Z jetskijom po Parcowskim jězorje jězdźić je entuziastam wulke wjeselo. Tirkisomódra woda je tu cyle wosebita, wšako je Łužiska­ a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa tójšto za to činiła, jeje kwalitu polěpšić. Zo by­chu tak mjeno­wanu pH-hódnotu zwyšili, su wodu wapnowali. Foto: Daniel Schäfer

Chcedźa woběmaj stronomaj wotpowědować a na maćeršćinu njezabyć

Budyšin (SN/JaW). Serbske a dwurěčne serbsko-němske wěrowanja w Hornjej Łužicy snadnje přiběraja. To je wuslědk naprašowanja našeho wječornika mjez stawnistwami regiona. Kaž z wotmołwow wuchadźa, poskića šěsć stawnistwow serbske a dwurěčne wěrowanja. Jeničce tři, mjez druhim we Łazu a Hodźiju, tajke docyła njeposkićeja. Kaž Łazowska stawnica Martina Schneider zdźěli, „njejsu pory­ dotal žanu potrjebu signalizowali“. W Rakecach, tak piše tamniši wjesnja­­nosta Swen Nowotny (CDU), „nachwilnje bohužel žane serbske wěrowanja wotměć njemóžemy, dokelž naša stawnica serb­šćinu njewobknježi“.

Powšitkownje ludźo poskitk serbskorěčnych wěrowanjow skerje mjenje wu­žiwaja. „Ani lětsa ani w zašłych pjeć lětach njemějachmy tajke naprašowanje“, měni sobudźěłaćerka za zjawnostne dźěło­ města Wojerec Silke Braun. Tež w Njeswačidle maja „wob lěto jedne abo dwě serbskej wěrowani“, praji stawnica Petra Ziegenbalg.

dale čitać…
štw., 24. meje 2018

Budyšin (SN). Spěwny Consorcium Seniorow (SCS) je předpołožił pod samsnym mjenom CD. Na njej zaklinča znate hity spěwneho ćělesa, mjez nimi „Lubka lilija“, „Jen běły šwon“ a „Sława tebi, jasna kapka“. Booklet powěda pod nadpismom „Wčera – dźensa – jutře“ na zabawne wašnje wo nastaću wuměłskeho cyłka, wo mnohe lěta trajacej kreatiwnej přestawce a wo přičinach jeho wozrodźenja. Zjawna prezentacija prěnički SCS budźe 2. junija w 19 hodź. na žurli Budyskeho Serbskeho domu. Skupinka spěwacych muži zahorja lubowarjow překwapjaceho, wosebje serbskeho zhudźbnjeneho humora.

štw., 24. meje 2018

Čěska stolica Praha budźe wot 1. do 6. ju­lija zetkanišćo Sokołow z cyłeho swěta, mjez nimi tež serbskich. Wot prěnjeho zlěta w lěće 1882 přewjedu so mjeztym 16. raz masowe sportowe zarjadowanja, hdźež po­skićeja kulturne programy. Lětuši zlět steji w znamjenju stoteje róčnicy załoženja republiki, 70. róčnicy zhubjenja swobody přez hitlerowcow a 50. róčnicy Praskeho nalěća.

štw., 24. meje 2018

Konwoj ruskich nakładnych awtow z pomocnymi srědkami za wobydlerjow wuchodneje Ukrainy je wčera do Donjecka dojěł. Ruske ministerstwo za škit před katastrofami bě posyłku zestajało. Sobudźěłaćerjo ministerstwa wěcy wotkładuja a noša je do składa, zo móhli srědki rozdźělić. Je to mjeztym 77. humanitarna pomocna akcija ministerstwa za ludźi kónčiny wokoło ­Donjecka. Wobydlerjo su w dalokej měrje na pomoc pokazani, dokelž je region mjeztym izolowany. Foto: dpa/Sergej Awerin

štw., 24. meje 2018

Budyšin (UM/SN). Na twarnišću wuchowanskeje straže na Budyskej Flincowej su wčera zběhanku swjećili. Z twarskej naprawu inwestuje Budyski wokrjes dalše 1,6 milionow eurow do syće swojich cyłkownje 17 wuchowanskich stražow. 1. měrca běchu twarić započeli, spočatk decembra chcedźa objekt wuchowanskej słužbje přepodać. „Z přetwarom wuho­tujemy wuchowansku stražu tak, zo wotpowěduje wona wotwidźomnym změnam normow DIN, kotrež sej wjace městna za jězdźidła žadaja“, rozłožuje prěni přirjadnik krajneho rady Udo Wićaz (CDU). Tak nastanje ze zestarjeneje garaže nowa jězdźidłowa hala z městnom za štyri wuchowanske awta. Po přetwarje móža je tež w zymje optimalnje rje­dźić, desinfikować a z materialom wu­hotować.Jenož nutřkownje přetwarja socialny dźěl straže. Tam změjetaj potom nuzowaj lěkarjej, kotrajž staj wodnjo stajnje na městnje, separatne rumnosće ze swójskim sanitarnym dźělom. „Hłowny zaměr přetwara je dospołne rumnostne dźělenje socialneho wobłuka wot jězdźidłoweje hale“, Wićaz wuswětla. ...

štw., 24. meje 2018

Bambruch (SN/BŠe). Łuki hladać a wobdźěłać trjeba swój čas. Wunošk a kwalita dźě matej dobrej być. Zdobom njehodźa so plahowanske zmylki cyle jednorje zhładkować, wšako su łuki na dobu třoch lět předwidźane. Wuskutki su tuž dołhodobnje čujomne. Porno kukuricy, kotruž ratarjo na sezonu jenož jónu wusywaja, je to wulki rozdźěl.Wčera je sakski krajny zarjad za wobswět, ratarstwo a geologiju ratarjow do Bambrucha na pólny dźeń přeprosył, hdźež informowachu fachowcy a zastupjerjo předewzaćow za techniske mašiny wo najnowšim wuwiću we wobłuku hladanja łukow. Wězo je při tym tež nowa směrnica za hnojenje rólu hrała.„Najwažniši za hladanje łuki je wusyw. Hakle pozdźišo wjedro a technika rólu hrajetej “, wuzběhny dr. Gerhard Riehl z krajneho ratarskeho zarjada. Runje tak radźeše wón něhdźe 70 přitomnym ra­tarjam, eficientnje hnojić, kaž so k zestawje rostlin hodźi. „Hnojić ma so potom, hdyž ma rostlina potrjebu a nic, hač móže hišće něšto znjesć“, dr. Riehl wuswětli. ...

štw., 24. meje 2018

Pod nadpismom „Struchłe dopó­znaće“ rozestaja so Jan Nuk z Ra­dworja w SN 7. měrca 2018 ze zwěsćenjom předsydki Serbskeho šulskeho towarstwa Ludmile Budarjoweje, zo „Asimilaciju njezadźer­žimy“. Nuk mjenuje z prawom wšelake přičiny a negatiwne zjawy, kotrež „pró­cowanje, serbskosć zesylnić“ widźomnje abo tež njewidźomnje haća“. Je tajke pesimistiske zhladowanje woprawnjene? Měnju: Haj a ně!Haj, jeli dale jeničce po dotalnym mode­lu WITAJ-kubłanja postupujemy. – Dwaceći lět dźěła po tutym modelu wunjese sćěhowace wot spočatka wočakowane dobre wuslědki: Ličba wobdźělnikow na serbskorěčnym kubłanju je stabilna. Wukony šulerjow w serbskej wučbje dźensa su widźomnje lěpše hač něhdy w tak mjenowanych B-skupinach. Starši akceptuja imersiwne rěčne kubłanje w pěstowarnjach.

štw., 24. meje 2018

24.05.2018 – 30.05.2018 Budyski fil­mo­wy palast: Solo – A Star Wars Story ­w 3 D: wšědnje 14:15 (nimo pó a srj), 16:30 a 19:30 | štw, so, nj a wu 17:15 | pj a so 22:45 Deadpool 2: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj), 17:15 (nimo pó) a 20:00 | pó 17:00 | pj a so 22:30 Rampage w 3 D: pj 22:30 | so 23:00 Rampage: wšědnje 20:00 (nimo pó) Liliane Susewind: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj) | nj 12:45 | pj, pó a srj 17:00 Sherlock Gnomes: wšědnje 14:15 (nimo pó a srj) Avengers: wšědnje 17:00 (nimo nj a pó) | pj a so 22:15 Avengers w 3 D: pj, pó a srj 19:30 | štw, so, nj a wu 20:00 Early Man: nj 12:30 Jim Knopf: nj 12:15 Peter Hase: nj 12:15Kino-ekstra: Arthur & Claire: nj 17:00 | pó 17:15 a 20:15Wojerowski CineMotion: Solo – A Star Wars Story w 3 D: wšědnje 14:15, 17:15 a 20:00 | pj a so 21:45 Solo – A Star Wars Story: wšědnje 14:30 a 20:30 Letztendlich sind wir dem Universum egal: nj 17:00 Vor uns das Meer: srj 17:00 Dieses bescheuerte Herz: srj 10:00 Deadpool 2: wšědnje 17:00 (nimo srj) a 20 ...

štw., 24. meje 2018

W Pančicach-Kukowje swjeći dźensa ně­hdyši wučer, njesebičny dźěłaćer na dobro serbskeho ludu a bywši předsyda Domowiny Jakub Brankačk dźewjećdźesaćiny. Wosobinsce zeznach jeho w prěnimaj lětomaj jako chowanc Budyskeho Serbskeho gymnazija. Wot lěta 1952 kubłaše wón na Serbskej rozšěrjenej wyšej šuli a po politiskim přewróće hač do 1993 na Budyskim Serbskim gymnaziju sta šulerjow. Angažowany wučer serbšćiny běše mnohim z přikładom.

štw., 24. meje 2018

Praha (ČŽ/K). Wo wosudźe přichodneho čěskeho knježerstwa rozsudźić su nětko na rjedźe čłonojo socialdemokatiskeje strony kraja. W nutřkostronskim referendumje, trajacym wot 21. meje hač do 14. junija, maja so woni k tomu wuprajić, hač ČSSD z ANO w knježerstwje kooperuje abo hač to wotpokaza. Woprašowanje přewjedźe so na te wašnje, zo so čłonojo strony – něhdźe 17 500 jich ČSSD ma – w swojej městnej organizaciji – tych je přibližnje 1 400 – zhromadźa a w njej tajnje swój hłós wotedadźa.Wuslědki referenduma njesmědźa jednotliwe organizacije do 15. junija wozjewić. Njeje-li znajmjeńša štwórćina sobustawow za wobdźělenje ČSSD na mjeńšinowym, wot KSČM podpěranym knježerstwje, rozsudźi wo tym definitiwnje centralny wuběrk strony.Čěska socialdemokratija je nastupajo sobuskutkowanje w mjeńšinowym knježerstwje šefa ANO Andreja Babiša šćěpjena. Tak je senatna frakcija ČSSD ze swojim šefom Milanom Štěchom na čole čłonow pisomnje k tomu namołwjała, wotpokazać zastup do mjeńšinoweho knježerstwa AN ...

nawěšk

nowostki LND