W domje Jurja Brězana w Hornim Hajnku wotměwaja so hač do jutřišeho prózdninske dny Rěčneho centruma WITAJ. 13 šulerjow 3. do 6. lětnika, mjez nimi Sofija Jurkec, Maja Wićazec, Mija Wowčerjec, Feliks Krječmar (za blidom sedźo wotlěwa) a Simon Jurk (prědku naprawo) zaběraja so wot wutory mjez druhim we wšelakich dźěłarničkach z kedźbliwosću. Prózdninske dny w Hornim Hajnku přewjeduja socialni dźěłaćerjo RCW, mjez nimi Lorenc Jankowsky (2. wotlěwa). Foto: Feliks Haza

SŠT před 20 lětami modelowy projekt Witaj w Delnjej Łužicy zahajiło

Budyšin (SN/MiR). Serbšćinu na wysokim niwowje dźěćom posrědkować ma tež přichodnje być ćežišćo w skutkowanju dnjowych přebywanišćow w nošer­stwje Serbskeho šulskeho towarstwa. To zwurazni předsydka SŠT Ludmila Budarjowa na wčerawšej nowinarskej konferency w Budyskim Serbskim domje. Přičina bě 20 lět dźěła z modelowym projektom Witaj, kotryž bu 1. měrca 1998 w Žylowskej pěstowarni „Mato Rizo“ zahajeny. Jubilej woswjećić chce Serbske šulske towarstwo 1. měrca w Choćebuzu z hosćimi a chowancami pěstowarnjow, kotrež běchu a su w jich nošerstwje.

dale čitać…
štw., 22. februara 2018

Budyšin (SN/bn). „Dźensa widźimy tu něšto­ cyle wosebiteho – nic, dokelž je něchtó krótko po politiskim přewróće wobrazy Serbow we Łužicy činił, ale dokelž je Andreas Varnhorn 25 lět pozdźišo ludźi, kotrychž bě tehdy ze swojej kameru zapopadnył, znowa fotografował a so jich nimo toho prašał, što jim domizna wo­znamjenja“, witaše direktor Załožby za serbski lud Jan Budar wopytowarjow na wče­rawšim wotewrjenju wustajeńcy „Heimat – Domizna. Katolscy Sebja w Hornjej Łužicy 1992 – 2017“ na žurli Budyskeho Serbskeho domu. Jako mo­de­rator wernisaže je so wón k zazběhej z přitomnym fotografom-wuměłcom Andreasom Varnhornom skrótka rozmołwjał a so jemu z darom dźakował. Přepoda jemu DVD stawiznow Serbow kaž tež kolekciju Budyskeho žonopa – za jeho „entuziazm a angažement“. Varnhorn dźakowaše so Serbskej kulturnej informaciji, kotraž wustajeńcu we wobłuku zhromadneho projekta ze załožbu w Budyšinje pokazuje. Při tym wuzběhny Mariju Šimanowu, kiž je za nju zamołwita a kotraž bě so wo přełožki sta ...

štw., 22. februara 2018

Staw medaljow po 81 ze 102 rozsudow:złoto slěbro bronza1. Norwegska  13 11 92. Němska  12 7 53. Kanada   9 6 74. USA    8 7 65. Nižozemska   6 6 46. Francoska   5 4 57. Šwedska   5 4 08. Awstriska   5 2 59. Južna Koreja   4 3 2Před štyrjomi lětami bě němski bobowy sport historisku plajtu dožiwił: Na Olympiskich zymskich hrach w Sočiju wosta Němska bjez medalje. To bě zdobom zakład mnohich diskusijow wokoło materiala a wulkeje bjezradnosće.W Pyeongchangu pak naši atleća swoju rólu jako faworića spjelnjeja. Póndźelu dobyštaj Francesco Friedrich a Thorsten Margis z bobowym dwusydłakom, wčera přesadźištej so Mariama Jamanka a Lisa Marie Buckwitz přećiwo bobowymaj dwójkomaj z USA a Kanady.

štw., 22. februara 2018

Wjacore měsacy zběraja Domowina, jeje­ pomocnicy a dalši dobrowólnicy hižo podpisma za europsku wobydlersku iniciatiwu Minority SafePack, kotruž bě Federalistiska unija europskich narodnych mjeńšin (FUEN) nastorčiła. Dotal su zamołwići po wšej Europje něšto­ wjac hač 600 000 podpismow zezbě­rali. Byrnjež pak zastupnicy Domowiny a serbske medije, mjez nimi tež Serbske Nowiny, sylnje za iniciatiwu wabili a mnohe składnosće wužiwali rozkładować, što za wobydlerskej inicia­tiwu tči, so ludźo tež w Hornjej a Delnje­j Łužicy stajnje zaso prašeja: „Što je poprawom Minority SafePack a što to našemu ludej přinjese?“ Serbske Nowiny spytaja swojim čitarjam tróšku swětła do ćmy přinjesć a na někotre bytostne prašenja wokoło woby­dlerskeje iniciatiwy wotmołwić.Što europska wobydlerska iniciatiwa poprawom je?

štw., 22. februara 2018

Socialne poradźowanjeRakecy. Jutře, pjatk přeprosy zapósłanc krajneho sejma a wokrjesneho sejmika Lěwicy, prawiznik Hajko Kozel, na darmotne socialne poradźowanje do rumnosćow „Zetkanišća Rakecy“. Zhromadnje z prawiznikom Gregorom Janikom, kiž je w socialnym prawje wosebje wobhonjeny, móže wón pomhać problemy rozrisać, kotrež so často w socialnych prašenjach jewja. Poradźowanje wotměje so wot 14 do 17 hodź. w zetkanišću Při Winicy 3. Proša wo telefoniske přizjewjenje pod čisłom 0 35 91 / 3 18 99 04.

štw., 22. februara 2018

„Pisana stwórba Boža“ rěka lětuša tema přebytka dźědow, wowkow a jich wnučkow w Smochčanskim Domje biskopa Bena. Póndźelu je sej tam 61 wobdźělnikow, mjez nimi tójšto serbskich kaž Adelheid Čornakowa (srjedźa), dojěło a mjeztym rjane dožiwje­nja měło. Nawod prózd­ninskeho tydźenja mataj Marja Wjencyna a Ansgar Hoffmann. Wutoru pobychu dźěći, jich wowk­i a dźědojo w Stróžanskim Domje­ tysac hatow, dźensa běchu na „zymskim hribypytanju“. Foto: Feliks Haza

štw., 22. februara 2018

Małe bleše whiskyja „Glen Buchenbach“ předawaja w dworowym wobchodźe palernje Waldhorn w badensko-württembergskim Berglenje. Smědźa pak šwabscy producenća swój wudźěłk „Glen“ mjenować? Zjednoćenstwo Scotch Whisky Association widźi tak indirektnu a njedowolenu pokazku na škitane geografiske mjeno „Scotch Whisky“. Z padom zaběra so nětko Europske sudnistwo w Luxemburgu. Generalny statny rěčnik chcyše dźensa swoje kónčne namjety předpołožić. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

štw., 22. februara 2018

Domowina a jeje pomocnicy zběraja ke kóž­dej składnosći podpisma za wobydlersku iniciatiwu Minority SafePack. Kak běži a kelko su zezběrali, wo tym je so Janek Wowčer z předsydu Domowiny Dawidom Statnikom rozmołwjał.Sće z mnóstwom w Serbach zezběranych podpismow spokojom?D. Statnik: Mnozy su digitalnje podpisali, tež do zarjada Domowiny dochadźeja wšědnje lisćiny a podpismowe karty. Přiwšěm dotalne mnóstwo skerje njespokoja. Tuž prosymy kóždeho, zo by iniciatiwu podpěrał a tak dopomhał, prawa mjeńšin w Europje polěpšić.Što je přičina, zo je dotal tak mało ludźi pola nas iniciatiwu podpisało?D. Statnik: Dyrbiš tójšto informacijow dawać. Ludźo su skeptiscy wosobinskich datow dla. To móžu rozumić. Wuzběhnu hišće raz, zo dodźeržimy wšitke žadanja datoweho škita a zo so daty za ničo druhe njewužiwaja.Čehodla měli Serbja abo Južnotirolčenjo iniciatiwu podpěrać. Wšako maja woni hižo poměrnje dobry mjeńšinowy škit?

štw., 22. februara 2018

20 lět je šwarna ličba – wosebje, maš-li z tajkej ličbu zwjazany jubilej. 1. měrca 1998 su w Choćebuzu model Witaj zahajili. Na zakładźe wuspěšneho skutkowanja při zachowanju delnjoserbšćiny, zmužichu so tam wobydlerjo wšelakeho rěčneho pocha­da na eksperiment, a nastało je ži­we­ Witaj-hibanje. Nadobo zajimowachu so za serbšćinu po wšej Łužicy, samo tam, hdźež běchu ju hižo spušćili. A wutworichu mnohe Witaj-skupiny. Mjeztym pak hižo dlěši čas wo załoženju dalšich tajkich skupin ničo słyšeć njeje. Z kotreje přičiny? Hač drje so zajim pozhubja? Nimamy hižo serbske institucije abo tež entuziastow, kaž něhdy Jana Barta, kotřiž pola no­šerjow za Witaj wabja a po wječorach w dźěćacych dnjowych přebywanišćach staršim wo lěpšinach zažneje dwurěčnosće powědaja? Bjezdwěla tajkich mamy! Pobrachuje pak tón abo ta, kiž so za nadawk hori. Milenka Rječcyna

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Sobotu, 17. febraura,  měješe lětuša inscenacija „Paradiz w dobrej stwě“ Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła na hłownym jewišću w Budyšinje premjeru. Tule podawamy wam někotre fotowe impresije z přemjerneho předstajenja a z premjerneho swjedźenja. Při

nowostki LND