Něhdźe 80 ptačkow, kotrež běchu z najwšelakorišeje přičiny přez lěto hladali, su sobudźěłaćerjo Njeswačanskeje přirodoškitneje stacije minjene tydźenje zaso na swobodu pušćili. W staciji maja nětko sydom trajnych hladancow. Su to wućahowaty sokoł, šubu­taj, lěsna wiwka, sroka, hawron a šěra wróna, kaž jednaćelka Angelika Schröder (na foće) rozprawja. Hižo w awgusće běchu na woljerach stacije w Njeswačanskim hrodowym parku němsko-serbske tafle připrawili. Foto: SN/Hanka Šěnec

LEAG chce we Łužicy „wulku bateriju“ twarić

Čorna Pumpa (SN/BŠe). Energijowe předewzaće Łužiska energija a milinarnje (LEAG) kroči po nowych pućach a chce milinu přichodnje składować. Pomhać ma při tym wosebita připrawa z mjenom BigBattery při stejnišću Čorna Pumpa, kotraž tež jako baterija funguje, zamołwići koncerna wčera nowinarjam zdźě­lichu. Tak ma we Łužicy najwjetše mi­linowe składźišćo Europy nastać. Cył­kownje 50 megawattow měła fabrika składować a ma na zakładźe technologije litiumowych inonow dźěłać.

„BigBattery Łužica je za LEAG wažny projekt – swětłownja to, kotraž je w swojej wulkosći a techniskej konstelaciji po wšej Europje jónkrótna. Inwestujemy do inowatiwnych technologijow za přichod a zdobom rozšěrimy swoje hižo wobstejace poskitki“, wuzběhny nawoda Čornopumpskeho stejnišća LEAG Hubertus Altmann. Cyłkownje chce koncern za předewzaće 25 milionow eurow nałožić. Tež kraj Braniborska nowe plany łužiskeho energijoweho zawoda ze štyrjomi milionami eurow podpěruje.

dale čitać…
wu., 18. decembera 2018

Budyšin (SN/bn). „Město wěžow a hrodow – Budyšin w swěcach“ je hesło noweje wustajeńcy w radnicy sprjewineho města. Wona je zdobom dźěl kónčneho pruwowanja Anny Vogt a Paula Pietsch­manna, šulerjow na swobodnym kubłanišću Schkola Horni kraj w Habrachćicach (Ebersbach). We wobłuku praktiskeje wučby zaběrataj so wonaj hižo dlěje hač pjeć lět z wuměłskej fotografiju.Dohromady je w Budyskej radnicy 16 wobrazow wustajenych. Połojca z nich pokazuje znate motiwy města – kaž su to staroměšćanski panorama, wuske haski a tachantska cyrkej – póćmje sfotogra­fowane. Młodymaj wuměłcomaj bě wažne „hru ze swěcu a sylne barby zapo­pad­nyć“, rozłoži Paul Pietschmann a wuzběh­ny, zo „njejsu wobrazy technisce wobdźěłane, efekty su ryzy wuslědk wu­ži­wanych objektiwow a časa wobswět­lenja“. Druhi dźěl wopřijima starše fota, kotrež běchu w šulskimaj projektomaj „Naša wjelo­raka domizna“ resp. „Foku­sěrowane“ minjene tři lěta nastali. Zwobraznjene su mjez druhim skały, wěže a cyrkwje na při­kład w Kotmarjec ...

wu., 18. decembera 2018

Po prěnim zhromadnym wolejbulowym wubědźowanju loni we Worklecach mjez šulerjemi wyšeju šulow Worklecy a Ralbicy su sej Ralbičenjo Worklečanskich šulerjow­ tónraz do Delan přeprosyli. Tež wolejbulisća Serbskeje wyšeje šule Budyšin dóstachu poskitk so na turněrje wobdźělić. Šestka hólcow 10. lětnika z města je přepro­šenje rady sćěhowała. Cyłki 8. do 10. lětnikow su so wubědźowali. Turněr holcow­ doby hosćićelski cyłk 8. lětnika, w kotrymž hrajachu tři holcy a třo hólcy. Mjez hólcami běchu šulerjo 10. lětnika z Worklec najlěpši, byrnjež duel přećiwo swójskej dźewjatce z 0:2 přěhrali. Foto: Pětr Bejmak

wu., 18. decembera 2018

Zwjazkowa ministerka za zakitowanje Ursula von der Leyen (CDU) je dźensa rano němskich wojakow w Afghanistanje wopytała a w pólnym lěhwje Masar-I-Sharif z nimi zhromadnje snědała. Po tym wona zasłužbnych wojakow a wojakowki wuznamjeni. Je to­ tradicionalny dohodowny wopyt ministerki w Afghanistanje. Foto: dpa/Kay Nietfeld

wu., 18. decembera 2018

Měrowe swětło dale dawajaHamor. Betlehemske měrowe swětło je Łužicu docpěło, a nětko je regionalnje dale dawaja. Tak budźe wone štwórtk, 20. decembra, w nowym Hamorskim zetkawanskim centrumje. Na to wosada wot 15 do 18 hodź. přeprosy. W Slepom přepodadźa swětło posołam 4. adwenta, 23. decembra, wot 14 hodź. w tamnišej ewangelskej cyrkwi.Na zetkanje samotnychBudyšin. Hornjołužiski zwjazk Carity přeprosy patoržicu připołdnju samotnych Budyšanow a dalšich na mały swjedźeń. W internaće šulskeho centruma Carity (před Šulerskimi wrotami 21) zawjesela hosći wot 11 do 14 hodź. ze zhromadnej jědźu, spěwanjom a překwapjenkami. Zajim­cy měli so hač do jutřišeho, 19. decembra, pod telefonowym čisłom 0 35 91 / 49 82 61 přizjewić.

wu., 18. decembera 2018

W błótowskim Radušu su zawčerawšim, njedźelu, prěni króć pućowanje bajowych postawow přewjedli. Zhromadnje ze Słowjanom Mannijom dožiwichu wobdźělnicy na wječornym pućowanju faktisce wšitke błótowske powěsćowe figury: wódneho muža runje tak kaž připołdnicu a błudnički. Z pomocu zwukoweje techniki měješe wšo to jara wobkuzłacy a dyrdomdejski raz. Přewodnik je wobdźělnikam pućowanja jednotliwe bajowe postawy a jich wuznam za Błótowčanow rozłožił. Dohodowny pospyt tajkeho zarjadowanja chcedźa klětu na wječornu zabawu za dowolnikow, předewšěm za dźěći, rozšěrić. Foto: Peter Becker

wu., 18. decembera 2018

Čěski časopis Slovanská vzájemnost (Słowjanska wzajomnosć) wozjewi w nowemberskim čisle přinošk „Velikán lužickosrbské hudby“, wěnowany našemu hudźbnikej Bjarnatej Krawcej składnostnje jeho 70. posmjertnin 25. nazymnika. My Serbja mjenujemy Krawca „mištra“ a spožčichmy jemu wuznamjenjenje „narodny wuměłc serbskeho naroda“. Čěski­ substantiw velikán w přełožku nimamy, wusłyšeć je wězo adjektiw wulki. Prajmy runjež, zo bychmy nadpismo „Hober serbskeje hudźby“ wzali.

wu., 18. decembera 2018

Rada Załožby za serbski lud je Zwjazkowemu předsydstwu Domowiny na posedźenju minjeny pjatk w Chrósćicach dźěławosć swojeje aktualneje doby skutkowanja předstajiła.Chrósćicy (JK/SN). Předsydka załožboweje rady Susann Šenkec zjima wuspěšne a spomóžne dźěło gremija z jadriwymi, ale přeswědčiwymi słowami. Wone wotbłyšćowachu spokojnosć a woprawnjenu hordosć na docpěte, ale tež přeća a wočakowanja na přichodnu dobu. Jako bytostne předsydka wuzběhny, zo je so pora­dźiło dać direktorej załožby do rukow zakład­ny instrumentarij jednanja. Z nim hodźi so institucionelne spěchowanje efektiwnje přihotować a zwoprawdźić. Direktor załožby Jan Budar ma nětko organowy status, štož rěka, zo smě rozsudy na zakładźe poručenjow jeje rady tworić. Prěni wuskutk toho bě nadawk, namakać za Serbski institut nowe stejnišćo a tak zaru­čić dalšu dźěławosć předewšěm Serbskeho kulturneho archiwa.

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND