To a tamne (14.08.15)

pjatk, 14. awgusta 2015 spisane wot:

Bobry su w Ruskej koporowe kable Transsibirskeje železnicy překusali a tak wěstotny system železniskeje čary zdźěla skóncowali. Po tym zo bě awtomatiske blokěrowanje wupadnyło, zdźělichu to železnicarjo policiji. Wěstotne mocy zwěsćichu bobry jako skućićelow a škodu zwuporjedźachu. Pola Transsib bě to prěni tajki pad. W Kaliningradźe běchu bobry loni štom překusali, kotryž padny na milinowód železnicy a jón roztorha.

Połsta lět je muž w Bayerskej bjez jězbneje dowolnosće z awtom jězdźił, bjez njezboža. Hakle wčera při wobchadnej kontroli so wukopa, zo je 68lětny bjez „papjerow“ po puću. Zastojnikam wón powědaše, zo njebě z 18 lětami pruwowanje wobstał a započa na to bjez dowolnosće jězdźić. Policija pósła jeho na městno sobujěduceho, a přećel muža měješe dale jěć.

To a tamne (13.08.15)

štwórtk, 13. awgusta 2015 spisane wot:

Hłupe přispomnjenje „Bencin drje je předrohi?“ wodźerja motorskeho ­w Oberhausenje policistej, kiž bě słužbnje z kolesom po puću, měješe njelube sćěhi. Motorskemu běžeše bencin z mašiny. Jako měješe wón skóncowanu hadźicu za bencin nuznje sporjedźanu, je sej policist motorske bliže wobhladał. Značka bě pozdatnje pokradnjena a motorski njeměješe jězbnu dowolnosć. Wón dyrbješe swoje jězdźidło hnydom stejo wostajić a smědźeše z policistom na stražu k přesłyšowanju nóžkować.

W mikrožołmje je muž swój wupokaz woćoplił, zo by daty na mikrochipje wupokaza zničił. Wón nochcyše, zo jeho wosobinske daty na cuzych kompjuterach čitaja. Napadnyło wšak je to při kontroli na Frankfurtskim lětanišću. Nětko hrozy mužej pjenježna pokuta změny hamtskeho dokumenta dla.

To a tamne (12.08.15)

srjeda, 12. awgusta 2015 spisane wot:

Krótko do kónca hrajneje doby předawa wuměłstwowy běrow Nibelungenskich swjedźenskich hrow we Wormsu rekwizity aktualneje produkcije. Nimo kostimow, hlebijow, nopow a kožuchow stej to dwě wobornej wěži, kaž nawodnistwo swjedźenskich hrow zdźěli. Wobornej wěži ze železa wažitej sydom resp. dźesać tonow a změjetej „swój“ posledni wustup njedźelu, 16. awgusta. Snano naruna hódnota šrota płaćiznu za potworje.

Po live-wusyłanju plećenskeho marathona a dny trajaceje jězby z čołmom budźe norwegska telewizija publikum nětko z přinoškami ze swěta zwěrjatow zabawjeć. Nimale tydźeń chcedźa na sćelaku NRK 2 bjez přestawki pućowanje sobow z horin hač k morju wusyłać. Telewizijne mustwo chce stadło klětu nalěto přewodźeć. Přihladowarjo drje trjebaja za to wutrajnosć, wšako so soby pomału pohibuja.

To a tamne (11.08.15)

wutora, 11. awgusta 2015 spisane wot:

Traktorist w porynskim Nettetalu je wulke mnóstwo nakładowaneje morcheje zhubił, po tym zo bě přerazantnje po puću. Na kromje wsy zhubi wón móc nad wodźidłom, připowěšak so powróći a morchejowy přestrjenc pokrywaše cyłu dróhu. Morcheje su njezbožo derje přetrali, jeničce traktorist trjebaše po přespěšnej jězbje chětro wulku sćerpnosć, zo by je wšitke zaso zezběrał.

Nuzowa situacija je bjezdźěłneho w Kölnje pohnuła, sej drje najmjeńši domčk Němskeje natwarić. Dwaj měsacaj bydli wón mjeztym w 1,47 kwadratnych metrow wulkim bydlenskim mobilu, 210 centimetrow dołhim, 70 centimetrow šěrokim a 122 centimetrow wysokim. Bjezdźěłny nochcyše wot zarjada płaćene bydlenje, nochcyše pak tež pod mostom bydlić. Jeho mobil steji na parkowanišću firmy blisko Kölnskeho dwórnišća.

To a tamne (10.08.15)

póndźela, 10. awgusta 2015 spisane wot:

Hórska straža w Berchtesgadenje je psa z hórskeje nuzy wumóžiła. Psyk bě po informacijach hórskeje słužby pola Schönauwa nad Königsseejom přez sněhowe polo běžał a do lodowcoweje škałoby padnył. Wobsedźerka bě so na hórsku słužbu wobroćiła. Helikopter pak njebě žadyn dispoziciji, tuž podaštaj so pomocnikaj pěši na puć. Jedyn z njeju pušći so z powjazom do škałoby a psa z wosebitym nastrojom wuchowa.

Před lětom pokradnjene nanowe awto je hólc po njezbožu w Brandenburgu nad Habolu pječa zaso spóznał. Wodźer awta bě ćeknył, po tym zo bě sobotu do 13lětneho zajěł. Hólčec, kiž bě z kolesom po puću, wšak je pokradnjene awto hnydom spóznał. Hólc při njezbožu padny a so zrani. Wodźer awta bě, prjedy hač so zminy, hólcej z pukami hrozył za pad, zo policiju woła.

To a tamne (07.08.15)

pjatk, 07. awgusta 2015 spisane wot:

Wšitke dróhi New Yorka přeběhał je William Helmreich. 69lětny profesor sociologije bě so před štyrjomi lětami na tróšku „kołwrótnu akciju“, zwažił, kaž me­dije rozprawjeja. Mjeztym je Helmreich wšitke 120 000 bydlenskich blokow w pjeć měšćanskich wobwodach wobešoł, štož je nimale 10 000 kilometrow. „Bych-li tehdy wědźał, kak napinace to budźe, njebych to nihdy činił“, Helmreich rozhłosownikam přeradźi.

Metalowy dźěl jeje nadrowca je turistku při hońtwjerskim njezbožu před ćežkim zranjenjom wuchował. 41lětna žona ze Sewjerorynsko-Westfalskeje bě ze swojim přewodźerjom z kolesom w Mecklenburgsko-Předpomorskej po puću, jako pola Gadebuscha naraz bolosće začuwaše. W metalowym dźělu nadrowca tčeše­ dźěl municije, kotraž pochadźeše z třělby hajnika. Policija pad přepytuje.

To a tamne (06.08.15)

štwórtk, 06. awgusta 2015 spisane wot:

W drastowym kamorje před policiju schował je so pozdatny paduch w braniborskim Nauenje. Policisća chcychu 28lětneho do jastwa dowjezć, zo by njezapłaćenu pjenježnu pokutu wotsedźał. Tón pak schowa so w kamorje a kazaše sobuwobydlerjej, zastojnikam durje wotewrěć. Woni nańdźechu w bydlenju cyły rjad pokradnjenych wěcow, kolesa, grat a samo brónje. Skónčnje wuhladachu 28lětneho w kamorje. Jemu a kumpanej hrozy nětko krute sudniske jednanje.

Ze sekeru je pilot lětadła pjaneho pasažěra w šwedskim lětadle nuzował nuznik wopušćić. Muž bě so tam zamknył a so spjećował ju zaso wopušćić. Dokelž je za čas přizemjenja zakazane, wustup wužiwać, so pilot rozsudźi durje kabiny ze sekeru rozbić a pasažěra wućahnyć. Muža nachwilnje zajachu a na lětanišću čakacej mandźelskej přepodachu.

To a tamne (05.08.15)

srjeda, 05. awgusta 2015 spisane wot:

Rozmjerzany guwerner zapadoboliwiskeho departementa Oruro je njedypkownym zastojnikam budźaki darił. Přidatnje­ su stajnje zaso zapozdźeni zastojnicy pisomny porok dóstali. „Někotři zjewja so w poslednim wokomiku“, so guwerner hněwa, „jim ma so wujasnić, zo su słužownicy stata. Nětko dyrbja woni tuž stajnje hižo pjeć mjeńšin do spočatka dźěła na městnje być.“

W Japanskej postupuja přećiwo předešćnikam we wobchadźe. Z předešćnikom wuhotowani kolesowarjo ranja nětko postajenja nadróžneho wobchada. Naprawa pokazuje wuskutk: Dźeń a wjace kolesowarjow wužiwa poncho. A naprašowanja za dešćowymi płašćemi w Japanskej přiběraja. Po změnjenym wobchadnym zakonju je z předešćnikom kolesować runje tak strašne kaž pod wliwom alkohola.

To a tamne (04.08.15)

wutora, 04. awgusta 2015 spisane wot:

Njewšědna městnosć přenocowanja přiwisnika „gruftijoweje sceny“ w Frankskej je pěška njesměrnje wustróžiła. Muž bě při wječornym wuchodźowanju z psom na parkowanišću w Zirndorfje čorny kašć wuhladał a policiju informował. Ta namaka w nim 26lětneho spicy. Wón bě sej kašć sam kupił a tak wuhotował, zo móžeše w nim přenocować. To chcyše nětko zaso raz činić, kaž zastojnikam rozłoži. Tući jeho namołwichu, sej přichodnje druhe spanske městno pytać.

Njesměrnje so wadźacy a samo do so bijacy porik dyrbjachu policisća na awtodróze A 4 změrować. Žona a muž běštaj so wčera hižo w awće na so roznjemdriłoj. Mjez Kodersdorfom a Zhorjelcom bije­štaj so na pobóčnej smuze awtodróhi, doniž zastojnicy nje­za­přimnychu. Dotal njeje znate, čehodla so wonaj wadźeštaj a hač staj so zaso wujednałoj.

To a tamne (03.08.15)

póndźela, 03. awgusta 2015 spisane wot:

Hoberska technoparty je wobydlerjow małeje čěskeje wsy překwapiła. Zamoł­wići běchu priwatny swjedźeń z něšto stami hosći wočakowali. Město toho přijědźe po informacijach policije 4 000 ludźi ze wšeje Europy do małeje wsy Červený Újezd pola Teplic z runje 80 wobydlerjemi. Wobydlerjo nócnu hudźbu sćerpnje znjesechu. Policija party wobkedźbo­- waše, njemóžeše pak ničo chłostajomneho zwěsćić, kaž rěkaše.

Wosy dla je žona ze swojim motorskim čołmom na rěče Fulda pola Kassela znjezbožiła. Po informacijach policije bě so 52lětna sobotu insekta tak nastróžiła, zo stłóči płunowu ručicu. Šěsć metrow dołhi čołm na to raznje pospěši. Z wulkej spěšnosću a bjez kontrole wón z wody wujědźe a na kolesowanskej šćežce stejo wosta. Nichtó so njezrani. Škoda wučinja přiwšěm 3 000 eurow.

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND