srjeda, 20 junija 2018 14:00

Washington (dpa/SN). W senaće USA wutworja so poněčim wjetšina za nowy zakoń, kotryž ma ilegalnje zapućowanym žonam zmóžnić zhromadny přebytk ze swojimi dźěćimi w jastwje. To je nawoda republikanskeje wjetšiny Mitch McConnell připowědźił, złožujo so na připrajenja tamnych republikanskich ­senatorow. Dźělenje maćerjow a dźěći w lěhwach podłu mexiskeje mjezy je mjezynarodny protest zbudźiło. Tež ­w USA su ludźo šokowani a bjezradni.

Söder: Zhromadne nastajenje

Linz (dpa/SN). Bayerski ministerski prezident Markus Söder (CSU) zepěra so w europskej zwadźe wo noworjadowanje azyloweje politiki na plany Awstriskeje. „Bayerska a Awstriska matej zhromadne přeswědčenje a nastajenje“, rjekny Söder dźensa do zetkanja z awstriskim ministerskim prezidentom Sebastianom Kurzom w Linzu. Europa je drje swětej wotewrjeny kontinent, trjeba pak lěpši škit swojich wonkownych mjezow, a migra­ciju měli wobmjezować, Söder doda.

Tusk za lěhwa zwonka EU

Trenar němskeje koparskeje wubranki Joachim Löw je so dźensa rano ...

Jadrowe temy EU wobjednałoj

CSU hněwna

Radu za čłowjeske prawa wopušćili

póndźela, 18 junija 2018 14:00

Vatikan/Hannover (B/SN). Delegacija zastu­pjerjow Lutherskeho swětoweho zwjazka (LWB) je so 4. junija na priwatnej awdiency z bamžom Franciskusom zetkała. Zwjeseliła je jeho wuměna myslow, kak hodźi so duch reformaciskeho ju­bileja dale njesć, rozłoži nawoda dele­gacije a předsyda Němskeho narodneho ko­miteja LWB, Schwerinski krajny biskop Gerhard Ulrich, w Hannoveru. „Dźeržimy so zhromadźenstwa a chcemy jako lutheranojo k tomu přinošować.“ W Romje wotměchu so dalše rozmołwy z kurijowym kardinalom, z prezidentom bamžowskeje rady k spěchowanju jed­noty křesćanow a z prefektom kongre­gacije wěry.

Móža so z Alexu modlić

Pomjenuje kardinalow

Centrum za wosadu a swójby

Dźěło cyrkwje rozjimali

Biskop Marx kritizuje Södera

srjeda, 20 junija 2018 14:00

Waršawa (JBR/SN). W južnopólskim wojewódstwje Podkarpackie wisaja na fasadach pjeć šulow gmejny Tuszów Narodowy marmorowe tafle z dźesać Božimi kaznjemi. W swojej formje dopominaja wone na bibliske Mójzesowe tafle.

Lokalny politikar narodnokonserwatiwneje strony PiS ­a zdobom wjesnjanosta gmejny Andrzej Głas twjerdźi, zo su tafle jako reakciju na „diskriminaciju katolikow“ w zapadnej Europje připrawili. Woni njemóža swoju wěru dosć wuznawać, w Šwedskej na přikład njesmědźa zwony zwonić. Porno tomu smědźa so tam muslimojo na puću modlić, homoseksualnosć a ličba wotehnaćow přiběratej. „Dyrbimy swoju domiznu wot zapadneho zła wuswobodźić“, podpěruje Głasa tež direktorka jedneje z mjenowanych šulow Małgorzata Wie­czerzak. „Šule dyrbja kubłać, a to z podpěru z cyrkwju.“ Wučba započina a kónči so z modlitwu. Wšitke dźěći su katolske a staršej matej hladajo na nabožinu jedne měnjenje.

Nětko čakaja šule na to, zo cyrkej Mójzesowe tafle poswjeći. Za 1. julij je so tež prezident Andrzej Duda na wopyt přizjewił, kiž swoju wěru zjawnje wuznawa.

„Somoćana“ rewolucija měznik

Wojowarjow počesćili

Tež čłonstwo za sobuknježenje

Znowa mjenje bjezdźěłnych

pjatk, 29 apryla 2016 14:00

CDU žada sej plan za Łužicu

Podstupim (dpa/SN). Opoziciska CDU w braniborskim sejmje je krajne knje­žerstwo namołwiła, strukturnu změnu we Łužicy pjenježnje podpěrać. „Štož pobrachuje, je plan za Łužicu“, wobžarowaše hospodarskopolitiski rěčnik CDU, Dierk Homeyer wčera w aktualnej hodźinje parlamenta­. „Trjebamy spěšnu a njebě­rokratisku pomoc za předewzaća, kotrež so na nowe wobłuki zwaža.“ Přiwšěm je jasne, zo je brunica hišće dołho za spušćomne a zapłaćomne zastaranje ludźi z milinu trěbna, Homeyer rozłoži. Braniborske knježerstwo pak měło wotwidźomneho kónca zmilinjenja dla strukturnu změnu zahajić. „Dźe wo industrijny zakład wšeho kraja“, wón napominaše.

Ochranowske hesła zestajane

Łužica (28.04.16)

Łužica (27.04.16)

Łužica (26.04.16)

Łužica (25.04.16)

srjeda, 20 junija 2018 14:00

Hasu chorhojow je Achim Klimmeck, 62lětny twarc róštow a zahority přiwisnik kopańcy, w Essenje zarjadował. Dróha, na kotrejž bydli, je wupyšena ze stami chorhojow na woclowych powjazach. Widźeć su chorhoje wšitkich wobdźělnikow tuchwilnych swětowych mišterstwow. Lěta 2006 bě koparski fan prěni króć chorhoje wupowěsnył a ma jich mjeztym wjace hač 300. Na turněr wudawa wón něhdźe tysac eurow za chorhoje.

Dobry pomjatk dopokazał je policist w Mnichowje, jako spózna zhubjeneho psyčka. Toho měješe muž při sebi, kotrehož zastojnicy na policajskej straži Mnichowskeho hłowneho dwórnišća kontrolowachu. Připadnje přitomnemu polici­stej bě mały chihuahua někak znaty.­ ­Hakle dźeń do toho bě žona foto psyčka, za kotrymž pytaše, na stražu přinjesła. Muž twjerdźi, zo bě psa připadnje našoł.

To a tamne (19.06.18)

To a tamne (18.06.18)

To a tamne (15.06.18)

To a tamne (14.06.18)

pjatk, 15 junija 2018 14:00
Marko Wjeńka

Dopominaće so hišće na mócne demonstracije Serbow we wobłuku Chróšćan zběžka 2001, jako wojowachmy přećiwo hrožacemu zawrěću tamnišeje srjedź­ne­je šule, abo na jónkrótnu demonstraciju něhdźe 500 Serbow lěta 2008 před Berlinskimi Braniborskimi wrotami? Tehdy wojowachmy přećiwo planowanym dalšim skrótšenjam přiražkow Załožbje za serbski lud. Na tej podawkaj dyrbjach myslić, jako sedźach minjenu póndźelu w Sakskim krajnym sejmje na zjawnym wuradźowanju wuběrka za wědomosć, wysoke šule, kulturu a medije wo połoženju serbskeho ludu. Runje dźesać zastupnikow Serbow bě puć do Drježdźan namakało, zo bychu posedźenje wuběrka sćěhowali.

Pozitiwnje ma so wuzběhnyć, zo je so posedźenje – prěni króć scyła – zjawnje wotměło. Zastupnicy Serbow smědźachu tam sedźeć, hdźež maja na debatach krajneho sejma ministrojo knježerstwa swoje městno. Serbja su jako politiski partner připóznaći a rěča ze zastupnikami knježerstwa takrjec na jednej runinje.

Njech je žiwa běrokratija

Kak dźeń dźěsća swjećić?

Problem ze stroweho wida wobhladować

Pozitiwny pódlanski efekt

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND