Krótkopowěsće (23.01.18)

wutora, 23. januara 2018 spisane wot:

Mjeńšinowe wurisanje

Leeuwarden. Wubědźowanje „Liet International“ wotměje so 23. meje w nižozemskim Leeuwardenje. Zajimcy móža so hišće hač do spočatka měrca přizjewić a přinoški zapodać, zdźěla zarjadowar. Za friziske wurisanje hudźbnikow narodnych mjeńšin su jenož nowe pěsnje dowolene, žane tradicionalne. Lěta 2003 zastupowaše skupina Awful Noise Serbow a zdoby sej z „Jarobinku“ 9. městno, 2004 docpě István Kobjela 8. městno.

Premiju za třělene dźiwje swinje

Podstupim. Hońtwjerjo w Braniborskej dóstawaja za kóžde třělene dźiwje swinjo premiju 50 eurow. Kaž tamniše agrarne ministerstwo zdźěla, pak płaća premiju hakle, hdyž su ličbu 71 400 zatřělenych swini překročili. To je wunošk sezony 2015/2016. Jako přičinu postupowanja mjenuja spěšnje rozpřestrěwacu so afrisku swinjacu mrětwu.

Dyrbja znowa pokutu płaćić

Krótkopowěsće (22.01.18)

póndźela, 22. januara 2018 spisane wot:

Serbski dźeń w Lěšćach

Podstupim/Drježdźany. 13. serbski dźeń frakcijow Lěwicy w sejmomaj Braniborskeje a Sakskeje budźe 1. měrca w Lěšćach, město Grodk. Hromadźe ze zajimcami chcedźa zapósłancy pod hesłom „Kubłanje – rěč je přichod“ mjez druhim temy zhromadna zamołwitosć kraja a komunow za „Witaj“, trěbne wobłukowe wuměnjenja za serbsku a bilingualnu wučbu na šulach a wuměnjenja za wukubłanje wučerjow rozjimać.

Znowa mjenje mortwych na dróze

Wiesbaden. Dźeń a mjenje ludźi žiwjenje w nadróžnym wobchadźe přisadźa. Wot januara hač do nowembra 2017 je Zwjazkowy statistiski zarjad tam 2 942 mortwych zličił. To bě 48 mjenje hač w samsnej dobje 2016, kaž zarjad dźensa we Wiesbadenje rozprawja. Trochuja, zo móhła Němska loni z 3 170 znowa mjenje wobchadnych mortwych docpěć.

Pytaja nóclěhi za wobdźělnikow

Krótkopowěsće (19.01.18)

pjatk, 19. januara 2018 spisane wot:

Podpěruje Minority SafePack

Baršć. Krajny rada wokrjesa Sprjewja-Nysa Harald Altekrüger (CDU) podpěruje wobydlersku iniciatiwu FUEN Minority SafePack a je ju podpisał, zdźěli dźensa tamniši wokrjesny zarjad. Zdobom so Altekrüger za zakótwjenje mjeńšinowych prawow na europskej runinje wupraja a namołwja wobydlerjow regiona iniciatiwu tohorunja podpisać.

Princowski por wuzwoleny

Kulow. Helena Kreuzec a Pitt Rohark staj lětuši Kulowski dźěćacy princowski por. Wčera su jeju a dalšich słužownikow na ceremoniji w tamnišej pěstowarni CSB do zastojnstwa wuzwolili. Wólby přewjedźechu tam mjeztym 22. króć. Dźěćacy princowski por wobdźěli so na wjacorych terminach aktualneje póstniskeje sezony. Wjeršk za Helenu a Pitta budźe róžowopóndźelny ćah.

Mjeno hišće njejasne

Krótkopowěsće (18.01.18)

štwórtk, 18. januara 2018 spisane wot:

Pjenjezy za labyrint

Mały Wjelkow. W Małowjelkowskim prazwěrjencu ma nowy domčk před błudźišćom nastać. Dotalny bě so 8. januara wotpalił. Mjeztym je 60 darićelow mě­jićelce 2 000 eurow přewostajiło. Škoda pak wučinja 40 000 eurow. Ludźo, kotřiž chcedźa pomhać, móža to na Facebooku. Tam je składnosć, hač do kónca měrca pjenjezy přepokazać.

Wudźělatej kalendry

Smjerdźaca. Kubłanska referentka Domowiny Rejzka Krügerowa a socialna dźěłaćerka Rěčneho centruma WITAJ Marija Koklina rozdźělatej tuchwilu nasćěnowu protyku za młodostnych. Mjeztym pobyštej wonej we wosom młodźinskich klubach. Kónc januara chcetej je dalšim sydom klubam dać. Kalender, wopřijacy wosebje terminy za młodostnych, ma nakład 200 eksemplarow.

Problem moderacije dla

Krótkopowěsće (17.01.18)

srjeda, 17. januara 2018 spisane wot:

Žadaja sej wjac kedźbnosće

Budyšin. Maćica Serbska žada sej w zwisku z diskusiju wo „wusměrjenju Budyšina 2030+“, wěnować wjetšu kedźbnosć dźěłu z partnerskimi městami, předewšěm w susodnymaj słowjanskimaj krajomaj. Wotpowědny list městu je předsydstwo wčera naćisnyło, kaž předsyda Jurij Łušćanski pisa. Wobzamkli su, zo budźe­ lětuša hłowna zhromadźizna 17. měrca w Budyskim Serbskim muzeju.

Wo swojej knize přednošowała

Ochranow. Najebać wjele sněha je wčera w Ochranowskim unitnym archiwje Ewangelskeje bratrowskeje jednoty 35 ludźi wuwjedźenja Lubiny Malinkoweje sćěhowało. Wona přednošowaše tam wuspěšnje wo swojej nazymu w LND wušłej knize „Um der Wenden Seelenheyl hochverdient – Reichsgraf Friedrich Caspar von Gersdorf“. W njej wuswětla skutkowanje von Gersdorfa na dobro serbstwa.

Bjez mištra z Łužicy

Krótkopowěsće (16.01.18)

wutora, 16. januara 2018 spisane wot:

Serbska rada stejišćo zapodała

Drježdźany. W Sakskim krajnym sejmje su wčera prěnje słyšenje wo nowym kulturnorumowym zakonju přewjedli. Zapósłancam předležeštej namjetaj knježaceje koalicije CDU a SPD kaž tež Lěwicy. Stejišćo k tomu zapodała je tohorunja Rada za serbske naležnosće Sakskeje. Rada so za to wupraja dotalne rjadowanja wobchować, kaž jeje předsydka Marja Michałkowa SN zdźěli.

„Alternatiwne fakty“ su njesłowo

Darmstadt. „Njesłowo lěta 2017“ rěka „alternatiwne fakty“. Tole je njewotwisna jury dźensa w Darmstadće wozjewiła. Za­přij­eće je „zamylacy wuraz za pospyt, wopačne twjerdźenja jako legitimny srědk zjawneho rozestajenja legalizować“, rěka we wopodstanjenju. Šěsćwosobowa ko­mis­ija bě njesłowo lěta ze 684 wšelakich namjetow wuzwoliła.

Wiki za přichodnu generaciju

Krótkopowěsće (15.01.18)

póndźela, 15. januara 2018 spisane wot:

Wustajeńca zaso přistupna

Budyšin. Aktualna wustajeńca Ludmiły Bizoldoweje w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji „Kak přińdźech za čas wuměnka k molowanju“ je wot dźensnišeho zaso přistupna. Kaž direktor Załožby za serbski lud Jan Budar zdźěli, je SKI swoju inwenturu dwaj dnjej prjedy hač planowane dokónčiła a je tuž nětko zaso wočinjena. SKI je wot póndźele do pjatka wot 10 do 16.30 hodź. wotewrjena.

Znowa mjez najlěpšimi

Stuttgart. Hornjołužiska hórska šćežka słuša znowa k najlěpšim pućowanskim šćežkam Němskeje. Kónc tydźenja su ju w Stuttgarće z wosebitym mytom za kwalitu počesćili. Po lěće 2015 je to druhe tajke wuznamjenjenje. Hornjołužiska hórska šćežka wjedźe po šěsć etapach wjac hač 107 kilometrow wot Wjazońcy hač do Žitawy, mjez druhim tež přez dwurěčne wsy z tykowanymi domami.

Wučerjow nabožiny wuzběhnył

Krótkopowěsće (12.01.18)

pjatk, 12. januara 2018 spisane wot:

Tójšto sej předewzali

Choćebuz. Župa Delnja Łužica a młodźinski aktiw stej tele dny lětuše zhromadne zarjadowanja planowali. Tak su na 55 wsach w Delnjej Łužicy zapusty a camprowanja předwidźane, a na 25 wsach chcedźa kokota łapać abo zabiwać. Wjeršk ma być 22. septembra „superkokot“ na Běłej Górje. Župje Delnja Łužica přisłuša dźewjeć wjetšich młodźinskich skupin z wjac hač 400 čłonami.

Přidružnicy prjedy do šule

Kamjenica. Njedostatka wučerjow na sakskich šulach dla chce kultusowy minister Christian Piwarz (CDU) 400 přidružnikow prjedy přistajić hač planowane. To piše dźenik Freie Presse. Zaměr naprawy je, zo ma spočatk noweho šulskeho lěta dosć wučerjow w rjadownjach skutkować. Mjeztym trěbna třiměsačna kwalifikacija přidružnikow je dalša přičina za doprědkasćehnjene přistajenja.

Gymnaziastki znowa w finalu

Krótkopowěsće (11.01.18)

štwórtk, 11. januara 2018 spisane wot:

Prezentacija modernizowana

Wojerecy. Město Wojerecy je swoju internetnu stronu znowa wuhotowało. Wobsahowje njeje so ničo změniło, optisce pak je wona modernizowana. Zdobom pokazuje město na swoje serbske korjenje, je tež přinoški wo Serbach zapřijało, serbskorěčne pasaže pak žane njenańdźeš. Z přestajenjom je zdobom dalša strona přistupna, kotraž staja 750lětne wobstaće města do srjedźišća.

Zrěčenje podpisałoj

Budyšin. Nawoda Powołanskošulskeho centruma za hospodarstwo a tech­niku Budyšin Uwe Richter a direktorka tudy­šeje statneje studijneje akademije prof. dr. Barbara Wuttke staj kooperaciske zrěčenje podpisałoj. Wusměrjene je wone na praksu bliske a kwalitatiwnje wysoke kubłanje, zo hodźała so potrjeba fachowych mocow zawěsćić. Wobsah dojednanja su zhromadne projekty.

Riziko powodźenjow přiběra

Krótkopowěsće (10.01.18)

srjeda, 10. januara 2018 spisane wot:

Delenjo pytaja dirigenta

Konjecy. Serbski muski chór Delany dyrbi so za nowym wuměłskim nawodu rozhladować. Tuchwilny dirigent Handrij Henčl zastojnstwo kónc junija złoži, kaž wón spěwarjam wčera připowědźi. Priwatne přičiny, ale tež fakt, zo njeje za čas swojeho skutkowanja młodych spěwarjow do chóra zwabić a w nim dźeržeć móhł, su jeho pohnuli wuměłski nawod ćělesa spušćić.

Łužiske ministerstwo trěbne

Choćebuz. Za wutworjenje łužiskeho ministerstwa, kotrež ma swoje sydło tež w regionje měć, je so krajny předsyda a šef frakcije CDU w Krajnym sejmje Braniborskeje Ingo Senftleben wuprajił. „Hdyž prajimy, zo je nam region tak wažny, měli kompetency za jeho wuwiće we łužiskim minister­stwje wjazać“, rjekny Senftleben w rozmołwje z nowinu Lausitzer Rundschau, přilubjejo, zo z braniborskej CDU tajke ministerstwo budźe.

Wěcownosć město denunciacije

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Jolka-swjedźeń je jedyn z wjerškow hnydom spočatk lěta. Mjeztym su Nukničenjo a jich přećeljo ryzy serbske zarjadowanje 20 króć wuhotowali a ze swójskim programom pjelnili. Naš fotograf běše mjez hosćimi a je někotre impresije ze swjedźenja zestajał.

nowostki LND