Lětnje cholowy a t-shirty požadane

Freitag, 19. Juli 2019 geschrieben von:
Byrnjež wjedro minjene dny trochu wochłódniło: Wjedrarjo wěšća za přichodne tydźenje stupace temperatury a z tym znowa ćopłe a suche wjedro. Dobra składnosć tuž mnohim, so hišće raz w drastowych wobchodach regiona za prawym lětnim outfitom rozhladować. Kupcam poskićeja předawarnje kaž tule Atrium na Budyskej Bohatej hasy w lětnej wupředani tójšto potuńšenja. Kaž sobudźěłaćerjej Kevin Henkert a Silvana Herrmann (wotlěwa) našemu wječornikej rjeknyštaj, mnozy poskitki, drastu za tuni fenk kupić, rady wužiwaja. Předewšěm su lětnje cholowy a t-shirty požadane. Foto: SN/Maćij Bulank

Tajku domiznu chcyli tež měć

Mittwoch, 17. Juli 2019 geschrieben von:

Wučomnicu kaž ju móže sej serbske nakład­nistwo jenož přeć: „Powšitkownje so zajimuju za nakładowanje, wosebje pak tute městno mje wabješe. Wšako je Ludowe nakładnistwo Domowina jeničke serbske nakładnistwo. Chcych wědźeć, kak serbskorěčna literatura nastanje, na kotre wašnje so cilowe skupiny narěča a tak dale. Tu sy zamołwity, zo so serbska rěč dale dawa. A to mam za wažny nadawk“, rozłožuje Jadwiga Šnajdrec.

Dwurěčnje popisane stejnišća

Dienstag, 16. Juli 2019 geschrieben von:
Tysacy zajimcow su kónc tydźenja 18. błótowske rjemjeslniske a burske wiki w Bórkowach přiwabili. Přewažnje němski program na jewišću wobsahowaše drje jenož někotre serbske dypki, kaž pokazku tradiciskich rejow drastoweje a rejwanskeje skupiny Tšupc (Straupitz). Napadnyło pak na wikach je, zo bě nimale kóžde stejnišćo dwurěčnje delnjoserbsce-němsce popisane. Tež mnohe žony a młode holcy běchu serbsku bursku abo swjedźensku drastu woblečene. Jara požadana bě mjez hosćimi dekoracija z drjewa, kajkuž ju Christa a Bernhard Schulze poskićataj. Wšako wu­dźěłki samaj dźěłataj, kaž SN rjeknyštaj. Ze starosću pak zhladujetaj Choćebužanaj do přichoda, dokelž pobrachuja wšudźe rjemjeslnicy. Foto: Janek Wowčer

Wučomnicy maja nowe šansy we Łužicy

Montag, 15. Juli 2019 geschrieben von:

Wojerecy (JoS/SN). Wojerowska To­waršnosć za wu- a dalekubłanje (GAF) je posledni dźeń wukubłanskeho lěta 2018/2019 pjeć wučomnikow po wuspěšnym pruwowanju do powołanskeho žiwjenja rozžohnowała. Tónkróć přewjedźechu zarjadowanje w mjeńšim kruhu, wšako běchu so mnozy hižo do prózdnin abo na dowol podali.

Rozžohnowanje bě přiwšěm dostojne. Wučomnicy móža so tuž nětko powołansce dale wukmanjeć, na přikład w Zwjazkowej woborje abo na studiju.

Nawoda wobłuka wukubłanje pola GAF Kay-Uwe Schollmeier je młodostnym gratulował, prajo: „Sće pilni byli a powołanje nawuknyli. Z wuspěšnymi pruwowanjemi njejsće swoje wukubłanske zawody přesłapili.“ Wšitcy běchu z docpětymi wukonami spokojom a chcedźa w zawodźe wostać. Jenož jedyn wotchadnik je so w druhim předewzaću požadał.

Zažniši kónc milinarnjow wobličili

Montag, 15. Juli 2019 geschrieben von:

Lěto 2038 je komisija za rozrost, struktur­nu změnu a dźěło zwjazkoweho knježerstwa kónc wudobywanja brunicy poručiła. Studija Załožby Rosy Luxemburg­ nětko zwěsća, zo móhli hižo­ w lěće 2035 poslednju łužisku wulko­milinarnju wot syće wotpinyć.

„Trjebamy prěkimyslerjow!“

Freitag, 12. Juli 2019 geschrieben von:

Strukturnu změnu we Łužicy njesměli jenož etablěrowanym mocam přewostajić. Wo tym su w towarstwje Łužiske perspektiwy přeswědčeni a chcedźa „wobydlerski region Łužicu“ wutworić.

Rań/Raduš (SN/at). Strukturna změna we Łužicy trjeba ciwilnotowaršnostnu komponentu. Tajkej chce towarstwo Łužiske perspektiwy z běrowom w błótowskim Radušu polěkować. Z wulkim angažementom je jeho nawodnica Evelyn Bodenmeier zwjazkowej ministerce za wobswětoškit a wěstotu reaktorow Sveni Schulze (SPD) minjenu wutoru w Ranju zaměry cyłka nastupajo strukturnu změnu a přichodne kroki dźěławosće předstajiła. Mjez někotrymi přitomnymi zastupjerjemi Łužiskich perspektiwow bě serbski sejmar Hanzo Wylem-Kell. Bodenmeier eksplicitnje na to skedźbni, zo je zdźědźeny kulturny rum Serbow wobstatk łužiskeho transformaciskeho regiona. A tohodla so wjeseli, zo je ze Serbskim sejmom tež domoródna mjeńšina na Łužiskich perspektiwach wobdźělena.

Twarstwo trjeba perspektiwu

Donnerstag, 11. Juli 2019 geschrieben von:

Budyšin (SN/at). Loni bu w Budyskim wokrjesu 427 nowych bydlenjow twarjenych, z toho 282 w jedno- a dwuswójbnych domach. To je 27 procentow mjenje hač lěta 2017. Twarscy knježa su 64 milionow eurow nałožili. Na to skedźbnja industrijne dźěłarnistwo twarstwo-agrar-wobswět (IG BAU) na zakładźe ličbow Zwjazkoweho statistiskeho zarjada.

Bydlenja maja pjenježnym zamóžnosćam ludźi wotpowědować. „Wažne je, zo předewšěm zapłaćomne bydlenja a socialne bydlenja nastawaja“, praji wobwodny předsyda IG BAU Peter Schubert. Wón sej žada, dawkowe wotpisanje w twa­rje bydlenjow na podruž trajnje wot tuchwilu dweju a tři procenty zwyšić. Rěč je dale wo tym, zo trjeba socialny by­dle­njotwar lětne spěchowanje Zwjazka a kra­jow znajmjeńša šěsć miliardow eurow. Lětsa podpěruje Zwjazk twar socialnych bydlenjow jeničce z 1,5 miliardami eurow, klětu samo jeno z miliardu eurow.

„Twarstwo trjeba perspektiwu, kotruž změje z trajnje spušćomnym spěcho­wa­njom.“ Tak móža kapacity rozšěrić, fachowcow přistajić a dźěłowe městna zawěsćić, Peter Schubert dodawa.

Spadki jenož lokalne wolóženje

Donnerstag, 11. Juli 2019 geschrieben von:

Połoženje łužiskich rěkow přemało wody­ dla je chětro napjate. Mjeztym wobkedźbuje Sakski krajny zarjad za wob­swět, ratarstwo a geologiju, zo na­ najwjac měrjenskich stacijach podłu rěkow hižo lětny přerězk wodoweho stawa njedocpěwaja.

Budyšin (SN/BŠe). Suche wjedro z mało spadkami je k tomu přinošowało, zo je w rěkach po cyłej Sakskej situacija jara napjata. To wuchadźa z tydźenskeje rozprawy wo wodźe, kotraž nastawa w zamołwitosći krajneho zarjada za wobswět, ratarstwo a geologiju. Cyłkownje 52 procentow sakskich rěkow ma přeniski pegel. Dalše 30 procentow leži krótko nad hranicu, kotraž bu na zakładźe lětneho přerězka postajena. Njebudźe-li so přichodnje dosć dešćować, liči zarjad z tym, zo so połoženje hišće dale přiwótři. Připowědźene spadki, kaž je wjedrarjo přichodne dny wěšća, drje jenož lokalnje trochu wolóženja přinjesu.

Hdźež tójšto wo šokolodźe zhoniš

Donnerstag, 11. Juli 2019 geschrieben von:
Wudźěłki z konfiserije Felicitas w Lěšćoch (Hornow) blisko Grodka su požadane. Firma­ pak jenož njeprodukuje, ale zmóžnja wopytowarjam tež, kaž tu swójbje Scholz z Berlina, tójšto wo tymle jónu rědkim rjemjesle zhonić. Nimo wodźenja po fa­brice maja tam knihujomne poskitki, kotrež sahaja wot wop­tawanja wšelakich družin šokolody a pralinow hač k tomu, so raz sami jako šoko­ladnicy pospytać. W pokazkowej dźěłarni móža šokolodowe figury wuhotować abo sami tajke leć. Móžno dale je, na dźěłarničce so wobdźělić. Foto: Felicitas/Tina Sammulat

LEAG pyta swoje městno

Mittwoch, 10. Juli 2019 geschrieben von:
Čorna Pumpa je za znate łužiske hórniske a energijowe předewzaće městnosć industrijnych pospytow. Před wjace hač lětdźesatkom bě tam připrawa Vattenfalla za wotšćěpjowanje wuhlikoweho dioksida dźěłać započała, zwrěšći pak, dokelž njebě móžno za to trěbne podzemske składy zaručić. Najebać z tym zwjazany inženjerskotechniski wukon njeby tehdyša technologija ničo na tym změniła, brunicy dla serbske wsy dale wotbagrować. Znowa w Čornej Pumpje je LEAG wčera započała projekt zeskutkownjeć. Kritiske hłosy we Łužicy so na to prašachu, čeho­dla runje LEAG prěni tajki milinowy skład w Němskej twari. Ale njeje da nawodnistwo winowate kompetency w předewzaću wužiwać a za nowymi wobchodniskimi polemi slědźić, hdyž je za swójski dotalny model kónc připowědźeny? Zo bě do rozsuda w předewzaću čiła diskusija wo projekće, kaž bě wčera słyšeć, dźě sobu zwuraznja, zo LEAG pod přichodnymi wobstejnosćemi swoje městno pyta. Axel Arlt

Anzeige

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.