To a tamne (20.11.18)

wutora, 20. nowembera 2018 spisane wot:

Zhubjenu wobydlerku starownje su na kwasnej hosćinje našli. 82lětna bě so w porynsko-pfalcskim Germersheimje kaž kóždy dźeń wuchodźowała a njebě so nawróćiła. Bojo so, zo njeje puć do hladarnje hižo namakała, za žonu pytachu. Skónčnje nańdźechu ju na kwasnej hosćinje, hdźež so jej widźomnje lubješe.

Jenož na zwjenomaj (Felge) awta jěł je 79lětny w Zwickauwje. Najebać to, zo běštej so wobě prědnjej wobruči pušćiłoj, jědźeše muž dale. Zhubi pak kontrolu a zajědźe do přirowa. Škoda na awće a asfalće wučinja 4 000 eurow.

To a tamne (19.11.18)

póndźela, 19. nowembera 2018 spisane wot:

Runje 68 mjeńšin trał je jastwowy dowol muža z Wuppertala. Po tym zo smědźeše pjatk jastwo w Bielefeldźe wopušćić, měješe wón jara nuznje: Hodźinu pozdźišo smaleše ze 131 km/h město dowolenych 80 km/h po awtodróze. Policisća 53lětneho zadźeržachu. Tón drje měješe dowolowe wopismo při sebi, nic pak jězbnu dowolnosć. W jastwje za­zwoniwši zastojnicy zhonichu, zo muž runje 80 dnjow pobrachowaceje jězbneje dowolnosće dla wotsedźi. Tuž jeho tam zaso dowjezechu.

Dawno zemrěteho je frakcija FDP w zwjazkowym sejmje na swjedźenske zarjadowanje přeprosyła. „Knjez Paul Drude“ z instituta za ćělesowu elektroniku ze samsnym mjenom měješe do zwjazkoweho sejma přińć. Fyzikar Paul Drude je pak mjeztym 112 lět njeboh. Rěčnik frakcije so zamołwi, prajo, zo běchu daty wot agentury dóstali.

To a tamne (16.11.18)

pjatk, 16. nowembera 2018 spisane wot:

Za internetnu wěstotu zamołwity minister w Japanskej njeje hišće nihdy kompjuter wužiwał. „Wot swojeho 25. žiwjenskeho lěta sym sobudźěłaćerjam a sekretaram přikazował. Tuž njejsym nihdy w swojim žiwjenju kompjuter trjebał“, rjekny Yoshitaka Sakurada srjedu w parlamenće. 68lětny je wot oktobra minister za přihot olympiskich hrow 2020. Při tym dyrbi tež wěstotu we internetnym wobłuku zaručić. Opozicija reagowaše na wuprajenja ministra chětro zludana.

Pjećlětnemu hólcej awto darił je čečenski mócnar Ramsan Kadyrow. Do toho bě hólc při rekordnym pospyće pječa 4 000 ležnych zepěrow zmištrował. Na to dari jemu Kadyrow Mercedes. Hólc, kiž je w swojej domiznje tež jako „čečenski Arnold­ Schwarzenegger“ znaty, je sej tutón dar ze swojim wukonom zasłužił, da autokratnje knježacy Kadyrow wozjewić.

To a tamne (15.11.18)

štwórtk, 15. nowembera 2018 spisane wot:

Pokładźene całty je muž na awtodróze w Porynsko-Pfalcy njedaloko Koblenza na šofera druheho wosoboweho awta mjetał. 21lětny bě ze swojim awtom na awtodróze A 48 po puću, jako jeho druhe awto přesćahny a so krótko před nim zaso zarjadowa. Po wospjetnym pospyće přesćehnjenja sobujěducy druheho awta całty na njeho mjetaše a jeho z gestami ranješe. Wobě stronje na to k policiji jědźeštej. Mjetar całtow dyrbi nětko z chłostanskim jednanjom ličić.

Na konju ćeknyła je padušnica w delnjoporynskim Weselu. Do toho bě 22lětna we wobchodźe nawušne słuchatka pokradnyła, na čož so alarmowy system při durjach zaswěći. Žona šwikny so na konja a wotjěcha. Policistam, kotřiž ju z awtom přesćěhowachu, wona přez polo ćekny. Skónčnje móžachu młodu jěcharku w jednym z konjacych dworow namakać.

To a tamne (14.11.18)

srjeda, 14. nowembera 2018 spisane wot:

W dwaceći centimetrow hłubokim betonje ze swojim awtom třacy wostał je 57lětny šofer w Stuttgarće. Zawčerawšim njebě wón twarnišćo při kolijach měšćanskeje železnicy spóznał, hdźež běchu twarscy dźěłaćerjo beton kidali. Na zbožo njebě twarska maćizna hišće wuschnyta, tak zo móžachu jězdźidło zaso z twar­nišća wućahnyć. Beton móžachu samo tež hišće zhładkować.

Z črjódu kruwow so spřećelił je łós w Coswigu. Wšědnje tam ze swojimi dołhimi nohami płót wokoło pastwy přewinje. W nocy so potom zaso zhubi. Zadźerženje wulkeho zwěrjeća njemóže sej bur Hartmut Schröter wuswětlić, tuka pak na to, zo chce rólu howjada přewzać. Na swojej pastwje dźě so tuchwilu jenož kruwy pasu. Přichodnje maja skoćeća přećahnyć. Hač chce jim njewšědny hósć sćěhować, budźe tuž napjata naležnosć.

To a tamne (13.11.18)

wutora, 13. nowembera 2018 spisane wot:

Dosć ćežku rubiznu su sej paduši před twarskimi wikami w durinskim Schleizu wupytali. Woni pokradnychu minjeny štwórtk 135 kilogramow ćežki dekoraciski kamjeń, policija zdźěla. Jednaćelej wobchoda bě pjatk napadnyło, zo je kamjeń preč. Paduši pak njemějachu so lochko: Něhdźe 120 centimetrow wulke kamjenisko bě na betonje přilěpjene.

Do swinjaceho chlěwa padnyła je šoferka wosoboweho awta w Heidelbergu. Po informacijach policije bě 57lětna w křiwicy na mokrej dróze kontrolu zhubiła a do ratarskeho statoka zajěła. Tam zrazy do bywšeho sila, kiž bě na swinjacy chlěw přetwarjeny. Wona padny z awtom wjacore metry do hłubiny. Najebać to so žona jenož snadnje zrani. Hišće wjace zboža měješe šěsć swini w chlěwje. Žane z nich so njezrani. Policija komentowaše podawk ze słowami: Koče zbožo měła.

To a tamne (12.11.18)

póndźela, 12. nowembera 2018 spisane wot:

Mylnje je belgiska woclownja kóždemu ze swojich 230 sobudźěłaćerjow tutón měsac 30 000 eurow přewjele přepokazała. Při tym jedna so wo wopak přepokazane premije, belgiske medije rozprawjeja. Firma Thy-Marcinelle w měsće Charleroi chcyše sej pjenjezy – dohromady sydom milionow eurow – hišće dźensa wróćo kazać. Wupłaćili běchu bonus tež dźěłaćerjam, kotřiž hewak runje 1 600 eurow­ měsačnje dóstawaja.

Swoje pjate narodniny su pjatniki w Münsterskej uniwersitnej klinice wo­swjećili. Pjeć holčkow Maria, Melissa, Josefina, Justina a Evelyn zetka so tam z ludźimi, kotřiž běchu při porodźe dnja 12. nowembra 2013 pódla. Chorobne sotry, hladarjo, sobudźěłaćerjo chorownje a wězo lěkar, kiž bě holčki swój čas wurězał. Porod pjatnikow je w Münsteru dotal jónkrótny podawk.

To a tamne (09.11.18)

pjatk, 09. nowembera 2018 spisane wot:

Swoju wowku z awta wuzamknył je dźesać měsacow stary hólc w Mnichowje. Po wulěće do bayerskeje krajneje stolicy chcyše so wona z wnučkom zaso na dompuć podać. Hólčk sedźeše hižo připasany w swojim dźěćacym sydle – a měješe klučik awta z dalokoposłužowakom w ruce. Jako chcyše žona do jězdźi­dła zalězć, pak běchu durje zamknjene. Wohnjowi wobornicy dyrbjachu wokno awta rozbić. Po sporjedźenju wokna móžeštaj skónčnje wotjěć.

Mučnota bě za paducha w badensko-württembergskim Crailshaimje zahubna. 20lětny bě wčera hižo nabóčny fašk awta wurumował, jako jeho spar přemó. Rano 28lětnej žonje napadny, zo awto jeje sotry hinak steji hač hewak, a dźěše pohladać. Při tym wuhlada cuzeho, kiž w awće sedźo spaše. Policija muža, kiž steješe pod wliwom alkohola a drogow, na to wubudźi a zaja.

To a tamne (08.11.18)

štwórtk, 08. nowembera 2018 spisane wot:

Rubježnik je wobchod napojow we Werderu pola Podstupima nadpadnył – chcyše pak jenož dźěl pjenjez měć. Wón žadaše sej wot sobudźěłaćerja pjenjezy z kasy, wohrožejo jeho z pistolu. Jako chcyše muž při kasy něhdźe 50lětnemu skući­ćelej pjenjezy přepodać, tón jemu znapřećiwi, zo ani telko njetrjeba, a so z dźělom pjenjez zminy. Najebać jeho skromnosć policija nětko za rubježnikom pyta.

Přewjele dowěry do nawigaciskeho nastroja móže strašne być: Šofer nakład­neho awta je w jednym z narodnych parkow Awstriskeje na wuskim lěsnym pućiku tčacy wostał a by ze swojim Lkw-jom bjezmała 30 metrow do hłubiny padnył. Při wróćostorkanju šmórny so wón skały a wisaše ze zadnim dźělom 38 tonow ćežkeho woza hižo nad hłubinu. Pućik wu­žiwa hewak jenož hajnik. Policiji muž rjekny, zo „nawijej“ zasadnje dowěrja.

To a tamne (07.11.18)

srjeda, 07. nowembera 2018 spisane wot:

Pokiwy za wobchadźenje z němskimi turistami je nižozemski turistiski zwjazk w pomjeznej kónčinje Drenthe wudał. Tak poručeja, Němcow tež němsce narěčeć. Nižozemski akcent wopytowarjo ze susodneho kraja rady słyša. Dalši pokiw: Němcy njelubuja překwapjenja. Woni chcedźa do skazaneje stwy zaćahnyć a do žaneje druheje. Rady maja němscy hosćo informacije wo stawiznach kaž tež wo kraju a ludźoch. Wulku wažnosć kładu woni na wěstotu, dowěru a profesionalnosć, w směrnicach dale rěka.

Pozdatnje wotrězanej porstaj je 15lětny w durinskim Sonnebergu w parkowanskim domje namakał a policiju informował. Jako zastojnicy přijědźechu, nje­móžachu žanej tajkej porstaj namakać, město toho pak wotkusnjenej želejowej bananje. Tej bě młodźenc mylnje za wotrězanej porstaj měł.

nawěšk

nowostki LND