Widźał, słyšał, napisał (21.11.16)

póndźela, 21. nowembera 2016 spisane wot:
Awtor dźensa Clemens Šmit

Pismikaj RB stejitej aktualnje za njepřestajnu debatu w koparskim swěće. Wšudźe so wo tym w němskich medijach rozprawja a tež na kromje serbskich sportnišćow so mócnje diskutuje. Kawsa RB Lipsk dźěli, kaž to tydźenja w nowinje LVZ čitach, přiwisnikow kopańcy kaž něhdy profet Mójzes Čerwjene morjo. Po kóncu tydźenja dóstanje tale tematika zawěsće přidatny pohon, dokelž je mustwo RB Lipsk po dobyću přećiwo Leverku­senej a po poražce Bayerow w Dortmundźe načolnistwo prěnjeje koparskeje zwjazkoweje ligi přewzało. Z tym do sezony zawěsće nichtó ličił njebě! Za někotrych woznamjenja to dotalny wjeršk dospołneho wutupjenja koparskeje kultury. Tamni widźa w tym skónčnje zaso šansu, zo bój wo němske mišterstwo na napjatosći dobywa.

Fakt je: W běhu jeno sydom lět poradźi so konstruktej RB Lipsk razantny postup z pjateje ligi na čoło tabulki prěnjeje koparskeje ligi. Prěni raz po 14 měsacach njesteja nětko Bayerojo na prěnim městnje, ale nowačk z Lipska.

Widźał, słyšał, napisał (14.11.16)

póndźela, 14. nowembera 2016 spisane wot:
Awtor dźensa Jurij Bjeńš

„Christiano, pój!“ – „Ja njejsym Christian, ja sym Frederic!“ Tajku abo po­dobnu situaciju dožiwju nimale kóždu wutoru na treningu a zdźěla tež kónc tydźenja při hrach Ralbičanskeje młodźiny F. Třeće lěto sym tam nětko hižo trenar. Hišće ženje pak njemějach tajke ćeže z mjenami swojich chowancow. Čehodla­ pak? Zdźěla su wutoru popoł­dnju wjac hač 30 dźěći na delanskim trawniku a honja za bulom. Wězo stanje so mi při tym, zo raz te abo tamne mjeno zaměnju. Zo pak so mi tole pola Christiana a Frederica kaž tež Richarda a Ludwiga stajnje stawa, ma druhe přičiny. Wobaj porikaj staj dwójnikaj a so woprawdźe jenož­ w najmjeńšich detailach rozeznawaja. Te pak wot daloka hišće njespó­znaju a mi ničo druheho njezwostanje, hač mjena hódać. Najhórje wšak stajnje je, hdyž mataj wobaj při treningu hišće samsny trikot – a to so scyła tak zrědka njestanje. Langec a Ditrichec bratraj pak njejstaj jeničkaj dwójnikaj. Tež Frenclec Lavinia a Livius honitaj wuspěšnje za Sokołsku młodźinu F za bulom.

Widźał, słyšał, napisał (07.11.16)

póndźela, 07. nowembera 2016 spisane wot:
Awtor dźensa Křesćan Korjeńk

„Kajka je to radosć, w našej młodźinje, stari čuja žadosć być jónu młodźi šće ...“, takle klinčeše w minjenych dnjach časćišo w Nowej Wjesce pola Pjechec mandźelskeju kotrajž swjećeštaj złoty kwas.

Radosć pak njeknježeše cyle wěsće jenož mjez młodźinu, ale tež mjez staršimi přiwisnikami koparjow Dynama Drježdźany. To štož ći čorno-žołći w minjenymaj hromaj pokazachu, bě cyle jednorje wokřewjace a radosć zbudźace. Haj, nětko maš zaso wjeselo, hladać na hry abo słuchać na drje najemocionalnišeho reportera Gerta Zimmermanna. Heinz Florian Oertel drje bě hižo jara emocionalny, naš Měrćin Štrawba wo žadyn kusk mjenje, „Zimmi“ pak je w tym nastupanju po mojim měnjenju najlěpši. Wón raduje so nad wuspěchami, ale ćerpi tež při njetrjebawšich, wobeńdźomnych poražkach.

Widźał, słyšał, napisał (01.11.16)

wutora, 01. nowembera 2016 spisane wot:
Awtor dźensa Ludwig Zahrodnik

W minjenych dnjach je so wjele rěčało a pisało wo noworjadowanju směrnicow za spěchowanje sporta, předewšěm wukonoweho sporta w Němskej. Fakt je, zo je so podźěl wot němskich sportowcow dobytych medaljow na olympiskich hrach a swětowych mišterstwach w zašłosći pomjeńšił. Za wutworjenje lěpšich wuměnjenjow njejsu jenož lěpše treningowe móžnosće z wysoko kwalifikowanymi trenarjemi, ale předewšěm wjele wjac pjenjez trěbnych. Dźe mjez druhim tež wo to, kotre sportowe družiny lubja najwjace medaljow a kotre měli so najefektiwnišo spěchować. Zo njepóńdźe to bjez horceje diskusije a wótreje kritiki tych, kotřiž čuja so zludani, je jasne. Tola w zajimje zasadneho polěpšenja tuchwilneje situacije we wukonowym sporće budźe trjeba tworić jasne, byrnjež tež bolostne rozsudy.

Widźał, słyšał, napisał (24.10.16)

póndźela, 24. oktobera 2016 spisane wot:

Awtor dźensa

Michał Nuk

„To je postup do zwjazkoweje ligi marathonow!“, běše wčera z wótřerěčakow podłu čary Drježdźanskeho marathona słyšeć, jako doběhny Keničan Joseph Kyengo Munywoki w 2:10:21 h do cila před krajnym sejmom. Tajkale zwjazkowa liga drje njeeksistuje, tola wukonaj prěnjeho a druheho běharja pokazujetej, zo słuša Drježdźanski marathon nětko k prěnim adresam w Němskej. Po Berlinje, Hamburgu a Kölnje bu tu lětsa štwórty najlěpši čas docpěty, štož je hladajo na dosć naročnu čaru z plesternakami, mnohimi křiwicami a mostami čim kedźbyhódniše. A wjace hač 7 500 wobdźělnikow z 61 krajow je znamjo za to, zo je sej Drježdźanske wubědźowanje mjezynarodne připóznaće nadźěłało.

Widźał, słyšał, napisał (17.10.16)

póndźela, 17. oktobera 2016 spisane wot:

Awtor dźensa

Jan Hrjehor

Widźał, słyšał, napisał (10.10.16)

póndźela, 10. oktobera 2016 spisane wot:

Awtor dźensa

Tadej Cyž

Němske narodne mustwo je wuspěšnje do kwalifikacije za swětowe mišterstwo 2018 w Ruskej startowało. Po dobyću přećiwo Norwegskej je mustwo wokoło noweho kapitana Neuera sobotu wječor tež duel susodow přećiwo Čěskej z 3:0 dobyło. Za Němsku trjechištaj Toni Kroos a dwójce Thomas Müller. Jutře sćěhuje potom hra přećiwo Sewjeroirskej. Manuel Neuer, wrotar němskeje wubranki, je jako kapitan naslědnik Schweinsteigera, kotryž je po europskich mišterstwach swoju aktiwnu karjeru w narodnym mustwje zakónčił. Měnju, zo je Neuer prawy muž za tutu poziciju. Wón je hižo wjacore lěta najlěpši wrotar swěta, je pola sobuhrajerjow připóznaty a je tež čłowjesce bjez skandalow. Zo je wrotar kapitan a nic pólny hrajer, problematisce njewidźu. W koparskim mustwje maš zwjetša wjacorych hrajerjow, kotřiž na hrajnišću zamołwitosć přewozmu.

Widźał, słyšał, napisał (04.10.16)

wutora, 04. oktobera 2016 spisane wot:
Awtor dźensa André Strelow

Wot kolegow a přećelow dóstach ke kulowatym narodninam surfowanski kurs darjeny. Srjedź septembra běše skónčnje tak daloko. Podachmy so do italskeho Torbole. Po zapokazanju so prašach, hač to docyła zmištruju. Po tym zo bě nam wučer surfowanje z wětřikom teoretisce wujasnił, stejach krótki čas pozdźišo na wodźe a móžach posrědkowane informacije nałožować. Započatk běše chětro ćežki. Po njeličomnych čarach a padanjach do wody čujach so dale a wěsćiši. Po třoch dnjach smalach po jězoru ze začućom dospołneje swobody. Kóždemu zajimcej móžu jenož poručić, so tež raz w tutej sportowej družinje wuspytać.

Widźał, słyšał, napisał (26.09.16)

póndźela, 26. septembera 2016 spisane wot:

Awtor dźensa

Jan Macka

Lubi sportowcy, je zaso čas domchowanki a kermušow. Rjane słónčne wjedro je nam hišće tu abo tamnu překwapjenku kónc tydźenja w kopańcy wobradźiło. Kaž w medijach čitamy, wjetše a mjeńše mustwa nětko hižo bilancuja, što su prawje abo wopak činili. Mnozy pak so prosće takle zwuraznjeja: „Pola nas lětsa wulkotnje běži.“ abo „To sy hižo po prěnjej hrě spóznał, zo so ćežko změja.“ abo „Pola nas zaso njedosaha.“

Moje postupne mustwa, kotrež sym minjene hrajne lěto na lisćinje měł, chcu skrótka wobswěćić, a to z optimizmom na hišće dołhu hrajnu dobu. Pola RB Lipska njewidźu stracha, zo do krizy padnje. Start bě za nowačka w 1. zwjazkowej lize optimalny. Wosebje dobyće přećiwo Dortmundej je jemu dalšich fanow wobradźiło a z 1:1 nětko pola 1. FC Köln je w načolnej skupinje zaměstnjeny. To same zdaše tež za Dynamo Drježdźany móžno być, tola přěhraty derby doma přećiwo Aue a poražka w Kaiserslauternje woznamjenja jenož srjedźne městno, štož nikoho z nas tak prawje njezwjesela. Tež wčerawše 2:2 přećiwo Würzburgej nic.

Widźał, słyšał, napisał (19.09.16)

póndźela, 19. septembera 2016 spisane wot:
Awtor dźensa Jurij Nuk

Jako aktiwneho běharja přez wjac hač šěsć lětdźesatkow zajimuje mje wosebje lochkoatletika. A tak sym sej tež we wusyłanjach telewizije wo njedawnych 28. olympiskich lětnich hrach w Rio de Janeiru předewšěm wurisanja w tejle sportowej družinje wobhladał. A tam mje najbóle mjetanje hlebije jima. Hdyž widźu wysoko na njebju lětadło lećeć, kotrež ćehnje za sobu kondensacisku smuhu, da mam stajnje gracilnosć lěta tajkeje hlebije před wočomaj. A z tajkej gracilnosću a jara daloko lećeše na olympiadźe tež hlebija olympiskeho dobyćerja Thomasa Röhlera z Jeny. Po wurjadnych 90,30 metrach zaštapi wona do trawnika. Přewšo sympatiski 24lětny lochkoatlet bě před štwórć lětom tónle nastroj w finskim měsće Turku samo hižo 91,28 metrow daloko ćisnył, štož je rekord lěta.

nawěšk

nowostki LND