Budyšin (SN/BŠe). Dźakowano słónč­nemu wjedru móžemy we Łužicy wjele truskalcow žnjeć. Na zwučene wašnje je to mjez druhim na tři hektary wulkim polu pola Sćijec móžno, hdźež Domanic ratarski zawod z Hózka słódke płody na ekologiske wašnje plahuje. Wšědnje sej tam ludźo sad sami do korbika šćipaja, štož je zdobom dožiwjenjowpołna nakup za dorosćenych a dźěći.

Budyšin (CS/SN). Wosebitu „pózdnju změnu“ w Budyšinje su minjeny pjatk druhi raz přewjedli. To wotewrěchu předewzaća swoje durje, zo móhli ludźom dohlad do swojeho produkciskeho spektruma dać, ale tež wo dorost a fachowcow wabić. Dobreho lońšeho wothłosa akcije dla su ju nětko tež susodne města Biskopicy, Kamjenc a Wojerecy přewzali. W Kamjencu wotmě so zarjadowanje tohorunja pjatk, za Biskopicy a Wojerecy móža sej zajimcy 28. junij do protyki zapisać.

W Budyšinje smědźachu zajimcy mjez dźewjeć turami wolić a so sčasom přizjewić. Wšitke běchu derje wuknihowane. Na kóždej turje běchu wopyty třoch předewzaćow předwidźane. Mjez nimi běchu­ wjetše firmy kaž Bombardier a Hentsch­ke Bau, ale tež mjeńše rjemjeslniske zawody a přede­wzaća posłužbow.

Dokładnje 20 lět je trało, zo móžachu proces wo noworjadowanju zahonow za twar wobjězdki zwjazkoweje dróhi B156 wuchodnje Budyšina wotzam­knyć. Bywši Drježdźanski knježerstwowy prezidij bě sej to hižo 1999 žadał.

Budyšin (CS/SN). Zaměr noworjadowanja bě, wužiwarjam tež po rozkuskowanju zahonow płoniny přewostajić, kotrež su optimalnje wužiwajomne. Tež wotpowědne trěbne pućiki su zapřijeli, za čož wutworichu wobdźělensku towaršnosć. Kaž přirjadnica Budyskeho krajneho rady Birgit Weber rozprawja, je tajke nowo­rjadowanje dołhodobna naležnosć. Hladajo na wuspěšne zakónčenje su wčera při křižowanišću B 156 a puću do Delnjeje Kiny za to wosebity kamjeń wotkryli.

Ewaluacija towarstwa jako projekt Leaderoweje kónčiny Hornjołužiska hola a haty zapołožena

Wot časa pomjenowanja Leaderoweho regiona Hornjołužiska hola a haty před dźesać lětami buchu hižo mnohe projekty zwoprawdźene. Wobłuki su najwšelakoriše a sahaja wot infrastruktury přez turizm hač k hospodarstwu a by­dlenjam předewšěm za młode swójby, kotrež chcychu twarsku substancu na wsy zachować a dale wužiwać. Hłowne zaměry toho su regionalne tworjenje, žiwjenska kwalita, kooperacija a dwurěčnosć a wuwiće přirody. Naš wječornik budźe so spěchowanym wosebitostkam přichodnje wěnować a chce je w nowinje bliže předstajić.

Chrósćicy (SN/BŠe). Wuměłstwo tež we wjesnych kónčinach wulku rólu hraje. Toho je sej Sakski krajny kuratorij wjesny rum wěsty, a tak zapoda loni w nowembru swoje podłožki za wubědźowanje „Ideje za wjesne kón­činy“ sakskeho ministerstwa za wobswět a ratarstwo. Hižo we februaru zhonichu, zo su mjez dobyćerjemi, zdźěli jednaćel Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka Peter Neunert, kiž bě zhromadnje z krajnym kuratorijom podłožki zestajał. Cyłkownje jědnaće wuměłskich objektow na sakskich wjeskach ma přichodnje nastać. Jedna twórba budźe ze Zejičanskeho směra přijěducym pomolowana fasada Kralec statoka w Chrósćicach. Za něhdźe 80 kwadratnych metrow wulku sćěnu pod hesłom „Serbske potajnosće“ bě wuměłc Šćěpan Hanuš naćisk zhotowił. Wčera je wón w přitomnosći politiskich a komunalnych zastupjerjow oficialny nadawk za wuhotowanje dóstał.

Podpěra turistam

štwórtk, 06. junija 2019 spisane wot:

Wojerecy (AK/SN). Zo bychu turistow, kolesowarjow a pućowarjow po łužiskej jězorinje podpěrali, su tež lětsa zaso sobudźěłaćerjo jězorinoweje słužby zasadźeni. Spóznajomni su woni na čerwjenych trikotach a kolesowych tobołach.

Sakski zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina projekt zhromadnje z Wojerowskej towaršnosću za wu- a dalekubłanje (GAF) organizuje. „Naša kooperacija běži hišće hač oktobra“, rozkładźe jednaćel zamě­roweho zwjazka Daniel Just předwčera­wšim we Wojerecach. „Jězorinowa słužba wukonja wažny nadawk.“ Tak pomha hosćom při naprašowanjach a informuje jich wo nowosćach w jězorinje. Mjez druhim­ přijimuja sobudźěłaćerjo kritiki, pokiwy a namjety. Woni přizjewjeja zanjerodźene městnosće, puće abo tafle.

Bioratarjo regiona, zjednoćće so

srjeda, 05. junija 2019 spisane wot:

Nowa internetna platforma chce producentam pomhać, swoje biowudźěłki zwičnjeć. Hornja Łužica móhła so w tym nastupanju stać z pilotowym regionom.

Njebjelčicy (UM/SN). Kak husto rěka: „Bio je in.“ Dźeń a časćišo rozsudźeja so přetrjebarjo za žiwidła z ekologiskeje a biologiskeje produkcije. Zhotowjerjo pak mało z toho maja. „Pola nas skutkuja w dale a wjetšim rozměru samsne mechanizmy, kotrež tež rozšěrjenje konwencionelnje plahowanych wudźěłkow wobknježa“, wujasnja Hubert Langa. Agrarny inženjer wjedźe w Njebjelčicach biowobchod, kotryž „ma runočasnje funkciju wjesneje klamarnje.“ Wo hospodarskosći pak njemóžeš tu rěčeć. „Sami smy přesłabi“, je Hubert Langa přeswědčeny, a měni z tym producentow ekologisce produkowanych wudźěłkow na městnje. Kóždy za sebje spyta mjenje abo bóle wuspěšnje wobstać. „Ale tež w tym segmenće wulcy, nadregionalnje skutko­wacy poskićerjo zwičnjenje zdawna wobknje­ža, zwjazani z rjećazami wulkowikowanja.“ Konsekwenca je: Zo móhli „sobu hrać“, dyrbja so ćišćej a wičnej mocy­ „někotrych wulkich“ podrjadować a jich wuměnjenja akceptować.

Za wjac e-awtow w kónčinje

srjeda, 05. junija 2019 spisane wot:

Koncept elektromobility Budyskeho wokrjesa předstajili

Budyski krajnoradny zarjad chce z dobrym přikładom być a dalše elektroawta wobstarać, nic pak za kóždu płaćiznu. Po tym zo je krajny zarjad na minje­nym posedźenju wokrjesneho sejmika nowy koncept e-mobility před- ­stajił, su nětko w nowinskej rozmołwje tematiku konkretizowali. Serbske Nowiny su najwažniše dypki zezběrali.

Za čo trjeba Budyski wokrjes koncept elektromobility?

„Z nim reaguje wokrjes na wužadanje mobilitneje změny a nadrjadowane klimopolitiske zaměry“, rěka w preambli koncepcije. Při tym njeńdźe wo to, tuchwilny wobstatk jězdźidłow we wokrjesu w samsnej ličbje z e-awtami narunać. To wšak njeje jeničke rozrisanje, zo hodźeli so zaměry docpěć. Ćim bóle pró­cuja so wo to, najwjetši dźěl z e-kolesami narunać. Inteligentne wužiwanje bliskowobchadnych srědkow maja poskitki wudospołnjeć.

Kajke je wuchadźišćo?

Budyšin (SN/BŠe). Industrija kumštnych maćiznow słuša we Łužicy k nošnym stołpam­ hospodarstwa. Zo móhło něhdźe 90 předewzaćow derje wukubłanych sobudźěłaćerjow zasadźić, su w Budyšinje kubłanski centrum Polysax załožili. Tam sćelu wučomnikow za praktiske zwučowanja, přistajenych za dalekubłanje abo přidružnikow na pospytanske kursy. Kwalifikowany dorost dźě je dale a trěbniši. „Industrija kumštnych maćiznow zhotowja wudźěłki, kotrež naše žiwjenje wo­bo­haćeja“, wuzběhny nawoda předsydstwa Polysax a jednaćel Wjelečanskeje towaršnosće LAKOWA Ralf Liebscher na wčera­wšej nowinarskej rozmołwje. Łužiske zawody zhotowjeja inowatiwne produkty, na přikład za awtoindustriju, a dodawaja je po cyłym swěće. Kóžda firma ma swójsku produktowu pa­le­­tu, a nadawki wobstajnje přiběraja. „Tuchwilu mamy w tym wobłuku wukubłanskej powołani mechanikarja za kumšt­nu techniku a wodźerja mašinow a připrawow. Prócujemy so nětko wo směr mechatronikarja za kumštne maćizny“, rozłoži Ralf Liebscher.

Gmejny jězorow dla sobu zapřijeć

srjeda, 05. junija 2019 spisane wot:

Sakski zaměrowy zwjazk Łužiska jězori­na prócuje so wo spěchowanske srědki za strukturnu změnu. Wotpowědnu próstwu je zwjazk knježerstwu swobodneho stata zapodał.

Wojerecy (AK/SN). „Smy nětko kročel dale­. Sakske ministerstwo za hospodarstwo a dźěło so z našej próstwu dokładnje zaběra“, zwurazni jednaćel zaměroweho zwjazka Daniel Just na wčerawšej zhromadźiznje we Wojerecach. Srjedź junija maja zastupjerjo ministerstwa, wo­krjesow, zaměroweho zwjazka a dalši partnerojo předwidźane wo tym wuradźować. Zhromadne posedźenje je nuznje trěbne, wšako dźe wo dalše wuwiće Borborineho kanala, łódźneho zwiska wot Lejnjanskeho na Parcowski jězor. Dotal njeje dowolene jón wužiwać.

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND