Awtor dźensa

Tomaš Faska

Kóžde serbske sportnišćo ma swoje wosebitosće. Tež kóždy mjeńši abo wjetši koparski stadion je na swoje wašnje jónkrótny – hač w Ralbicach, Chrósćicach abo druhdźe. Wšudźe pak je trawnik zeleny, smužki su běłe, a na wo­běmaj kóncomaj hrajnišća steja wrota. Te su­ dźensa tež wšudźe ze samsneho materiala, z metala – a to přewažnje z alu­minija. Něhdy wšak běchu pobóčnej žerdźi a prěčna łata koparskich wrotow z drjewa. Ja sam sym tajke hišće zeznał. A spraw­nje prajene, hustodosć jako wrotar mjez žerdźomaj stejo mějach před tajkim drjewjanym kolosom mjenje respekta hač pozdźi­šo před železnymi wrotami. Štóž je, za bulom skakajo, hižo raz ćělny kontakt z njepowalnym ćělesom měł, wě, wo čim rěču.

Ale, što rěka njepowalny? Z tej kajkosću bě to pola drjewjanych wrotow dru­hdy chětro łoskoćiwa wěc. A hižo sym při temje swojeje dźensnišeje kolumny. Wjerću koło časow zaso raz wróćo a hladam na 3. apryl 1971. Třeći dźeń jutrownika před 47 lětami směmy mjenujcy historiski datum mjenować – štož postajenje materiala wrotow za kopanišća nastupa.

Widźał, słyšał, napisał (26.03.18)

póndźela, 26. měrca 2018 spisane wot:

Awtor dźensa

Jan Hrjehor

Gerat Lipič z Róžanta dźěła w Bayerskej zhromadnje z olympiskej dobyćerku, kotraž je tež hišće swětowa wicemišterka a jedna z najlěpšich spěšnosněhakowarkow swěta, na twarnišću při Tegernskim jězoru. Jemu pak njeje wědome, štó pomocnica je ... . Loni, zawěsće w lěćnym času, tak dokładnje to njewěm, bě Róžeńčan, kiž je hižo přez lět­dźesatkaj na zapadźe pola Mnichowa přistajeny twarskeje firmy Wolfbauer, při Tegernskim jězoru zasadźeny. Tam bydli mjez druhim tež Uli Hoeneß, prezident FC Bayerna Mnichow.

Widźał, słyšał, napisał (19.03.18)

póndźela, 19. měrca 2018 spisane wot:
Awtorka dźensa Halena Jancyna

Mjeztym 20. raz wotměja spočatk junija w Zhorjelcu „Swjedźeń wolejbula“. Woblubowany to wjeršk sezony, tež mjez serbskimi wolejbulistkami a wolejbulistami. Wšo dohromady 24 mustwow wojuje tam w třoch kategorijach wo dobyće. Jedna so wo turněry muži, žonow a wólnočasnych sportowcow Tež lětsa stej Viktoria Worklecy a ST Marijina hwězda zaso pódla. Za organizatora VfB Zhorjelc je to jubilej a zdobom kónčny dypk. Budźe to poslednje wubědźowanje tajkeho razu, dokelž towarstwo personelnych přičin dla po 25 lětach rozpušća. 30. junija so w towarstwje swěcy hasnu.

Widźał, słyšał, napisał (13.03.18)

wutora, 13. měrca 2018 spisane wot:
Awtor dźensa Clemens Šmit

„Hdyž sej mysliš, zo mysliš, potom sej jenož mysliš, zo mysliš ...“ – Chróšćanske druhe koparske mustwo ma nowu „kmótru“. Juliane Werding je jemu minjenu sobotu tři wažne dypki přećiwo kontrahentej z Lubuša zawěsćiła. Haj, tak to je. W kabinach Sokoła spěwa Měrćin Štrawba, za Horjansku rezerwu su to němske šlagry. Nastało bě wšitko při jědnatce, přeradźi mi nadběhowar Chróšćanow a zamołwity za hudźbu w kabinje. Wo kotru jědnatku so tu jedna, jědnatku při kopańcy abo znatu sobotnu zabawu, wšak nochcyše mi rjec. Ćim rjeńšo, zo stej kónc tydźenja wobě zastupni­stwje koparjow SJC z dobyćom do druheje połserije startowałoj. Štó by sej to myslił?

Awtor dźensa Jurij Bjeńš

Poprawom nochcych w póstnym času žane słódkosće chłóšćić. Sprawnje pak přiznawam, zo sym so toho předewzaća poměrnje spěšnje wzdał. Zo pak bych swojemu ćěłu tola něšto dobreho popřał, předewzach sej kóždy dźeń znajmjeńša poł hodźinki sportować. Pozitiwny pódlanski efekt je tón, zo při sportowanju stajnje něšto dožiwješ.

Sibirske temperatury minjeny tydźeń ćehnjechu nas na lód. Tak smy tydźenja cyłe popołdnjo na Kamjentnym haće za čornym pukom honili. Lód bě jara kruty a nimale tak hładki kaž w hali – perfektne to wobstejnosće. Puk pak bě tak spěšny, zo so hač do rohodźe na kromje suny a so tam chowaše. Runje na tych městnach pak bě lód přećeńki a tuž móžno njebě jón tam zaso wotewzać. Mandźelska sobuhrajerja wšak měnješe, zo so jej to poradźi. A woprawdźe. Móžachmy bórze zaso lodohokej hrać, ale hakle po tym zo bě wona cyle přemokana z lódzymneho hata wulězła. Na tym městnje hišće raz wutrobny dźak za angažowane zasadźenje a runočasnje wuběrnu show.

Awtor dźensa

André Strelow

Zhromadźizna sudnikow wotmě so kónc januara w Němskich Pazlicach, kotřiž hwizdaja hry we wokrjesnej wyšej lize Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka abo chcedźa to přichodny čas wyše činić. Tež wobkedźbowarjo refereejow běchu přitomni. Ronny Martick a Marc Oliver Löw pokazaštaj jim nimale tři hodźiny trajace specielne na sudnikow wusměrjene zwučowanja.

Widźał, słyšał, napisał (29.01.18)

póndźela, 29. januara 2018 spisane wot:
Awtor dźensa Jurij Nuk

Kónc lěta je cyle wěsće nimale kóždy sportowc wo wukonach w swojej družinje přemyslował. Kóždy chce wšak wědźeć, hač su so nałožene mocy a wudawki zadanili. Tajka bilanca wuspěchow aktiwnych běharjow po srjedźnych a dołhich čarach w minjenej sezonje 2017 we wobłuku doskónčneho zaměstnjenja, wuhódnoćenja a mytowanja hłowneju rjadneju lisćinow našeju Łužicow, Wopačanskeho cupa běharjow a Łužiskeje běhanskeje serije kaž tež Drježdźanskeje wobwodneje serije, je zrealizowana. Poslednje lońše hódnoćenske wubědźowanje za Wopačanski cup kaž tež za Drježdźansku seriju běše 17. Biskopičanski Butrowohórski­ běh w septembru, a za Łužisku seriju běše to 39. Oberlichtenauski silwesterski běh.

Awtor dźensa Tomaš Faska

Jutře za měsac je tak dalo­ko. W južnokorejskim Pyeonchangu zahaja so 23. olympiske hry w zymskich disciplinach. Kóžde štyri lěta zetkawaja so sportowcy z cyłeho swěta, zo bychu mocy měrili. A nimale kóždy, kiž je tónle podawk jako wobdźělnik dožiwił, drje wobhladuje to jako wjeršk swojeho ćěłozwučowanskeho wuwića.

Južna Koreja tele zymske hry prěni raz wuhotuje. Lětnju olympiadu wšak je hižo 1988 organizować směła.

Nětko potajkim Zymske olympiske hry w Južnej Koreji. Dwójce bě wony region ze 44 000 wobydlerjemi hižo kandidował a zwrěšćił, a to w lětomaj 2010 a 2014. Kónčina, kotrejež mjeno móžeš do serbšćiny přełožić z „Měr a wuspěch“, dyrbješe so kanadiskemu Vancouverej resp. ruskemu Sočijej kłonić. Nětko pak přesadźichu so poža­darjo z prowincy w horinach Taebaek chětro jasnje přećiwo francoskemu Annecy a „našemu“ Mnichowej.

Widźał, słyšał, napisał (27.12.17)

srjeda, 27. decembera 2017 spisane wot:
Awtorka dźensa Halena Jancyna

W zymje volleyball hrać? Haj, to je w kóždej sportowni móžno. A što je z beachvolleyballom? Ně, je dźě přezyma, a často mjerznje! Mam pak něšto noweho za was: snowvolleyball. Mysliće-li runje na krótke cholowy, pěsk a wysoke temperatury, móžeće to hnydom zabyć. Tu su volleyballisća ćopłu sportowu drastu woblečeni a hraja w sněze. Nimo toho maja koparske črije wobute.

Snowvolleyball je wosebita warianta volleyballa, při kotrejž je hrajnišćo w sněze. Regularije wotpowěduja tym beachvolleyballa. Snowvolleyballowa hra pak wotměwa so na wysokosći něhdźe 2 000 metrow. Snowvolleyball njeje žana wunamakanka z Němskeje. Wuwili běchu tule sportowu družinu w lěće 2009 w awstriskim Wagrainu. Po wjacorych turněrach w Alpach připózna awstriski volleyballowy zwjazk 7. nowembra 2011 snowvolleyball jako oficialnu sportowu družinu. Před lětomaj bě tak daloko, zo je ju Europske volleyballowe zjednoćenstwo (CEV) oficialnje do programa přiwzało. Wotnětka buchu turněry pod hesłom Snow Volleyball European Tour přewjedźene.

Widźał, słyšał, napisał (27.11.17)

póndźela, 27. nowembera 2017 spisane wot:
Awtor dźensa Ludwig Zahrodnik

Mnozy z nas tróšku staršich za sport so horjacych dopominaja so rady na podawk, kotryž sta so 4. julija 1954 we Wankdorfstadionje šwicarskeho Berna. Měnju kónčnu hru wo swětowe mišterstwa w kopańcy mjez faworitom z Madźarskeje a outsiderom z Němskeje. Mjena kaž Turek, Liebrich, Morlock, O. a F. Walter abo Rahn, kiž je rozsudne wrota třělił, su so nam hłuboko do pomjatka zaryli.

Jedyn, kiž njeje tak w fokusu medijow a zjawnosće stał, je pak rozsudnje k triumfej němskeho mustwa přinošował, bě Hans Schäfer. Wón je w oktobrje w Kölnje 90. narodniny swjećił a 19 dnjow pozdźišo zemrěł. Tuž je nětko 1931 rodźeny Horst Eckel jenički hišće žiwy z legendarneho mustwa Seppa Herbergera.

Hans Schäfer je wot lěta 1948 do 1965 jako nadběhowar za 1. FC Köln hrał a 243 wrotow docpěł. Zdobom steješe 39 razow w němskej wubrance a třěli za nju dwaceći wrotow. Trójce – 1954, 1958 a 1962 – je so na swětowych mišterstwach wobdźěłił. 1963 wuzwolichu jeho za koparja lěta Němskeje.

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND