To a tamne (13.07.18)

pjatk, 13. julija 2018 spisane wot:

Pokradnjeny pulower je muža w Kotmarjecach w Zhorjelskim wokrjesu do jastwa přinjesł. Paduch bě so srjedu wječor w koloniji małozahrodkarjow do dźewjeć lawbow zadobył. Tam spakosći nimo kapsneje lampy tež čerwjeny pulower. Muž sej jón přez hłowu sćahny a nóžkowaše tajki woblečeny woměrje po wsy z 2 800 wobydlerjemi. Tak wšak wobsedźerjej napadneho pulowra napadny. Přiwołani policisća zwěsćichu, zo přećiwo 40lětnemu konsuma drogow dla hižo dlěši čas wukaz zajeća předleži.

Wot koparskeje euforije Chorwatskeje natyknjene je tež knježerstwo kraja, po tym zo je so mustwo do finalneje hry w Ruskej dóstało. Kompletny kabinet ministerskeho prezidenta Andreja Plenkovića je wčera w Zagrebje w trikotach narodneho mustwa na posedźenje přišło a wobrazy wo tym wozjewiło.

To a tamne (12.07.18)

štwórtk, 12. julija 2018 spisane wot:

Najdlěše nochće swěta su wottřihane a wotnětka w muzeju widźeć. 82lětny Indičan Shridhar Chillal nochće, kotrež běchu minjene 66 lět na jeho lěwej ruce na nimale 200 centimetrow narostli, prezentowaše je wčera w New-Yorkskim ­muzeju kuriozitow. Tam leža nětko we witrinje. Indičan njebě nochće wot 1952 wjace třihał. Lěta 2014 běchu je do Guinnessoweje knihi rekordow zapisali.

Wulka myš je w awstralskim wulko­měsće Adelaide 2 000 wopytowarjow baletneje inscenacije na njerjane wašnje ­wuhnała. Krótko do kónca předstajenja „Ćernjawka“ wupadny milina na koncertnej žurli a bu dospołnje ćma. Přihlado­warjo dyrbjachu so z pomocu kapsnych lampow abo swěcy mobilnych telefonow ze žurle won namakać. Skónčnje so wukopa, zo bě wulka myš centralny milinowód měšćanskeje štwórće překusała.

To a tamne (11.07.18)

srjeda, 11. julija 2018 spisane wot:

Wosomlětny turbošuler Laurent Simons z Amsterdama pyta po zmištrowanej maturje nětko za hodźacej so uniwersitu. Po prózdninach chce potom matematiku studować, rjekny wón powěsćerni dpa. Při tym nochce belgisko-nižo­- ­zem­ski pachoł z 20lětnymi w čitarni sydać, ale chcył wučbu jeno za sebje samoho měć. Hižo nětko přirunuja medije hólčeca z IQwom 145 z Einsteinom abo ze Stephenom Hawkingom.

Z granatu w tobole je 24lětna Američanka po dowolu w Awstriskej na lětanišćo Wien-Schwechat přišła, zo by ju jako suweněr sobu domoj wzała. Do toho bě strašnu namakanku wurjedźiła, zo njeby kófer womazała. Zastojnikam wona granatu pokaza, wšako chcyše relikt wójnskeho časa tež oficialnje přizjewić. Granatu bě na pućowanju w horach namakała.

To a tamne (10.07.18)

wutora, 10. julija 2018 spisane wot:

Z wosom metrow dołhim čołmom z papjerca a papjery su šulerjo z westfalskeho Hövelhofa nowy rekord nastajili. Cyłkownje 20 pasažěrow je wčera předpisanu čaru 250 metrow wjesłowało, bjez toho zo by so papjercowa konstrukcija w formje romskeje galery podnuriła. Dotalny rekord na samsnej čarje běchu z 5,50 metrow dołhim a 1,80 metrow šěrokim čołmom nastajili. Nowy rekordny čołm je 8,30 m dołhi a 2,40 m šěroki.

Z wjacorymi policajskimi awtami poda so policija w nocy na póndźelu do schleswigsko-holsteinskeho Krusendorfa, zo by tam pozdatneho paducha zajała. Po tym zo běchu zastojnicy dom wobstupili, w kotrymž běchu swědcy něšto podhladneho widźeli, wuhladachu woprawdźitu přičinu zasadźenja: Z bliskeho burskeho statoka ćeknjene swinjo je na terasy čušliło. Wobsedźer je skónčnje popadny.

To a tamne (09.07.18)

póndźela, 09. julija 2018 spisane wot:

Do najwjetšeho błóta po­dachu so tysacy wólnočasnych sportowcow kónc tydźenja w Hermannsburgu w Lüneburgskej holi. Z cyłkownje 19 kilometrami a 29 zadźěwkami je Tough Mudder najdlěša ekstremna čara Europy. Wobdźělnicy wubědźuja so tam w małych skupinkach. Dobyćerja njezwěsćeja, tež časy žane njeměrja. Najwažniše je cil docpěć, kaž zarjadowar zdźěla. Za lětuši Tough Mudder bě wjace hač 14 000 ludźi přizjewjenych.

Wosrjedź awtodróhi přizemić dyrbješe powětrowy balon wčera rano na A 61 w Sewjerorynsko-Westfalskej. Při njeplanowanym podawku so nichtó njezrani, dokelž móžachu šoferojo sčasom borzdźić. Přičina bě techniski defekt w palaku balona. Wobě jězdni awtodróhi dyrbjachu krótkodobnje zawrěć. Balon pak bě po štyrjoch mjeńšinach zrumowany. W nim bě jenož pilot sam.

To a tamne (06.07.18)

pjatk, 06. julija 2018 spisane wot:

500 eurow pokuty płaćić dyrbi 46lětny ukrainski turist, dokelž je w cypernskim měsće Paphos přez płót lětanišća skočił, zo by swoju mašinu hišće docpěł. Muž so zamołwi, rozłožejo, zo trajachu formality při wotedaću požčeneho awta předołho a zo je so tuž zapozdźił. Žona a dźěsći běchu hižo w lětadle. Jako jemu zastojnicy rjeknychu, zo njesmě wjace sobu lećeć, wón čuwy zhubi a skoči přez płót.

Policistow za dźiwadźelnikow měł je muž z cigaretu marihuany we Weimaru. Tam wjerćachu runje sceny za nowy ­„Tat­ort“, jako muž koleso nimo dweju ­zastojnikow ćišćeše. Wonaj wuhladaštaj joint za lěwym wuchom 33lětneho a so chětro dźiwaštaj. Muž wšak sej mysleše, zo staj to sobuskutkowacaj noweje kriminalki z Weimara. Za swoju chrobłosć pak ma wón nětko skóržbu na šiji.

To a tamne (05.07.18)

štwórtk, 05. julija 2018 spisane wot:

Zabłudźeneho hołbja ze spanskeje stwy wuswobodźili su policisća w Budyšinje. Ptačk bě přez wočinjene wokno do rumnosće přilećał a njeměješe wočiwidnje wotpohlad, ju zaso wopušćić. Wobydlerka wołaše tuž policiju wo pomoc. Wobsadka policajskeho awta hołbja na to popadny. Při tym so tón ani njewobaraše, kaž w policajskej rozprawje steji.

Dudlowarjo ze wšeho swěta poćahnu kónc tydźenja po Berlinje. Towarstwo přećelow dudlawy přeproša wot jutřišeho hač do njedźele na 39. mjezynarodny swjedźeń na Breitscheidowym naměsće. Organizatorojo wočakuja 180 wobdźělnikow z dwanaće krajow. Dudlowarjo ze Skandinawiskeje budu runje tak pódla kaž z Mexika. Sobotu připołdnju poćahnu woni po Kurfüstendammje.

To a tamne (04.07.18)

srjeda, 04. julija 2018 spisane wot:

Njewočakowanu psyču pomoc dósta Lipšćanska policija z Bremena. Na wučušlenje drogow trenowany pos Crawford, kotryž bě zhromadnje ze swojej wobsedźerku w Sakskej na dowolu, je w jednym z Lipšćanskich parkow marihuanu namakał. Wobsedźerka Crawforda je runja swojemu psej w słužbje Bremenskeje policije. Wobaj so po parku při Hłownym dwórnišću wuchodźowaštej, hdźež pos cigaretowu tyzku z drogami wučucha. Namakanku policija sobu wza.

Wjace hač 1 000 listow z pjenjezami a dobropisami a něhdźe 150 pakćikow je listonošerka w hessenskim Bad Hersfeldźe překřiwiła, načiniwši tak 15 000 eurow škody. 33lětnu padušnicu zwěsćichu, po tym zo běchu so ludźo hóršili, zo wočakowana póšta njedochadźa. Nimo toho bě žona kradnjene handyje a laptopy stajnje w samsnym wobchodźe předawała.

To a tamne (03.07.18)

wutora, 03. julija 2018 spisane wot:

Awto z rěki wućahnyć je wohnjowa wobora w Lipsku dyrbjała. 22lětny muž bě wóz na brjohu Běłeho Halštrowa wotstajił, bjez toho zo by ručne borzdźidło přićahnył. Awto jědźeše na to runu smuhu do wody. Hač hodźi so wone nětko hišće wužiwać, nichtó njewě.

Swoju maturitnu klawsuru wospjetować dyrbješe 33 francoskich šulerjow, dokelž bě něchtó jich pruwowanske po­dłožki pokradnył. Před dobrym tydźenjom pisane klawsury buchu z awta pruwowarja spakosćene, zdźěli rěčnik zamołwiteho šulskeho zarjada w Orléansu. Abiturienća dyrbjachu tuž pruwowanje w socialnych a hospodarskich wědomosćach znowa pisać. W Francoskej maja centralnu maturu, a tohodla dóstawaja wšitcy šulerjo samsne pruwowanske nadawki. Policija přeco hišće za kradnjenymi klawsurami pyta.

To a tamne (02.07.18)

póndźela, 02. julija 2018 spisane wot:

Do jastwa póńdu třo młodostni, kotřiž běchu loni w juhočěskim měsće Třinec-Guty starožitnu drjewjanu cyrkwičku zapalili. Po wusudźe Ostravskeho wobwodneho sudnistwa změja woni třiapoł, wosom a dźewjeć lět wotsedźeć. Najwyšu pokutu dósta naškarak zapalerstwa. Woheń načini škodu 20 milionow krónow. Historiska škoda njeje ani wobličomna. Prašani za motiwom njeskutka su wobskorženi zwjetša z ramjenjemi sukali.

Sto porow sněhakow su njeznaći z wupožčowarnje w badensko-württembergskim Blausteinje pokradnyli. Nimo toho wzachu tež hišće třiceći porow sněhakowarskich čriji a dalše wuhotowanje sobu. Policija trochuje škodu na 50 000 eurow. Dokelž porjedźernju w lěću lědma wužiwaja, njemóža ani rjec, hdy su paduši tam pobyli. Wobsedźer bě to hakle kónc tydźenja zwěsćił.

nawěšk

nowostki LND