Sport (19.07.19)

pjatk, 19. julija 2019 spisane wot:

Njedźelu na serbski supercup

Sportowa jednotka Njebjelčicy budźe njedźelu hosćićel 3. serbskeho supercupa – turněra ze štyrjomi serbskimi koparskimi mustwami. W 14.30 hodź. hraja w prěnim połfinalu ST Marijina hwězda – Sokoł Ralbicy/Hórki a wot 15.25 hodź. SJ Chrósćicy – SJ Njebjelčicy. Hra wo třeće městno započnje so něhdźe w 16.25 hodź., finale budźe wokoło 17.25 hodź. Kóždy duel je na 45 mjeńšinow postajeny.

Satkula póndźelu w Pančicach

Bičwolejbulowa tura Radija Satkula wuhraje póndźelu w Pančicach-Kukowje swój štwórty turněr. Cyłki zetkaja so w 17.45 hodź. a hraja wot 18 hodź. Dalše terminy: 29.7. Kulow, 5.8. Worklecy, 12.8. Konjecy a 19.8. Budyšin. Wulke fi­nale budźe 26.8. w Miłoćicach.

1. sakske e-sport mišterstwa

Statistika klóšterskich koparjow

štwórtk, 18. julija 2019 spisane wot:

Po tym zo su koparjo z Pančic-Kukowa před lětom krok do wokrjesneje wyšeje ligi po relegaciskej hrě přećiwo cyłkej z Porchowa snadnje misnyli, rěkaše nowy­ cil před nowej hrajnej dobu 2018/2019: POSTUP! A to bě zhromadny zaměr hrajerjow, zamołwitych ST Marijineje hwězdy a trenarja Erwina Kleinmanna. Zaměr postupić su na skutkowne wašnje zwoprawdźili.

Jenož słaba faza w nalěću tworješe wuwzaće, hewak hrajachu Pančičanscy koparjo fantastisku sezonu a stachu so tři hrajne dny do kónca ze zasłužbnym wo­krjesnym mištrom.

Dypki: 23 dobyćow (18 z nich bjez přećiw­niskich wrotow), jedyn remis a štyri poražki wobradźichu postupnikej we 28 ligowych hrach 70 dypkow. Tež wrotowy poměr 87:18 (+ 69) bě we wo­krjesnej lize najlěpši, a to při třělenych a tež při­jimanych wrotach. Prěnja poł­se­rija bě z 39 dypkami wuběrna. Při třinaće wuspěchach dyrbješe mustwo ST Marijineje hwězdy jenož jednu poražku přijimać. W druhej połseriji nastachu potom tři plajty, jedyn remis, dźesać dobyćow a z tym 31 nahromadźenych dypkow.

Horliwy ćěłozwučowar počesćeny

štwórtk, 18. julija 2019 spisane wot:
Choćebuskeho ćěłozwučowarja, trenarja a funkcionara Bernda Schädela su wčera z titulom „Čestnohamtski měsaca“ wuznamjenili. Šef braniborskeje statneje kenclije Martin Gorhold (SPD) je 63lětnemu wotpowědne čestne wopismo přepodał. Schädel­ hižo­ wjele lět swoju zahoritosć za ćěłozwučowanje młódšim sportowcam dale posrědkuje. W Braniborskej su mjeztym 134 „Čestnohamtskich měsaca“ po­česćili. Foto: Michael Helbig

Dorost FCE dwójce w zwjazkowej lize

štwórtk, 18. julija 2019 spisane wot:

Štož so mužam w třećej lize poradźiło njeje, to docpě dorost FC Energije Choćebuz. U 17 wostanje na dalše lěto w najwyšej dorostowej lize Němskeje a startuje tam do tře­ćeho lěta pospochi. A tež młodźinje A FCE je so po dołhej abstinency po do­byću 2:0 přećiwo FC Hansy Rostock zaso krok do zwjazkoweje ligi poradźił. Partiju wobkedźbował bě tež trenar muži Claus Dieter Wollitz. To bě wažne, wšako wopu­šćichu mjeztym wjacori koparjo prěnjeho mustwa FC Energiju. Tuž budźe Wollitz zawě­sće tójšto hrajerjow z U 19 do prěnjeho mustwa integrować dyrbjeć.

Foto: Georg Zielonkowski

Lea Krječmarjec je jako kapitanka pjeć lět wuspěšnje koparske holče mustwo Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) na wu­risanjach „Młodźina trenuje za olym­piju“ nawjedowała. Nětko sudźi w tutej bulosportowej družinje partije muži a žonow. Sportowy wučer Serbskeho gymnazija Budyšin Měrko Korjeńk je so z njej rozmołwjał.

Móžeš so prošu čitarjam sportoweje strony Serbskich Nowin předstajić?

L. Krječmarjec: Rěkam Lea Krječmarjec a bydlu we Wulkim Wjelkowje. Mam sotru a bratra. Sym 17 lět a póńdu wot awgusta do 12. lětnika Budyskeho Serbskeho gymnazija.

Što su twoje najlubše předmjety w šuli?

L. Krječmarjec: Wězo sport, potom němčina a biologija.

Sy jedna z najwuspěšnišich sportowčow na Serbskim gymnaziju Budyšin. Kak husto­ sy na Sakskich finalach pódla była a kelko medaljow sy dobyła?

Wysoke dobyće

srjeda, 17. julija 2019 spisane wot:
Krajny koparski ligist Jednota Kamjenc je swoju prěnju přihotowansku hru přećiwo wokrjesnemu wyšemu ligistej Módro-běłym z Kulowa z 12:1 dobył. Hižo do połčasa steješe 5:0 za chowancow trenarja Franka Ričela. Dalšu testowu partiju změje Jednota dźensa we 18.30 hodź. na trawniku w Kamjencu, potom přećiwo klasu wyše hrajacej FC Hornjej Łužicy Neugersdorf. Foto: Werner Müller

Na Kanariskich kupach w Atlantiskim oceanje, na kotrychž njeje do toho hišće była, je sej 46lětna Serbowka Beata Čórlichec njedawno wuzwoliła ćežke wurisanje Ironman-triatlona na kupje Lanzarote. Po dotalnych štyri ćežkich a tak wuspěšnych startach (2014, 2016, 2017 a 2018) stajnje nazymu na swětowych mišterstwach na Hawaii nochcyše so lětsa jónu tam wubědźować. Tohodla rozsudźi so za tajki na mjenowanej španiskej kupje. Dobry tydźeń do poprawneho wubědźowanja je so wona z organizowanej pućowanskej skupinu tam podała, zo by so na horcotu a sylniši wětřik zwučiła a hišće tróšku trenowała. Budyšan Jurij Nuk je z Beatu Čórlichec po nawróće do Němskeje telefonował:

Witaj domoj Beata! Jako prěnje snano někotre daty k triatlonowemu wubědźowanju na kupje Lanzarote.

Nowy start w krajnej lize z Henčlom

wutora, 16. julija 2019 spisane wot:

Z Łušćanom Tomašom Henčlom bě prě­nje­ koparske mustwo Budissy Budyšin do regionalneje ligi postupiło a tam wjacore hrajne doby wostało. Po zestupje do wyšeje ligi po sezonje 2018/2019 pak su so zamołwići Budyskeho spor­toweho towarstwa rozsudźili, zo ma prěnje mustwo zaso w krajnej lize hrać, a zo chcedźa so zaso bóle na dorostowe mustwa koncentrować. To wšo ma so z pomocu Tomaša Henčla stać. Z Łušćanom je so za Serbske Nowiny Hans­peter Benad rozmołwjał.

Z kotrymi cilemi dźeće do noweje sezony?

T. Henčl: Mój prěni nadawk je mustwo formować, kotrež móže so ze sportowym towarstwom Budissu Budyšin identifikować. To budźe wulke wužadanje! Po tym widźimy dale a formulujemy nowe cile.

Maće tež natwar koparskeje rezerwy, potajkim druheho mustwa planowany?

T. Henčl: Tale tema budźe chětro wažny­ a z mojeje strony njewuměnity nadawk towarstwa. Časowy ramik pak dźensa hišće mjenować njemóžemy.

Budźeće lětsa hižo prěnich koparjow z młodźiny A Budissy Budyšin do prěnjeho mustwa integrować?

Sportowy swjedźeń SGB

wutora, 16. julija 2019 spisane wot:

Posledni tydźeń do lětnich prózdnin poda so wjac hač 300 šulerjow 5. do 9. a 11. lětnika Serbskeho gymnazija Budy­šin (SGB) do Sprjewineje kupjele, zo bychu tam štwórty raz za sobu sporto­wy swjedźeń přewjedli.

Při přijomnych temperaturach wokoło 25 stopnjow wotměwachu so zajimawe a napjate rozestajenja we wodźe, w pěsku a na trawniku. Na zelenym terenje běše při ludowym bulu sobu najwótřišo. Ći najmjeńši běchu daloko słyšeć, wšako so mjez sobu njesměrnje pohonjachu.

Na holčim turněrje 5. do 7. lětnika přesadźi so 6-1 a pola hólcow měšany team 7-2 a 7-3. Při płuwanju startowaše pjeć holcow a pjeć hólcow jedneje rjadow­nje a tworješe zhromadny cyłk w dwěmaj wubědźowanjomaj. Kóžda rjadow­nja płuwaše cyłkownu distancu 250 metrow, a to w stafli kaž tež w směšnej stafli na deskach (hlej foto). Tež tu běštej přiklesk a mócne pohonjowanje ze wšěch stron słyšeć.

Bičwolejbulowa tura Radija Satkula

wutora, 16. julija 2019 spisane wot:
Młodźinska žołma Radijo Satkula bě wčera wječor z hosćom w Hórkach. Sydomnaće mustwow wubědźowachu so na turněrje. Na kóncu doby mustwo „Mischmasch“. Přichodnu póndźelu su Satkularjo w Pančicach-Kukowje. Foto: Darius Budar

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND