Mjeńšiny w Braniborskej su do rozprawy ministerstwa zapřijate

Podstupim (SN/MiR). SPD a Lěwica knježitej mjeztym dźesać lět zhromadnje w Braniborskej. Njecyłej měsacaj do wólbow noweho krajneho sejma je čerwjeno-čerwjene knježerstwo swoje dźěło bilancowało. Do wuhódnoćenja, kotrež wopřija jako dokument sto stron, je knježerstwo zapřijało mjez druhim tež spěchowanje narodnych mjeńšin. Wuprajenja k tomu steja we wotrězku, kotryž je ministerstwo za wědomosć, slědźenje a kulturu (MWFK) podało. Při tym za­bjeru naležnosće Delnich Serbow wjetši dźěl tuteho dźěla roz­prawy. We wotrězku braniborskeho ministerstwa za kubłanje, młodźinu a sport (MBJS) porno tomu narodne­ mjeńšiny rólu njehraja, tež nic kubłanske nalež­nosće Delnich Serbow a z tym tež nic tema­ dwurěčneho kubłanja w Braniborskej.

dale čitać…

Horce dny, kaž je wot dźensnišeho mamy, maja tež swoje pozitiwne stronki. Znajmjeńša so Josephine Müller wosrjedź pola słónčnych róžow blisko Ottendorfa-Okrille wjeseli: Lěćo, to rěka za nju – słónco, prózdniny a dowol sej lubić dać. Hač do přichodneho tydźenja ma nas słónčne wjedro přewodźeć. Foto: Steffen Unger

wu., 23. julija 2019

Njedawno wotmě so druhi raz mjezynarodne zetkanje Syće młodych aka­demikarjow-sorabistow w Budyskim Serbskim instituće. Pjatnaće referentow je tam wo swojich slědźenjach rozpra­wjało. Někotrych z nich w małym serialu předstajimy.Budyšin (SN/CoR). Powšitkownje z hybridnosću w słowjanskej literaturje je so serbska­ slawistka dr. Diana Hickec hižo zaběrała (SN rozprawjachu). Kak to w serbskej literaturje wupada, to sej wědomostnica tuchwilu dokładnišo we wobłuku projekta „Mjeńšiny powědaja – koncepty insularity a hybridity z wjacorěčneje a přirunowanskeje perspektiwy“ wobhladuje. Wuměnjenja za to su tuchwilu optimalne, wšako je hłownje na Gießenskej­ a Drježdźanskej­ uniwersiće skutkowaca młoda žona wot 8. julija do 2. awgusta z hóstnej wědomostnicu Serbskeho instituta w Budyšinje. Tamniša biblioteka jej kompletnu wjelorakosć serbskeje literatury na městnje k čitanju k dispoziciji staja.

wu., 23. julija 2019

Hórčanska skała přiwabja runje nětko w lětnich prózdninach tójšto lubowarjow nurjenja z cyłeje Němskeje a zdźěla samo z wukraja. Předewšěm na kóncach tydźenjow widźiš mnohich zajimcow nurić. Předewšěm je wodźizna swojeje hłubokosće kaž tež swojeje čisteje wody dla woblubowana. Tak móža nurjacy pod wodu chětro daloko hladać. Hórčan Rüdiger Žur poskića ze swojej nurjenskej šulu „Wódny muž“ zajimcam tež kursy nurjenja. Tež wón chwali sej čistu wodu Hórčanskeje skały. Samo handy, kotryž bě raz do njeje padnył, su při nurjenju zaso namakali. Dobra adresa to tuž wšěm, kiž so za nurjenje horja. Foto: SN/Maćij Bulank

wu., 23. julija 2019

London (dpa/SN). W britiskej stolicy Londonje chcychu dźensa popołdnju naslědnika premierministerki Theresy May pomjenować. Po woprašowanjach ma bywši wonkowny minister Boris Johnson najlěpše wuhlady, so z nowym předsydu konserwatiwneje strony a tak tež nowym premierministrom stać. Johnson je horliwy přiwisnik brexita a chcył wustup kraja z Europskeje unije 31. oktobra w nuzy tež bjez zrěčenja z EU přesadźić.Ruske lětadło warnowaliSeoul (dpa/SN). Wójsko Južneje Koreje je po swójskich informacijach k warnowanju na ruske wojerske lětadło třělało, kotrež bě so do powětroweho ruma kraja zadobyło. Po informacijach južnokorejskich medijow jednaše so wo ruskeho bombowca. Jako reakciju běchu južnokorejske wojerske mašiny startowali a wjacore salwy třěleli. Dalše nadrobnosće njeběchu dopołdnja hišće znate. Moskwa njeje na informacije dotal reagowała.Namołwjeja knježerstwo

wu., 23. julija 2019

Budyska hwězdarnja k 50. róčnicy podawka na zarjadowanje přeprosyłaBudyšin (CS/SN). Miliony ludźi po wšěm swěće su 20. julija 1969 přizemjenje ameriskich astronawtow na měsačku sobu dožiwili. Nic pak w NDR. Wo tutym po­dawku tam tak derje kaž scyła njerozprawjachu. Tohodla njemóža so mnozy wobydlerjo NDR hižo dopominać, zo su přizemjenje tehdy sobu dožiwili. Přede­wšěm ći, kotřiž bydlachu swój čas w Drježdźanskej kónčinje a hišće wuchodnišo, dźě žanu zapadnu telewiziju njemějachu. Georgia Brauer, čestnohamtska sobudźěłaćerka Budyskeje hwězdarnje, móže tole wobkrućić. 50 lět po his­toriskim wjeršku bě hwězdarnja minjenu sobotu přeprosyła, podawk wopominać. Wothłós bě přewšo snadny. Mała skupinka přitomnych pak móžeše tójšto zajimaweho zhonić, nic jenož wo přizemjenju, ale tež wo aktualnych dopóznaćach wo zemskim trabanće.

wu., 23. julija 2019

Choćebuz (SN/MiR). W Choćebuzu wotměje so tónle pjatk dalši stawk za škit klimy. Zarjadowanje steji pod hesłom „Łužica móže wjace, nima jenož brunicu – změna klimy njeznaje prózdniny!“. Za­rjadowar je tamniša skupina Fridays for Future (FFF). Anton Kröber a Konstantin Go­rodetsky z kruha přihotowarjow nadźi­jataj so na mnohich zajimcow z Łužicy a zwonka njeje, kotřiž protestny ćah podpěruja. Stawk zahaja před Lutherowej cyrkwju, njedaloko hłowneho dwórnišća. Wottam poćahnu k hłownemu twarjenju LEAG. Te chcedźa wobdźělnikow z akciju „čerwjena linija“ wobstupić. Potom po­dadźa so dale k milinowej kupjeli, hdźež chcedźa protest z piknikom wuklinčeć dać. Za podpěru wočakuja iniciatorjo FFF-aktiwistow z Berlina. Z Luisu Neubauer so tež prominentna zastupjerka klimoweho škita wobdźěli a chce akterow pohonjeć. Zdobom su so přizjewili Serbja z kónčiny brunicoweje jamy Wochozy (Nochten), kotraž gmejnu Slepo wohrožuje. Mjez druhim chce sej wojowarka za zachowanje Slepjanskeho regiona před wotbag ...

wu., 23. julija 2019

Waršawa (SŽ/K/SN). Seriju swojich nastupnych wopytow krajow Visegrádskeje štyrki je nowa słowakska prezidentka Zuzana Čaputová z wizitu Pólskeje zakónčiła. W jednanjach z kolegu Andrzejom Dudu staj sej wobaj wo tym přezjednaj byłoj, zo je jednota NATO jako „stołp škita a wěstoty“ njezbytna njedobrych poćahow z Ruskej dla. Tutu wobstejnosć słowakska prezidentka wobžaruje, su dźě po jeje měnjenju z Ruskej konstruktiwne poćahi trěbne, štož je wězo tež wot zadźerženja Moskwy wotwisne. Wobaj prezidentaj zwurazništaj swoju njespokojnosć z tym, zo kraje Visegrádskeje štyrki – Čěska, Pólska, Słowakska a Madźarska – w najwyšich zastojnstwach Europskeje unije njezměja hižo žanoho zastupnika. Kaž w Praze a Budapesće je Čaputová tež we Waršawje wuznam skupiny V 4 wu­zběhnyła, kotraž je za swoju zamóžnosć trěbna, přinošować k rozrisanju cyłoeuropskich naležnosćow. Při­wšěm wona njezamjelča, zo njepřihłosuje partneram we wšěm. „Někotre kraje maja nastupajo rozrisanje problemow hinaše pozicije hač ja ...

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND