Třo Budyscy partnerojo kreatiwnu ideju za dwurěčny region zwoprawdźili

Budyšin/Rakecy (SN/MiR). W mnohich pjekarnjach Budyšina a wokoliny tuchwilu předawarki słódne pječwo do wose­bitych titkow z přihódnym wuhotowanjom tykaja. Na předawanskich tekach leži plakat, pokazowacy na słódne wudźěłki k ptačemu kwasej. Woboje, plakat kaž tež tity, pyši serbska sroka-njewjesta.

dale čitać…
srj., 16. januara 2019

Beata Čórlichec so najebać přiběracu starobu lěto wot lěta na triatlonje Ironman polěpšałaLoni je so Beata Čórlichec, rodźena Němčanka, hižo štwórty króć za swětowe triatlonowe mišterstwa kwalifikowała. Ju­bilej­ny 40. Ironman pod tropiskimi temperaturami na kupje­ Hawaii w centralnym Pacifiku wotmě so srjedź oktobra. Beata­ Čórlichec je swój wosobinski cyłkowny čas porno lětu 2014 (11:30 hodź) stajnje dale wo dobru hodźinu polěpšała hač na lońši wurjadny wosobinski čas 10:27:37 hodź (płuwanje­­ w 1:20:10 hodź / kolesowanje w 5:16:29 hodź / marathonowy běh w 3:51:10 hodź). Porno cyłkownemu časej 10­:43 hodź w lěće 2017 je so tak hišće samo wo nimale dwaceći mjeńšin stopnjowała! Mjez 2 378 starterami, z tych bě 92 profijow­, docpě wona cyłkowne 1 031. městno. W swojej­ wose­bje sylnje wobsadźenej starobnej klasy 45-49 lět wobsadźi­ wurjadne 10. městno a na němskej runinje samo sedme. Z Němskeje je nimale 200 sportowcow, z nich sydom profijow startowało. Mjez 662 starterkami, kotrež tute ...

srj., 16. januara 2019

Zastupnicy narodnych mjeńšin na hród Bellevue prošeni byliZBerlin (SN). Zwjazkowy prezident Frank-Walter Steinmeier je minjeny kónc tydźenja reprezentantow zjawneho žiwjenja Němskeje kaž tež 70 wosebje zasłužbnych wobydlerjow na nawolětne přijeće na Berlinski hród Bellevue přeprosył. Z přeprošenjom hosći na přijeće dźako­wa­­štaj so wón a jeho mandźelska Elke Büdenbender­ jim za angažement.Mjez přitomnymi běchu tež štyrjo zastupnicy awtochtonych narodnych mjeńšin Němskeje. Nimo bywšeho předsydy mjeńšinoweje rady lěta 2018 Karla-Petera Schramma ze Saterlandskeje počesćichu w zwjazkowej stolicy třoch dalšich angažowanych zastupnikow narodnych mjeńšin.Mjez počesćenymi bě tež Babett Zenkerowa z Choćebuza. Wona so jako čłonka rady Załožby za serbski lud njesebičnje za naležnosće Serbow w Braniborskej zasadźa. Jako wjelelětny sobustaw rozhłosoweje rady sćelaka RBB a zastupowaca předsydka programoweho wuběrka angažuje so za šěroku prezencu narodneje mjeńšiny Serbow w medijach. ...

srj., 16. januara 2019

Mjez wobdźělnikami lětušeho festiwala dźiwadła a reje „AufTAKT“ bě mjez druhim towarstwo Dance United – TanzSzene Budyšin­ (na wobrazu). Minjeny kónc tydźenja sobuskutkowacy z Němskeje a Pólskeje w starobje 14 do 27 lět program we wobłuku dźěłarničkow­ z profesionalnym přewodom nazwučowali a w Kamjentnym domje předstajili. Foto: Jörg Stephan

srj., 16. januara 2019

Berlin (SN/JaW). Na lětušim Mjezyna­rod­nym Zelenym tydźenju w Berlinje, kotryž so zajutřišim, pjatk, zahaji, wobdźěla so znowa wjacori zastupnicy z hospodarstwa, turistiki a kultury z Hornjeje kaž tež Delnjeje Łužicy. W hali čo 21 – w hali Swobodneho stata Sakskeje – předstaja so tuž hižo znate zawody, mjez druhim Koćinski Krabatowy mlokowy swět ze swojimi wosebitymi družinami łužiskeho a ,Krabatoweho‘ twarožka, Richterec pjekarnja z Kubšic, kotraž chce na ptači kwas skedźbnić, poskićejo we Łužicy woblu­bowane ćěstowe sroki, kaž tež Chrjebjanske Richterec hatarstwo, wabjace za łu­žiske ryby a wudźěłki z nich.

srj., 16. januara 2019

Chór Židźino je na swojej hłownej zhromadźiznje spočatk lěta noweho předsydu wuzwolił a lońše skutkowanje bilancował. Wo tym a dalšich předewzaćach ćělesa je Janek Wowčer z čłonku předsydstwa Weroniku Boswankowej porěčał.Što běchu wjerški lońšeho skutkowanja?W. Boswankowa: Mějachmy ze 17 wustupami wuspěšne lěto. K wjerškam słušeštej koncert na nalětnim swjedźenju Domowiny w Trjebinje a beneficny koncert Lionoweho kluba we Wojerowskej Janskej cyrkwi. Tež wustupy na serbskim programje k 750lětnemu wobstaću města Wojerec, na Serbskim ewangelskim domizniskim dnju w Blunju a na přijeću Ewangelskeje cyrkwje Berlin-Braniborska-šleska Hornja Łužica w Choćebuzu k reformaciskemu dnjej wostanu nam w pomjatku. Wuzběhnyć pak chcu kóždolětne spěwanje pod měrowym dubom wosrjedź našeje wsy Židźinoho.Na swojej njedawnej hłownej zhromadźiznje sće noweho předsydu wuzwolili. Kotre dalše změny su w nawodnistwje?

srj., 16. januara 2019

Ratar z ćěłom a dušu, horliwy Serb a wěriwy­ křesćan z přeswědčenja Jurij Domanja­ swjeći dźensa w Kulowcu 80. narodniny. Mnozy, kotřiž jemu dźensa wutrobne zbožopřeća wuprajeja, so jemu­ tak zdobom za jeho stajne sprawne a njebojazne wustupowanje dźakuja.Jubilar narodźi so 16. januara 1939 w Němcach. Z třomi bratrami a sotru je wón w serbskej ratarskej swójbje wot­rostł. Njeposrědnje po zakónčenju Druheje swětoweje wójny, z kotrejež so nan hižo z jendźelskeje wójnskeje jatby njenawróći, zastupi Jurij Domanja w ródnej wsy do šule. Derje dopomina so hišće na swoju wučerku Katu Brězanec, pola kotrejež mějachu wón a jeho sobušulerjo serbšćinu. Po 8. lětniku dźěłaše doma, hdźež mějachu dwanaćehektarske ratarstwo.

srj., 16. januara 2019

Praha (ČŽ/K/SN). Čěski ministerski pre­zident Andrej Babiš je wot póndźele w Aziji­. Hač do njedźele wopyta wón městostat­ Singapur, Thailandsku kaž tež Indisku. Ministerka za industriju Marta Nováková a delegacija 42 šefow wodźacych eksportnych firmow kraja jeho přewodźatej. Zaměrjene je Babišowe pućowanje do mjenowanych aziskich krajow hłownje na hospodarske a financne naležnosće. Wopyt Singapura zahaji čěski premier ze zetkanjom z prezidentku Halimahu­ Yacobu. Zetkał je so wón tež ze šefom knježerstwa Leejom Hsienom Loongom.W Indiskej wobdźěli so na ekonomiskim forumje Vibrant Gujarat Global Summit. Přitomny budźe Babiš tež na swjatočnym wote­wrjenju twornje čěskeje towaršnosće Technocoat, w kotrejž budu plastowe poćehnjenja zhotowjeć, kaž tež noweho wuwićoweho centruma přede­wzaća Škoda Auto India.

srj., 16. januara 2019

Chór Lipa je na swojej hłownej a wólbnej zhromadźiznje nowe předsydstwo wuzwolił. Do toho je dotalne nawodnistwo wo swojej dźěławosći rozprawjało, a to z dobrej bilancu.Pančicy-Kukow (SN/bn). „Dźensa je 38 našich čłonow přitomnych, z čimž smy wobzamknjenjakmani“, zwěsći 2. městopředsyda Beno Wawrich wčera wječor w awli Pančičansko-Kukowskeje Šule Ći­šin­­skeho. Tak bě wjetšina z cyłkownje 71 sobustawow na městnje. Loni su třo nowačcy – spěwarka a spěwarjej – towarstwu přistupili.Městopředsydka Melanie Bulankowa předčita na to rozprawu dźěławosće. Dohro­­mady je chór minjene lěto pjeć wulkich­ koncertow wuhotował. Wusahowacej wjerškaj běštej za nju zhromadny wustup z chórom Slavica we wupředatej Drježdźanskej cyrkwi Třoch kralow kaž tež najebać špatne wjedro wuspěšny nócny koncert w město před Workle­čanskej kapałku. Nimo toho wuzběhny Bulankowa nahrawanje třoch spěwow za Serbski rozhłós, kotrež chce tele­ dny prěni raz wusyłać. ...

nawěšk

nowostki LND