Towarstwo Serbski kulturny turizm chce z wosebitej kartu wabić

Budyšin (SN/BŠe). Hornju Łužicu kóžde lěto wjele ludźi wopytuje. Runje wokoło jutrow přichadźeja tysacy hosći sem, zo bychu serbske nałožki kaž debjenje abo kulenje jejkow wobdźiwać abo w katolskich wosadach křižerjow dožiwić móhli. Zo pak ma dwurěčna kónčina nimo jutrow­ a folklory hišće wo wjele wjace dožiwjenjowpołnych tradicijow a zajimawostkow skićić, to wopytowarjam často wědome njeje.

dale čitać…
wu., 19. měrca 2019

Krajny policajski prezident Horst Kretzschmar je wčera namjezny přechod w Mu­žakowje wopytał. Při tym móžeše so nowy šef sakskeje policije přeswědčić, kak zwjazkowa policija a krajna policija hromadźe dźěłatej. Nimale 30 zastojnikow bě mjez­ Mužakowom, Krušwicu a Běłej Wodu zasadźenych, zo bychu předewšěm dźiwa­­li na mjezy­ překročace swójstwowe delikty. Tak su wozydła a wozydłowe doku­menty kontrolowali. A to nic jenož na namjeznych přechodach direktnje, ale runje tak na dróhach k nim. Po inspekciji wobdźěli so krajny policajski prezident wčera na tradicionalnej hrodowej rozmołwje w Mužakowje. Foto: Joachim Rjela

wu., 19. měrca 2019

Na zhromadnej nowinarskej konfe­rency Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła a hornjołužiskich nakładnistwow wčera we foyeru NSLDź informowaše jewišćo wo přichodnych wjerškach­. Nakładnistwa předstajichu ćežišća na wot zajutřišeho wotewrjenych Lipšćanskich knižnych wikach a dachu dohlad do lětušeho programa.Budyšin (SN/bn). „Mjeztym je naše zhromadne zarjadowanje z dobrej tradiciju. Dźakuju so za mjeztym 15 lět wobstejacu kooperaciju“, rjekny intendant NSLDź Lutz Hillmann. Mjez druhim skedźbni wón na lětuše lětnje dźiwadło na Budyskim hrodźe a na jewišćowy bal (wjace k tomu w jutřišim wudaću).

wu., 19. měrca 2019

Sokoł Ralbicy/Hórki – LSV Hory 2:1 (1:0)Zestawa domjacych: Schöne – Hilbich (74. K. Matka), Šewc, B. Bjeńš, Rawš, Korjeńk, Šołta, G. Kurjat (90. Materna), M. Matka, M. Kurjat (65. Bejmak), DomaškaŠtóž je sej njedźelu do Ralbičanskeho Stadiona přećelstwa dojěł, njeje swój wopyt wobžarował. Wot prěnjeje do poslednjeje mjeńšiny bě tam spěšna kopar­ska hra połna dwubojow a wětřika dla zdźěla kuriozna. Sokoljo běchu přećiwo sylnemu kontrahentej wulkotnje startowali. Po 120 sekundach přesadźi so Michał Matka na prawym křidle a jeho flanka docpě Měrćina Ku­rjata w centrumje. Tón njeda so dwójce prosyć, ale zhłójčkowa bul k 1:0 do saka. Domjacy tłóčachu dale na druhe wrota, tola přeco bě noha přećiwnika hišće při bulu. Po 20 mjeńšinach namakachu so tež hosćo do hry a ju poněčim postajachu. Škit Sokoła pak jara derje steješe, tak zo wuspytachu so z třělwami z distancy, a te dźěchu wšitke wyše wrotow. Hač do połčasa so ničo wjac njesta, tak zo dźěše ze zasłuženym nawje­dowanjom hosćićela do kabi ...

wu., 19. měrca 2019

Składnostnje wčerawšeho „Equal-pay-dayja“, akciskeho dnja za samsnu zasłužbu žonow a muži, móžachu sej žónske w Berlinje wosebitu jězdźenku kupić. Wona płaćeše jeno za nje a bě 21 procentow tuńša hač hewak. Jedyn dźeń płaćiwa jězdźenka bě po cyłym­ swěće prěni žónski tiket, kaž Berlinske wobchadne zawody zdźěleja. Foto: dpa/Jörg Carstensen

wu., 19. měrca 2019

Křižowanišćo před Radworskim kěrchowom je tuchwilu wulke twarnišćo, kotrež ma hač do lětušeho septembra wobstać. Wokomiknje kładu tam roły za dešćikowu wodu, dokładniše kontury njejsu hišće spóznajomne. Jasne je, zo njebudu so tule hižo pjeć, ale jenož hišće štyri puće křižować. Kak pak lětsa křižerjo tu pojěchaja, budźe hišće rozsudźene. Foto: SN/Maćij Bulank

wu., 19. měrca 2019

Budyšin (CS/SN). Na mjeztym 6. energijowym forumje minjeny štwórtk w Budyskim technologiskim a załožerskim centrumje zaběrachu so přitomni tónkróć z energijowej změnu we wobłuku ćopłotneho sektora. Něhdźe połojca přetrjeby energije je za zhotowjenje ćopłoty trěbna, při čimž wučinja podźěl wobnowjomnych energijow jenož 15 procentow.Statny sekretar sakskeho hospodarskeho ministerstwa Stefan Brangs (SPD) je hosći na forum witał a jim wuswětlił, zo město Budyšin z lěta 2017 poswjećenej energijowej centralu po prawym puću kroči. Budyska měšćanostka za twarstwo Juliane Naumann wuzběhny, zo centrala jara eficientnje dźěła. Mjeztym wobsteji hižo 30 kilometrow dalnoćopłotneje syće. Wutwar žněje wulku akceptancu w ludnosći a dale postupuje. Energijowa bilanca sprjewineho města je so wo dźesać procentow polěpšiła.

wu., 19. měrca 2019

Chrósćicy (SN/JaW). Serbska murja je so minjeny pjatk w Chrósćicach Zwjazko­wemu předsydstwu Domowiny předstajiła. Poprawom chcyše skupina Domo­winje přistupić. Wotpowědnu próstwu bě zarjad Domowiny spočatk měrca dóstał. Přińdźe pak hinak hač myslene.Kaž předsyda Domowiny Dawid Statnik­ rozłoži, je mjeztym k rozmołwje młodostnych ze zastupnikami zarjada Domowiny kaž tež župy „Jan Skala“ dóšło. „Wuslědk je, zo Serbska murja jako towarstwo Domowinje njepřistupi, ale so župje přizamknje“, zdźěli Statnik. Před­łoha za wobzamknjenje, z kotrymž chcyše­ zwjazkowe předsydstwo delegatam hłowneje zhromadźizny 30. měrca w Chrósćicach poručić towarstwo do třěšneho zwjazka přiwzać, bě tuž zbytna. „Zwjazkowe předsydstwo njeje kompetentne rozsudźić, štó župam přistupi“, Statnik wuswětli.  

nawěšk

nowostki LND