Krótkopowěsće (19.12.18)

srjeda, 19. decembera 2018 spisane wot:

Program klětu dale powjedu

Drježdźany. Sakske wobswětowe ministerstwo chce klětu program „Witalne wjesne jadra a srjedźišća we wjesnej kónči­nje“ z 25 milionami eurow za nowe projekty na dobro wsow a městačkow dale wjesć, wozjewi wčera minister Thomas Schmidt (CDU). Ministerstwo startowaše na to štwórtu namołwu. Nowe je, zo spěchuja nětko tohorunja wólnočasne a bliskowočerstwjenske zarjadnišća kaž tež polěpšenja wobstejacych kupjelow pod hołym njebjom.

Memoiry w němskej rěči wušli

Budyšin. Njedawno w serbskej rěči wušła­ kniha Benedikta Dyrlicha „Doma we wućekach 1“ nětko tež w němskej rěči předleži. Titul wudaća je „Leben im Zwiespalt 1“. Awtor přiwza do njeho někotre dalše časowe dokumenty. Dietrich Šołta je w originalu serbske wurězki z dźenikowych zapiskow, listow a pojednanjow do němčiny přenjesł.

Nowe wudaće Staršiskeho lista

Krótkopowěsće (18.12.18)

wutora, 18. decembera 2018 spisane wot:

Krabat tež w jendźelšćinje

Budyšin. Kompjuterowa hra „Krabat a potajnstwo serbskeho krala“ ma při­chod­nje w jendźelšćinje wuńć. Originalna software bě w lěće 2015 w serbšćinomaj a němčinje wušła. Nětko dźěła projektowa skupina Rapaki w nadawku Załožby za serbski lud na wersiji, kotruž chcedźa wot kónca februara na internetnej stronje Rapaki.de kaž tež we wjacorych digitalnych předawanišćach poskićeć.

Před wosypicami so škitać

Zhorjelc. Aktualny pad, zo je 23lětny muž ćežko na wosypicy (Masern) schorjeł, je Zhorjelskemu strowotniskemu zarja­dej z přiležnosću, skedźbnjeć ludźi na dodźerženje šćěpjenskeje winowatosće. Wosypicy imunowy system čłowjeka jara słabja. Tak móža dalše chorosće wudy­rić, pola młodostnych a dorosćenych samo zahorjenje mozoweje kóžki (Hirnhaut­entzündung).

Jónu wob lěto „kultowa jědź“

Krótkopowěsće (17.12.18)

póndźela, 17. decembera 2018 spisane wot:

Tež w zymje woblubowane

Zły Komorow. Hotele a prózdninske domicile w Braniborskej su tež přez hody a silwester požadane. Swójbny park při Złokomorowskim jězorje je tele dny kompletnje wuknihowany, zdźěli zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina Braniborskeje. Kónčina njewabi wopytowarjow je­nož­ w lěću, ale je mjeztym mnohim tež w zymje dowolowy cil.

Za angažement počesćeni

Drježdźany. Sakska socialna ministerka Barbara Klepsch (SPD) a prezident krajneho sejma dr. Matthias Rößler staj něhdźe połsta čestnohamtsce angažo­wanych Saksow wuznamjeniłoj. Mjez tymi, kotrychž su zańdźeny pjatk na žurli krajneho sejma počesćili, bě nimo Petera Rössela ze Złyčina a Edmunda Wojtasa z Budyšina dalšich wosom angažowanych wosobow z Łužicy.

Najdlěši tunl přepodaty

Krótkopowěsće (14.12.18)

pjatk, 14. decembera 2018 spisane wot:

Manipulacijow so njebojeć

Drježdźany. Klienća bankow w Sakskej nimaja so wulce wo manipulowane pjenježne awtomaty starosćić. Ani jenički pad njebu minjene jědnaće měsacow w swobodnym staće registrowany, zdźěleja dźensa fachowcy w Frankfurće nad Mohanom. Po cyłej Němskej to skerje hinak­ wupada. Dotal 428 padow su lětsa zličili. Loni bě jich dohromady 499, šěsć z toho w Sakskej.

Chce so znowa požadać

Zhorjelc. Město Zhorjelc chce so znowa za přiwzaće do lisćiny swětoweho kulturneho herbstwa požadać. Srjedźišćo tworić měli tónkróć stawizny byrgarskich domow, kotrež wjele zajimaweho wo bywšim wikowanskim systemje po-srědkuja, kaž město wčera zdźěli. Z wědomostnym přepytowanjom aktow wjelelětneho archiwara Richarda Jechta nadźija so Zhorjelc nětko lěpšich šansow.

Češa a knižna produkcija

Krótkopowěsće (13.12.18)

štwórtk, 13. decembera 2018 spisane wot:

Nowa CD Serbskeho rozhłosa

Budyšin. „Hej, Łužica“ rěka nowa CD z popularnymi serbskimi pěsnjemi. Projekt je Serbski rozhłós MDR z podpěru Załožby za serbski lud zwoprawdźił a dźensa­ wudał. Słyšeć móžeće tam mjez druhim Theju Čórlichec, Gabriela Mommera a Danielu Hazec. Cejdejka je w Serbskej kulturnej informaciji a w Smolerjec kniharni na předań. Spočatk noweho lěta ma tohorunja w syći přistupna być.

Podpěra tež łužiskim ratarjam

Drježdźany. Zarunansku přiražku 15,7 milionow eurow płaća tele dny něhdźe 2 900 ratarskim zawodam we wróćostajenych kónčinach Sakskeje, mjez druhim w Hornjołužiskej krajinje hole a hatow. Pjenjezy su z europskeho ratarskeho fondsa k wuwiću wjesneho ruma, zhromadneho nadawka „polěpšenje agrarneje struktury a škita přibrjohow“ a z dawkow, kaž přisłušne ministerstwo zdźěla.

Kosmetika z kawiara

Krótkopowěsće (12.12.18)

srjeda, 12. decembera 2018 spisane wot:

Historiski dom předaty

Radwor. Sobu najstarše twarjenje Ra­dworja je předate. Gmejnscy radźićeljo su wčera jednohłósnje tomu přihłoso­wali, zo „torož“ na nawsy Radworskemu předewzaćelej předadźa. Historiski dom z wobłukowymi wrotami słušeše nižozemskemu namrěwstwowemu zjednoćenstwu. Za čas NDR běštej w nim gmejnski zarjad a běrow prodrustwa.

Přihotuja klětuše wólby

Budyšin. Za komunalne wólby 26. meje 2019 wutworja w Budyskim wokrjesu znowa 14 wólbnych wokrjesow. Wólbny wuběrk nawjeduje Andrea Peter. Anja Marx ju zastupuje. Přisydnicy gremija su Elisabeth Nieft, Sandro Fiebig, Rüdiger Thürling a Carola Schmidt. Jich zastu­puja Albrecht Bockisch, Michael Häring, Wolf Schönberg a Angelika Eck­stein. Tomu je wokrjesny sejmik přihłosował.

Wuheń za krosnowarjow?

Krótkopowěsće (11.12.18)

wutora, 11. decembera 2018 spisane wot:

MENS lěto 2018 wuhódnoćiła

Wien. Organizacija Młodźiny europskich narodnych mjeńšin (MENS) je na poslednim zetkanju lěta 2018 minjeny kónc tydźenja we Wienje swoje aktiwity wuhódnoćiła. Mjez druhim su čłonojo štyri seminary z dohromady wjace hač 200 wobdźělnikami wuhotowali. Nimo toho planowachu klětuše zarjadowanja, kotrež zjimaja pod hesłom „MYnority – My say“, MENS online zdźěla.

Zajim za serbšćinu na Taiwanje

Taipeh. Na statnej uniwersiće taiwanskeje stolicy Taipeh wotměje so přichodny kónc tydźenja mjezynarodna konferenca wo wozrodźenju rěčow narodnych mjeńšin. Łužicu zastupuje předsydka Serbskeho šulskeho towarstwa Ludmila Budarjowa. Na Taiwanje prócuja so wo to, wožiwić a rozšěrić tamnišej mjeńšinowej rěči hakka a mandarin.

Nacistisku fabriku wotkryli

Krótkopowěsće (10.12.18)

póndźela, 10. decembera 2018 spisane wot:

Bukowski dobyćer „Łužicy 2019“

Budyšin. Choćebuski dramatikar Oliver Bukowski je ze swojej dźiwadłowej hru „Syn“ wubědźowanje Budyskeho Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła, Statneho dźiwadła Choćebuz a Noweho jewišća Zły Komorow „Łužicy 2019“ dobył. Nimo pjenježneho myta 10 000 eurow wo­při­jima wuznamjenjenje prapremjernu inscenaciju lěta 2020 w Złym Komorowje.

Zamołwja naležnosće Serbow

Zły Komorow. Anja Schmiedgen zamołwja wot 1. decembra serbske na­ležnosće w Złym Komorowje. Wona bu na zašłej měšćanskej radźe z wjetšinu hłosow – jeno štyrjo ze 37 běchu pře­ćiwo tomu – do zastojnstwa powołana. Za serbske dźěło ma Schmiedgen tydźensce dwě hodźinje. Powołać zamołwitu za serbske naležnosće bě trjeba, dokelž přisłuša město wot lońšeho zaso serbskemu sydlenskemu rumej w Braniborskej.

Migraciski pakt UNO schwaleny

Krótkopowěsće (07.12.18)

pjatk, 07. decembera 2018 spisane wot:

Hišće lětsa prěni wokolnik

Budyšin. Serbski institut budźe z wjacerěčnym wokolnikom wo slědźenjach a projektach w domje, wo wubranych zarjadowanjach a publikacijach kaž tež wo zajimawostkach z biblioteki a archiwa informować. Wokolnik ma dwójce, trójce wob lěto wuchadźeć, prěni hišće nětko w decembrje. Archiw spřistupnja wokolnik pod www.serbski-institut.de, tam njech so zajimcy tež přizjewja.

Nowy zešiwk hakle w februarje

Wojerecy. Nowe, 21. wudaće rjadu „Nowe­ Wojerowske zešiwki stawiznow“ njebudźe kaž zwučene w decembrje, ale hakle klětu w februarje. Na to skedźbnja měšćanske zarjadnistwo. Nowa brošura wo stawiznach města ma tróšku wobšěrniša a pisaniša być hač dotalne, w srjedźišću steja 750lětne stawizny Wojerec.

Studnje wusakuja suchoty dla

Krótkopowěsće (06.12.18)

štwórtk, 06. decembera 2018 spisane wot:

Komuny měli financy skrućić

Drježdźany. Sakski zličbowanski zarjad je komuny namołwjał, zo bychu swoje financy dale skrućili. Mnohe z nich dołh swojich jadrowych budgetow hižo wjacore lěta pomjeńšeja, je pak trjeba tónle kurs dale wjesć, rjekny šef zarjada Karl-Heinz Binus dźensa w Drježdźanach. Dokładny přehlad wo komunalnym dołhu pak zličbowanski zarjad nima.

Branšowy dźeń w Budyšinje

Budyšin. Předewzaća tekstilneje branše zepěraja so na sobudźěłaćerjow z wukraja, wuchadźa z wčerawšeho zarjadowanja tekstilneje a drastoweje branše w Budyskim załožerskim a technologiskim centrumje. Žadaja sej tuž spěchowanske programy za integraciju ludźi kaž tež dalše­ zawjazowanje němskich zarjadow. Na wuchodźe Němskeje je w branši ně­hdźe 16 000 ludźi přistajenych.

Towarstwam a iniciatiwam

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND