Plzeňske piwo požadane

pjatk, 22. junija 2018 spisane wot:

Praha (ČŽ/K). Čěske piwo je na swěće tak požadane, zo z jeho produkciju lědma dočinja. Zo by potrjebu lěpje kryć móhła, zwyši znata Plzeňska piwarnja Prazdroj kapacitu wo cyłu třećinu. Do noweje technologije, hłownje kotołow a tankow, inwestuje předewzaće něhdźe 280 milionow krónow (ca. 11 mio. eurow). Prazdrojej budźe tak móžno wob lěto nawarić 3,5 milionow hektolitrow předewšěm ležaka Pilsner Urquell. „Tale marka je naša chorhoj, a naprašowanje za njej spochi přiběra“ rjekny generalny direktor Prazdroja Grant Liversage. Wón dodawa, zo Pilsner Urquell do cyłeho swěta dźe, zo pak wotbytk na aziskich wikach najbóle rosće. Z Pilsner Urquell je předewzaće w Južnej Koreji jara wuspěšne, a wot najnowšeho tež w Japanskej. Najwjetši potencial wšak je po słowach Liversageho w Chinje.

Česko-Budějovicska piwarnja Budvar je loni nastupajo wuwoz nowy rekord docpěła – do 76 krajow swěta eksportowaše wona 900 000 hektolitrow piwa. Dohromady nawarjenych 1,517 milionow hektolitrow su přiwšěm štyri procenty mjenje hač lěta 2016. W hosćencach a korčmach su loni mjenje piwa točili.

Polacy po poražce koparskeje narodneje wubranki w Ruskej šokowani

Waršawa. Poražka pólskeje narodneje wubranki přećiwo Senegalej na koparskich swětowych mišterstwach w Ruskej je Polakow dospołnje šokowała. Hač do dźensnišeho medije susodneho kraja „katastrofu“, „blamažu“ a „kompromitaciju“ analyzuja a přepytuja.

Něhdźe 18 milionow ludźi dyrbješe plajtu mustwa před telewizorami sobu dožiwić. Dźesaćitysacy běchu so nimo toho na fanowych milach a w stadionach kraja zhromadźili, chcyjo hru a dobyće Pólskeje live dožiwić. Dźeń po tym wuńdźe Gazeta Wyborcza z titulowym fotom, kotrež pokazowaše poraženych a bjezradnych přiwisnikow kopańcy na fanowej mili we Waršawje.

Timošenko chce kandidować

pjatk, 22. junija 2018 spisane wot:
Kijew (ČŽ/K). Ukrainska opozicionelna politikarka a něhdyša ministerska pre­zidentka Julija Timošenko je tele dny wozjewiła, zo wotmysli klětu w měrcu k prezidentskim wólbam za zastojnstwo hłowy stata kandidować. To zdźěleja čěske nowiny z ukrainskeje stolicy Kijewa. Znatej weterance ukrainskeje politiki ­wadźi předewšěm korupcija, kotraž wšudźežkuli a skoro w kóždym nastupanju w kraju šuska. Z njedawnych woprašowanjow ludnosće wuchadźa, zo ma Julija ­Timošenko bjeze wšeho dobre wuhlady, při wólbach prezidenta wuspěšnje wobstać. Tuchwilu by wona 13,3 procenty hłosow wolerjow nažnjała. Za nětčišeho prezidenta Petra Porošenka by so jeničce hišće 7,6 procentow wuprajiło. Z 8,4 procentami ma to proruski politikar Jurij Bojko wjace přiwiska.

Mójzesowe tafle na šulach

srjeda, 20. junija 2018 spisane wot:

Waršawa (JBR/SN). W južnopólskim wojewódstwje Podkarpackie wisaja na fasadach pjeć šulow gmejny Tuszów Narodowy marmorowe tafle z dźesać Božimi kaznjemi. W swojej formje dopominaja wone na bibliske Mójzesowe tafle.

Lokalny politikar narodnokonserwatiwneje strony PiS ­a zdobom wjesnjanosta gmejny Andrzej Głas twjerdźi, zo su tafle jako reakciju na „diskriminaciju katolikow“ w zapadnej Europje připrawili. Woni njemóža swoju wěru dosć wuznawać, w Šwedskej na přikład njesmědźa zwony zwonić. Porno tomu smědźa so tam muslimojo na puću modlić, homoseksualnosć a ličba wotehnaćow přiběratej. „Dyrbimy swoju domiznu wot zapadneho zła wuswobodźić“, podpěruje Głasa tež direktorka jedneje z mjenowanych šulow Małgorzata Wie­czerzak. „Šule dyrbja kubłać, a to z podpěru z cyrkwju.“ Wučba započina a kónči so z modlitwu. Wšitke dźěći su katolske a staršej matej hladajo na nabožinu jedne měnjenje.

Nětko čakaja šule na to, zo cyrkej Mójzesowe tafle poswjeći. Za 1. julij je so tež prezident Andrzej Duda na wopyt přizjewił, kiž swoju wěru zjawnje wuznawa.

„Somoćana“ rewolucija měznik

srjeda, 20. junija 2018 spisane wot:

Woprašowanje slědźenskich institutow w Čěskej a Słowakskej

Praha (ČŽ/K). Porno městnam tajkeho razu so čěske resp. słowakske zwěsćowarnje měnjenjow mjez ludnosću njewobhonjeja jenož wo wólbnych wuhladach jednotliwych politiskich stron abo wo nahladnosći načolnych politikarjow – to wězo tež činja –, prawidłownje zajimuja so za najwšelakoriše temy. Što maja woni za „najwažniši podawk w historiji“ a „kotre wosobiny sej najbóle waža?“, ­za tym buchu wobydlerjo Čěskeje a to­horunja Słowakskeje w aprylu prašani. Měnjenja w tej naležnosći zhromadnje zběrali su čěska agentura CVVM a sociologiski wotrjad Akademije wědomosćow ČR kaž tež sociologiski wotrjad Słowakskeje akademije wědomosćow.

Wojowarjow počesćili

wutora, 19. junija 2018 spisane wot:

Praha (dpa/SN). W čěskej stolicy dopominaja z nowymi wopomnjenskimi taflemi na čěskosłowakskich wojowarjow, kotřiž běchu 1942 na atentaće na wysokorjadneho zastupnika SS a nacistiskeho funkcionara Reinharda Heydricha wobdźě­leni. Do chódnika napřećo cyrkwi Cyrila a Metoda pušćene mosazowe platy su wčera w přitomnosći mnohich wodźacych politikarjow wotkryli. „Tući ludźo su za našu swobodu swoje žiwjenje woprowali, rjekny předsyda čěskeje socialdemokratiskeje strony ČSSD a wicepre­zident parlamenta Jan Hamáček po informacijach powěsćernje ČTK.

Słowak Jozef Gabčík a Čech Jan Kubiš běštaj 27. meje 1942 w Praze z ručnej granatu atentat na Heydricha skućiłoj, po tym zo bě mašinska třělba zaprajiła. Nacionalsocialistiski funkcionar dny po tym na sćěhi zranjenjow zemrě. Gabčík a Kubiš so zhromadnje ze swojimi so­buwojowarjemi w prawosławnej cyrkwi ­Cyrila a Metoda chowaštaj. Buchu pak přeradźeni a padnychu 18. junija 1942 po wjace hodźiny trajacej třěleńcy z SSowcami. Němcy so za atentat wjećachu a zničichu mjez druhim wjes Lidice.

Tež čłonstwo za sobuknježenje

póndźela, 18. junija 2018 spisane wot:

Praha (ČŽ/K). Nowe čěske mjeńšinowe knježerstwo móhło nětko nastać. Wjetšina čłonow socialdemokratiskeje ČSSD je w nutřkostronskim referendumje namjetej předsydstwa přihłosowała, přichodnje z ANO hromadźe knježić. 59 procentow hłosowaše z haj, 41 procentow z ně. Wobdźělenje na wotumje wučinješe 65 procentow. Premier w demisiji a předsyda Aliancy njespokojnych wobydlerjow Andrej Babiš pozitiwny ­rozsud socialdemokratow wita. Kabinet z ministrow ANO a ČSSD ma skerje wuhlady dóstać dowěru sejma, jeli KSČM jón toleruje. To komunisća přilubjeja, přiwozmje-li knježerstwo sydom jich žadanjow do swojeho programa.

Znowa mjenje bjezdźěłnych

pjatk, 15. junija 2018 spisane wot:
Praha (ČŽ/K). Njedźiwajcy fakta, zo čěske hospodarstwo lětsa pomałšo přibywa hač minjene lěta, je bjezdźěłnosć w meji přiwšěm dale woteběrała – z 3,3 procentow na runje tři procenty. Dźěło pytacych ludźi bě kónc róžownika 120 000, štož je najmjenje wot lěta 1997. Generalna direktorka dźěłoweho zarjada Čěskeje republiki Kateřina Sadílková ma za to, zo so ličba bjezdźěłnych tež w přichodnych měsacach hišće trochu pomjeńši. „Sprěnja hospodarstwo kraja dale rosće, ­a zdruha potrjeba sezonalnje dźěłacych hišće přiběra. Předewzaćeljo pytaja nuznje techniske mocy kaž tež montažowych a twarskich dźěłaćerjow, šoferow nakładnych awtow a předewšěm dźěłowe mocy w gastronomiji a strowotni­stwje. Najmjenje bjezdźěłnych je z 1,9 procentami w Plzeňskim a Pardubicskim wobwodźe, najwjace porno tomu ze 4,8 procentami w Morawsko-šleskim regionje. W Praze-wuchod 1,1 procent ludźi dźěło nima, w Karvinje 7,2 procentaj.

Andrzej Duda planuje wothłosowanje wo změnje pólskeje wustawy

Waršawa. Pólski prezident Andrzej Duda chcył Zakładny zakoń kraja aktualizować a nowym poměram přiměrić. Zwoprawdźić chce swój zaměr z ludowym wothłosowanjom, při kotrymž wobydlerjo wo změnach rozsudźa. Projekt to, kotryž bě Duda minjene lěta stajnje zaso připowědźił. Tola samo w swójskich rjadach so přiběrajcy kritika jewi.

Prezident Duda je cyłkownje 15 prašenjow zestajał, na kotrež měli ludźo we wólbnej kabinje z haj abo ně wotmołwić. Tak dyrbja mjez druhim rozsudźić, hač měła Pólska w Europskej uniji wostać, hač měło pólske narodne prawo nad europskim prawom stać abo hač njedyrbjeli so kompetency prezidenta rozšěrić. Haj samo prašenje, hač dyrbjał kraj potrěbne swójby abo tajke z wjele dźěćimi pjenježnje dale podpěrać, měło so po woli prezidenta we wustawje zakótwić.

Kiska: Kriza dowěry

pjatk, 15. junija 2018 spisane wot:
Bratislava (SŽ/K). Słowakski prezident Andrej Kiska je w Narodnej radźe zapósłancam rozprawu wo „stawje kraja“ podał. „Najwažniša powěsć bě poslednja reportaža morjeneho nowinarja Jána Kuciaka“, hłowa stata rjekny. „Reakcije na podawk su nam dali z dospołnej jasnosću spóznać, kak hłuboka je njedowěra do stata, kotraž w našej towaršnosći knježi. Zdobom pak je to namołwa, poměry změnić“, prezident zwurazni. Po jeho měnjenju tči Słowakska w krizy dowěry do sprawnosće a do prawniskeho stata. Wot Kiski spomnjena poslednja reportaža přepytowaceho žurnalista Jána Kuciaka měješe wotkrywne nadpismo: „W Słowakskej operuje italska mafija. Jeje pazory sahaja do knježerstwa.“

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND