pjatk, 22 septembera 2017 14:00

Drježdźany (dpa/SN). Do njedźelnych wólbow zwjazkoweho sejma bilancuja zastupnicy wšitkich sylnišich stron wólbny bój. W jednym dypku su sej woni přezjedni: Čas do wólbow je napinacy. Přiwšěm běchu rozmołwy z wobydlerjemi wažne. Problemy w Němskej njejsu mjeńše. Na wólbnych zarjadowanjach zwěsćichu politikarjo přiběracu napjatu atmosferu. Tež wólbne plakaty su nje­znaći na mnohich blakach zničili.

Katalanojo dale demonstruja

Barcelona (dpa/SN). Do ludoweho wothłosowanja w regionje Španiskeje Katalonskej su wčera znowa tysacy ludźi za njewotwisnosć­ demonstrowali. Zdobom kritizowachu přepytowanja a zajeća přez paramilitarnu policajsku jednotku Guardia Civil, kotraž přisłuša centralnemu knježerstwu w Madridźe. Wonkowny zarjad w Berlinje němskich dowolnikow konflikta w Španiskej dla namołwja, zo měli­ wozjewjenja lokalnych medijow sćěhować a wjetšim zhromadźowanjam ludźi z puća hić.

Detailowe dźěło zahajene

Mjeztym 25. raz swjećachu wčera w Choćebuzu swětowy dźeń ...

Wobdźělenje mjeńšin rozjimowali

Koordinatorow wuzwolili

„Wutroby Polakow sej kupili“

póndźela, 18 septembera 2017 14:00

Wittenberg (B/SN). Za cyrkej jednoty a zhro­madnu eucharistiju wupraja so předsyda rady Ewangelskeje cyrkwje w Němskej Heinrich Bedford-Strohm. Na Božej słužbje Mjezynarodneje ekumeniskeje towaršnosće (IEF) we Wittenbergu wón rjekny, zo njeměli wěriwi křesćenjo za blidom Božim dźěleni być. IEF swjećeše we Wittenbergu 50lětne wobstaće. Towaršnosć běchu 1967 w šwicarskim Fribourgu jako hibanje europskich křesćanow załožili.

IS hrozy cyrkwi Našeje knjenje

Cyrkwinska namołwjatej

Kohlgraf nowy biskop

Namołwa k wujednanju

Diskutuja wo reformaciji

pjatk, 22 septembera 2017 14:00

WUDAWKI za zdźěłowanje dźěći a młodostnych su w čěskich kubłanišćach w přirunanju z druhimi čłonskimi statami Organizacije za hospodarske zhromadne dźěło a rozwiće (OECD) podpřerězne. To zwisuje hłownje z tym, zo maja w Čěskej wučerjo wšěch schodźenkow zdźěłowanja – wot zakładneje šule hač k uniwersiće – wo tójšto niše zasłužby porno kolegam w druhich krajach. Při­wšěm bywatej fachowe wukubłanje a přihot na nje w Čěskej wobšěrnišej hač w mnohich druhich statach OECD. K najpopularnišim studijnym předmjetam na wysokich šulach słušeja humanitarne wědomosće a wuměłstwo, towaršnowěda, informatika, žurnalizm a nic naposledk inženjerstwo. Přičiny, zo su techniske předmjety woblubowane, widźi OECD w tym, zo maja absolwenća jara dobre wuhlady na dźěłowe městno. Na přikład je loni nic mjenje hač 92 procentow wotchadnikow z diplomom uniwersity abo wyšeje fachoweje šule nablaku dźěło dóstało. W OECD wučinja přerězk 88 procentow.

Zeman w USA

Kulturne nalěćo znowa podlěša

Referendum wo njewotwisnosći Kurdow w Iraku

Mjeńše Škodya bjezdieselowe

pjatk, 29 apryla 2016 14:00

CDU žada sej plan za Łužicu

Podstupim (dpa/SN). Opoziciska CDU w braniborskim sejmje je krajne knje­žerstwo namołwiła, strukturnu změnu we Łužicy pjenježnje podpěrać. „Štož pobrachuje, je plan za Łužicu“, wobžarowaše hospodarskopolitiski rěčnik CDU, Dierk Homeyer wčera w aktualnej hodźinje parlamenta­. „Trjebamy spěšnu a njebě­rokratisku pomoc za předewzaća, kotrež so na nowe wobłuki zwaža.“ Přiwšěm je jasne, zo je brunica hišće dołho za spušćomne a zapłaćomne zastaranje ludźi z milinu trěbna, Homeyer rozłoži. Braniborske knježerstwo pak měło wotwidźomneho kónca zmilinjenja dla strukturnu změnu zahajić. „Dźe wo industrijny zakład wšeho kraja“, wón napominaše.

Ochranowske hesła zestajane

Łužica (28.04.16)

Łužica (27.04.16)

Łužica (26.04.16)

Łužica (25.04.16)

pjatk, 22 septembera 2017 14:00

Willy Brandt je tři dny do wólbow zwjazkoweho sejma do SPD zastupił. To njeje žadyn wólbny žort. 23lětny muž, kotrehož je socialdemokratiska strona nětko přijała, ma samsne mjeno kaž štwórty zwjazkowy kancler. Podobnaj pak sej wobaj scyła njejstaj. Młody Willy Brandt ma brodu a je cyle ležernje w sportowych črijach a puliju na fotowy termin přišoł.

Policajski rewěr z póstowym zarjadom zaměnił je 65lětny w Pforzheimje. W jeho wočomaj wosta to hač do dźensnišeho dnja póst. Bjez jeničkeho słowa połoži wón paket na tejku a wočakowaše wot muža w uniformje, zo swoje dźěło čini. Na prašenje zastojnika, što ma z pakćikom činić, muž wotmołwi, zo ma jón wróćo pósłać. Policist pak jemu rozkładźe, zo njemóže paket přiwzać. Muž widźeše kurioznu situaciju z humorom a wopušći policajski zarjad z posměwkom.

To a tamne (21.09.17)

To a tamne (20.09.17)

To a tamne (19.09.17)

To a tamne (18.09.17)

pjatk, 22 septembera 2017 14:00
Axel Arlt

Słowa „radšo so swojeho wólbneho prawa wzdać, hač AfD abo Lěwicu wolić“ z erta šefa zarjada zwjazkoweje kanclerki Petera Altmaiera su šamałosć. Zo stej so mjenowanej stronje rozhoriłoj, bě jasne. Wšako njeje wólbny bój hišće nimo. Hdyž pak wodźacy politikar Němskeje so k tajkemu wuprajenju nuzowany čuje, je to hižo zlě dosć. Jeho słowa mjenujcy sugerěruja, zo njeje woler kmany sam rozsudźić, pola kotreho kandidata a kotreje strony wón swój křižik staji.

Koho měli Serbja wolić?

Rozmysluja zhromadnje

Inkluzija haj! Ale kak?

Lochki puć njebudźe

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND