Poskitki we wobchodach šulerjo a starši tuchwilu rozdźělnje přijimuja

Spodźiwne to počinanje. Za tři a poł tydźenja zahaji so nowe šulske lěto. A tola wabja mnohe wobchody hižo dlěje­, někotre samo hižo wot zaha­jenja lětnich prózdnin, wo kupcow. Poskićeja po płaćiznje husto jenož po zdaću přihódne wěcy šulskeje po­trjeby. Su to zešiwki, pjelnjaki, wołojniki, barbjenčki, fazeraki, pjerowki, seršćowcy, molowanske bloki a tak dale. W mnohich wukładnych wo­k­nach so pisani.

Wuradźuja wo nowym šulskim koncepće

wutora, 17. julija 2018 spisane wot:

Wojerecy (KD/SN). Spěchować serbsku rěč a kulturu, to ma na Zakładnej šuli „Han­­drij Zejler“, na gymnazijach a w mno­hich towarstwach Wojerec wulku hódnotu. „Woleni politiscy zastupjerjo m­ěsta a tudyšeje župy Domowiny to pod­pěruja a chcedźa wuwučowanje serbšćiny tež na woběmaj wyšimaj šulomaj zwoprawdźić“, zwurazni měšćanosta za kulturu Thomas Delling (SPD) na naprašowanje žurnalistki za Serbske Nowiny.

Wotewrjenje noweje wyšeje šule w lěće 2020 by za to­ dobru składnosć ski­ći­ło. Dom bu 1959 jako prěnja poly­tech­ni­ska wyša šula we Wojerowskim nowym měsće wote­wrjeny. Pozdźišo bě tam Zusowy gymnazij zaměstnjeny. „Nětko jón přetwarjamy, zo móhli tam zwoprawdźić šulski koncept z perspektiwu“, Delling potwjerdźi.

Kursisća w Smolerjec kniharni

wutora, 17. julija 2018 spisane wot:
Na minjeny štwórtk zahajenym lětušim mjezynarodnym lětnim kursu za serbsku rěč a kulturu Serbskeho instituta wobdźěla so cyłkownje 47 zajimcow z 13 krajow, z čimž je maksimalna kapacita městnow nimale docpěta. Wjetšina kursistow je z Čě­skeje, najdlěši přijězdny puć drje mějachu třo Američenjo a Japanjan. Wčera je dr. Fabian Kaulfürst wobdźělnikow po Budyšinje wodźił. Mjez druhim wopytachu tež Smolerjec kniharnju. Hač do kónca měsaca njewukmanjeja so woni jenož na polu rěče, ale maja tež składnosć, so we wobłuku ekskursijow na přikład do Sle­pjan­skeje kónčiny a do klóštra Marijineje hwězdy podać. Foto: SN/Maćij Bulank

Zajim za nošerstwo

wutora, 17. julija 2018 spisane wot:
We Wojerowskej šulskej krajinje so tójšto hiba. Na jednym boku je město, nošer nima­le wšitkich tamnišich šulskich ku­błanišćow, w zańdźenych lětach wjacore tajke zawrěło abo přeměstniło. A to dale čini. Tak ma so Zejlerjowa šula na kromje města, w kotrejž serbšćinu wuwučuja, dru­hdźe zaměstnić, zaso na jednej kromje, jenož druhdźe. Dale ma so twarjenje něhdyšeho Zusoweho gymnazija na wyšu šulu přetworić. Wo tym, tam serbšćinu podawać, wšak rozmysluja. Tele tam­a-sem, kotrež so skerje na organizatoriskej runinje wotměwa, ma tež swój špak. Zaběra z wobsahami njesteji w srjedźišću. Brach to, kotryž wědźa swobodni nošerjo za sebje wužiwać. Derje tuž, zo je tež we Wojerecach masiwny zajim, zwonka statnych šulow druhe poskitki wutworić. Cyle připódla prajene: Tež Njebjelčanska gmejna a iniciatiwa za swobodnu alterna­tiwnu šulu w Kamjencu to chcetej a tajke hibanje pohonjatej. Milenka Rječcyna

Stipendiata rozžohnowali

póndźela, 16. julija 2018 spisane wot:

Budyšin (SN/bn). Kóždolětnje přilubja Załožba za serbski lud wukrajnym studentam stipendij za semesterski přebytk na Instituće za sorabistiku Uniwersity Lipsk. Minjeny pjatk přepoda direktor załožby Jan Budar we wobłuku zjawneho kolokwija Josefej Zdobinskemu kónčne wopismo w Budyšinje. W Liberecu čěšćinu a towaršnowědu studowacy wědomostnik zaběraše so w minjenych mě­sacach z metodologiju wuwučowanja. W swojim přednošku pod hesłom „Ko­operatiwne metody při wuwučowanju a wuknjenju serbšćiny“ rysowaše wón wšelake koncepty „njetradicionalnych metodow a jich nałožowanje“ a namjetowaše mjez druhim tak mjenowany team-teaching a serbsku wersiju hry Scrabble.

Na kolokwiju předstaji so nimo toho přichodna stipendiatka. Tereza Hromádková, studentka srjedźoeuropskich stu­dijow a stawiznow Pólskeje w Praze, bě runje tak kaž Josef Zdobinský w Towar­stwje přećelow Serbow wo poskitku załožby zhoniła. Jako hłownu motiwaciju, so wo stipendij požadać, mjenowaštaj wobaj „zasadny zajim na serbšćinje“.

