Serbski rozhłós a SAEK spěchujetej dorost

Budyšin (SN/bn). Sakski wukubłanski a wupruwowanski kanal (SAEK) a Serbski rozhłós wuhotujetej tuchwilu „III. šu­lersku akademiju medije“. Dohromady dwanaće šulerjow 5. do 10. lětnika je so přizjewiło. W dwěmaj po starobje roz­rjadowanymaj skupinomaj zaběraja so woni w Budyskim studiju předewzaća MeKoSax – Medijowa kompetenca za Saksku z me­dijowym dźěłom.

dale čitać…
srj., 17. oktobera 2018

Opole (SN/bn). Towarstwo za koopera­ciju mjez Pólskej a wuchodom, zarjad Opolskeho wojewódstwa a regionalna zjawna biblioteka Emanuela Smołki wuho­tuja wot dźensnišeho mjezyna­rodny literarny forum „W kole kultury“ a „XXIX. zetkanje poetow“. Z wosebitym programowym dypkom wěnuja so lětsa Janej Skali. Jutře chcedźa wotpołožejo kwěćele při rowje Skale w Dziedzicach a při pomniku za njeho w Namysłowje serbskeho basnika a narodneho prócowarja počesćić. Wjacori literaća čitaja jeho­ twórby. Wažne bě hłownemu organizatorej Januszej Ireneuszej Wójcikej, zo zaklinča „jeho hrónčka tež w maćeršćinje Jana Skale“. Serbow zastupuje Tomasz Nawka z Budyšina. Nawječor slě­duje w bibliotece Stanisława Wasylewskeho spominanje na Skalu kaž tež na stawiznarja prof. Leszeka Kuberskeho a knihowni mjeno spožčaceho literarneho kritikarja a tołmačerja.

srj., 17. oktobera 2018

Wjacori serbscy běharjo na podestnych městnach staliKónc septemba přewjedźechu 18. raz běh po Biskopičanskej Butrowej horje – posledni to hódnoćenski z cyłkownje pjatnaće lětušeho tohorunja 18. Wo­pačanskeho cupa. Spočatk oktobra su w Biskopičanskej sportowni prěnich třoch kóždeje starobneje skupiny rjad­neje lisćiny počesćili. Tamnej hłownej rjadnej lisćinje w Sakskej a Braniborskej, Drježdźanska wobwodna serija (hišće dwě wubědźowani) a Łužiska běhanska serija (hišće pjeć běhow), skónčitej so srjedź nazymnika respektiwnje hakle posled­ni dźeń lěta, silwester w Oberlichtenauwje.

srj., 17. oktobera 2018

Mnichow (dpa/SN). Jenož tři dny po wólbach bayerskeho krajneho sejma su tam dźensa prěnje sonděrowanske rozmołwy zahajili. Dopołdnja zetkaštaj so ministerski prezident Markus Söder (CSU) a předsyda CSU Horst Seehofer ze zastupni­kami Swobodnych wolerjow. Popołdnju běchu rozmołwy ze Zelenymi planowane. Bjezposrědnje po tym chcyštaj wo­zjewić, z kajkej stronu chcyła CSU konkretne koaliciske jednanja zahajić.Brüssel poskića kompromisBrüssel/London (dpa/SN). W ćahańcy wo rjadowany wustup Wulkeje Britaniskeje z Europskeje unije su w Brüsselu po informacijach medijow ke kompromisam zwólniwi. Posrědkowar EU Michel Barnier chcył přechodny čas, w kotrymž so tež po wustupje za wobydlerjow a předewzaća ničo njezměni, wo lěto podlěšić. Za to pak dyrbjała premierministerka Theresa May kompromisam w zwadźe wo mjezu k Irskej přizwolić. Statni a knježerstwowi nawodźa čłonskich krajow EU chcychu dźensa w Brüsselu wo tym wuradźować.Trump hrozy Łaćonskej Americe ...

srj., 17. oktobera 2018

Betonowe elementy z časa NDR při saksko-pólskej hranicy so pominuŽitawa (UM/SN). Betonowy stołp a jón wobdawaca škitna plasta stej hižo lěpše časy dožiwiłoj. Wjedro, ale tež čłowjeska namóc su čorno-čerwjeno-žołtym stołpam při nasypje bjezposrědnje nad Nysu lětdźesatki škodźałoj. Nětko je načasu, zo dyrbja swoje městno wopušćić, wšako „naslědnicy“ hižo čakaja.

srj., 17. oktobera 2018

Što demonstranća wot strukturneje komisije Zwjazka wočakujaWerner Koitschka chce skónčnje jasnosć. „Kóždy dźeń bjez njeje je zhubjeny dźeń“, rje­k­ny Miłoražan na demonstraciji minjeny štwórtk w Běłej Wodźe, jako witachu tam zwjazkowu komisiju za rozrost, struk­tur­nu změnu a dźěło. Z dalšimi Miłoraža­nami žada sej wón spěšne přesydlenje swojeje wsy. „Minjeny čas smy tójšto kompromisow na so brali, dwě dźělnej přesydleni sym hižo dožiwił. Nětko dyr­bi­my jednać.“ Proch, hara, střasenja a pobrachowaca dnowna woda hižo dlěje hač pjeć lětdźesatkow Miłoražanow poće­žuja. Wuhlowa jama Wochozy je dźě jenož něhdźe kilometraj wot wsy zdalena. Miłoraz – tam bě Koitschka 1960 z wotwodźenjom a 1968 z wotkryćom jamy započał – ma brunicowa jama po planach koncerna Łužiska energija a milinarnje (LEAG) prawdźepodobnje w lěće 2032 docpěć a wotbagrować. Tak dołho so mnozy wobydlerjo wsy na dočasny kónc nadźijeć a tež čakać nochcedźa. Přehłuboke, přebolostne a přewobćežne su dušine rany wuhloweje jamy d ...

srj., 17. oktobera 2018

17. oktobra 1928 w Dobrošicach rodźeny Feliks Statnik bě serbski wučer z ćěłom a dušu. Wot 1935 do 1939 chodźeše w Róžeńće do ludoweje šule, po tym hač do kónca wójny na gymnazij we Würzburgu. W lěće 1946 wobdźěli so na druhim kursu Serbskeho wučerskeho wustawa w Ra­dworju. Swoje prěnje wučerske městno dósta w Konjecach. Po tym zo bě so wot 1955 do 1958 wuspěšnje na dalokostudiju serbšćiny wobdźělił, rozwučowaše lětdźesatki dołho serbske dźěći w Ralbicach. Njeje pak jeno šulerjam wučbu podawał, ale je na wučbnicach za serbšćinu a přełožujo knihi za matematiku, chemiju a fy­ziku sobu dźěłajo zakład za podawanje dobreje wučby tworił. Nimo toho bě aktiwnje na dźěle wjesneje Domowinskeje skupiny jako čłon jeje předsydstwa wobdźěleny. Angažowaše so tež w gmejnskim parlamenće a w Ralbičanskim hońtwjerskim zjednoćenstwje. W młodych lětach bě jako wuběrny wrotar Ralbičanskemu koparskemu mustwu k wjele dobyćam dopomhał. W rentnarskej starobje je so z wušiknosću, wutrajnosću a akribiskej dokładn ...

srj., 17. oktobera 2018

Moskwa (ČŽ/K/SN). Poćahi mjez Čěskej a Ruskej su rjada mjezynarodnych problemow dla na nišim niwowje hač bychu měli być. Tole praji předsyda sejma Radek­ Vondráček w přednošku w Statnym instituće mjezynarodnych poćahow (MGIMO). Načolny čěski politikar ANO bě w ruskej stolicy dwaj dnjej na wopyće. Vondráček bywa wšak za to kritizowany, zo zetka so tež z předsydu Statneje dumy Wjačeslawom Wolodjnom a z předsydku hornjeje komory parlamenta Walentinu Matwijenkowej. Dokelž stejitaj wobaj na lisćinje wosobow, kotrymž stej EU kaž tež USA napołožiłoj sankcije za to, zo je sej Ruska połkupu Krim přiswojiła a za jeje postupowanje w Donbasu. Vondráček pak měni, zo sankcije zranił njeje. „Sym so zešoł z čłowjekom w Ruskej, kiž za­stawa samsnu funkciju kaž ja w Čěskej.“ Po zetkanju z Matwijenkowej Vondráček wuraznje podšmórny, zo ma politika nadawk, twarić mosty a wjesć dialog. Sankcije přećiwo Ruskej so po jeho měnje­nju njehodźa tak bjeze wšeho zběhnyć. „Mamy pak za swoju normalnu winowatosć, rěč ...

srj., 17. oktobera 2018

Wot lěta 2016 je wón předsyda Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow, do toho skutkowaše hižo pjeć lět w předsyd­stwje skupiny. Rěč je wo wučerju na wuměnku Pětrje Korjeńku z Pančic-Kukowa. Za jeho čestnohamtski angažement spožči jemu třěšny zwjazk lětsa Čestne znamješko Domowiny.

nawěšk

  • Tež lětsa je Domowina na swjedźenskim zarjadowanju wjacorym čestnohamtsce skutkowacym Serbam Myta Domowiny, Čestne znamješko Domowny a tohorunja čestne čłonstwo třěšneho zwjazka spožčiła.  Mjez wuznamjenjenymi běchu zastupjerjo wjacorych generacijow.

nowostki LND