štwórtk, 19 apryla 2018 14:00

Berlin (dpa/SN). Němska chce we wobłuku přesydlenskeho programa EU wjace hač 10 000 ćěkancow ze sewjerneje Afriki a z Bliskeho wuchoda přiwzać. Wotpowědne přilubjenje zwjazkoweho knježerstwa je mjeztym dóšło, rjekny komisar EU za migraciju Dimitris Avramopoulos němskim nowinarjam. Komisija EU bě program loni załožiła, zo by škita wosebje potrěbnym ćěkancam direktny a wěsty puć do Europy zmóžniła.

Scholz pola wiceprezidenta USA

Washington (dpa/SN). W zwadźe wo chłostanske cła USA chcyše so němski wicekancler a financny minister Olaf Scholz (SPD) dźensa wječor z wiceprezidentom USA Mikeom Penceom zetkać, zo by jemu wuznam swobodneho wikowanja wuwědomił. „USA su wažny zwjazkar Němskeje w transatlantiskim partnerstwje“, rjekny Scholz do zetkanja w Běłym domje. 1. meje skónči so přechodna doba, w kotrejž hišće cła za europski wocl a aluminij w USA njepłaća.

Woswjeća załoženje Israela

Bywša muska domena, hrać na serbskich dudach, je mjeztym tež žonam ...

Wo reformje EU rěčałoj

Kipa na hłowje pospyt była

Na kolesu protestować

póndźela, 16 apryla 2018 14:00

Wermsdorf (B/SN). Na koncerće spěwneho cyłka „Chór swětła spěwa chórale Bacha“ we Wermsdofskej cyrkwi su wjace hač 400 eurow za powšitkownowužitnu organizaciju Christoffelowa misija slepych zběrali. Z nimi ma so klinika w Indiskej sobu natwarić. Chór nasta před dźewjeć lětami z cyrkwinskich chórow regiona a ma mjeztym 40 spěwarjow. Nawodnica je kantorka a cyrkwinska hudźbnica Sigrid Schiel. Tradicija spěwarjow je, jónu w lěće přeprosyć na beneficny koncert na dobro Christoffeloweje misije.

Zakoń online

Za wjace ciwilneje kuraže

Z islamom so zeznajomić

Moderny pasion

Za njeboh kardinala so modlić

srjeda, 18 apryla 2018 14:00

Praha (ČŽ/K/SN). Před dobrym tydźenjom hišće kónc nadźije na knježerstwowu koaliciju ANO-ČSSD a po zwrěšćenych jednanjach durje zaprasnjene, nadobo samsneje wěcy dla nowy pospyt. Po prošenju šła je, chcyjo nochcyjo, ANO, njedocpěwši žanych postupow z konstelaciju KAČM a SPD, namjetowanej wot prezidenta Miloša Zemana. Socialdemokraća su dialogej wo měrje přihłosować móhli, nadźijejo so, zapowědźene nutřkowne ministerstwo tola hišće dóstać.

Film wo Dubčeku

Tajke něšto swět hišće widźał njebě

Kaczyński: Zaměr docpěli

Wo złoty ćahso hižo wadźa

pjatk, 29 apryla 2016 14:00

CDU žada sej plan za Łužicu

Podstupim (dpa/SN). Opoziciska CDU w braniborskim sejmje je krajne knje­žerstwo namołwiła, strukturnu změnu we Łužicy pjenježnje podpěrać. „Štož pobrachuje, je plan za Łužicu“, wobžarowaše hospodarskopolitiski rěčnik CDU, Dierk Homeyer wčera w aktualnej hodźinje parlamenta­. „Trjebamy spěšnu a njebě­rokratisku pomoc za předewzaća, kotrež so na nowe wobłuki zwaža.“ Přiwšěm je jasne, zo je brunica hišće dołho za spušćomne a zapłaćomne zastaranje ludźi z milinu trěbna, Homeyer rozłoži. Braniborske knježerstwo pak měło wotwidźomneho kónca zmilinjenja dla strukturnu změnu zahajić. „Dźe wo industrijny zakład wšeho kraja“, wón napominaše.

Ochranowske hesła zestajane

Łužica (28.04.16)

Łužica (27.04.16)

Łužica (26.04.16)

Łužica (25.04.16)

štwórtk, 19 apryla 2018 14:00

Blachowy kašćik z pozdatnje radioaktiwnym wobsahom je we Freitalu wulkozasadźenje wohnjoweje wobory zawinował. Žona bě ze symbolom radioaktiwity woznamjenjene sudobjo pola mobila za škódne maćizny wotedała, na čož sobudźěłaćerjo wohnjowu woboru alarmowachu. Pomocnicy namakachu pak w tyzce jenož zběrku mineralijow

40 kilogramow twjerdych pjenjez wšelakich krajow su w starym zamróžaku wulkowikow w Dortmundźe našli. Sobudźěłaćerjo firmy běchu čapor z prózdnje stejaceho składźišća wurumowali a při tym wjacore toboły z pjenjezami namakali. Policija njewuzamkuje, zo pochadźeja pjenjezy z chłostajomneho njeskutka.

To a tamne (18.04.18)

To a tamne (17.04.18)

To a tamne (16.04.18)

To a tamne (13.04.18)

pjatk, 13 apryla 2018 14:00
Milenka Rječcyna

Krok po kroku wuknyć – to měło za čłowjeka samozrozumliwe być. Zwjetša zdokonjamy to njewědomje a zdobywamy sej ze wšědnym wuknjenjom nowe horiconty. Tež hdyž to druhdy dosć na wědomje njebjerjemy, w Serbach a zwonka Łužicy je móžno wot kolebki hač do rowa serbšćinu wuknyć. Cyle wědomje sej nowu wědu přiswojić – tomu dopomhaja aktualne poskitki wšelakich serbskich institucijow a zarjadnišćow. Při tym njezłožuja so wone hižo jenož na klasiske wuknjenske a wuwučowanske srědki, na wučbnicy a dźěłowe zešiwki. Dźeń a bóle so serbski swět digitalizuje. Štó pak poskitki wšitke znaje? A kotry maćernorěčny Serb je za sebje pruwował, hač móže nadawki za započatkarjow, šulerjow abo pokročenych, serbšćinu wuknjacych prawje rozrisać?

Wulki rozdźěl widźeć a słyšeć

Nałožki, wašnja a komerc

Tež swojich doma pozbudźeć

Rěčće cyle jednorje serbsce

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND