W dohodownym času stara so Peter Bretsch z Wuskidźe wo přijomnu atmosferu na swojej ležownosći. Cyłkownje sto metrow rjećaza elektriskich swěčkow wšelakorych barbow je wón tam připrawił. Zo by wšitko perfektnje skutkowało, nadźija so 70lětny tež trochu sněha. Wjele časa hižo njezbywa, po silwestrje dźě wuměnkar wšitko zaso zrumuje. Foto: Joachim Rjela

Kulturny konwent wustawki přiměrił a spěchowanski plan schwalił

Zhorjelc (SN/bn). Na 112. posedźenju konwenta kulturneho ruma Hornja Łužica-Delnja Šleska wčera w Zhorjelskim krajnoradnym zarjedźe su čłonojo gremija wšitke namjety za wobzamknjenje jednohłósnje schwalili.

Po zwěsćenju wobzamknjenjakma­nosće rozjimachu přitomni financne połoženje winowatostneho zaměroweho zwjazka. Nadbytk něhdźe 200 000 eurow přeńdźe do rezerwy, kotraž wopřijima tak něhdźe 1,1 milion eurow. Předsyda konwenta, Zhorjelski krajny rada Bernd Lange (CDU), zjimaše: „Směm rjec, zo je kulturny rum derje hospodarił.“

W slědowacym dnjowym dypku su wustawki přiměrili. Ze změnu budźe tohorunja město Zhorjelc wot klětušeho dobrowólny sobustaw kulturneho ruma.

dale čitać…
pj., 14. decembera 2018

Sokoł skedźbnja na terminZamołwići Serbskeho Sokoła, třěšneho zwjazka serbskich sportowčow a sportowcow, skedźbnjeja na termin přizjewjenja za 37. sokołski wolejbulowy turněr wo pokal Domowiny. Tón budźe klětu 2. měrca w sportowni na Budyskim Třělnišću. Zajimowane cyłki njech hač do 31. decembra startowy pjenjez 20 eurow na konto Serbskeho Sokoła přepokazaja: Wokrjesna lutowarnja Budyšin, IBAN: DE31 8555 0000 1000 0983 77 / pod wužiwanskim zaměrom prošu napisać: mjeno mustwa a zamołwiteho a jeho e-mai­lowu adresu. Šulerske cyłki žadyn startowy pjenjez płaćić njetrjebaja. Přepokazanje je zdobom přizjewjenje.Wolejbulowe partijeWolejbulistki a wolejbulisća z Pančic a Worklec maja jutře štyri par­tije na hrajnym programje.15.12. 13:00 JTVG Koblicy –  HZ Pančicy-Worklecy (ž)15.12. 13:00 1. VV Freiberg –  Motor Mickten (we Worklecach, pokal, hra 1)15.12. 14:30 Viktoria Worklecy –  přěhračk hry 1 (we Worklecach, pokal, hra 2)15.12. 16:00 Viktoria Worklecy –  dobyćer hry 1 (we Worklecach, poka ...

pj., 14. decembera 2018

Rozhorjeni wobydlerjo su dźensa na japanskej južnej kupje Okinawa přećiwo pla­no­wanemu nowemu wojerskemu zepěranišću USA protestowali. Najebać spjećo­wanje su w přirodoškitnym pasmje dźensa twarić započeli. Foto: dpa/Kyodo

pj., 14. decembera 2018

Adwentny koncert w cyrkwiBudyšin. Jutře, 15. decembra, wuhotuje chór 1. serbskeje kulturneje brigady w Budyskej Michałskej cyrkwi swój tradicionalny adwentny koncert. Započatk je w 17 hodź. Nawod změje Friedemann Böhme, chórowy přewod Gina Hentsch. Zastup je darmotny, při durjach budźe kolekta.Přednošuje wo Jakubowym pućuChrósćicy. Thomas Barth z Dahlena w Lipšćanskim regionje je po Španiskej, Francoskej, ale tež po Němskej putni­kował. „Putnikować za pokročenych – na Jakubowym puću 700 km po zapadnej Němskej – 700 km ryzy žiwjenskeje radosće“, rěka jeho přednošk jutře, sobotu, w 19.45 hodź. w Chróšćanskej putniskej hospodźe.Rědke kokoše wobdźiwaćDelnja Hórka. Jutře su zajimcy wot 9 do 17 hodź. a njedźelu wot 9 do 16 hodź. do Delnjokinjanskeje sportoweje hale na sportnišću při B 156 na wustajeńcu rasoweje pjerizny witani. Wobdźiwać móža tam při wódne ptaki, rědke kokoše a wšelake družiny hołbjow.Spectaculum njeskomdźić ...

pj., 14. decembera 2018

Na Budyskich Wjacławskich wikach běchu wčera popołdnju serbske spěwy a basnje słyšeć. Předšulske dźěći Serbskeje pěstowarnje „Jan Radyserb-Wjela“, kotraž je w nošerstwje Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka Miłoćicy, su je tam přednjesli. Na to wone za rumpodichom wołachu a běchu chětro zadźiwane, jako je tón samo serbsce postrowi a jim překwapjenku přepoda. Wulke wjeselo mějachu při fotografowanju před božim narodkom. Foto: SN/Maćij Bulank

pj., 14. decembera 2018

Na wopyće pola zamołwiteje redaktorki Bramborskeho serbskeho radija Marion Stenseloweje„Dobry źeń, witajśo k nam! How se pśizjawi dypkownje dwanaśich Bramborske serbske radijo wot RBB.“ Takle zahaja redakcija delnjoserbskeho rozhłosa swoje wusyłanja. Zaměstnjena je na třećim poschodźe wysokeho domu wosrjedź Choćebuza. Zetkam so z jeje zamołwitej redaktorku, 58lětnej Marion Stenselowej. Wona wjedźe mje přez modernje wuhotowane stwy redakcije a do studija, z kotrehož redakcija swój program w delnjoserbskej rěči wusyła. „Tule stejimy, přistajeni a swobodni redaktorojo, před mikrofonom a live wusyłamy. Za čas dowola to wotydźenja jara husto sama wukonjam, hewak so hłownje na nawod našeho teama koncentruju, na planowanje dźěła redakcije a zestajenje rozhłosoweho programa. Sym za to zamołwita, zo w našej redakciji delnjoserbskeho rozhłosa RBB wšitko bjezporočnje běži.“ A tak so tež wo to stara, zo su programy w dobrej delnjoserbšćinje wo žiwjenju w Delnjej Łužicy informatiwne a aktualne, zab ...

pj., 14. decembera 2018

Axel ArltSerbska rěč, kultura a tradicije zaběraja w skutkowanju Domowiny wusahowace městno. Wšo to zachować a sposrědkować bě, je a wostanje nadawk narodneje organizacije. Wězo polěkuja tajke akti­wity tomu, zo by so mjez Serbami swójska identita skrućiła abo so zaso wu­tworiła. W tym zmysle měła Domowina swěru dale dźěłać. To znajmjeńša je konkluzija z naprašowanja, na kotrymž so wobdźělić běchu čłonojo serbskich towarstwow a zwjazkow lětsa nazymu na­mołwjeni. Prěnje wuslědki smy w běhu tydźenja zhonili.

pj., 14. decembera 2018

Kulow (AK/SN). Solly Ganor bě hakle 13 lět. „Wójna je njejapcy přišła. Bomby padachu na naše město.“ Tak rysuje Ganor w knize „Druhe žiwjenje“ situaciju 1941 w swojej domiznje w Litawskej. Tydźenja je 150 šulerjow 8. do 10. lětnika Kulowskeje Wyšeje šule „Korla Awgust Kocor“ w Třělerni napjeće na dožiwjenja hólčeca poskało. Dźiwadźelnik Thomas Darchinger čitajo a hudźbnik Wolfgang Lackerschmid na wibrafonje hrajo citowaštaj z dopomnjenkow mjeztym 90lětneho Sollyja.

pj., 14. decembera 2018

Pedofilna zańdźenosć rjeka Pólskeje ludźi njesměrnje rozhorjaWaršawa. Pólska zjawnosć je šokowana. Narodny rjek kraja, prelat Henryk Jankowski (1936–2010), centralna wosobina dźěłarnistwa Solidarność a dźěłaćerskich protestow w Gdańsku spočatk 80tych lět, bě pedofilny a je dźěći kaž tež młodostnych znjewužiwał. Wot minjeneje póndźele wisaja na jeho pomniku w Gdańsku transparenty z napisami kaž „Pomnik hańby katolskeje cyrkwje“ abo „Pomnik za wopory a nic za katow“.

pj., 14. decembera 2018

Chrósćicy (SN/at). Z namjetom wo wudospołnjenje dnjoweho porjada za posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny dźensa w Chrósćicach chce Marcel Brauman, čłon prezidija a nawoda wuběrka za kubłanje, tam aktualnu temu rozjimać, kotraž je serbsku zjawnosć tola tróšku překwapiła. „Serbski institut resp. serbske institucije do stareje póstownje w Budyšinje?“ rěka prašenje, z kotrymž měło so předsydstwo we wobłuku dypka 4 dnjoweho porjada – Rezimej dźěławosće załožboweje rady w dobje 2015–2019 a wuhlad na nadawki w nowej wólbnej periodźe 2019–2023 – zaběrać.­ Tak bychu tuchwilni radźićeljo, kandidaća za hornjoserbske městna w załožbowej radźe, ale tež zajimowani hosćo šansu měli so k tomu wuprajić, kaž piše Marcel Brauman w swojim blogu. Wšako wuzwoli zwjazkowe předsydstwo w přichodnym dypku dnjoweho porjada štyrjoch rjadnych čłonow a jich zastupjerjow załožboweje rady.

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND