pjatk, 17 awgusta 2018 14:00

Sakske statne ministerstwo za wědomosć a wuměłstwo zapřimnje

Drježdźany (SN/MiR). Sakska chce zahajić dalšu kampanju za wožiwjenje a sylnjenje serbšćiny a serbskeho žiwjenja w serbskim sydlenskim rumje swobodneho stata. Tole zwurazni Stanisław ­Brězan, zamołwity za naležnosće Serbow a za běrow Rady za serbske naležnosće pola statneho ministerstwa za wědomosć a wuměłstwo (SMWK), w rozmołwje ze Serbskim rozhłosom. Z kampanju chcedźa škit prawow Serbow w Sakskej potwjerdźić. To je statne ministerstwo za wědomosć a wuměłstwo na naprašowanje Serbskich Nowin wobkrućiło.

Angela Merkel: „Kritika ma tež swoje dobroty“

Putin znowa w Němskej

Wosebite zwučowanje w nuzowym padźe su wohnjowi wobornicy srjedu ...

Strašne wuprajenje

póndźela, 13 awgusta 2018 14:00

Washington (B/SN). Nošer Nobeloweho myta a něhdyši wiceprezident USA Al Gore je bamža Franciskusa za jeho zasadźenje za škit klimy chwalił. W inter­viewje z rozhłosowym sćelakom Vatican News demokratiski politikar zwurazni, zo jeho wobswětowa encyklika „Laudato si“ a žadanja swjateho wótca zahorjeja. Gore wuzběhny Franciskusowe njepřestajne zasadźenje wo rozrisanje klimoweje krizy a je „dźakowny za jasnosć moraliskeje mocy, kotruž wón předstaja“. Zdobom pokazuje bamž na chudych, kotřiž su wot změny klimy najbóle po­trjecheni. Wosebje zbožowny je Gore, zo je Franciskus na njedawnej konferency we Vati­kanje zastupjerjow wulkich producentow wolija napominał, so wo produkciju čistych ćěriwow starać.

Bachowe wubědźowanje

Žada sej škit ćěkancow

Měli so wotewrěć

Wo nabožinach rozswětleć

Krajny biskop w Ruskej

pjatk, 17 awgusta 2018 14:00

Aktaw (ČŽ/K). Po dlěje hač 20 lět trajacych jednanjach su Ruska, Kazachstan, Turkmeniska, Azerbajdźan a Iran w kazachskim měsće Aktawje podpisali zrěčenje wo prawniskim statusu Kaspiskeho morja. Dojednanje twori wažny zakład za přichodnje mjenje napjatosćow mjez krajemi. Na swjatočnym podawku stawizniskeje dimensije tele dny wobdźělichu so prezidenća wšitkich pjeć přimórskich statow.

Ruski prezident Wladimir Putin wo­znamjeni dojednanje jako skutk historiskeho wuznama. Wone wotmjezuje sfery wliwa jednotliwych krajow nastupajo Kaspiske morjo. Postajene su w nim na přikład hranicy hospodarskich pasmow. Zrěčenje wopřijima tohorunja wašnje rozdźělenja masiwnych kapacitow nafty a zemskeho płuna pod dnom morja. Za­jimawy aspekt dojednanja je, zo definuje wone dno Kaspiskeho morja jako morjo, jeho wódnu płoninu z 370 000 kwadratnymi kilometrami pak jako jězor.

Britiski dźenik Financial Times k tomu pisa, zo spomnjene zrěčenje Ruskej wobkruća wojerske nadknjejstwo nad Kaspiskim morjom.

Hospodarstwo pomałšo rostło

Rusojo w Čěskej

Wukrajnicyw Čěskej

Najlěpši „přećel“ čłowjeka pos

pjatk, 29 apryla 2016 14:00

CDU žada sej plan za Łužicu

Podstupim (dpa/SN). Opoziciska CDU w braniborskim sejmje je krajne knje­žerstwo namołwiła, strukturnu změnu we Łužicy pjenježnje podpěrać. „Štož pobrachuje, je plan za Łužicu“, wobžarowaše hospodarskopolitiski rěčnik CDU, Dierk Homeyer wčera w aktualnej hodźinje parlamenta­. „Trjebamy spěšnu a njebě­rokratisku pomoc za předewzaća, kotrež so na nowe wobłuki zwaža.“ Přiwšěm je jasne, zo je brunica hišće dołho za spušćomne a zapłaćomne zastaranje ludźi z milinu trěbna, Homeyer rozłoži. Braniborske knježerstwo pak měło wotwidźomneho kónca zmilinjenja dla strukturnu změnu zahajić. „Dźe wo industrijny zakład wšeho kraja“, wón napominaše.

Ochranowske hesła zestajane

Łužica (28.04.16)

Łužica (27.04.16)

Łužica (26.04.16)

Łužica (25.04.16)

pjatk, 17 awgusta 2018 14:00

Nic šerjenje, ale sedmispanc je so w nocy do chěže w badensko-württembergskim Heimsheimje „zadobył“. Přez wočinjene durje na terasy bě so wón tam do kuchnje dóstał a sej cornflakesy na blidźe zesłodźeć dał. W domje bydlaca žona hary dla wotući a zawoła policiju. Ta nablaku přijědźe a sadźi małeho hrymzaka před durje, prjedy hač móžeše so tón do škleńcy nutelle dać.

Dokelž njeje so mužej wuslědk frizury w Bremenskim salonje lubił, so wón ­roznjemdri a pryskaše popjerjowy spray na 52lětnu šefinu, kotraž bě jemu włosy třihała. Tež jeje 23lětna sobudźěłaćerka so při tym lochce zrani. 34lětny jimaj ­hišće srjedźny porst pokaza a so zminy. Krótko na to pak jeho policija zaja. Město noweje frizury ma wón nětko chłostanske jednanje na šiji. To drje so wopyt pola fri­zera chětro podróši.

To a tamne (16.08.18)

To a tamne (15.08.18)

To a tamne (14.08.18)

To a tamne (13.08.18)

pjatk, 17 awgusta 2018 14:00
Janek Wowčer

Horcota a suchota nas chětro poćežu­jetej. A kónc njeje wotwidźeć. Za přichodny tydźeń wěšća meteorologojo znowa wysoke temperatury a wězo suchotu. Spadki zašłych dnjow a tydźenjow běchu woprawdźe jenož často citowana „kapka ­na horcy kamjeń“.

Najbóle pod tuchwilnej situaciju pak ćerpja ratarjo a burja. Mnozy skorža škodow­ suchoty dla. Hišće bóle strachuja so plahowarjo skotu wo swój přichod. Wjacori hižo rozmysluja dźěl skotu z nuzy zarězać, dokelž nimaja picy dosć. W Hornjej Łužicy situacija ani najhórša njeje. W kónčinach, na přikład w Saksko-Anhaltskej wokoło Magdeburga, maja so hišće ćešo. Wšudźe pak pobrachuje woda, předewšěm njedosahaceho dešća dla, zo by so žiwjenje dale wjerćało.

Měli zlutniwišo žiwi być, abo?

Samozrozumliwe to hišće njeje

Přewidna cokorowa tita

Słowjanstwo dyrbi dale čakać

nawěšk

nowostki LND