To a tamne (23.04.18)

póndźela, 23. apryla 2018 spisane wot:

Na tribunu přihladowarjow so dóstał bě nětko kóń na jěchanskim dworje blisko Lipska. Wšitke pospyty, zwěrjo tam dele pohibować, zwrěšćichu. Tuž dyrbješe wohnjowa wobora pomhać. Z mnoho pomocnikami a rěblowym wozom su konja z tribuny kedźbliwje dele zběhnyli. Do toho bu štyrinohač wězo pohłušeny. Kóń so na zbožo zranił njeje.

Njejapcy rozestajenje mandźelskeju w Mannheimje skónčiła bě zašły kónc tydźenja šklička. 14lětna dźowka, kotraž bě rozkoru słyšała, zawoła policiju. Jako zastojnicy bydlenje docpěchu, nańdźechu 57lětneho bjez wědomja na špundowanju. W běhu werbalneje rozkory dyri jemu žona ze škličku na hłowu. Muž dyrbješe zranjenjow dla do chorownje. 53lětna mandźelska pak ma nětko z přepyto­wanjom ćežkeho zranjenja ćěła dla ličić.

To a tamne (20.04.18)

pjatk, 20. apryla 2018 spisane wot:

Něhdźe 2 300 zběrarjow twjerdych pjenjez je so w Berlinje-Charlottenburgu nastupiło, zo bychu sej nowy pjećeurowski pjenjez Zwjazkoweje banki kupili. Wot wčerawšeho wudawa pjenježny institut nowu ediciju „Subtropiske pasmo“, wobstatk pjećdźěloweje serije „Klimowe cony zemje“. Hižo rano w 4 hodź. so zajimcy nastupichu. Nawala dla předawaja kóždemu jenož jedyn pjenjez wob dźeń.

Drjewjane třěski w cyrkwi lětaja zajutřišim, njedźelu, we Wjernarjecach pola Załomja. Tamniša ewangelska wosada zarjaduje Božu słužbu rjemjeslnikow. Z rudnohórskeho Seiffena přijědźe tružer Christian Werner. Wón demonstruje zhotowjenje w hodownym času woblubowanych drjewjanych zwěrjatow a chce wo swojim dźěle a wěrje porěčeć.

To a tamne (19.04.18)

štwórtk, 19. apryla 2018 spisane wot:

Blachowy kašćik z pozdatnje radioaktiwnym wobsahom je we Freitalu wulkozasadźenje wohnjoweje wobory zawinował. Žona bě ze symbolom radioaktiwity woznamjenjene sudobjo pola mobila za škódne maćizny wotedała, na čož sobudźěłaćerjo wohnjowu woboru alarmowachu. Pomocnicy namakachu pak w tyzce jenož zběrku mineralijow

40 kilogramow twjerdych pjenjez wšelakich krajow su w starym zamróžaku wulkowikow w Dortmundźe našli. Sobudźěłaćerjo firmy běchu čapor z prózdnje stejaceho składźišća wurumowali a při tym wjacore toboły z pjenjezami namakali. Policija njewuzamkuje, zo pochadźeja pjenjezy z chłostajomneho njeskutka.

To a tamne (18.04.18)

srjeda, 18. apryla 2018 spisane wot:

Nócny spěwar je susodam w badensko-württembergskim Lörrachu dny dołho spar rubił, doniž njeje policija přijěła. Ludźo běchu zastojnikow wołali, dokelž 29lětny stajnje zaso w nócnych hodźinach swoje arije zanošowaše. Policisća na to pola spěwarja klinkachu a jemu do swědomja rěčachu. 29lětny hnydom přilubi, zo swoje nócne spěwanje přichodnje wostaji a dźěše spać.

Žónske koleso z motorom trawusyčawy wudospołnił je 37lětny w mecklenburgskim Groß Teetzlebenje. Policisća jeho zadźeržachu, jako runje nimo smaleše. „Tak je z kolesa motorizowane jězdźidło nastało, za kotrež nima muž ani jězbnu ani wužiwansku dowolnosć“, policija piše. Kolesowarjej dalejězbu zakazachu. Test zastojnikow měrješe spěšnoć 52 km/h. Kreatiwny muž dóstanje nětko skóržbu jězdźenja bjez dowolnosće dla.

To a tamne (17.04.18)

wutora, 17. apryla 2018 spisane wot:

Dweju paduchow pčołkow je policija w Israelu wuslědźiła, po tym zo běchu pčołki jeju nadpadnyłoj. Wobsadce policajskeho awta běštej mužej napadnyłoj, kotrajž na kromje dróhi do so biještaj. ­Jako zastojnicy bliže přińdźechu, widźachu, zo běštaj mužej dospołnje rozkałanaj a zo wokoło so biještaj, zo byštaj njem­dre insekty wućěriłoj. W awće namakachu zastojnicy tři kołče. Jednoho z paduchow dowjezechu do chorownje, druheho na policajsku stražu.

Z nakładnym awtom na kolesowarskej šćežce zwrěšćił je šofer w schwabskim Donauwörthće. Do toho bě před mostom zastał, kotryž bě za jeho awto přeniski. Město toho, zo by so zawróćił a za druhim pućom pytał, spytaše wón móst na kolesowarskej šćežce wobjěć. Tam pak wosta 37lětny tčacy. Pomocnicy trjebachu tři hodźiny, zo bychu awto wućahnyli.

To a tamne (16.04.18)

póndźela, 16. apryla 2018 spisane wot:

Starosćejo so wo swoju 80lětnu dźowku je 105lětna žona policiju wo pomoc prosyła. Seniorka bě zastojnikow w Langelsheimje w Goslarskim wokrjesu prosyła, w bydlenju 80lětneje pohladać, hač je wšitko w porjadku, dokelž so dźowka ­cyły dźeń pola maćerje přizjewiła njebě. Policisća nańdźechu 80lětnu čiłu a strowu. Wona bě dlěje hač planowane po puću była a njebě so wotzjewiła.

Při błyskowodźe třěchi wisajo wostał je šup w badensko-württembergskim Rudersbergu. Wobydlerjo běchu jeho minjenu sobotu wuhladali a wohnjowu ­woboru wołali. Wobornicy přijědźechu z dźewjeć kameradami a dołhim rěblom, zdźěli nawoda. Jako šup to widźeše, so ­tola hišće sam wuswobodźi. Na to padny z dźesać metrow wysokeje třěchi. Po wobkedźbowanju wobydlerjow so šup wočiwidnje njezranjeny po łuce zminy.

To a tamne (13.04.18)

pjatk, 13. apryla 2018 spisane wot:

Chětro hłódni drje běchu paduši, kotřiž su so w badensko-württembergskim ­Ottenhöfenje do rěznistwa zadobyli. Tam so njeznaći porjadnje wucychnowachu a spakosćichu dohromady wosom kilogramow swinjaceho mjasa kaž tež 28 wšelakich słódnych kołbasow. Ze swojej čerstwej rubiznu móžachu so zminyć. Škoda wučinja wjacore sta eurow.

Čućiwy nós policistki je ju ke konopjowej plantaži wjedł. Na přechodźowanju w schleswigsko-holsteinskim Hohen­lock­stedće zwěsći wona intensiwnu wóń konopje, sapacu z jednoswójbneho domu. Jeje kolegojo dom na to přepytachu a namakachu w dohromady pjeć stwach najmodernišu plantažu z 200 rostlinami a 140 sadźenkami, 600 gramow zapakowaneje marihuany a samo dwě pistoli. Sudnik pósła 36lětneho předchłostaneho plahowarja nablaku do jastwa.

To a tamne (12.04.18)

štwórtk, 12. apryla 2018 spisane wot:

Po nadpadźe zamołwił je so 15lětny młodostny w Sewjerorynsko-Westfalskej. Z kuchinskim nožom w ruce bě wón w Neukirchenje-Vluynje nad Rynom do kioska zastupił a sej pjenjezy žadał. Při­stajeny to wotpokaza, hólc so zamołwi a ćekny. Krótko na to wšak 15lětny we wobchodźe zazwoni, želniwje připowědźejo, zo chce so nawróćić a so stajić. Po puću ke kioskej jeho policisća wuslědźichu a nachwilnje sobu wzachu.

Pilny domownik je na hrodźe Neuenbürg w Badensko-Württembergskej mylnje wohnjowy alarm zawinił. Awtomatiska alarmowa připrawa je prawdźepo­dobnje na mróčele procha reagowała, kotryž bě domownik při mjećenju w kólni hrodu načinił. A hižo přijědźechu policisća a wohnjowi wobornicy na městno pozdatneho wohenja. Na zbožo móžachu pak hnydom zaso wotjěć.

To a tamne (11.04.18)

srjeda, 11. apryla 2018 spisane wot:

Tikotaceje pomazkoweje tyzy dla su w Balingenje pola Stuttgarta dźěłowu agenturu ewakuowali. Dwě hodźinje pozdźišo móžachu fachowcy za znješkódnjenje municije ludźi změrować: W metalowej tyzy ležeše časnik. 31lětny wopytar bě jón do tyzy połožił, ale je ­tyzu na zarjedźe zabył. Sobudźěłaćerjo ­tikotacy kašćik namakachu a wołachu policiju. Ta wšak muža nachwilnje zaja a cyły areal wokoło agentury zaraći.

Dźiwja ranca wosrjedź města je ludźi w porynsko-pfalcskim Neustadće znjeměrniła. Wobydler bě ju na třěše garaže wuhladał a hajnika informował. Jako tón přińdźe, skoči dźiwje swinjo z pjeć metrow wysokeje třěchi a smaleše po Hłownym torhošću do nutřkowneho města. Tam nadběhowaše hajnika a zrazy z hłowu do wjacorych wukładnych woknow. Skónčnje móžachu rancu do dwora hosćenca zamknyć, hdźež pak ju zatřělichu.

To a tamne (10.04.18)

wutora, 10. apryla 2018 spisane wot:

Hinak hač někotryžkuli dorosćeny je so dźěćo w delnjosakskim Bergenje přikładnje zadźeržało: Po tym zo bě ze swojim kolesom njewotpohladnje do parkowaceho awta zrazyła a wóz wobškodźiła, dwanaćelětna holca poł hodźiny podarmo na wobsedźerja čakaše. Tež w bance, před kotrejž awto steješe, njewědźachu, komu wone słuša. Tuž dźěše na policajsku stražu, hdźež so wukopa, zo je limuzina słužbne awto měšćanosty. „To móhł sej tón abo tamny dorosćeny přikład wzać“, policija zadźerženje holcy chwaleše.

Chrobły paduch je dźěćom w Mecklenburgsko-předpomorskim Warenje myto pokradnył, kotrež měješe jim na kóncu detektiwneje hry kiwać. Slědujo wot star­šich wupołožene papjerjane šlebjerdki dóńdźechu dźěći skónčnje k jewišću pod hołym njebjom, hdźež měješe přizamknjene koleso stać. Tam pak ležeše jenož hišće skóncowany zamk.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND