje­ noweje załožboweje rady zaručena. Třom jeje tuchwilnym rjadnym čłonam je Zwjazkowe předsydstwo Domowiny minjeny pjatk w Chrósćicach znowa dowěru wuprajiło. Tež mjez zastupowa­cy­mi radźićelemi je wosoba, kotraž so jako prosta započatkarka do wólbneje periody 2019–2023 njepodawa. Štyrjom nazhonitym čłonam steji tuž samsna ličba nowych napřećo. Spomóžne to wuchadźišćo, zo móža Serbja dotalny, pod aktualnej předsydku rady Susann Šenkec, kročeny kurs dale wjesć. Wosebje z widom na trěbne nowe financowanske zrěčenje Zwjazka z krajomaj Sakskej a Braniborskej je to jara wažne. Za dalše palace wužadanja předewšěm nastupajo našu maćeršćinu, rěčne rumy abo prašenja digitalizacije maja radźićeljo sobu rozrisanja zdźěłać. Za to je wěda nazhonitych hromadźe z čerstwymi myslemi radźićelow-nowačkow płódny zakład.­ Wšako trjebamy kontinuitu, a to tworićelsku. Axel Arlt

Swětleško na kóncu tunla

póndźela, 17. decembera 2018 spisane wot:

Serbski muski chór Delany čerapa nowu­ nadźiju. Byrnjež dotal hišće žanoh­o nowe­ho wuměłstwoweho nawo­du abo nawodnicu njenamakali, su wuhlady na dirigenta dobre.

Šunow (SN). Serbski muski chór Delany ma dobre wuhlady, noweho wuměłstwoweho nawodu dóstać. To wozjewi předsyda towarstwa Janek Wowčer na pjatkownej hłownej zhromadźiznje spěwneho ćělesa w Šunowskej Fabrikskej hospodźe. „Tuchwilu z móžnym nowym dirigentom jednamy, wón pak móhł chór hakle za něhdźe poł lěta přewzać. Rozsud budźe najzašo klětu w februarje. Přiwšěm mam to za swětleško na kóncu tunla“, rozłoži Wowčer našemu wječornikej. Do­kelž­ hišće jednaja, no­chcyše wón rjec, wo koho so při tym jedna­.

Na pjatkownej zhromadźiznje, kotraž bě zdobom adwentnička delanskeho chóra, bilancowachu mužojo dźěławosć lońšeho lěta. „Njejasneho wuměłstwoweho nawodnistwa dla smy lětušu hłownu zhromadźiznu wot januara stajnje zaso­ přestorkowali w nadźiji, zo tola hišće prjedy noweho dirigenta namakamy“, Janek­ Wowčer wujasni.

Wudospołnjenje

pjatk, 14. decembera 2018 spisane wot:

Chrósćicy (SN/at). Z namjetom wo wudospołnjenje dnjoweho porjada za posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny dźensa w Chrósćicach chce Marcel Brauman, čłon prezidija a nawoda wuběrka za kubłanje, tam aktualnu temu rozjimać, kotraž je serbsku zjawnosć tola tróšku překwapiła. „Serbski institut resp. serbske institucije do stareje póstownje w Budyšinje?“ rěka prašenje, z kotrymž měło so předsydstwo we wobłuku dypka 4 dnjoweho porjada – Rezimej dźěławosće załožboweje rady w dobje 2015–2019 a wuhlad na nadawki w nowej wólbnej periodźe 2019–2023 – zaběrać.­ Tak bychu tuchwilni radźićeljo, kandidaća za hornjoserbske městna w załožbowej radźe, ale tež zajimowani hosćo šansu měli so k tomu wuprajić, kaž piše Marcel Brauman w swojim blogu. Wšako wuzwoli zwjazkowe předsydstwo w přichodnym dypku dnjoweho porjada štyrjoch rjadnych čłonow a jich zastupjerjow załožboweje rady.

Tež serbske baje čitali

štwórtk, 13. decembera 2018 spisane wot:
Byrnjež Grodkowska Domowinska skupina ze swojimi 20 čłonami skerje mała była, sej jeje předsydka Petra Koark (srjedźa z knihu w rukomaj) stajnje něšto noweho wumysla a tak zhromadnosć čłonow přisporja. Tak wotměchu njedawno zaso swoju adwentničku. Nimo swjedźensce wuhotowaneje kofejoweje tafle překwapi Petra Koark, kotraž Grodkowsku Domowinsku skupinu hižo 28 lět nawjeduje a hromadźe dźerži, wšitkich z čitanjom adwentnych stawiznow kaž tež serbskich bajow. Hižo nětko mysla skupinarjo na přichodne­ swoje předewzaća. Tak wobdźěla so zajutřišim na zhromadnym spěwanju Choćebuskeho Delnjoserbskeho gymnazija ze Serbskim ludowym ansamblom w Choćebuzu, dźeń pozdźišo wopytaja adwentny koncert w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje. Nowe lěto zahaja z wopytom Choćebuskeho zapusta. Foto: Martin Arlt

Dohodowne pěsnje zanjesli

štwórtk, 13. decembera 2018 spisane wot:
Rakečanska Serbska bjesada je wčera wječor na zarjadowanje „žiwy adwent“ do farskeje bróžnje přeprosyła. Nimo wosadnych běchu mjez wobdźělnikami tež někotři čłonojo Domowinskeje skupiny Komorow/Rakecy/Trupin a dalši zajimcy. Po tym zo je dr. Günter Holder (nalěwo) wšitkich postrowił, spěwachu woni zhromadnje dohodowne kěrluše. Andreja Langerowa to na gitarje přewodźeše. Horce wino a čaj so k poprjančkam derje hodźeštej. Wjeselo wobradźi runje tak hódančko, kotrež mějachu wuhódać. Prawa wotmołwa rěkaše „božodźěsćowy štom“. Dźensa wječor budźe w Bukecach serbski „žiwy adwent“ tamnišeje Bjesady. Foto: Feliks Haza

Sama kursy serbšćiny wopytowała

srjeda, 12. decembera 2018 spisane wot:

Hižo do załoženja Witaj-skupiny w Hochožanskej pěstowarni „Tyca“ je so wona wo dalekubłanje w serbšćinje starała a kursy na Choćebuskej Šuli za delnjoserbsku rěč a kulturu wopytowała. Tak je swój słowoskład delnjoserbšćiny ro­z­šě­riła a nawuknyła w serbskej rěči pi­sać a běžnje čitać. Tak přiswojene za­móž­nosće nałožuje rodźena Hochožanka Resi­ Lotrina dźensa we wšědnym dźěle z Wi­taj-dźě­ćimi w tamnišej pěstowarni. Za swoje skutkowanje na polu kubłanja a zasadźenje w Domowinskej skupinje bu wona lětsa z Čestnym znamješkom Domowiny wu­znamjenjena.

Horce lěćo na swjatku towarstwow

wutora, 11. decembera 2018 spisane wot:

Ćisk (JT/SN). Rejwanska skupina z Ćiska je tamniši lětuši swjatk towarstwow wuhotowała, a to pod hesłom „Horce lěćo w Ćisku“. W běhu wječora pokazachu přitomnym to, štož najlěpje zamóža: rejwać.

Koncept bě Waltraud Hartmann, kotraž wot lětušeho awgusta skupinje předsyduje, zestajała. „Chcychmy pokazać, zo so naše rejwarki a naši rejwarjo tež po swjedźenju k 20lětnemu wobstaću stajnje hišće fit a seksi čuja“, wona měnješe. W swojej lochkej drasće rejwarki a rejwarjo tež na lětuše horce lěćo dopominachu a pokazachu mjez druhim potpurij šwarnych Staroberlinskich rejow, kotrež běchu sej něhdy serbske holcy ze swojeje słužby w němskej stolicy sobu přinjesli.

Po programje přewodźeštaj Gabriela Linakowa w serbskej dźěłanskej drasće a Hans Groba, woblečeny tradicionalny kupanski woblek z 1920tych lět, sydacy w drjewjanym sudźe a jěducy w drjewjanym čołmje po žurli, z čimž bě jemu wutrobny posměwk a přiklesk wěsty. W dalšich moderacijach wonaj tež tón abo tamny podawk z wokoliny z posměwkom kritizowaštaj a njeběštaj sej ani přeškoda před swójskimi durjemi mjesć.

Česća sej angažement w Krabatowym młynje

póndźela, 10. decembera 2018 spisane wot:

Załožba łužiskeje jězoriny podpěruje dožiwjenski statok Krabatowy młyn z 50 000 eurami. „Tak chcemy wob­sahowe dźěło na městnje skrućić“, podšmór­ny čłon załožboweje rady Uwe Blazej­czyk sobotu na přepodać­u symboliskeho šeka Tobiasej Čižikej, jednaćelej wobhospodarjerki Krabatowy młyn Čorny Chołmc ptzwr.

Z přednoškom wo Korli Bohuwěru Šěcy

pjatk, 07. decembera 2018 spisane wot:

Budyšin (SN/at). Kónclětne zarjadowanje Domowinskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ je tradicionelnje zwjazane ze zhlado­wanjom na wjerški nachilaceho so lěta. Župa pak přihotuje swoju hłownu zhromadźiznu 21. januara 2019. Tak nochcychu so na bjesadźe wčera w Budyskim Serbskim domje z naležnosćemi zaběrać, kotrež hižo měsac pozdźišo w rozprawje wo skutkowanju župneho předsydstwa tak a tak wuhódnoća, kaž rjekny to županka Jana Pětrowa přitomnym čłonam Domowinskich skupin.

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND