Personal w hladarnjach trěbny

pjatk, 23. februara 2018 spisane wot:

Maltezojo we Wojerecach zmóžnjeja zajimcam nawrót na dźěłowe wiki

Wojerecy (SN/JaW). Maltezojo we Wojerecach skića dźěłopytacym a přidružnikam wuběrnu móžnosć, na dźěłowe wiki so nawróćić. Hižo dlěši čas poskićeja zajimcam z wukubłanjom na asistenta za chorobne hladanje, na po­lu hladanja chorych a starych skutkować.

Na hosći so nastajić

pjatk, 23. februara 2018 spisane wot:
Rekordne wuslědki nastupajo wopytowarjow a ličbu přenocowanjow je lěto 2017 hornjołužiskim turistikarjam wobradźiło. W sćinje hłownych turistiskich městnosćow Zhorjelca, Budyšina abo Žitawskich horin je so sakski dźěl łužiskeje jězori­ny eta­blěrował. Byrnjež wukrajni hosćo w Bu­dyskim a Zhorjelskim wokrjesu loni jenož pjeć procentow wučinjeli, je jich snano skromny podźěl přiwšěm z pozitiwnym aspektom zwjazany. Kedźbyhódne mjenujcy je wuwiće ze stron čěskich a pólskich wopytowarjow. Nimale štwórćina Čechow a 45 procentow Polakow wjace hač 2016 přebywaše loni w Hornjej Łužicy. To je začuwane wjace, hač absolutnej ličbje 4 900 a 4 606 přeradźatej. Turistikarjam wurosće z toho jasny nadawk: dokładnišo a zaměrnišo so na wopytowarjow ze susod­neju słowjanskeju krajow nastajić. Wuraz­ toho, zo su tu witani, je bjezdwěla wužiwanje jich maćeršćinow w najwšelakorišej konwersaciji. Axel Arlt

Steja cyle prědku

pjatk, 23. februara 2018 spisane wot:

Lubin (SN). We wokrjesu Dubja-Błóta wobhospodarja 69 zawodow 22 700 hektarow po ekologiskich zasadach. 30 procentow cyłkowneje ratarskeje płoniny tam ekologisce wužiwaja. Tak je sej wo­krjes nastupajo ekoratarjenje w Němskej cyle prědnje městno zawěsćił, kaž krajnoradny zarjad w Lubinje pisa.

Braniborska koncentruje ekoratarjenje w 15 wulkoškitnych kónčinach, jedne z nich su Błóta. Při mnohich biokulturach docpěwaja plahowarjo wunoški, wučinjace połojcu konwencionelneho ratarjenja. We wokrjesu Dubja-Błóta běchu lońše biožně při něhdźe 40 procentach konwencionelneho razu. Runje tak wobsadźi wokrjes z nimale 54 procentami ratarskeje płoniny načolne městno w Němskej nastupajo agrarne wobswětowe naprawy.

Wuspěch pohonja do dalšeho dźěła

pjatk, 23. februara 2018 spisane wot:

Zwjeselacemu rozrostej ličby hosći a přenocowanjow w Hornjej Łužicy steji­ dalša trěbna próca wo powabliwe turistiske poskitki napřećo. Njeje potajkim chwile ruce do klina złožić.

Budyšin (SN/at). Turistikarjo w Sakskej wjesela so nad nowym wopytowarskim rekordom. 7,86 milionow hosći z tu- a wukraja su loni zličili. To wozjewi Sakski krajny statistiski zarjad wčera w Kamjencu. Ličba hosći je najwjetša wot lěta 1992, jako započachu statistiku wjesć.

K dobremu wuslědkej kraja je tež Hornja Łužica přinošowała, byrnjež ta tróšku pod ratami rozrosta w kraju wostała. Wuwiće, kotrež bě hižo kónc lěta wot­widźomne, su Kamjenscy statistikarjo oficialnje wobkrućili, zdźěla Marketin­gowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska­ (MGO). Přichad hosći a přenoco­wanja su loni tak přiběrali, zo zwěsća branša zaso přirost. W MGO rěča tohodla „wo ryzy kwantitatiwnje dotal najlěpšim wuslědku“ za region Hornja Łužica.

Małe bleše whiskyja „Glen Buchenbach“ předawaja w dworowym wobchodźe palernje Waldhorn w badensko-württembergskim Berglenje. Smědźa pak šwabscy producenća swój wudźěłk „Glen“ mjenować? Zjednoćenstwo Scotch Whisky Association widźi tak indirektnu a njedowolenu pokazku na škitane geografiske mjeno „Scotch Whisky“. Z padom zaběra so nětko Europske sudnistwo w Luxemburgu. Generalny statny rěčnik chcyše dźensa swoje kónčne namjety předpołožić. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

W ratarskich zawodach kaž w Zdźěrjanskej Holanskej farmje abo w Delnjokinjanskim zawodźe Budissa poskićeja wobydlerjam wot póndźele do pjatka słódny wobjed. Tak wuhladaš tam wosebje staršich ludźi, wuměnkarjow a přistajenych wšelakich rjemjesl­niskich firmow. W jědźerni Budissy móžeš sej wotnětka tež z mlokoweho awtomata cyle čerstwe mloko točić. Za to dósta­waš tam prózdne bleše wšelakich wulkosćow. Foto: SN/Maćij Bulank

Pomhaja čerwjenemu milanej

štwórtk, 15. februara 2018 spisane wot:

Zo ratarjo Róžeńčanskeje agrarneje AG Sorabia při dźěle tež na wobswětoškitne zajimy kedźbuja, maja woni nětko čorne na běłym. Wčera dóstachu ­požadane wopismo, kotrež jim to wobkruća.

Róžant (SN/MWj). Wuznamjenjenje we wobłuku škitneho projekta „Čerwjeny milan – kraj k žiwjenju“ su wčera Róžeńčanskej agrarnej AG přepodali. Požadane wopismo přepoda Stefan Siegel ze spěchowanskeho towarstwa Njeswačanskeje ptakoškitneje stacije jednaćelej Sorabije Matejej Korjeńkej. Runja dalšim ratarskim předewzaćam w Delnjej Sakskej, Schleswigsko-Holsteinskej, Sewjerorynsko-Westfalskej, Durinskej a Sakskej su Róžeńčanske za jeho angažement za rubježneho ptaka počesćili.

Krajej wabitej zhromadnje za Łužicu

štwórtk, 15. februara 2018 spisane wot:

Sakska a Braniborska prócujetej so zhromadnje wo industrijne zasydlenja we Łužicy. Towaršnosći za hospodarske spěchowanje wobeju krajow stej z wo­krjesami Delnjeje a Hornjeje Łužicy kaž tež z městom Choćebuzom nowu ­brošuru „Łužica – hospodarski region za rozrost a přichod“ wudałoj.

Drježdźany/Podstupim (SN/at). W němskej a jendźelskej rěči zhonja zajimcy najwažniše lěpšiny hospodarskeho stejnišća Łužica. Brošura ma tukrajnych a mjezynarodnych inwestorow přiwabić.

Poradźuja firmy wo inkluziji

póndźela, 12. februara 2018 spisane wot:

Drježdźany (SN/at). Temje inkluzije chce Drježdźanska rjemjeslniska komora wjetšu kedźbnosć wěnować. Tohodla z poradźowanjom k inkluziji sobustawskim zawodam nowu posłužbu poskića, kaž z nowinskeje zdźělenki wuchadźa. Zo by nowy serwis zeskutkowniła, bě komora loni w decembrje zhromadne dźěło z Komunalnym socialnym zwjazkom Sakskeje dojednała. Partnerka jako poradźowarka za inkluziju je rjemjeslniskim zawodam połnojuristka Nora Tinter. Wona informuje tež nastupajo dźěłowe prawo. Zaměr je, zawody jako rjemjeslnistwu bliskich partnerow přewodźeć.

Poradźować budźe Nora Tinter nastupajo inkluziju mjez druhim wo móžnosćach spěchowanja a podpěry kaž tež wo zakonskich žadanjach. „Myslu sej, hdyž zawody wšelake móžnosće podpěry a jich lěpšiny lěpje znaja, su wone tež wotewrjeniše ludźi ze zbrašenjemi přistajić“, rjekny Tinter. Wona chce na to pokazać, zo je zbrašenemu dźěło dać jednorišo, hač sej to firmownicy husto předstajeja. Poradźowarka je zdobom partnerka zbrašenych, kotřiž chcedźa w rjemjesle dźěłać.

Planuja Łužiski forum

štwórtk, 08. februara 2018 spisane wot:

Sakski ministerski prezident Kretschmer strukturnu změnu přewodźa

Hamor (AK/SN). Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) nima kruty, zawjazowacy termin zakónčenja wudobywanja brunicy tuchwilu za realistiski. „Z mojeho wida je přirodny datum docpěty, hdyž je brunica we wuhlowych jamach přetrjebana“ rjekny wón wčera při swojim wopyće we Wochožanskej brunicowej jamje zastupnikam energijoweho zastaraćela LEAG. „Trjebamy brunicu dale jako zapłaćomneho nošerja energije. Wona­ zaruča nam spušćomne zastaranje z milinu.“ Z tutym wuprajenjom ministerski prezident zdobom rewěrowy koncept LEAG podpěrowaše, kotryž běchu ­loni w měrcu předstajili. Po nim chcedźa Miłoraz wotbagrować a 220 wobydlerjow přesydlić.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Sobotu, 17. febraura,  měješe lětuša inscenacija „Paradiz w dobrej stwě“ Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła na hłownym jewišću w Budyšinje premjeru. Tule podawamy wam někotre fotowe impresije z přemjerneho předstajenja a z premjerneho swjedźenja. Při

nowostki LND