Na dźěłarničce chcedźa wo přichodźe Krabatoweho regiona rozmyslować

Rakecy (SN/BŠe). Bjezdwěla najznaćiša wosoba po cyłej Łužicy je Krabat, kotryž steji w srjedźišću romanow spisowaćela Jurja Brězana. Nimo toho je film wo Krabaće miliony ludźi zahorjał. Wot lěta 2001 so dwurěčna Łužica intensiwnje Krabatej wěnuje, při čimž je zdobom Kraba­towe towarstwo wutworiła. Chcyjo turistiske a hospodarske wuwiće pod hesłom­ Krabat zwičnić su čłonojo towarstwa dotal tójšto zdokonjeli. Mjez­tym je nad­regionalnje znata Krabatowa kolesowarska šćežka nastała.

dale čitać…
pj., 17. meje 2019

Mjeztym 10. festiwal PolkaBeats zarjaduja tónle kónc tydźenja w Choćebuzu a dalšich městach Delnjeje Łužicy. Wopytowarjo woblubowaneho zarjadowanja dožiwja tak wjacore skupiny, kotrež tradicionalnu polku z modernymi rytmami beata zwjazuja. Wčera wječor móžachu na Choćebuskim Schillerowym naměsće hižo raz do festiwalneje atmosfery počuchać, mjez druhim ze žonjacej band Huraban z Pólskeje (hlej foto). Jutře chce so Skatapult, jedna z festiwalnych skupin, na drastowym swjedźenju w Lubinje předstajić. Za tydźeń potom wotměje so druhi dźěl festiwala z koncertami we Łukowje, Lubnjowje a Choćebuzu. Foto: Michael Helbig

pj., 17. meje 2019

Kónctydźenska kopańca18.05. 13:00 Wojerowski FC II –  SJ Njebjelčicy18.05. 13:30 Budissa Budyšin –  ZFC Meuselwitz18.05. 15:00 LSV Nowe Město –  SJ Chrósćicy18.05. 15:00 ST Radwor –  Motor Kumwałd18.05. 15:00 HZ Wulke Ždźary –  ST Marijina hwězda18.05. 15:00 ST Mały Wosyk –  SJ Chrósćicy II18.05. 15:00 Wojerowski FC –  Módro-běli Kulow19.05. 10:30 LSV Hory –  Rakečanske ST19.05. 13:00 Sokoł Ralbicy/Hórki –  ST Hnašecy-DobrušaSport na wjesnym swjedźenjuNa wjesnym swjedźenju w Konjecach-Šunowje budu jutře a njedźelu tež sportować. Sobotu wot 16.30 hodź. steja zabawne hry ze sportom na programje, njedźelu wot 10.30 hodź. wubědźuja so wohnjowi wobornicy.Nalětni wolejbulowy turněrWučerki a wučerjo Serbskeho gymnazija Budyšin zarjaduja srjedu, 22. meje, nalětni wolejbulowy turněr. Wot 18 hodź. wubědźuje so w sportowej hali Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma Budyšin šěsć wólnočasnych wolejbulowych cyłkow. Mustwa zetkaja so w 17.45 hodź.Třikrajowy turněr za dorostW Holešowskej Dubrawc ...

pj., 17. meje 2019

Dźens tydźenja su so hólcy a holcy Ralbičanskeje pěstowarnje, kotraž je w nošerstwje Serbskeho šulskeho towar­stwa, wo wjeršk meje wubědźowali. Najspěš­niši Ben Šmit wuzwoli sej Larissu Wittec za mejsku kralownu. Po tym su wšitcy starši a při­wuzni delanskich chowancow swje­dźeń na zahrodźe pěstowarnje zhro­mad­nje wuklinčeć dali.Foto: Michaela RabowaFota: Alfons Handrik (4)„Pójće, lubi ludźo, pola nas je wjeselo ...“ Tak witachu dźěći Ralbičanskeje pěstowarnje „Dr. Jurij Młynk“ staršich, wowki, dźědow a wjele dalšich hosći dźens tydźenja na mejemjetanje. Hižo wjele lět tam dźěći nałožk pěstuja. Prjedy hač je meja padnyła, zawjeselichu dźěći ze spěwčkami a rejkami wšěch, kotřiž běchu přišli, zo bychu z nimi swjećili. Nawodnica pěstowarnje Jadwiga Nukowa so dźěćom dźakowaše a praji, zo „njetrjeba so rejwanska skupina Smjerdźaca wo dorost starosćić“. W předšulskej skupinje maja w Ralbicach dwaceći hólcow a šěsć holcow. Mjeztym zo běchu hólcy wšitcy w ćmowych cholowach a běłej košli, b ...

pj., 17. meje 2019

Z wuzwolenymi zarjadowanjemi ­swjeći ewangelska Budyska Michałska wosada lětsa 400. róčnicu wobstaća. Wosadni a hosćo su wčera w Michałskej cyrkwi podi­jowu diskusiju na temu „Cyrkej, město, wsy“ dožiwili.Budyšin (SN/at). Michałska wosada njeje na město Budyšin wobmjezowana, jej přisłušeja tež wsy w gmejnach Dobru­ša-Huska, Kubšicy a Radwor. A tak bě samo­zrozumliwe, zo z wjesnjanostami a Budyskim měšćanostu prašenja w poměrje mjez cyrkwju a komunami rozjimaja. Za moderatora bě wosada bywšeho katolskeho fararja a wojowarja za wo­bydlerske prawa Franka Richtera zdobyła. Tak sedźeše z třomi katolikami a jednym protestantom tež jedna wosoba – na podiju, kotraž žanej cyrkwi njepřisłuša.Tróšku prowokatorisce Frank Richter rozmołwu zahaji, mjenujo „zapowědźene znapřećiwjenje pobrachowacu lubosć k blišemu“. Moderator ma „znapřećiwjenje za znamjo respekta“.

pj., 17. meje 2019

Swjeća sportowy jubilejBart. Wot dźensnišeho hač do njedźele swjeća w Barće stolětny jubilej wob­staća tamnišeho sportoweho towarstwa. Po oficialnym swjedźenskim akće budźe dźensa w 20.30 hodź. w stanje na sportnišću piwo natočene. Jutře wotměja so přez cyły dźeń sportowe zarjadowanja, kaž blidotenisowy turněr. Na wječornych rejach wustupi mjez druhim rejwanska showskupina Flashpoints. Njedźelu wot 8 hodź. přewjedu mjezynarodne wubědźowanje we warjenju kotołoweho gulaša. Wot 14 hodź. je program, mjez druhim z wustupom dźěći Bartskeje zakładneje šule. W 17 hodź. chcedźa meju powalić a mejski porik krónować.Program z překwapjenkami

pj., 17. meje 2019

Mjez kandidatami Rakečanskeho gmejnskeho zwjazka CDU za wólby gmejnskeje rady 26. meje je tež muž, kiž so w serbskim towarstwje Bjesada a w ewangelskim cyrkwinskim towarstwje angažuje: dr. Günter Holder. 67lětny rentnar dźěłaše w swojim powołanskim žiwjenju jako inženjer za elektrotechniku, mjez druhim w Kamjenjanskej kaolinowni.Towarstwo Bjesada je Günterej Hol­de­rej wažne městno skutkowanja. Čło­nojo so měsačnje zetkawaja, zo bychu serb­šćinu nałožowali. Sam ju Rakečan wot lěta 2010 wuknje, mjez druhim na Budyskej ludowej uniwersiće. Byrnjež z ryzy serbskeje swójby pochadźał, njeběchu tam maćeršćinu mjez sobu hižo wuži­wali. Bjesada je tuž srjedźišćo tym, kotřiž so za serbsku rěč zajimuja, nimaja pak składnosć, ju hewak nałožować. Na měsačne zetkawanja přichadźa něhdźe pjeć zajimcow, na wosebite wjerški hač do dwaceći. Rady wobdźělataj so na nich tež nowy wosadny farar Robert Malink a jeho mandźelska Jadwiga.

pj., 17. meje 2019

Hdys a hdys zhladuje čłowjek rady na zašłosć a posudźuje to zdokonjane abo nje­zdokonjane – wón takrjec ewaluěruje. Zdobom tón abo tamny tež do přichoda planuje, što chce hač do wěsteho termina zwoprawdźić. Plan móže nastupajo rozsudy a priority jenož pomhać. Wězo stajnje wšitko tak njeběži, kaž sy sej wusonił. Tak so něšto nimokuli, abo něšto njewočakowane naprěki přińdźe. Je pak normalne tak, to dźě je žiwjenje. Nětko čaka tež Krabatowe towarstwo na posudk a hódnoćenje. Ewaluacija budźe přichodny tydźeń w Koćinje předstajena. Sym jara wćipna na wuslědki njewotwisneho běrowa, kotryž je so dokładnje ze zdokonja­nymi naprawami a projektami zaběrał. Po ewaluciji móže Krabatowe towarstwo potom dale do přichoda planować. Je derje,­ zo je móžnosć wróćo­zhladowanja wužiwało. To móže jemu z wulkim wužitkom być. Bianka Šeferowa

pj., 17. meje 2019

Regina Šołćina z Konjec piše wo swojch nazhonjenjach w zwisku z pčołkami:Zo pčołki porno wjelkam w politice ženje žanu lobby njemějachu, je znate. Njedawno dóńdźe k rozestajenju mjez delanskim pčołarjom a traktoristami, kotřiž su w připoł­dnišim času w połnym słóncu kćějaty rěpik z chemiju popry­skali a tak pčołkam smjerć přinjesli. Pčołki na kćenju su zajědojćene na zemju padnyli a zahinyli.Zo pak su tež dobre puće za wobě stronje w rozumnej mjezsobnej komuni­kaciji móžne, njech tónle směrodajny přikład dopokazuje. Wutoru, 7. meje, zwonješe telefon a dóstachmy informaciju: Budźemy štwórtk, 9. meje, jeli so njedešćuje, wot 7.30 hač do něhdźe 11 hodź. rěpik pryskać. Prošu mějće pčołki tak dołho za­wrjene. Zamołwity zarjad za ratarstwo je to w zwisku z agrarnym­ drustwom Sorabia sobu zdźělił. Chwalobne a wšeje česće to hódne, tak zhromadnje na dobro přirody a ludźi skutkować. A to płaći na kóncu jenož jedyn telefonat! ...

pj., 17. meje 2019

Měrćin WeclichRjana słužbna jězba njedawno do Lejnoho (Geierswalde), wo čimž w Předźenaku pisach, we mni přeco hišće někotre prašenja zbudźa. Tak mi nastajnosći we hłowje chodźi, čehodla njesmědźach so w hosćencu a hotelu „K swětłowni“ personal při tejce a pinčnikow za ničim, ale woprawdźe ničim prašeć. „Naš šef je nam kazał, datoweho škita dla medijam ničo njeprajić“, mi jedna z přećelnych žonow w srjedźnej starobje přišeptny.Zo njesměš so dźensa z kameru a mikrofonom cyle jednorje na hosći w tajkim lokalu měrić, je jasne. Ale zo nětko tež hižo personal ničo rjec njesmě, je mi nowe. Štó da koho před kim a za čo škita? Nochcych tola scyła wědźeć, kajki maja tam wobrot a kak su wuknihowani. Prašam so, čehodla njesmě mi pinčnica abo kuchar rjec, zo rady swoje dźěło wuko­njataj a što so jimaj na tym najbóle lubi­. Haj, što da scyła směm?

pj., 17. meje 2019

Skupina šulerjow Ralbičanskeje wyšeje šule přebywa we wobłuku spěchowanskeho programa Europskeje unije Erasmus hač do jutřišeho w čěskim Mělníku. Dźesać holcow a hólcow 6., 7. a 8. lětnika zaběraše so cyły tydźeń we wuměnje z čěskimi šulerjemi a ze šulerjemi srjedźosłowakskeho Zvolena ze wšelakimi eksperimentami wokoło­ temy woda. Powučne, zajimawe a wočerstwjace běchu ekskursije do wodoweje a jadroweje milinarnje runje tak kaž rafting při „aprylskim wjedrje“ po Wołtawje wot Noveho Broda do Českeho Krumlova. W oktobrje přewjedu druhi dźěl projekta w Zvolenje a klětu dalši w Ralbicach. Foto: Julija Serbinec

pj., 17. meje 2019

Pólska debatuje znowa wo pedofilnych duchownych a jich njeskutkachWaršawa. Hoberski wothłós zbudźiła je najnowša dokumentacija pólskeho režisera Tomasza Sekielskeho, kotraž bě minjenu sobotu prěni króć na internetnej platformje Youtube widźeć. W njej wěnuje so bywši telewizijny žurnalist pedofilnym njeskutkam w pólskej cyrkwi. Sekielski bě někotre wopory splažneho znjewužiwanja, muske kaž tež žónske, přeswědčić móhł zetkać so z tymi duchownymi, kotřiž běchu je jako dźěći a młodostnych znjewužiwali. Sekielski sam, wudawacy so jako mandźelski a přiwuzny, je bywše wopory přewodźał a zetkanja ze schowanej kameru nahrawał. Tak nasta dwuhodźinski šokowacy a přewšo jimacy pask „Božedla to nikomu njepowědaj“, wo kotrymž nětko w nowinach, rozhłosu, telewiziji a interneće debatuja. Film je sej mjeztym wjace hač 18 milionow Polakow wobhladało.

nawěšk

nowostki LND