To a tamne (08.11.18)

štwórtk, 08. nowembera 2018 spisane wot:

Rubježnik je wobchod napojow we Werderu pola Podstupima nadpadnył – chcyše pak jenož dźěl pjenjez měć. Wón žadaše sej wot sobudźěłaćerja pjenjezy z kasy, wohrožejo jeho z pistolu. Jako chcyše muž při kasy něhdźe 50lětnemu skući­ćelej pjenjezy přepodać, tón jemu znapřećiwi, zo ani telko njetrjeba, a so z dźělom pjenjez zminy. Najebać jeho skromnosć policija nětko za rubježnikom pyta.

Přewjele dowěry do nawigaciskeho nastroja móže strašne być: Šofer nakład­neho awta je w jednym z narodnych parkow Awstriskeje na wuskim lěsnym pućiku tčacy wostał a by ze swojim Lkw-jom bjezmała 30 metrow do hłubiny padnył. Při wróćostorkanju šmórny so wón skały a wisaše ze zadnim dźělom 38 tonow ćežkeho woza hižo nad hłubinu. Pućik wu­žiwa hewak jenož hajnik. Policiji muž rjekny, zo „nawijej“ zasadnje dowěrja.

To a tamne (07.11.18)

srjeda, 07. nowembera 2018 spisane wot:

Pokiwy za wobchadźenje z němskimi turistami je nižozemski turistiski zwjazk w pomjeznej kónčinje Drenthe wudał. Tak poručeja, Němcow tež němsce narěčeć. Nižozemski akcent wopytowarjo ze susodneho kraja rady słyša. Dalši pokiw: Němcy njelubuja překwapjenja. Woni chcedźa do skazaneje stwy zaćahnyć a do žaneje druheje. Rady maja němscy hosćo informacije wo stawiznach kaž tež wo kraju a ludźoch. Wulku wažnosć kładu woni na wěstotu, dowěru a profesionalnosć, w směrnicach dale rěka.

Pozdatnje wotrězanej porstaj je 15lětny w durinskim Sonnebergu w parkowanskim domje namakał a policiju informował. Jako zastojnicy přijědźechu, nje­móžachu žanej tajkej porstaj namakać, město toho pak wotkusnjenej želejowej bananje. Tej bě młodźenc mylnje za wotrězanej porstaj měł.

To a tamne (06.11.18)

wutora, 06. nowembera 2018 spisane wot:

Zwada wo spěrawych wotpadkach je w badensko-württembergskim Murgu zasadźenje policije zawiniła. Swědk bě wobkedźbował, kak muž spěrawe wotpadki do kontejnera za metalowy šrot mjeta. Jako tón na kritiku njereagowaše a prosće wotjědźe, hněwny swědk z připowěšakom wotpadki mužej dowjeze a je tam přez kerk na jeho ležownosć­ zmjeta, při čimž boiler­ muža na hłowje trjechi a zrani. Tón sej to lubić njeda a wěcy wróćo mjetaše. Hakle­ policija zwadu skónči.

Lětadło prezidenta je w Běłoruskej na předań. Tupolew-154M prezidenta Aleksandera Lukašenka móžeš za 1,7 milionow eurow kupić. Mašina ruskeje produkcije z lěta 1995 słuša běłoruskemu lětanskemu předewzaću Belavia. Hinak hač tamne modele Typolew smě Tu-154M europske lětanišća wužiwać, dokelž poměrnje mjelčo leći.

To a tamne (05.11.18)

póndźela, 05. nowembera 2018 spisane wot:

Jónu wokoło Wulkeje Britaniskeje płuwał je 33lětny Ross Edgley. Wón trjebaše za 2 900 kilometrow dołhu čaru 157 dnjow. Jako so wón wčera pobrjohej w juhowuchodnym Margate bližeše, přewodźeše jeho witanski komitej 400 płuwarjow. Tam bě so rekordne „pućowanje“ 1. junija zahajiło. Poprawom chcyše płuwar čaru za sto dnjow zmištrować. Wulke žołmy, zyma a kwale pak tomu zadźěwachu. Edgley płuwaše wšědnje dwanaće hodźin a přenocowaše na čołmje.

Mjeztym 3. swěcowy spektakl w Podstupimje je sej kónc tydźenja na wšě 100 000 ludźi wobhladało. Wot pjatka bě tam něhdźe 30 objektow na wosebite a zdźěla­ spektakularne wašnje wobswětlenych. Ludźo ćahachu ze swěćacymi powětrowymi balonami po měsće. Na wjacorych městnach wustupowachu hudźbne skupiny a pokazachu wohnjowu show.

To a tamne (02.11.18)

pjatk, 02. nowembera 2018 spisane wot:

Hrózbu šěrjaceho klawna přebił je swójbny nan na halloween w Lossatalu w Lipšćanskim wokrjesu. 19lětny klawn bě wjacore dźěći w swojim kostimje a z motyku w ruce nastróžił. Mać dźěći sej na to žadaše, zo měł so klawn pola nich zamołwić. Nan jeho samo z motyku přebi a nuzowaše, na kolenach klečo dźěći wo wodaće prosyć. 19lětny je 34lětneho nana mjeztym wobskoržił, po tym zo bě so w chorowni lěkować dał.

Alkoholowych problemow pilotow dla je japanski minister za wobchad prawi­dła w branši přiwótřił. Minjeny čas bě stajnje zaso k njeluboznym podawkam dochadźało. Hakle njedawno zaja britiska policija w Londonje 42lětneho ja­panskeho pilota, kiž bě w nocy do wot­lěta do Tokija dwě bleši wina a dwaj litraj piwa wupił. Tež personal w mašinje su wospjet lepili­, jako alkohol pijachu.

To a tamne (01.11.18)

štwórtk, 01. nowembera 2018 spisane wot:

Zo móhli kónčki cigaretow recyclować, chcedźa před wšitkimi 350 wobchodami wikowanskeho rjećaza Franprix w Parisu popjelniki nastajeć. Zwjazane je to z namołwu: „Dajće nam swoje cigaretowe kónčki, činimy něšto wužitneho z toho.“ Z filtrow cigaretow chcedźa kumštnu maćiznu wudobywać a nimo toho dróhirjedźerjam pomhać: Jeničce w stolicy Parisu­ namjetu kóžde lěto 350 tonow cigaretowych­ filtrow.

Tak derje před staršimaj so schował, zo dyrbještaj policiju wołać, je so třilětny w Kaiserslauternje. Staršej njemóžeštaj jeho ani w domje ani na zahrodźe na­makać. Zastojnicy sej dom hišće raz wobhladachu a namakachu hólčka za kuchinskimi durjemi. Tam bě wón wo­łanje staršeju wotpohladnje ignorował.

To a tamne (30.10.18)

wutora, 30. oktobera 2018 spisane wot:

Při mjetanju gumijowych škórnjow je britiski princ Harry (34) swojej mandźelskej Meghan podležał. Wójwoda ze Sussexa dyrbješe po kurioznym wubědźowanju w Aucklandźe, najwjetšim měsće Nowoseelandskeje, swoju poražku při­znać, po tym zo bě wójwodka Meghan (37) škórń cyły meter dale ćisnyła hač wón. Přihladowarjo pak Harryja chwa­lachu, zo měješe pječa lěpšu techniku.

Na wjacore dny bjez pitneje wody hotuja so w Mexiku-měsće. Wot jutřišeho chcedźa w 13 z cyłkownje 16 zarjadniskich štwórćow wodowody porjedźeć, kotrež stolicu z dźewjeć milionami wobydlerjow z pitnej wodu z wokolnych horow zastaruja. Ludźo dyrbja znajmjeńša hač do 4. nowembra znjesć, zo njezměja žanu abo jenož jara mało wody. Mě­šćanske zarjadnistwo je 500 nakładnych awtow skazało, kotrež maja w tym času čerstwu wodu do města wozyć.

To a tamne (29.10.18)

póndźela, 29. oktobera 2018 spisane wot:

Mału granatu namakał je wudźer w Hamburgu. Po informacijach policije bě muž z pomocu magneta w rěce Alster wudźił, zo by metaliske wěcy we wodźe namakał. Při tym wućahny dwaj centimetraj šěroku granatu, kajkuž běchu za čas Druheje swětoweje wójny k wotwobaranju lětadłow wužiwali. Policija je ju wotwjezć dała. Po měnjenju fachowcow bě granata hišće strašna.

Za swój spontany koncert na balkonje w Praze je popspěwar z USA Jason Derulo w socialnych medijach wjele chwalby žnjał. „Balkonowa serenada móže so legendarna stać“, pisa fan na portalu Instagram. Koncert 29lětneho we wjacezaměrowej hali w Praze dyrbjachu štwórtk wječor techniskich přičin dla krótkodobnje wotprajić. Na to stupi so Derulo na balkon, zo by čakacym fanam zaspěwał. Koncert chce pozdźišo nachwatać.

To a tamne (26.10.18)

pjatk, 26. oktobera 2018 spisane wot:

Motorizowany piwowy kašćik je policija w badensko-württembergskim Berglenje zadźeržała. Młody pasler bě nastroj z dźesać PS sylnym motorom na štyrjoch koleskach tak konstruował, zo móžeše z nim hač do 50 km/h spěšnje jěć. Wězo njeměješe žanu dowolnosć za nadróžny wobchad, kaž policija w swojej rozprawje piše. 21lětny dyrbješe swoju jězbu ze spěšnym piwowym kašćikom přetor­hnyć. Nimo toho hrozy jemu chłostanske jednanje.

Zemske worješki su prěni króć w Tirolu žnjeli. Horce a suche lěćo wšak je plahowanje subtropiskeje rostliny zmóžniło. Žně na 300 kwadratnych metrach wulkej pospytnej płoninje njedaloko Innsbrucka pak njeběchu scyła tak jednore, dokelž dyrbjachu kóždu jednotliwu rostlinu wuryć a pod zemju narosćene worješki wotšćipać. Přiwšěm nažnjachu 200 kg.

To a tamne (25.10.18)

štwórtk, 25. oktobera 2018 spisane wot:

Ze swojej mortwej mandźelskej, připa­sanej na zadnjej ławce awta, je Rusa spytał do Ukrainy jěć. Zastojnicy tamnišeho namjezneho škita pak muža na přechodźe Hoptiwka na wuchodźe kraja zajachu. Šofer bě spočatnje hišće twjerdźił, zo žona jeno spi. Při kontroli pak pokaza hrani­carjam smjertne wopismo swojeje dwaj dnjej do toho zemrěteje žony. Zhromadnje ze swojim ukrainskim synom chcyše muž mandźelsku na Ukrainje pochować. Ruscy hranicarjo běchu jeho bjez pro­blemow přepušćili, ukrainscy přepytuja nětko přećiwo njemu morjenja dla.

Wjele wusměšowanja žněje nowa kole­sowarska šćežka w Berlinje. Runje dotwarjena čara w Friedrichshainje přicpěwa kolesowarjam chětro horbaty asfalt. Njedostatki bě měšćanske zarjadnistwo na přepodaću šćežki zwěsćiło. Twarska firma ma čaru přichodne tydźenje zrunać, při­wšěm wostanje wona tak dołho wote­wrjena. „Dobra ideja to, prohi za pomjeńšenje spěšnosće tež na kolesowanskich šćežkach zatwarić“, wužiwar interneta žortuje.

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND