Złota nazyma nas zahorja. Wjedro je tele dny najebać suchotu nimale perfektne z přijomnej temperaturu a słóncom. Přiroda předstaja so w złotožołtym łopjenowym šaće abo cyle čerwjena, kaž tu při Brětnjanskim jězoru. Foto: Silke Richter

W Choćebuzu wospjet wuchodna Europa ćežišćo – serbski podźěl stabilny

Choćebuz (SN/bn). Němy film „Cuzy ptačk“ twori zakład trailera za lětuši 28. Filmowy festiwal Choćebuz (FFC). Znaty režiser Axel Ranisch je scenu z njeho adaptował a zdobom wocuzbnił: nje­japcy je protagonistka wosrjedź Błótow z třomi afriskimi wojowarjemi konfrontowana. „Tak podamy so na jězbu po času z lěta 1911 hač do přitomnosće, wot debita Serbow w kinje hač k strachej před njeznatym a cuzym dźensa“, rozłoži jednaćel festiwal zarjadowaceje firmy pool-productions Andreas Stein wčera na nowinarskej konferency FFC w Choćebuskim Měšćanskim domje. Nimo trai­lera předstaji wón „dotal najwobšěrniši program“ a připowědźi wot 6. do 11. nowembra dohromady 220 filmow z cyłkownje 45 krajow, mjez nimi 65 němskich a dźesać swětowych premjerow. Do wubědźowanja wo „Lubiny“ su dohromady 31 přinoškow wuzwolili.

dale čitać…
štw., 18. oktobera 2018

111. Kulturny konwent je so wčera na swo­jim zeńdźenju w Stróži zaběrał mjez druhim z hospodarskim planom a jón wobzamknył. Institucionelne spěcho­wanje wučinja za lěto 2019 15,9 milionow eurow.Stróža (SN/MiR). Hudźbne šule, mobilne dźěło za młodźinu a Wojerowski kom­pjuterowy muzej Conrad Zuse maja z eta­ta kulturneho ruma Hornja Łuži­ca­Delnja Šleska dóstać klětu wjace pjenjez hač dotal. Institucionalnje spěchowane zarjadnišća dóstawaja financy w dotalnej, resp. aktualnym žadanjam, kaž wurunanju inflacije přiměrjenej wysokosći. Za dźiwadła płaći dale wobzamknjenje jednotliwych budgetow z lěta 2014. Tute pak 2019 wuběži. Tuž ma so klětu znowa jednać.

štw., 18. oktobera 2018

Union Fürstenwalde– FC Energija Choćebuz 0:1 (0:0)Zestawa hosći: Rauhut – Starcew, Stein, Knechtel, Schlüter, Zimmer, Schneider (87. Gehrmann), Kruse, Viteritti (46. Geisler), Mamba, Scheidhauer (63. Zimmer)Po wuspěchu 1:0 pola regionalneho koparskeho ligista Union Fürstenwalde je FC Energija Choćebuz wosmifinale w krajnym pokalnym kole docpěła. Felix Geisler postara so w 76. min. wo to, zo njetrjebaštej mustwje do podlěšenja.Trenar Claus-Dieter Wollitz bě wjacorym koparjam šansu dał, kotřiž hewak tak husto zasadźeni njejsu. Předstajenje pak runjewon dobre njebě. W rjadach FC Energije nasta njewěstosć, dokelž pokazachu domjacy kuražěrowany wukon. Derje, zo wobchowa wrotar hosći Kevin Rauhut měr w swojej klětce a zo přeco wotzady hru natwarješe. Hrajerjo před nim pak bul zhubjachu abo sej jón špatnje přihrawachu. Georg Zielonkowski

štw., 18. oktobera 2018

Z wopominanskej stražu na Choćebuskich Starych wikach je rězbar Rainer Opolka wčera přećiwo namocy a hidźe demostrował. Za to je tam štyri bronzowe wjelče plastiki a informaciske tafle nastajił. Braniborski wuměłc je wjelki hižo we wjacorych městach­ Němskeje wustajał, naposledk před monumentom Karla-Marxa w Kamjenicy. Wone symbolizuja namóc, hidu a prawicarskoradikalne nastajenje. Protest Opolki měri so wosebje přećiwo radikalizowanju AfD. Foto: Michael Helbig

štw., 18. oktobera 2018

Dobry tydźeń je mjeztym wustajeńca z twórbami Carla Lohsy w Kontaktnym běrowje Swobodneho stata Sakskeje w čěskej stolicy přistupna, z kotrejž prezen­tuja so Biskopicy hač do kónca nowembra. W tym zwisku přebywaše tež hospodarska delegacija města tydźe­nja srjedu a štwórtk w Praze.Biskopicy (SN/at). Kulturny event w Serbskim seminarje bě takrjec nastork za hospodarske aktiwity Biskopičanow. Pod nawodom wyšeho měšćanosty prof. dr. Holma Großa (njestronjan) porěčachu z předewzaćelemi z Hamburga, ródneho města Lohseho, kaž tež ze zastu­pjerjemi Němsko-Čěskeje industrijneje a wikowanskeje komory, kaž měšćanske zarjadnistwo zdźěla. Wulkopósłanc ZRN w Čěskej republice dr. Christoph Israng přija delegaciju ze zapadołužiskeje komuny. A na programje stejachu dale rozmołwy na kromje Hamburgskeho přistawoweho wječorka, zetkanja Hamburgskeho, čěskeho a słowakskeho transportneho a logistikoweho hospodarstwa.

štw., 18. oktobera 2018

Na zahonje mjez Wjerbnom a Rubynom w Delnjej Łužicy je tónle wobraz nastał. Ale hač tam abo w srjedźnej a Hornjej Łužicy, wšudźe su nazymske pólne dźěła tuchwilu z tójšto prochom zwjazane. Łužiscy ratarjo čakaja žedźiwje na dešć, dyrbja pak so z trajacej suchotu wotnamakać. Najebać to wukonjeja wšě dźěła, kotrež su nazymu trěbne. To wobkrući Holger Schulz, za plahowanje rostlin zamołwity w Kulowskej towaršnosći MKH. Najbóle wohrožuje pobrachowacy dešć wusywany rěpik. Tón trjeba mokrotu, zo by schadźał, hewak symješka zeschnyja. Foto: Michael Helbig

štw., 18. oktobera 2018

Serbske šulske towarstwo chce swoje dźěćace dnjowe přebywanišća kwali­ta­tiwnje dale wuwić. Na njedawnej facho­wej konferency staj Stephan Anders-Krummnacker a Susann Seyfarth z při­stajenymi SŠT na idejach do při­choda dźěłałoj. Milenka Rječcyna je so ze Stephanom Andersom-Krummnackerom rozmołwjała.Mjeztym hižo dwě lěće přewodźeće Serbske šulske towarstwo. Što je Waš zaměr?S. Anders-Krummnacker: Mam nadawk, zhromadnje z wotpowědnej fachowej poradźowarku a nawodnicami nadźěłać, kak hodźa so jednotliwe dźěćace přebywanišća wobsahowje dale wuwić. Při tym njesteji imersija w fokusu, ale pe­da­gogiske dźěło, a hraje rólu, kak mó­žemy sakski kubłanski plan w zarjadnišćach hłubšo zeskutkownić, kotre naprawy su w zarjadnišćach hižo derje etablěrowane a hdźe su resursy, pedagogiku kwalitatiwnje dale wuwiwać. Lětuši fachowy dźeń w septembru bě takrjec zahajenje diskusije, tež hdyž hižo dwě lěće hromadźe dźěłamy. Smy sej pak prajili, zo trjebamy zarjadowanje za wšitkich, zo bychmy sej wotkryli p ...

štw., 18. oktobera 2018

18.10.–24.10.2018 Budyski filmowy palast:­ Johnny English: wšědnje 16:00, 18:00 a 20:15 (nimo nj) | nj 19:30 | pj a so 22:30 Halloween: nj 20:00 25km/h: srj 19:45 Gundermann: pj a wu 14:30 Die Unglaublichen 2 w 3 D: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) a 17:15 Pettersson und Findus: wšědnje 15:00 (nimo pó a srj) Smallfoot w 3 D: pj a nj 12:00 Smallfoot: wšědnje 14:00 (nimo pó a srj) Ballon: wšědnje 20:00 (nimo pó) | štw, so a nj 14:30 | pj a so 22:15 Venom: wšědnje 17:00 (nimo srj) | srj 16:45 Venom w 3 D: wšědnje 20:00 | pj a so 22:30 The Nun: pj a so 22:30 Hotel Transsilvanien: pj a nj 12:30 Das schönste Mädchen der Welt: pj a nj 12:45 Das Haus der geheimnisvollen Uhren: pj a nj 12:15 Klassentreffen 1.0: wšědnje 17:15 (nimo nj a pó) a 19:30 (nimo nj a srj)Kino-ekstra: Kindeswohl: nj 17:15 | pó 17:15 a 20:15Wojerowski CineMotion:Johnny English: wšědnje štw, pj, so a nj 14:00, 16:10, 18:20 a 20:20 | pó, wu a srj 15:15, 17:45 a 19:50 | pj 22:30 | so 22:40 Ballon: wšědnje 20:00 Halloween: nj 20 ...

štw., 18. oktobera 2018

Wulkotna premjera z překwapjacymi idejemi za serbskeho klasikarjaZa mnje najrjeńšo je, widźeć napjatosć młodych přihladowarjow na klankodźiwadłowych předstajenjach. Woči přeradźa jich wćipnosć. Woni chcedźa wědźeć, što so na jewišću stawa – a to hnydom a spěšnje. A njetraje dołho, zo su do jednanja dospołnje zanurjeni.Tak bě tomu tež zańdźenu njedźelu popołdnju w Budyskim Dźiwadle na hrodźe, byrnjež skerje dorosćeni rynki stólcow pjelnili. Tam knježeštej bjesada mjez wulkimi a pišpot mjez małymi wopy­to­warjemi. Premjera inscenacije „Kito husličkar“ bě tak wabjaca, zo běše mała žurla­ na prěnim poschodźe hrajnišća hač na poslednje městno wobsadźena.

nawěšk

  • Tež lětsa je Domowina na swjedźenskim zarjadowanju wjacorym čestnohamtsce skutkowacym Serbam Myta Domowiny, Čestne znamješko Domowny a tohorunja čestne čłonstwo třěšneho zwjazka spožčiła.  Mjez wuznamjenjenymi běchu zastupjerjo wjacorych generacijow.

nowostki LND