pjatk, 17 nowembera 2017 13:00

Podstupim (dpa/SN). Wobswětowi ministrojo krajow a Zwjazka wuradźowachu dźensa w Podstupimje wo tym, kak z wjelkom dale wobchadźeć. Mjez druhim chcyše dźěłowa skupina swoje dopóznaća nastupajo wuwiće wjelčich črjódow kaž tež zastopnjowanje wjelka do směrnicow FFH předpołožić. Do toho běchu sej přirodoškitne zwjazki wěcownu debatu w naležnosći napominali, žadajo sej jednotne prawidła. Politika njesmě plahowarjow pasenskeho skotu dlěje sebi samych sebi přewostajić.

Zhubi status zastojnika

Lipsk (dpa/SN). Prawicarskeho Berlinskeho policista wotstronja z poměra zastojnika. To je zwjazkowe zarjadniske sudnistwo w Lipsku dźensa rozsudźiło. Muž ma runy a noty Horsta Wesseloweho spěwa jako tetowěrowanki, pokazuje hitlerski postrow a ma w swojim bydlenju předmjety nacijow. Mějo wšo to za zranjenje winowatosće swěrnosće zastojnika bě Kraj Berlin discipinarnu skóržbu zapodał. Policist je w prěnimaj instancomaj dobył, nětko postaji Zwjazkowe zarjadniske sudnistwo nowe měritka.

Słyša Puigdemonta

Opozicija zwěsća pola CDU deficity demokratije

Snano samo jutře hišće jednaja

Wuzwoleny mufti zasudźeny

To a tamne (17.11.17)

póndźela, 13 nowembera 2017 13:00

Magdeburg (B/SN) Pózdnju nazymu 2018 wotewru w Magdeburgu muzej tachantstwa Otto­nianum. W nim powědaja wo stawiznach kejžora Otta Wulkeho (zemr. 973), kralowny Edithy (zemr. 946), arcybiskopstwa Magdeburg a wo tachantstwje. Na kulinariju 25. oktobra předstaji so w 19.30 hodź. w domje Roncalli Claus-Peter Hesse jako projektny nawoda tachantskeho muzeja Ottonianum při kulturnohistoriskim muzeju Magdeburg.

Ewangelska cyrkej spokojom

Berlin (B/SN). Ewangelska krajna cyrkej Berlin-Braniborska-Šleska Hornja Łužica je z jubilejom k reformaciji jara spokojom. Mnohe zarjadowanja skićachu móžnosć, z nabožnymi, kulturnymi a politiskimi wuskutkami reformacije so roze­stajeć. W zdźělence rěka, zo je so poradźiło, poselstwo reformacije towaršnosći znowa wuwědomjeć. „Swoboda w zmysle Luthera měni, zo wěra do Boha nas wuswobodźa, a wšitcy ludźo zhromadnje zamołwitosć za to njesu, zo smy w towaršnosći zhromadnje žiwi.“ Biskop Markus Dröge wuzběhny.

Staw ćěkancow je katastrofa

Wobžaruja wotstup Kurth

Mjezsobny respekt trěbny

Marx k wuslědkej wólbow

Starobiskop zemrěł

pjatk, 17 nowembera 2017 13:00

Tysacy prawicarjow na dnju njewotwisnosće po městach pochodowali

Strasbourg/Waršawa. Europska unija chce přepruwować, hač so Pólska po jeje zakładnych prawach ma. Wjetšina zapósłancow bě srjedu w Strasbourgu wotpowědnej rezoluciji přihłosowała, kotraž je prěni krok k sankcijam přećiwo krajej. Zapósłancy maja reformu njewotwisnosće justicy a medijow kaž tež prawa na zhromadźowanje w Pólskej za wohroženje. Předsyda frakcije strony Prawo a sprawnosć Ryszard Legutko pak rozhorjeny rjekny, zo je kritika EU „antipólska orgija“. Na to zhromadnje z dalšimi čłonami frakcije žurlu wopušći, byrnjež druzy­ zapósłancy prašenja na njeho měli.­ Kaž Legutko mjenuje tež pólska ministerska prezidentka Beata Szydło debatu w Europskim parlamenće „skandal“.

Sta tonow cyrobiznow darili

Rekordnje mało bjezdźěłnych

Prezidentstwo mnohich wabi

Samomordarstwa přiběraja

pjatk, 29 apryla 2016 14:00

CDU žada sej plan za Łužicu

Podstupim (dpa/SN). Opoziciska CDU w braniborskim sejmje je krajne knje­žerstwo namołwiła, strukturnu změnu we Łužicy pjenježnje podpěrać. „Štož pobrachuje, je plan za Łužicu“, wobžarowaše hospodarskopolitiski rěčnik CDU, Dierk Homeyer wčera w aktualnej hodźinje parlamenta­. „Trjebamy spěšnu a njebě­rokratisku pomoc za předewzaća, kotrež so na nowe wobłuki zwaža.“ Přiwšěm je jasne, zo je brunica hišće dołho za spušćomne a zapłaćomne zastaranje ludźi z milinu trěbna, Homeyer rozłoži. Braniborske knježerstwo pak měło wotwidźomneho kónca zmilinjenja dla strukturnu změnu zahajić. „Dźe wo industrijny zakład wšeho kraja“, wón napominaše.

Ochranowske hesła zestajane

Łužica (28.04.16)

Łužica (27.04.16)

Łužica (26.04.16)

Łužica (25.04.16)

pjatk, 17 nowembera 2017 13:00

Sněhběłeho łosa (Elch) w Šwedskej su runje tak před smjerću wuchowali. Zarjady běchu hižo wobzamknyli na njeho třěleć, dokelž bě wuchodźowarjow w lěsach atakował. To pak zbudźi wulke protesty. Kaž nowina Aftonbladet rozprawja, je policija rozsud nětko cofnyła, potwjerdźejo, zo njebuchu minjeny tydźeń dalše nadpady přizjewjene. Zwěrinoškitna organizacija „Djurens rätt“ je wjace hač 50 000 pod­pismow za wuchowanje łosa nazběrała.

Šěsć čěskich turistow je w kazachskej stolicy Astanje zasadźenje policije zawiniło. Woblečenych jako směšne kinowe figury „Borat“ w neonozelenym kupanskim wobleku a z čornej kudźerjatej periku na hłowje zadźeržachu jich zastojnicy před instalaciju „Lubuju Astanu“. Kaženja zjawneho měra dla dyrbješe kóždy 60 eurow pokuty płaćić.

To a tamne (16.11.17)

To a tamne (15.11.17)

To a tamne (14.11.17)

To a tamne (13.11.17)

pjatk, 10 nowembera 2017 13:00
Milenka Rječcyna

Kak wšelako wustupuja ministrojo, zaběrace so z kubłanskimi naležnosćemi w zjawnosći, je so tele dny pokazało. W Serbach so mnozy dźiwachu a wjeselachu, zo bě sakski statny minister za kultus Frank Haubitz (njestronjan) hižo tydźeń po swojim zwołanju do zamołwitosće jako minister Serbskim Nowinam na někotre prašenja wotmołwił. Čehodla pak so wjeselić? Cyle jednorje: dźensniši dźeń ma kóždy, kiž tajke zastojnstwo nastupi sto dnjow chwile, so z nowym wobłukom zeznajomić. Hakle potom so rozestajenja w zjawnosći zahaja. Minister Haubitz njeje na to tłóčił, ale na prašenja wo swojim poměrje k serbskej Łužicy wotmołwił a jemu znate problemy při zwoprawdźenju a zachowanju serbskich kubłanskich narokow – tež hdyž z kritiskim wóčkom – rysował. Wuprajenja wo tym, hač a hdy chce so minister na městnje, to rěka w Serbach, wšojedne hač w Budyšinje, Slepom, Wojerecach abo druhdźe wosobinsce informować, wón dotal porno tomu zwuraznił njeje. Nó haj, konkretnje prašeli so za tym njejsmy. Wšako jemu mjenowane sto dnjow za tónle rozsud popřejemy.

Tójšto ma so změnić

Wotstup Tilicha Serbam strata

Zapřehńće kuču za Krabata!

Starosće chutnje dosć njebrali

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND