To a tamne (22.10.18)

póndźela, 22. oktobera 2018 spisane wot:

Jenož hodźiny po kradnjenju kolesa je žona mountainbike swojeho muža na internetnej platformje wuhladała a předawarjej pasle stajiła. 40lětna skontaktowa poskićowarja kolesa, kotrež běchu nje­znaći rano z ležownosće swójby w Düsseldorfje pokradnyli. Žona informowaše policiju a dorěča sej z předawarjom zetkanje na zastanišću. Tam ciwilna policija paduchow zaja. Štyrjo podhladni w starobje 14 do 16 lět su policiji hižo znate. Nětko přećiwo nim přepytuja.

Bosy a jenož w nócnym wobleku bě wosomlětny wčera rano we Wilkauwje-Haß­lauwje w Zwickauskim wokrjesu na dróze po puću. Kaž wón policiji pozdźišo rjekny, nochcyše mać mylić, kiž hišće spaše, jako poda so na wopyt k swojej wowce, kotraž w samsnym měsće bydleše. Kedźbliwa wobydlerka bě policiju informowała, a ta hólca zaso k maćeri dowjeze.

To a tamne (19.10.18)

pjatk, 19. oktobera 2018 spisane wot:

Na piwo a pomfritki so přeprosyć dała je zwjazkowa kanclerka Angela Merkel w Brüsselu. Turisća móžachu wob­kedźbować, kak wona po prěnim dnju wjer­ško­weho zetkanja EU zhromadnje z francoskim prezidentom Emmanuelom Macronom, belgiskim knježerstwowym šefom Charlesom Michelom a luxemburgskim premierom Xavierom Bette­lom w sławnym Brüsselskim Grand Place sedźeše. Zličbowanku zapłaćił je Xavier Bettel. Po njedźelnych wólbach w Luxemburgu wostanje wón drje premier.

Ze spodźiwnej maskeradu je muž w Dortmundźe spytał hosćenc wurubić. Po informacijach policije žadaše sej 33lětny w hosćencu pjenjezy. Maskěrowany bě ze spódnymi cholowami na hłowje. Korčmar a jedyn z hosći móžeštaj rubježnika přewinyć a přiwołanym zastojnikam přepodać, policija zdźěli.

To a tamne (18.10.18)

štwórtk, 18. oktobera 2018 spisane wot:

Njewočakowany pjenježny dar štyrjoch milionow je mała francoska gmejna Courville-sur-Eure dóstała. 93lětna ně­hdyša dźiwadźelnica je sumu swojej ródnej wsy sto kilometrow juhozapadnje Parisa­ zdźědźiła. Dar je pak z wukazom zwjazany, zo maja pjenjezy za twar dźiwadłoweje žurle nałožić, nowiny roz­prawjeja. Gmejnska rada je dar mjeztym přiwzała, kotryž je dwójce tak wysoki kaž cyłolětny etat gmejny.

Wotjězdku awtodróhi blokować dał je měšćanosta nakromneje štwórće Parisa, dokelž njebě městačko Chatenay-Malabry na wobchadnej tafli noweje awto­dró­hi A 86 naspomnjene. Blokada ma trać, doniž mjeno města na tafli njesteji, měšćanosta nowinarjam rjekny. Wón je sej toho wědomy, zo ma zawrjenje wotjězdki njepřijomne sćěhi za wobydlerjow. „Dźe wo to, ćišć na zamołwitych wukonjeć.“

To a tamne (17.10.18)

srjeda, 17. oktobera 2018 spisane wot:

Kamel při zwjazkowej dróze w Čornym lěsu je mnohich šoferow znjeměrnił. Zwěrjo steješe na parkowanišću bjezpo- srědnje při dróze w Freiburgu. „Wobsteješe strach, zo kamel na dróhu poběži“, policija zdźěli. Zwěrjo słušeše do pućowaceho cirkusa, kotryž bě w bliskosći swój stan natwarił. Wobsedźer bě zwěrjo na parkowanišću wotstajił, bjez toho zo by je přiwjazał. Wón bě sej wěsty, zo kamel na dróhu njepoběhnje. Policija jemu přikaza, zwěrjo na druhe městno dowjezć.

Z kolesom z Alaski do Južneje Ameriki dojěł je awstriski ekstremny sportowc Michael Strasser. Při tym je po swójskich informacijach nowy swětowy rekord na­stajił­. Wón trjebaše za 22 642 kilometrow dołhu čaru 84 dnjow, 11 hodźin a 50 mjeńšin, 15 dnjow mjenje hač při dotalnym rekordźe. Strasser bě minjene lěta hižo podobne wužadanja zmištrował.

To a tamne (16.10.18)

wutora, 16. oktobera 2018 spisane wot:

We wokolinje konopjowych wikow je policija w Awstriskej 114 šoferow lepiła, kotřiž stejachu pod wliwom drogow a njeběchu hižo jězdźenjakmani. „To je zrudźacy rekord a přiwšěm jeno snadny dźěl woprawdźitosće“, měnješe rěčnik policije. Policija kontrolowaše šoferow, kiž běchu po puću na wjacore dny trajace cannabisowe wiki njedaloko Wiena abo su wottam přijěli. Wiki wěnowachu so po informacijach zarjadowarja „hojenskej rostlinje konopi“.

Najstarši muž Němskeje swjećeše wčera 113. narodniny. Gustav Gerneth je strowy a duchownje čiły, rjekny měšćanosta saksko-anhaltskeho Havelberga Bernd Poloski. Jubilar bydli přeco hišće w swójskim bydlenju. Wnučki a prawnučki jeho zastaruja. Po zbožopřeću je Gustav Gerneth wjesnjanostu na swoje klětuše 114. narodniny přeprosył.

To a tamne (15.10.18)

póndźela, 15. oktobera 2018 spisane wot:

Drogi město šokolody su cłownicy na lětanišću w Frankfurće nad Mohanom našli. Jako taflu šokolody w lisće z Boli­wiskeje z roentgenowej připrawu bliže přepytowachu, napadny jim spodźiwny chłódk wosrjedź njeje. Dalši test bě pozitiwny. Kaž so wukopa, jednaše so wo kokain w hódnoće 600 eurow. Zas a zaso nachadźeja cłownicy ilegalne substancy w listach. Ze šokolodu poćehnjene drogi „je sej wosebje kreatiwna hłójčka wu­mysliła“, woni měnjachu.

Šuler w Pegnitzu chcyše sebi a sobu­šulerjam swobodny dźeń wobradźić. Na nuznikowych durjach přilěpi wón cedlku ze słowami: „Wjeselu so hižo na amo­kowy alarm štwórtk w druhej hodźinje.“ Šulerka cedlku nańdźe a informowaše hnydom direktora. Tón wobroći so na poli­ciju, kotraž je so potom štwórtk z wučerjemi wo měrny dźeń w šuli postarała. Štó bě cedlku při durjach nuznika při­pinył, dotal jasne njeje. A to je tež lěpje tak, dokelž dyrbi tón ze „selenej“ zličbowanku policije ličić.

To a tamne (12.10.18)

pjatk, 12. oktobera 2018 spisane wot:

Pozdatneho hada dla su w Čěskej kupnicu nachwilnje zawrěli. Na wideju dohladowanskeho systema běchu něhdźe 40 centimetrow dołheho njeznateho reptila wuhladali, na čož kupnicu zawrěchu. Zwěrjo pak njejsu přiwšěm namakali. „Wěstota přistajenych a kupcow je nam najwažniša“, zdźěli rěčnica kupnicy we wuchodočěskim měsće Orlovje. Fachowcy tukaja, zo bě so had w kartonje bananow sobu do kupnicy dóstał.

Plantažu konopje w swojej chěži našoł je muž w saksko-anhaltskim Genthinje, po tym zo njebě tam hižo dlěši čas był. Překwapjeny wobsedźer domu wuhlada 500 rostlin we wjacorych rumnosćach domskeho. Skućićeljo běchu tam wja­core tanki wody a profesionalne wobswětlenje nastajili. Fachowcy krajneho kriminalneho zarjada pad nětko pře­pytuja.

To a tamne (11.10.18)

štwórtk, 11. oktobera 2018 spisane wot:

Bjez orientacije, w cuzym kabaće a bjez swojeho Lkw-ja je šofer w Ludwigshafenje wotućił. 45lětny bě swoje nakładne awto minjenu sobotu na wulkoparkowanišću w porynsko-pfalcskim Schwegenheimje wotstajił a so w hosćencu wopił. Přichodny dźeń wón w 23 kilometrow zdalenym Ludwigshafenje wotući, bjez toho zo by wědźał, kak je do města přišoł a hdźe Lkw steji. Po wopisanju šofera, byrnjež jara njedokładnym, policija jeho Lkw namaka, tak zo móžeše wón dale jěć.

Runje hišće zadnjej sydle stej dowolnikej z Braniborskeje zwostałoj, po tym zo běchu njeznaći jeho awto na kupje Usedom pokradnyli. Wóz z wokrjesa Wódra-Sprjewja, wulki kaž transporter, steješe njedaloko přibrjoha w Heringsdorfje. Usedom je jako dowolnišćo w Berlinje a Braniborskej jara woblubowane, ale tež mjez paduchami kolesow a awtow.

To a tamne (10.10.18)

srjeda, 10. oktobera 2018 spisane wot:

Na wěsty čas abo scyła we wukraju by­dlić, to móhło sej wjac hač połojca wobydlerstwa Němskeje předstajić, kaž rjekny 55 procentow ludźi při reprezentatiwnym naprašowanju instituta Yougov. 29 proc. z nich měnješe, zo njeběchu před lětomaj hišće k tomu zwólniwi. Hłowna přičina wupućować je nadźija na měrniše žiwjenje (38 proc.), wyšu žiwjensku kwalitu (33 proc.) a lěpše wjedro (31 proc.). Yougov bě so 2 109 dorosćenych prašał.

Dźěćo w radnicy zabyłoj staj mandźelskaj w Ludwigshafenje. Šěsćlětna holca je sobudźěłaćerjam měšćanskeho zarjadnistwa hakle po swjatoku napadnyła. Dokelž bě so jej wostudźiło, jako so staršej ze sobudźěłaćerjom rozmołwjetšaj, staj wonaj dźowce dowoliłoj so na chódbje wuchodźować. Jako woteńdźeštaj, staj dźěćo prosće zabyłoj. Sobudźěłaćerjo staršeju informowachu, zo byštaj po nje přišłoj.

To a tamne (09.10.18)

wutora, 09. oktobera 2018 spisane wot:

Sydło ćěšenka w kófrowym rumje awta je w durinskim Nordhausenje zasadźenje policije zawinowało. Swědk bě wobkedźbował, kak něhdźe 30lětny muž sydło z dźěsćom zady do kófroweho ruma staji a wotjědźe. Při hnydomnym zasadźenju nastupajo pytanje za dźěsćom dožiwichu zastojnicy překwapjenku: Šofer transportowaše klanku swojeje dźowki w sydle: Holčka kładźe wulku wažnosć na to, zo ma tež klanka swoje městno w awće.

Zabytych a zesmudźenych całtow w kachlach dla su w Crimmitschauwje wohnjowu woboru wołali. Susod 30lětneho, w kotrehož kuchni so paleše, bě wobornikow informował. Ći pak dyrbjachu durje zakurjeneho bydlenja namócnje wočinić a podružnika budźić. Tón ležeše pjany we łožu a na całty w kachlach scyła wjace njemysleše. Z wěstotnych přičin dowjezechu jeho do chorownje.

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND