To a tamne (22.06.18)

pjatk, 22. junija 2018 spisane wot:

Pokradnjeny hoberski awtokran su nětko w Egyptowskej wuhladali. 55 km/h spěšne jězdźidło bě so před tydźenjemi w Stuttgarće bjez kóždeho slěda zhubiło, štož mjez ludźimi wulke zadźiwanje zbudźi. Swědk je 48 ­tonow ćežki a 200 000 eurow drohi kran w přistawje Alexandrije wuhladał. Prawdźepodobnje běchu paduši kran z łódźu do Egyptowskeje dowjezli.

Płuwajo před policiju ćěkał je 48lětny w bayerskim Pettstadće. Do toho bě wobchadne njezbožo zawinił a ćeknył. Jako zastojnicy dojědźechu, skoči wón do rěki. Policist wědźeše sej pomhać, požči sej koleso pěška a muža na brjoze „přewodźeše“, doniž so tón po dobrym kilometru njepoda. Pola njeho zwěsćichu 1,5 promilow alkohola.

To a tamne (21.06.18)

štwórtk, 21. junija 2018 spisane wot:

Swójbu trochu powjetšić a prěnjorodźenemu synkej Vojtěchej snano sotřičku přidać bě wotpohlad mandźelskeju Josefa a Heleny N., zrazom wšak rozrosće wona na sydom hłowow. W Praskej uniwersitnej klinice Motol porodźi mać štwórniki – dźowčički Anežku, Moniku a Klaru kaž tež synka Ondřeja. Naposledk běchu so štwórniki w Čěskej před 15 lětami narodźili, wot 1950 su to 22te.

Nadróžneho dealera ze 70 kokainowymi kulkami w spódnich cholowach je policija w Düsseldorfje zajała. Dalše dźesać kulkow, tak mjenowane bubblesy, nańdźechu zastojnicy w hubje muža. 39lětny bě zastojnikam njedaloko hłowneho dwórnišća napadnył, jako runje drogi předawaše. Tuž jeho dokładnišo přepytachu. Při tym namakachu małe do celo­fana zawite kulki.

To a tamne (20.06.18)

srjeda, 20. junija 2018 spisane wot:

Hasu chorhojow je Achim Klimmeck, 62lětny twarc róštow a zahority přiwisnik kopańcy, w Essenje zarjadował. Dróha, na kotrejž bydli, je wupyšena ze stami chorhojow na woclowych powjazach. Widźeć su chorhoje wšitkich wobdźělnikow tuchwilnych swětowych mišterstwow. Lěta 2006 bě koparski fan prěni króć chorhoje wupowěsnył a ma jich mjeztym wjace hač 300. Na turněr wudawa wón něhdźe tysac eurow za chorhoje.

Dobry pomjatk dopokazał je policist w Mnichowje, jako spózna zhubjeneho psyčka. Toho měješe muž při sebi, kotrehož zastojnicy na policajskej straži Mnichowskeho hłowneho dwórnišća kontrolowachu. Připadnje přitomnemu polici­stej bě mały chihuahua někak znaty.­ ­Hakle dźeń do toho bě žona foto psyčka, za kotrymž pytaše, na stražu přinjesła. Muž twjerdźi, zo bě psa připadnje našoł.

To a tamne (19.06.18)

wutora, 19. junija 2018 spisane wot:

Spušćejo so na nawigacisku funkciju swojeho mobilneho telefona bě muž w Schleswigsko-Holsteinskej ze swojim lěhadłowym kolesom nadobo na awtodróze A1 po puću. 43lětny z USA policiji rjekny, zo je ducy z Osla do Barcelony a zo je jeho smartphone na awtodróhu pósłał. Zastojnicy su muža powučili a jeho ze słowami „dobru jězbu“ po prawym puću dale pósłali.

Kwasna nóc Berlinskeho porika je so z policajskim zasadźenjom w jednym z Braunschweigskich hotelow skónčiła. Wopitaj běštaj so nowaj mandźelskaj tak zwadźiłoj, zo 50lětna njewjesta zastojnikow alarmowaše. Wona płakaše a skoržeše, zo bě ju 62lětny mandźelski bił a jej kwasny šat roztorhał. Tón wšak jej wumjetowaše, zo je „jenož za pjenjezami“. Muž dyrbješe na to hotel wopušćić.

To a tamne (18.06.18)

póndźela, 18. junija 2018 spisane wot:

Nachribjetnik z 2 400 eurami namakałoj stej šulerce njedaloko Magdeburgskeho hłowneho dwórnišća. Sprawnej holcy z Podstupima běštej z rjadownju po puću a informowaštej swoju wučerku. Policisća nachribjetnik přewzachu. Wobsedźer móže sej jón nětko pola zwjazkoweje policije wotewzać. Tam pak hrozy jemu skóržba wobsydstwa drogow dla: Nimo pjenjez su policisća tež tyzku z marihuanu namakali.

Wótře nastajeneho telewizora dla su susodźa rentnarja wosrjedź nocy w allgäuskim Immenstadće policiju wołali. 71lětny pak ani zastojnikow ani wohnjowu woboru njepytny. Skónčnje dyrbjachu pomocnicy durje bydlenja namócnje wotewrěć, zo móhli telewizor wotpinyć, zastojnicy zdźěleja. Přičina: Samostejacy rentnar hladaše telewiziju we łožu ležo, słuchatka pak ležachu w bydlenskej stwě

To a tamne (15.06.18)

pjatk, 15. junija 2018 spisane wot:

Hłodowy stawk koparskich swětowych mišterstwow dla zahajili su jeći w jastwje argentinskeho města Puerto Madryn. Tam je hižo dny dołho kablowy telewizor skóncowany. Jeći pak sej žadaja, jón najspěšnišo sporjedźeć. Kaž w zjawnym lisće pisaja, je telewizor jich „njeparujomne prawo“. Dokelž je sudnica žadanje wotpokazała, njemóža sej woni tuž tež dźensnišu hru argentinskeho narodneho mustwa přećiwo Uruguayjej wobhladać.

Na wysokim powjazu zwěrować dać chcetaj so jutře Nicole Backhaus a Jens Knorr w saksko-anhaltskim Staßfurće. Ideju za njewšědnu akciju mějachu organizatorojo tamnišeho měšćanskeho swjedźenja. Pory, kotrež chcyli sej na te wašnje wěčnu lubosć slubić, móžachu so přizjewić. Na wysokim powjazu přewodźeć budźe njewjestu a nawoženju sławny artist na powjazu Falko Traber.

To a tamne (14.06.18)

štwórtk, 14. junija 2018 spisane wot:
Kuriozna pana z mjerzacym wuskutkom: Dokelž je IHK klawsurne dźěła zhubiła, dyrbi 18 přichodnych běrowowych překupcow w Dortmundźe kónčne pruwowanje wospjetować. Zamołwići nje­móža sej wujasnić, kak bě so to stać móhło. Misnjenje so wukopa, jako wuslědki 2 500 pruwowanjow online wozjewichu, při čimž je 18 pobrachowało.

To a tamne (13.06.18)

srjeda, 13. junija 2018 spisane wot:

Narodny napoj Pólskeje ma wotnětka swój muzej: We Waršawje su „Muzeum Polskiej Wodki“ swjatočnje wote­wrěli. Na terenje něhdyšeje palencarnje „Koneser“ zhonja wopytowarjo wšitko wo stawiznach napoja, kiž njesmě na žanym swjedźenju pobrachować. „Wodka je wažny wobstatk pólskeje kultury, kotryž Polakow při woswjećenju wažnych wokomikow přewodźa“, muzej zdźěla.

Swoju mandźelsku w tunlu z awta wu­sadźił je muž z Erfurta, po tym zo bě so z njej zwadźił. Wobaj běštaj w Rennsteigowym tunlu na awtodróze A 71 po puću, jako žona njepřestajnje na njeho swarješe a jemu samo z pukami hrožeše. Na to muž zasta a ju z awta ćisny. Policistam po tunlu nóžkowaca žona napadny. Dowjezechu 37lětnu na dwórnišćo. Hač so wona a jeje 45lětny mandźelski nětko zaso znjesetaj, njeje znate.

To a tamne (12.06.18)

wutora, 12. junija 2018 spisane wot:

Ze swojej „čumpatej kačku“ a w do­mjacych črijach běše dwulětny pachoł w bayerskim Marktoberdorfje na zwjazkowej dróze po puću. Pozdźišo so wustaji, zo je wón wowce twochnył a so bjez cila na puć nastajił. Kaž rěčnica policije pozdźišo měnješe, drje chcyše sej hólčk jenož raz wulećeć. Napadnył bě wón busowemu šoferej, kiž jeho na to na poli­ciju dowjeze.

Dwě tiće ze 36 000 eurami namakachu w spowědnym stole cyrkwje w Romje blisko Vatikana, jako ju rjedźachu. Farar Giovanni Martire Savina, kiž tiće wočini, bě wustróžany a so boješe, zo je w nimaj snano rozbuchlina. Njeje hišće jasne, hač jedna so wo anonymny dar abo wo skutk hrěšnika z hubjenym swědomjom. Po słowach duchowneho su drje hižo časćišo pjenjezy namakali, ale hišće ženje tajke wulke mnóstwo.

To a tamne (11.06.18)

póndźela, 11. junija 2018 spisane wot:

Wobhladniwaj wnučkaj staj w porynsko-pfalcskim Kirchheimbolandenje zasadźenje policije zawinowałoj. Dokelž nochcyštaj w nocy na sobotu wowku wubudźić, zalězeštaj wonaj w pózdnich hodźinach přez wrota statoka. Wowka woměrje dale spaše, kedźbliwa susodka pak měješe młodeju muži za paduchow. Policija na to statok „z wulkej jednotku“ wobstupi. Hakle na to so wukopa, zo běšta pozdatnaj paduchaj wnučkaj, kotrajž běštaj dom bjez kluča wopušćiłoj.

Nopawa jako slepy pasažěr je šoferku awta w Duisburgu tak nastróžiła, zo ta do před njej jěduceho awta zrazy. Při tym so wobaj šoferaj snadnje zraništaj. 53lětna žona bě z awtom po puću, jako ju naraz prawa ruka zabola. Žona nochcyše swojimaj wočomaj wěrić, jako nopawu pódla sebje wuhlada. Nichtó njewě, kak bě ta do awta přišła.

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND