Byrnjež wonka hižo kaž nalěto było, maja mnozy přiwšěm wažny prózdninski termin: sněhakować w awstriskich abo italskich Alpach, hdźež maja hišće dosć sněha. Wotpowědnje wulki je nawal w Budyskim Timmec sportowym wobchodźe, hdźež Robert­ Petersdorf kupcow, kaž tule Johanna a Friedricha, poradźuje. Foto: SN/Maćij Bulank

Hišće čaka Telekom na wróćenje tójšto zrěčenjow za wutwar interneta

Budyšin (SN/at). Ze swojim projektom za wobšěrny šěrokopasmowy wutwar płaći Budyski wokrjes w swobodnym staće jako přikładny. Tuchwilu planujetej wobdźělenej telekomunikaciskej předewzaći Němska telekom a ENSO za město Biskopicy detaile trěbnych dźěłow. Po w interneće pod www.breitband-bautzen.de wozjewjenym planje maja so wone w aprylu započeć. Połdra měsaca wostawa, zo komuny swojich wobydlerjow na wosebitych zhromadźi­znach wo projekće informuja. Zaměr wokrjesa je, telko domskich kaž móžno škleńčnonićowej syći přizamknyć. Zamołwići w Budyskim krajnoradnym zarjedźe su w tym zwisku stajnje „wo zwyšenju hódnoty ležownosće“ rěčeli. Jara wažne za móšeń wjesnjanow a měšćanow pak je, zo njetrjebaja za přizamk k domskemu ani centa płaćić.

dale čitać…
pj., 15. februara 2019

Po wobšěrnym přetwarje je Biskopičanska galerija Carla Lohsy wot wčerawšeho zaso přistupna. Wotewrjenski wječor, na kotryž běchu sej přećelow města přeprosyli, steješe wotpowědnje dnjej Walentina pod hesłom „Biskopicy lubuja Lohsu“. Hač do 3. měrca móža sej zajimcy tam tež wustajeńcu mólbow Viole Große wobhladać. Foto: Steffen Unger

pj., 15. februara 2019

Sokoł Budyšin pyta dorostWolejbulowy cyłk Sokoła Budyšin, kotryž hraje we wokrjesnej klasy, stafla wuchod­, by so rady ze serbskimi hrajerkami a serbskimi hrajerjemi zesylnił. Tydźensce póndźelu wot 19.30 do 21 hodź. trenuja sportowcy w Budyšinje. Na treningu wobdźěleja so hrajerjo w starobje 26 do 65 lět.Hišće raz domjaca lěpšinaPo wuspěšnymaj hromaj tydźenja doma w swójskej hali přećiwo ST Horken Ketlicam (9:7) a SZ Wětnicy/Holi (8:8) hraja Worklečanscy blidotenisća hišće raz doma, a to jutře w 15 hodź. přećiwo TTV Neugersdorfej. Derby Rakecy – Konjecy w 1. wokrjesnej lize, stafla jedyn budźe přichodny štwórtk wot 19 hodź. w Rakecach.K zazběhej hnydom derbyNimo třećeje koparskeje ligi Němskeje a regionalneje ligi startujetej jutře a njedźelu tež zaso wokrjesna wyša liga a wokrjesna liga do druheje połserije. Dyrbi pak so z tym ličić, zo někotre hry wupadnu. Na serbski derby wočakuje njedźelu wot 12.30 hodź. Chróšćanska rezerwa­ ST Marijinu hwězdu.16.02. 14:00  Rakečanske ST –  ST Rad ...

pj., 15. februara 2019

Stawkowacy sobudźěłaćerjo Berlinskich wobchadnych zawodow (BVG) a jich wotnožki Berlin Transport su so dźensa před centralu BVG w zwjazkowej stolicy zhromadźili, zo bychu swoje žadanje za skrótšenjom dźěłoweho časa na 36,5 hodźin po­twjerdźili. Stawk je powołanski wobchad chětro haćił. Foto: dpa/Christoph Soeder

pj., 15. februara 2019

Wo Jakubowym pućuChrósćicy. Za jutře je sej Monika Gerde­sowa do swojeje putniskeje hospody w Chrósćicach Gerta Kleinsteubera z Delitzscha přeprosyła. Pod hesłom „Pěši po swěće“ móža zajimcy wot 19.45 hodź. zajimawu filmowu rozprawu wo Jaku­bowym puću w Portugalskej dožiwić.Diskutuja wo šulstwjeBudyšin. Kak mysla Serbja wo ludowym namjeće za dlěše zhromadne wuknjenje w Sakskej? Z tymle prašenjom zaběra so podijowa diskusija póndźelu, 18. februara, wot 18.30 hodź. w Budyskim Serbskim domje. Jako rozmołwni partnerojo wobdźěla so Drježdźanski kubłanski wědomostnik prof. dr. Wolfgang Melzer, nawodnica Rěčneho centruma WITAJ dr. Beata Brězanowa a rěčnik syće za sakske šulske iniciatiwy Frank Döderlein. Moderaciju změje Andrea Roth ze zwjazka za zhromadne šule w Sakskej.Měnjenska bursa symjenjaChrjebja-Nowa Wjes. Hobbyjowi zahrodkarjo su zajutřišim, 17. februara, wot 14 do 17 hodź. na Ladušec statok w Chrjebi-Nowej Wsy na 10. měnjensku bursu symjenja přeprošeni.Smochčanski forum ...

pj., 15. februara 2019

Wot lěta 2017 nastawaja w Minakale wjacore nowe mosty, za kotrež nałoža dohromady 600 000 eurow. Jedyn z nich twarja na kromje­ wsy do směra na Rudej. Tón ma hač dosrjedź junija hotowy być. Tak dołho wostanje puć dospołnje zawrjeny. Jenož pěšcy abo kolesowarjo dóstawaja so po prowizoriskim mosćiku na tamnym bok Małeje Sprjewje. Foto: SN/Maćij Bulank

pj., 15. februara 2019

Miłoraz budźe wotbagrowany. To zhonichu wobydlerjo wsy w Trjebinskej gmejnje wčera wječor na njezjawnej zhromadźiznje. Koncern Łužiska energija a milinarnje (LEAG) je tam wo dalšim postupowanju informował.Miłoraz (SN/BŠe). Nětko knježi skónčnje wěstota. Wobydlerjo Miłoraza budu přesydleni. Po rewěrowym koncepće LEAG drje bě to poprawom hižo jasne. Při­wšěm je rozprawa brunicoweje komisije škričku nadźije zbudźiła, zo smě wjes tola wostać. Komisija bě mjenujcy namjetowała, we łužiskim rewěrje jenož hač do lěta 2038 brunicu wudobywać. LEAG wuchadźeše z lěta 2045. Kaž energijowe předewzaće wčera zdźěli, budu najebać zakónčenje wudobywanja wuhlowe rezerwy pod Miłorazom do toho hišće trěbne.

pj., 15. februara 2019

Zetkanje z delnjoserbskim hudźbnikom a swobodnym hudźbnym redaktorom Gregorom KliemomWón je zbožowny, zo wot 1. oktobra lěta 2018 jako swobodny sobudźěłaćer w hudźbnym wotrjedźe Serbskeho rozhłosa RBB w Choćebuzu dźěła. Zetkam 28lětneho Gregora Kliema w jeho dźěłarni na štwórtym poschodźe domu RBB w centrumje Choćebuza, hdźež zestaja hudźbny program za přichodne delnjoserbske rozhłosowe wusyłanje. „Nětko mam dźěło, kotrež wotpowěduje mojemu lońšemu studijnemu zakónčenju jako master na polu etnomuzikologije, a při tym hišće pjenjezy zasłužam. Lěpje sej njemóžu měć“, wón w bjezporočnej delnjoserbšćinje z posměwkom praji. Zrazom začuwaš, zo so młody Delnjoserb za swoje dźěło hori, zo so w redakciji delnjoserbskeho rozhłosa woprawdźe derje čuje. Hižo za čas studija je připódla jako awtor za Choćebuski rozhłós dźěłał, tež za Lipšćanski swobodny rozhłós. Tuž je hižo wjacore lěta z tutym dźěłom zwjazany. Nětko pak njeje wjace jenož awtor wěstych přinoškow, ale swobodny sobudźěłaćer z konkretn ...

pj., 15. februara 2019

Bosćan NawkaKnježerstwje USA a Ruskeje wotpowědujetej trajnemu retrotrendej a wobradźatej nam nostalgiski nawrót do 1980tych lět. A kak rjana wona tola bě, tale zymna wójna! Tak mjenowane INF-zrěčenje, w kotrymž běchu so Američenjo a Sowjetski zwjazk na wotstronjenje „kosmiskich aparatow“ – tu su naši słownikarjo wosebje kreatiwnu chłóšćenku w dwu­zwjazkowym němsko-serbskim glosaru zwěčnili – dojednali, stej Washington a Moskwa wupowědźiłoj. Potrjechene su rakety a cruisemissile z wužitnej ćežu wjace hač 500 kilogramow a dotřělnosću wot 500 do 5 000 kilometrow, zaměstnjene na kraju. Nětko móže Udo Lindenberg swoju štučku wo „lěsu atomowych raketow“ znowa wudać, a snano rozmysluja samo Puhdyje wo comebacku a aktualizuja swoju „Knihu“. Wšako mamy mjeztym štyri miliardy tendencielnje płakacych woči wjace.

pj., 15. februara 2019

Mjez wopytowarjemi prěnjeho zabawneho popołdnja za dźěći a staršich pod hesłom „Hrajkownja“ bě tež Mersiowskec swójba z Budyšina. Na poskitk běchu woni přez flajer storčili. W Röhrscheidtowej bašće je sobudźěłaćer Rěčneho centruma WITAJ­ Lorenc Jankowsky (zady) wčera hrajki, towaršne deskowe hry kaž tež tykanc, sad a kofej spřihotował. Ze zarjadowanjom chce wón k tomu přinošować, serbskosć w sprjewinym měsće šěrić. Kubłanski projekt je wuslědk namjeta, kotryž bě Jankowsky we wobłuku zeńdźenja rozmołwneho koła Budyski kraj předstajił a je jón nětko zhromadnje z RCW zwoprawdźił. Foto: SN/Maćij Bulank

pj., 15. februara 2019

Norwegska pólskeho diplomata jeho aktiwitow dla z kraja wupokazałaWaršawa. Pólska ma wot najnowšeho diplomatiski problem z Norwegskej. Kraj bě jej minjenu póndźelu zdźělił, zo njeje konsul Sławomir Kowalski tam hižo witany a zo ma Norwegsku w běhu třoch tydźenjow wopušćić. Waršawa na to reagowaše, kaž je to na diplomatiskej runinje z wašnjom, a je norwegskeho konsula tohorunja z Pólskeje wupokazała.

pj., 15. februara 2019

Baćoń (SN/MkWj). Jurij Špitank ze Zejic wostanje na dalše tři lěta předsyda Towarstwa Cyrila a Metoda. Čłonojo TCM wuzwolichu jeho na swojej wčerawšej hłownej a wólbnej zhromadźiznje w Baćonju znowa do zastojnstwa. Poprawom wšak nochcyše 72lětny po dźewjeć lětach wjace z předsydu być, njemóžachu pak naslědnika namakać. Městopředsyda je farar Gabriš Nawka. Dalši čłonojo předsydstwa su Daniela Handrikowa, Rolf Hrjehor, Monika Kralowa a Tomaš Rječka. Towarstwo Cyrila a Metoda ma 150 čłonow.

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND