To a tamne (22.05.18)

wutora, 22. meje 2018 spisane wot:

Ćeknjena wopica je na mjezynarodnym lětanišću w měsće San Antonio w staće USA Texasu wotběhi chětro přemjetała. Pawian bě při wukładowanju ze swojeje transportneje kisty ćeknył. Wulkemu mustwu pomocnikow coowa w San An­to­niju a sobudźěłaćerjam lětanišća so skónčnje poradźi wopicu do kuta ćěrić, hdźež ju z třělbu pohłušichu. Wona bě po puću do texaskeho zwěrjenca.

Z klučowym trikom su policisća ćěka­ceho muža na policajsku stražu wabili a jeho tam zajeli. Do toho bě jim 41lětny přez třěšne wokno twochnył, jako chcychu jeho zastojnicy z třomi wukazami zajeća w ruce wotwjesć. Dachu tuž zamk duri jeho bydlenja wuměnić a připrawichu pokiw, zo móže sej nowy kluč na policajskej straži wotewzać. A woprawdźe: Muž so tam přizjewi a dósta kluč, ale tež nóclěh w celi policajskeho rewěra.

To a tamne (18.05.18)

pjatk, 18. meje 2018 spisane wot:

Rezolutna wodźerka taksija je starušku w mecklenburgsko-předpomorskim Grim­menje před tym zachowała, 20 000 eurow přisadźić. 90lětna bě sej taksi skazała, zo by na banku po pjenjezy jěła. W awće wona rozłoži, zo trjeba pjenjezy za wnučku, kotraž bě ju zazwoniła a wo pjenjezy prosyła, dokelž je we wuskosćach. Šoferce taksija bě to spodźiwne. Wona njedowjeze rentnarku na banku, ale na policiju. Ta zapoda skóržbu přećiwo njeznatej wobšudnicy.

Špatne swědomje skućićela je nawrót pokradnjeneje policajskeje čapki zmóžniło, byrnjež po 37 lětach było. Britiski wojak bě čapku 1981 w chaosu policajskeho zasadźenja w delnjosakskim Nienburgu spakosćił. Doma wužiwaše ju rady na karnewalu. Nětko pak jeho swědomje hrjebaše a wón prošeše w Němskej by­dlaceho znateho, čapku policiji přepodać.

To a tamne (17.05.18)

štwórtk, 17. meje 2018 spisane wot:

Prěni cebrasmuhaty přechod za pěškow w formaće 3D w durinskim Schmalkaldenje ma so zaso zhubić. Krajny zarjadniski zarjad je městu zdźělił, zo dyrbi přechod hač do jutřišeho wotstronić, dokelž njewotpowěduje třidimensionalne zwobraznjenje nadróžnowobchadnym předpisam. Trojodimensionalny efekt nastawa přez kombinaciju běłych a ćmowych smuhow na dróze. Šoferojo awtow dóstawaja tak zaćišć, zo tam hrjady leža, a su nuzowani borzdźić.

Do swimmingpoola plumpsnyła je ćeknjena kruwa w delnjosakskim Lanhausenje pola Cuxhavena. Skoćo bě wčera rano z pastwy twochnyło. Přez kerčinu dósta so na ležownosć, hdźež padny do swimmingpoola. Wobydlerjam so poradźi kruwu njezranjenu z wody wućahnyć, a to hišće prjedy, hač přiwołana wohnjowa wobora dojědźe.

To a tamne (16.05.18)

srjeda, 16. meje 2018 spisane wot:

Zwadu mjez mužom a papagajom dyrbjachu policisća zakónčić. Dokelž běchu hižo dlěši čas wołanje w bydlenju w badensko-württembergskim Lörrachu słyšeli, alarmowachu susodźa policiju. Ta pak nańdźe chětro njezwučeneju kontrahentow. 22lětny muž přizna, zo bě so na papagaja swojeje přećelki hněwał a na njeho rjejił. Ptak reagowaše na to ze zwukami, kotrež klinčachu kaž šćowkacy pos. Zastojnicy wobeju změrowachu.

Mylnje dwaj hektaraj lěsa wotpalił je muž w saksko-anhaltskim Körbelitzu. 40lětny chcyše při najrjeńšim wjedrje z płunowym palakom njerodź na chódniku wotstronić. Při tym pak trawnik zapali. Na to chwataše do domu, zo by z bowom wody woheń zhašał. Jako so nawróći, pak běchu so płomjenja hižo na bliski lěs rozpřestrěli. Bow wody wjace njepomhaše, wohnjowa wobora dyrbješe přijěć.

To a tamne (15.05.18)

wutora, 15. meje 2018 spisane wot:

Stadło howjadow wosrjedź města je so w srjedźosakskim Rochlitzu wo zasadźenje policije postarało. Po tym zo běchu wobydlerjo něhdźe 20 kruwow w by­dlenskej štwórći wuhladali, wołachu policiju. Wobsadce policajskeju awtow stej je njedaloko dwórnišća zadźer­žałoj. Z pomocu zamołwiteho za kruwy móžachu je skónčnje zaso na pastwu ­honić.

Ručnu granatu w hosćencu wotedał je dźěd zhromadnje ze swojimaj wnučkomaj w čornolěsnym Feldbergu. Dźěsći běštej granatu z Druheje swětoweje wójny w bliskim lěsu namakałoj. Po tym zo bě muž tak mjenowanu jejowu ručnu granatu wotbył a wotešoł, zawoła hosćencar nablaku policiju. Fachowcy ­ju wotewzachu a znješkódnichu. Policija na to skedźbnja, zo njesměł so nichtó sta­reje municije přimać. W mjenowanym padźe wšak je wšitko derje wotběžało.

To a tamne (14.05.18)

póndźela, 14. meje 2018 spisane wot:

Burger za runje jedyn cent a wustup rappera Eno183: Tutón poskitk je minjeny pjatk we Wiesbadenje 3 000 ludźi přiwabił. Zamołwići pak běchu k wotewrjenju noweho spěšnohosćenca z 200 hosćimi ličili. Přepjelnjenja dla dyrbjachu zarjadowanje po 40 mjeńšinach skónčić, a policija ludźi namołwi domoj hić. Zo by to spěšnišo šło, je samo dróhu zaraćiła. Njespokojni wopytowarjo pak so hišće cyłu hodźinu ze zastojnikami nasadźowachu.

Awto město ryby popadnył je wudźer w bayerskim Karlskronje. 35lětny bě wudu w něhdyšej pěskowej jamje wućisnył. Kótwička pak wosta hnydom tčacy a so hižo njepušći. Na to muž něhdźe wosom metrow hłuboko awto wuhlada a zawoła policiju. Kran je skónčnje z wody wućahny. Policija zwěsći, zo njebě wóz hižo přizjewjeny. Prawdźepodobnje je jón něchtó ilegalnje wotbyć chcył.

To a tamne (11.05.18)

pjatk, 11. meje 2018 spisane wot:

Kipremu starcej je policija w pfalcskim Frankenthalu jězbnu dowolnosć sćazała. 89lětny bě na parkowanišću do druheho awta zrazył a 2 000 eurow škody načinił. Zastojnicy zwěsćichu, zo móže so muž lědma hišće na nohomaj dźeržeć, zo jich njesłyšeše a njemóžeše hižo na prašenja wotmołwić. Dokelž bě před poł lětom podobne njezbožo zawinił, papjery starca hnydom wobchowachu.

Swoju dźowku w ćahu zabyła je mać wjacorych dźěći w delnjosakskim Salzgitteru. Wosomlětna bě mylnje w ćahu wostała, jako mać z tamnymi dźěćimi wulěze. Po tym zo bě ćah dale jěł, wosomlětna płakaše. 27lětna sobujěduca so wo dźěćo staraše a wołaše policiju. Na přichodnym zastanišću zastojnicy dźěćo přewzachu a dowjezechu je maćeri.

To a tamne (09.05.18)

srjeda, 09. meje 2018 spisane wot:

Koči hajzl z bydlenja pokradnyła je žona w sewjerorynsko-westfalskim Hückeswagenje. Při přesłyšowanju policije wona přizna, zo bě so namócnje do bydlenja zadobyła, dokelž chcyše za durjemi žałosćacej kóčce pomhać. Mějićel bydlenja drje něšto pozdźišo čiłu a strowu kóčku namaka, koči hajzl pak bě preč. „Što ludźi do kriminality ćěri, wostawa druhdy wulke potajnstwo“, policija piše.

Młodźi policisća w Posaarskej njetrjebaja za najlěpšu znamku w sporće hižo spěšniši być hač sprintar Usain Bolt. Wotpowědne směrnicy su nětko změnili, kaž krajne knježerstzwo zdźěla. Dotal bě plan předpisał, zo maja 30 metrow w 3,49 sekundach běžeć. Bolt wšak bě při swětowym rekordźe 2009 na sto metrow za prěnje 30 metrow 3,79 sek. trjebał.

To a tamne (08.05.18)

wutora, 08. meje 2018 spisane wot:

Katolske žony jako duchowne přeje sej ge­neralna sekretarka CDU Annegret Kramp-Karrenbauer. Bjezposrědnje do jutře zahajaceho so zjězda katolikow w Münsteru wona w rozmołwje z přiłohu nowiny Zeit „Christ und Welt“ rjekny: „Přeju sej měšnisku swjećiznu za žony.“ Hižo nětko su wone wažny wobstatk wšědneho dźěła w cyrkwi. To měło so tež w zastojnstwach wotbłyšćować.

Grilowansku party ze 150 ludźimi a dwa­­naće nad wohenjom pječenymi wow­cami je Berlinska policija w Friedrichs­hainskim ludowym parku rozpušćiła. Žehliwe wuhlo ležeše prosće na łuce. Dokelž­ knježeše strach zapalenja, alar­mowachu wohnjowu woboru. Wobdźělnicy party běchu kooperatiwni a swoje wěcy zrumowachu. Přiwšěm hrozy jim chłostanka města hač do 5 000 eurow.

To a tamne (07.05.18)

póndźela, 07. meje 2018 spisane wot:

Dokelž bě jimaj pěsk na twarnišću wušoł, staj so twarskaj dźěłaćerjej cyle jednorje na hrajkanišću w delnjofrankskim Kitzingenje posłužowałoj. Mužej sobotu rano z łopaču pěsk do swojeju karow sypa­štaj a wotwjezeštaj jón. Susodźa to wobkedźbowachu a wołachu policiju. Ta namaka pěsk kaž tež dźěłaćerjow na bliskim twarnišću. Pječa bě jimaj šef kazał pěsk z hrajkanišća wzać. Přiwšěm mataj wonaj ličić ze skóržbu padustwa dla.

Za „wuprózdnjenje swojeho žołdka do wašeho awta“ je so maturant pola Stuttgartskeje policije zamołwił. Zastojnicy běchu młodeho muža spočatk meje na nalětnim swjedźenju chětro wopiteho před swjedźenskim stanom ležaceho našli a sobu na stražu wzali. Po puću pak wón w policajskim awće bluwaše. „Móžu sej derje předstajić, kak njepřijomne wam to bě“, šuler w lisće pisaše.

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND