Nimo swjatočnosćow składnostnje 175ćin Wukrančanskeje wosady swj. Trojicy chcedźa pjatk, 31. awgusta, w gmejnskim archiwje stwu Jana Kiliana poswjećić, hdźež farar Benjamin Rehr w historiskich aktach listuje. Trudla Malinkowa z Budyšina budźe k tej składnosći přednošować. Hižo 26. awgusta změja swjedźenske kemše a po tym wosadny swjedźeń. Foto: Joachim Rjela

Sakske statne ministerstwo za wědomosć a wuměłstwo zapřimnje

Drježdźany (SN/MiR). Sakska chce zahajić dalšu kampanju za wožiwjenje a sylnjenje serbšćiny a serbskeho žiwjenja w serbskim sydlenskim rumje swobodneho stata. Tole zwurazni Stanisław ­Brězan, zamołwity za naležnosće Serbow a za běrow Rady za serbske naležnosće pola statneho ministerstwa za wědomosć a wuměłstwo (SMWK), w rozmołwje ze Serbskim rozhłosom. Z kampanju chcedźa škit prawow Serbow w Sakskej potwjerdźić. To je statne ministerstwo za wědomosć a wuměłstwo na naprašowanje Serbskich Nowin wobkrućiło.

dale čitać…
pj., 17. awgusta 2018

Wo njewšědnu atrakciju bohatši je Čornochołmčanski Krabatowy młyn. Tam je nětko dospołny serbski katolski kwasny ćah widźeć, za kotrymž chowa so zajimawa stawiznička.Čorny Chołmc (AK/SN). Elisabeth Deutsch­mannowa z Łutow je spěchowanske towarstwo Krabatoweho młyna w Čornym Chołmcu njedawno njewšědnje wobdariła. 76lětna přewostaji towarstwu drastowe klanki, předstajace serbski katolski kwasny ćah, křižerja z konjom jako dekoraciju, kołwrót a wobrazowej albumaj. „W 1990tych lětach sym klanki zhotowiła. Před něšto lětami běchu wone we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja wustajene“, powěda Łutowčanka. „Nětko chcych swoju zběrku do swěrnych rukow wotedać. Krabatowy młyn je za to prawe městno.“

pj., 17. awgusta 2018

Dypkowe koparske hry17.08. 18:30 TSV Połčnica –  Sokoł Ralbicy/Hórki 17.08. 19:00 Wojerowski FC/Wětnica  – Sokoł Ralbicy/Hórki  (stari knježa) 18.08. 15:00  Módro-běli Kulow –  ST Radwor 18.08. 15:00  Rakečanske ST –  ST Kinspork/Łužnica 19.08. 12:30  SJ Chrósćicy II –  ST Nadrózna Hrabowka 19.08. 15:00  SJ Njebjelčicy –  FSV Łuty 18.08. 13:00  Módro-běli Kulow II –  LSV Hory II 19.08. 13:00  SJ Njebjelčicy II –  HZ Bretnig-Hausw. II/  Ramnow IIPokalne koparske hry18.08. 15:00  VfB Žitawa –  Jednota Kamjenc 18.08. 15:00  FSV Oderwitz 02 –  SJ Chrósćicy 19.08. 13:00  Natw. Němske Pazlicy –  Fortuna Trjebin 1996Triatlon KnappenmanDo startowych lisćinow 30. triatlona KnappenMan, kotryž budźe 25. a 26. awgusta w a při Třižonjanskim jězorje we Łazu, su tež zaso někotři serbscy wu­trajnostni sportowcy zapisani. Tak star­tuje Marian Žur z Lejna na połdistancy (1,9 km płuwanje – 90 km kolesowanje – 21 km běh), Michał Šrajer z Chrósćic na olympiskej distancy (1,5 km płuwanje – ...

pj., 17. awgusta 2018

Wjazońca (dpa/SN/JaW). Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel wopyta wčera předewzaće Trumpf we Wjazońcy. Zhromadnje ze sakskim ministerskim prezidentom Michaelom Kretschmerom (wobaj CDU) je so wona na městnje wo dźěle přistajenych wobhoniła. Na něhdźe hodźinskim wopyće wotmołwješe zdobom na prašenja něhdźe 250 dźěłaćerjow. Woni­ prašachu so za wolóženjom dawkow, nawabjenjom fachowcow kaž tež za přičinu, čehodla so mnozy ludźo w Sakskej chětro zludani wotwobroćeja a po­litiku strony kritizuja. „Kritika ma tež swoje dobroty, dokelž nas runje tak znjeměrnja“, kanclerka zwurazni. Za wažne pak Angela Merkel zdobom ma, kritiku konstruk­tiwnje wužiwać a prawu měru namakać. Wot Michaela Kretschmera chcychu přitomni mjez druhim wědźeć, čehodla sakske knježerstwo njeje prjedy přećiwo njedostatkej wučerjow postu­powało. Sakski premier přizna zmylki, skedźbni pak na kubłanski paket. Skónčnje buštaj wobaj politikarjej z aplawsom rozžohnowanaj. „Je derje, zo kanclerka tež raz na wjes přijědźe a jenož mě ...

pj., 17. awgusta 2018

Cyrkej wobsteji 50 lětZdźěr. Starobiskop Joachim Reinelt změje njedźelu, 19. awgusta, w 10 hodź. w Zdźěri swjedźensku Božu mšu składnostnje 50. róčnicy poswjećenja tam­nišeje cyrkwje. Kemšam přizamknje so wosadny swjedźeń, na kotrymž zahraja Wulkodubrawscy muzikanća. W 14 hodź. budźe dźakny nyšpor. Slěduja swačina, bjesada a zhromadne spěwanje, na čož su wšitcy přeprošeni.Dźiwadło na statokuĆisk. Na dźiwadłowej předstajeni pod hołym njebjom na Ćišćanskim statoku přeproša jutře, 18. awgusta, w 19 hodź. a pjatk, 31. awgusta, w 19 hodź. Ćišćanske dworowe dźiwadło. Lajscy hrajerjo předstaja komediju „Das Schwiegermonster“. W hrě dyrbi so młody muž na­dobo wo swoju přichodnu mać starać a je z nadawkom dospołnje přežadany. Kóždažkuli podobnosć ze žiwymi přichodnymi maćerjemi je ryzy připadna, rěka w přeprošenju. Zastupne lisćiki za sydom eurow, potuńšene za 3,50 eurow dóstanu zajimcy při wječornej kasy.Zela w srjedźišću ...

pj., 17. awgusta 2018

Płuwarnju na kromje centralneho campusa Braniborskeje techniskeje uniwersity ­Choćebuz-Zły Komorow na Jurja Gagarinowej dźěłaćerjo předewzaća Koalick tuchwilu torhaja. Natwarili běchu Choćebusku kupjel 1975. Čłonojo mnohich sportowych to­warstwow a studenća su tam płuwać chodźili. Minjene lěta pak bě płuwarnja hižo zawrjena. Na ležownosći je nětko załožerski centrum planowany. Do toho běchu dlěši čas wo nowym wužiwanju płuwarnje diskutowali. Tež studenća uniwersity su we wobłuku projekta wšelake namjety zdźěłali. Foto: Michael Helbig

pj., 17. awgusta 2018

Słyšiš-li stare pomjenowanje Tušina za dźensnišu Klóštersku wodu, kotraž pluskoce podłu polow a łukow hač do Delan, je mi woprawdźe škoda, zo je so spodobne mjeno pominyło. Kak rjenje by klinčało zarjadniski zwjazk Při Tušinje abo hasa Při Tušinje. Klóšterska woda klinči skerje neutralna, mjeno Tušina mam za jónkrótniše a swojorazne. By rjenje było, by-li so wone w nowych pomjenowanjach na wsach podłu Klóšterskeje wody zaso jewiło. Tak móhli na přikład bydlenske štwórće, puće abo wjesne kluby po tajkich starych wopřijećach pomjenować. Zawěsće su tajke zhubjene mjena tež w dalšich serbskich kónčinach. W Radworju su to na přikład skały, kotrež su swojoraznje pomjenowane. Starši ludźo to hišće wědźa, młodostnych so za tajkimi mjenami kaž Winčki abo Sćapanec skałki hižo prašeć njetrjebaš. Tuž měli sej stare słowjanske korjenje zaso wotkryć, tak kaž to Alfons Ryćer ze Šunowa pisa. Ja sym na kóždy pad za to! Bianka Šeferowa ...

pj., 17. awgusta 2018

Zetkanje z rodźenym Nowowješćanom Cyrilom Pjechom w BerlinjeMjez mnohimi ludźimi jeho błyšćace so šědźiwe włosy a čerstwe optimistiske wustupowanje hnydom napadnu. Takle bě to tež na přijeću wulkopósłanstwa Republiki Běłoruskeje składnostnje jeje narodneho swjatka w Ber­- linskim hotelu Maritim. Cyril Pjech rozmołwješe so přećelnje z wulkopósłancom Denisom Sidorenkom.

pj., 17. awgusta 2018

Janek WowčerHorcota a suchota nas chětro poćežu­jetej. A kónc njeje wotwidźeć. Za přichodny tydźeń wěšća meteorologojo znowa wysoke temperatury a wězo suchotu. Spadki zašłych dnjow a tydźenjow běchu woprawdźe jenož často citowana „kapka ­na horcy kamjeń“.Najbóle pod tuchwilnej situaciju pak ćerpja ratarjo a burja. Mnozy skorža škodow­ suchoty dla. Hišće bóle strachuja so plahowarjo skotu wo swój přichod. Wjacori hižo rozmysluja dźěl skotu z nuzy zarězać, dokelž nimaja picy dosć. W Hornjej Łužicy situacija ani najhórša njeje. W kónčinach, na přikład w Saksko-Anhaltskej wokoło Magdeburga, maja so hišće ćešo. Wšudźe pak pobrachuje woda, předewšěm njedosahaceho dešća dla, zo by so žiwjenje dale wjerćało.

pj., 17. awgusta 2018

Aktaw (ČŽ/K). Po dlěje hač 20 lět trajacych jednanjach su Ruska, Kazachstan, Turkmeniska, Azerbajdźan a Iran w kazachskim měsće Aktawje podpisali zrěčenje wo prawniskim statusu Kaspiskeho morja. Dojednanje twori wažny zakład za přichodnje mjenje napjatosćow mjez krajemi. Na swjatočnym podawku stawizniskeje dimensije tele dny wobdźělichu so prezidenća wšitkich pjeć přimórskich statow.Ruski prezident Wladimir Putin wo­znamjeni dojednanje jako skutk historiskeho wuznama. Wone wotmjezuje sfery wliwa jednotliwych krajow nastupajo Kaspiske morjo. Postajene su w nim na přikład hranicy hospodarskich pasmow. Zrěčenje wopřijima tohorunja wašnje rozdźělenja masiwnych kapacitow nafty a zemskeho płuna pod dnom morja. Za­jimawy aspekt dojednanja je, zo definuje wone dno Kaspiskeho morja jako morjo, jeho wódnu płoninu z 370 000 kwadratnymi kilometrami pak jako jězor.Britiski dźenik Financial Times k tomu pisa, zo spomnjene zrěčenje Ruskej wobkruća wojerske nadknjejstwo nad Kaspiskim morjom. ...

pj., 17. awgusta 2018

Arequipa (SN/JaW). Wšitcy čłonojo Serbskeje rejwanskeje skupiny Smjerdźaca, kotřiž přebywaja tuchwilu w peruskim měsće Arequipa na mjezynarodnym festiwalu Festidanza, kaž tež jich přewodźacy łužiscy hudźbnicy su strowi a čili. To zdźěli na naprašowanje našeho wječornika čłon rejwanskeje skupiny Stefan Cuška. „Nam so na zbožo derje dźe. Nimo někotrych wjetšich a mjeńšich módrych blakow a bolosćow je wšitko w porjadku“, zdźěli wón dźensa rano via WhatsApp.

nawěšk

nowostki LND