Wo měšćanskim wohenju

póndźela, 11. decembera 2017 spisane wot:

Budyšin. Zahubna katastrofa w stawi­znach Budyšina, měšćanski woheń lěta 1634, budźe tema přednoška jutře, wutoru, w 19 hodź. w Budyskim archiwnym zwjazku na Hrodowskej 12. Stawiznar Richard Fürtig porěči wo tym, kak so wulki woheń w měšćanskich chronikach wotbłyšćuje a kak wo nim rozprawjeja. Zastup je darmotny.

Na koncert a bjesadu

Berlin. 175. serbske blido w Berlinje wotměje­ so srjedu, 13. decembra. Zarjadowanje započnje so w 15 hodź. z wo­pytom koncerta w katedrali swj. Jadwigi. Z Hornjeje Łužicy pochadźacy tachantski organist Tomaš Žur hudźi na Klai­sowych pišćelach kompozicije Bacha a Regera. Po koncerće podadźa so wšitcy na serbsku adwentnu bjesadu do hosćenca EINSTEIN­ KAFFEE na Friedri­chowej 206.

Wustaja swoje wobrazy

Přednošuje wo reformaciji

pjatk, 08. decembera 2017 spisane wot:

Chrósćicy. Lěto reformacije k wopomnjeću jeje 500. róčnicy w Němskej drje je oficialnje nimo. Wostawaja pak zajimawe historiske slědźenja, dopóznaća a publikacije. K tym je mjez druhim přinošował za biskopstwo Drježdźany-Mišno z wosebitej knihu a za dwurěčnu Łužicu z kapitlom w knize „Pjeć lětstotkow – Serbja a reformacija“ dr. Jens Buliš. W Chróšćanskej putniskej hospodźe přednošuje wón jutře, 9. hodownika, w 19.45 hodź. wo poměrje Serbow k reformaciji a wo łužiskich historiskich wosebitosćach. Wšitcy zajimcy su přeprošeni.

Wustaja rasowu pjeriznu

Delnja Hórka. Towarstwo plahowarjow rasoweje pjerizny 1878 Budyšin a wokolina přewjedźe jutře a njedźelu wulku přehladku rasoweje pjerizny w Delnjohórčanskej sportowni. Sobotu wot 9 do 17 a njedźelu wot 9 do 16 hodź. budźe ně­hdźe 400 pjeritych skoćatow w najwše­lakorišich rasach a barbach widźeć.

Na adwentne wiki

Rakecy. Na terenje bywšeho Rakečanskeho kubła wotměja so jutře, sobotu, wot 14 hodź. adwentne wiki. Wo kulturne wobrubjenje staraja so mjez druhim zakładna šula, pěstowarnja a žónski chór.

Šulerjo koncertuja

štwórtk, 07. decembera 2017 spisane wot:

Worklecy. Serbska zakładna šula „Michał Hórnik“ přeprošuje wšitkich staršich, dźědow, wowki a dalšich zajimcow na tradicionalny adwentny koncert jutře, pjatk, we 18 hodź. do Worklečanskeje ćěłozwučowarnje. Z wjele lubosću a wosobinskim zasadźenjom su so šulerjo a wučerjo na tónle wjeršk w běhu šulskeho lěta přihotowali. Tuž so organizatorojo bohateho wopyta nadźijeja.

Za adwentničku so přizjewić

Chrósćicy. Lětuša adwentnička wuměnkarkow a wuměnkarjow Chróšćanskeje gmejny wotměje so štwórtk, 14. decembra w 15 hodź. w Chróšćanskej wjacezaměrowej hali. Při kofeju, wosušku a kulturnym programje wjesela so wjesnja­nosta a jeho sobudźěłaćerjo na rjane zhromadne popołdnjo z rentnarjemi. Orga­nizatoriskich přičin dla njech so zajimcy­ hač do 11. decembra na gmejnje (tel. 035796/96 210, email: ) přizjewja.

Planuja jězbu seniorow

„Hłowna“ Bratrowstwa

srjeda, 06. decembera 2017 spisane wot:

Kulow. Wšitcy čłonojo a dalši zajimcy su přeprošeni na hłownu zhromadźiznu Kulowskeho Bratrowstwa, kotraž wotměje so pjatk, 8. decembra, w 19 hodź. na Kulowskej Bosćanowej žurli. Po spominanju na zemrětych čłonow, zbožopřećach wšitkim jubilaram towarstwa a po krótkich rozprawach předsydki, dźiwa­dłoweje skupiny a chóra přizamknje so přednošk superintendenta Jana Malinka „Reformacija a Serbja“.

Wo pohrjebniskej kulturje

Janšojce. Serbsko-němski domizniski muzej w Janšojcach přeprošuje jutře, štwórtk, we 18 hodź. na přednošk. Sobudźěłaćerjo Choćebuskeje wotnožki Serbskeho instituta porěča wo kultiskim, drohotnym a kurioznym w serbskej Delnjej Łužicy w Picnjanskim hamće. Jedyn z ćežišćow přednoška budźe serbska po­hrjebniska kultura. Wo njej swědči mjez druhim historiska pohrjebna kuča, kotraž je w muzejowej bróžni widźeć.

Hodowna wustajeńca

Adwentnička skupinarjow

wutora, 05. decembera 2017 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Čłonojo Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow njech njezabudu na swoju adwentničku jutře, srjedu, we 18 hodź. w Starej hospodźe. Tam zaklinči dujerska hudźba a budźe składnosć, zhromadnje spěwać a pobjesadować. Na předań budu zaso serbske knihi z Ludoweho nakładnistwa Domowina. Tón wječor budźe tohorunja móžno podpisać wobydlersku akciju Minority SafePack za prawa narodnych mjeńšin w Europje.

Twarja busowej čakarni

Serbske Pazlicy. Nowej busowej čakarni smě Njebjelčanska gmejna w Serbskich Pazlicach twarić dać. Wužiwać budu za to spěchowanske srědki, kotrež bě gmejna spočatk nowembra připrajene dóstała. Dokelž pak so lěto nachila, njehodźi so naprawa lětsa hižo zwoprawdźić. Toho­dla su čłonojo gmejnskeje rady na swojim zašłym posedźenju wjesnjanostu społnomócnili, jednać z firmami a přijomny poskitk za twar namakać. Klětu nalěto chcedźa čakarni z pomocu při- zwolenych 21 500 eurow a z gmejnskim podźělom natwarić dać.

PoŠtyrjoch koncertuja

Na adwentničku župy

póndźela, 04. decembera 2017 spisane wot:
Budyšin. Župa „Jan Arnošt Smoler“ přewjedźe štwórtk, 7. decembra, w 16 hodź. swoju adwentničku w Budyskim Serbskim domje. K tomu su wšitcy čłonojo Domowinskich skupin, čłonojo serbskich towarstwow teritorija Budyskeje župy a dalši wutrobnje prošeni. Zajimcy njech so hač do jutřišeje wutory w Budyskim regionalnym běrowje pod telefonowym čisłom 03591/ 550 211 abo emailnje pod přizjewja.

Hudźba k 1. adwentej

pjatk, 01. decembera 2017 spisane wot:

Budyšin. Hudźbne chłóšćenki zaklinča njedźelu, 3. decembra, we 18 hodź. w Budyskej cyrkwi Našeje lubeje knjenje. Sopranistka Magdalena Kircheis a tenor Christian Lutz zahajitaj hudźbny zazběh do adwentneho časa z twórbami Scheina, Bacha, Distlera a dalšich komponistow. Magdalena Römhild a Friedemann Böhme hrajetaj tři sonaty za husle a pišćele tak mjenowaneho „Drježdźanskeho Mozarta“, Johanna Gottlieba Naumanna (1741–1801). Tele hudźbne chłóšćenki buchu­ hakle lětsa w Drježdźanskim archiwje wuhrjebane, do notow zestajane a zaklinča tuž nětko prěni raz. Wšitcy su wutrobnje­ přeprošeni. Zastup je dar­motny.

Zaswěća adwentnu pychu

Chrósćicy. Serbske wjesne towarstwo Domizna Chrósćicy přeproša jutře nawječor na Chróšćansku nawjes. Tam zaswěća w 17 hodź. adwentnu pychu. K tomu zanjesu dujerjo adwentnu hudźbu. Wo mały přikusk budźe postarane. Wšitcy su wutrobnje přeprošeni.

Koncertuja w klóštrje

„Hodowna stawizna“ druhdźe

štwórtk, 30. nowembera 2017 spisane wot:

Smječkecy. Dwójce předstaji Němsko-Serbske ludowe dźiwadło přichodny kónc tydźenja swoju inscenaciju „Hodowna stawizna“. Sobotu, 2. decembra, w 19 hodź. dožiwja ju zajimcy w Smječkečanskim wjesnym klubje (nic kaž planowane we Worklecach) a njedźelu, 3. decembra, w 16 hodź. na Chróšćanskej Krawčikec žurli. Wobě předstajeni budźetej ze simultanym přełožkom.

W sprjewinym měsće po puću

Budyšin. Pod hesłom „Po puću w Sakskej“ pokaza telewizijny sćelak MDR sobotu, 2. decembra, we 18.15 hodź. film wo sprjewinym měsće Budyšinje. Moderatorka Beate Werner je sej přitulne městna w starym měsće wobhladała, po srjedźowěkowskich hasach dundała, kulinariske wosebitosće woptała a so wo dwurěčnosći města wobhoniła.

Stare filmy sej wobhladać

Wiki na Mjasowych wikach

póndźela, 27. nowembera 2017 spisane wot:

Budyšin (SN). Budyskich Wjacławskich wikow dla, kotrež so 1. decembra zahaja, twory Budyskich tydźenskich wikow tuchwilu kóždu wutoru, štwórtk a sobotu na Mjasowych wikach předawaja. Na Žitnych wikach nastajeja nětko hodowne budki. Wot 30. decembra budu tydźenske wiki potom zaso na zwučenym městnje.

Wo wusměrjenju města

Wojerecy (SN). Štóž ma zajim na wusměrjenju města Wojerec hač do lěta 2030, za toho je město darmotnu brošuru wudało. Mały zešiwk dóstanjeće w starej a nowej radnicy a w běrowach wjesnych dźělow města. Tež w interneće je brošura přistupna.

Posledni nazymski koncert

póndźela, 20. nowembera 2017 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Posledni w lětušim rjedźe nazymskich koncertow wotměje so tradicionalnje wječor do pokutneho dnja w Pančicach-Kukowje. W tamnišej Starej hospodźe zaspěwa jutře, wutoru, w 19.30 hodź. delnjoserbski chór Łužyca. Wšitcy lubowarjo serbskeho chóroweho spěwa su na pisany a zabawny program wutrobnje přeprošeni.

Porěči wo dźiwich pčołkach

Rěčicy. We wobłuku swojich zjawnych zarjadowanjow poskići Rěčičanski Erlichtec dwór jutře, wutoru, w 17 hodź. ­přednošk wo dźiwich pčołkach. Dr. ­Andreas Scholz poda dohlad do mnohotnosće tychle insektow a da pokiwy, kak ­móža zahrodkarjo jim přijomne ži­wjenske wuměnjenja wutworić. Zastup je ­darmotny.

Zjawny přednošk

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Sobotu, 25. nowembra 2107, wotmě so w Budyskej měšćanskej hali "Króna" 143. schadźowanka. Tule namakaće někotre impresije zetkanja serbskeje inteligency, kotrež je fotograf Serbskich Nowin Maćij Bulank zapopadnył. 
Am 25. November fand in Bautzen die

nowostki LND