Žana hodźina so druhej njeruna

srjeda, 11. julija 2018 spisane wot:

Na lětušim swójbnym swjedźenju Serbskeho šulskeho towarstwa w Hórkach je Šunowčan Tobias Šěn dźěći z diskoteku do rejwanja wabił. K rejam hudźbu hrać je hobby, kotryž wón hižo mnohe lěta­ pěstuje. Dźěći z diskoteku zabawjał pak je prěni króć, a to z wulkim wuspěchom. Žiłku za dźěći ma Tobias Šěn hižo wot młodosće. „Po maturje na Budyskim Serbskim gymnaziju wukonjach ciwilnu słužbu w Drježdźanskim dnjowym přebywanišću swj. Bena. „Tam sym so wo dźěći starał a zwěsćił, zo mi to wulke wjese­lo wobradźa“, 33lětny powěda.

Přiwšěm je rodźeny Chróšćan najprjedy na Drježdźanskej Techniskej uniwer­siće sociologiju studować započał, dalši studij wobchadneho inženjerstwa wón zakónči. W Drježdźanach je tež swójbu załožił a jako planowar na polu logistiki skutkował. Z mandźelskej angažowaše so w towarstwje Stup dale, a dźěsći chodźeštej do serbskeje skupiny w pěsto­war­ni. „Mjez­tym pak smy so w Šunowje zado­mili. A přećah bě mi přičina rozmyslować, što chcu w domiznje powołansce činić. Zas a zaso dyrbjach na to myslić, kak bě so mi lěto ciwilneje słužby spo­dobało, wosebje pak zaběra z dźěćimi.“

Po šuli do prózdnin hejsowali

štwórtk, 05. julija 2018 spisane wot:
Wot dźensnišeho maja tež šulerjo w Braniborskej swoje zasłužene lětnje prózdniny. Po wudźělenju wuswědčenjow su so wčera runja 286 082 holcam a hólcam z 915 šulow kraja dźěći zakładneje šule na Drjowkowskej w Choćebuzu hejsujo domoj nastajili (na foće). Hižo wutoru běchu na Choćebuskim Delnjoserbskim gymnaziju šulske lěto­ 2017/2018 zakónčili. K tomu wotmě so wulki lětni šulski swjedźeń. Najprjedy tam najlěpšich šulerjow počesćichu a wječor wotmě so koncert z chórom, ze solistami a wše­lakimi skupinami kubłanišća. Z nawodu chóra Geraldom Schönom a wučerku Waltraud Štoltowej wšitcy wjesele spěwachu a hudźachu. Foto: Michael Helbig

Serbski gymnazij Budyšin

srjeda, 04. julija 2018 spisane wot:
Alena Bětnarjec, Juliana Bjeńšec, Till Blania, Lucretia Brězanec, Axel Brückner, Christiana Bukec, Pawoł Cyž, Michał Donat, Angelina Drager, Lieselotte Drahtfach, Pětr Dźisławk, Hagen Fiebig, Aaron Geißler, Jan Glaser, Elisabeth Hauschild, Luisa Heinke, Clara Heller, Rachel Heyder, Eddie Hinrichsen, Lukaš Hrjehor, Kira Hrjehorjec, Egon Hübner, Emely Jurk, Florian Kießlich, Leticija Kilankec, Nicole Knauer, Ann-Marie Leidig, ­Caroline Nitschke, Jodie Noack, Paul Noack, Clemens Pafelinsky, Nick Peter, Villö Poldrack, Sophie Poldrakec, Bianka Rachelic, Terezija Rawšec, Anna Lilli Richter, Antonia Röhr, Anna Schmidtke, Lea Šefrichec, Jan ­Šołta, Henrik Tscherny, Amelie Unglaube, Filip Zahrodnik, Gabriel Zahrodnik, Antonius Zamora-Gonzalez Foto: Matej Dźisławk

Serbska wyša šula Budyšin

srjeda, 04. julija 2018 spisane wot:

rjad. 10a: Sarah Eißler, Vanessa Filo, Lilly Marie Glombik, Sophie Kasper, Luiza Koskec, Antonia Lehder, Pauline Rieck, Lisa Schäfer, Franz Bude, Philipp Falkenau, Louis Marsch­ner, Paul Matzke, Julian Mogg, Felix Schöne

rjad. 10b: Analena Adawy, Natalie Bothe, Tonya Fröhlich, Julia Hauptmann, Hanna Kühnel-Remy, Emma Charlotte Ludwig, Lena Tabea Mann, Luise Neumann, Lucina Nikles­, Anne Nowak, Marie Schneider, Celina Skowron, Sarah-Elisabeth Wenk, Maurice Effenberger, Laurin Fabisch, Paul König, Taylan Can Özer, Sören Johannes Vogel Foto: SN/Maćij Bulank

rjad. 10a: Veronique Finkeisen, Paula-Antonia Chěžkec, Valerie Helene Hrjehorjec, Elisa-Michaela Schäfer, Patricia Šnajderec, Franziska Seifert, Antonia ­Wjeselic, Helen Zeisler, Kai Steffen Drimel, Sandro Friese, Max Thomas Güttler, Hans Hettasch, Jeronym Sven Kral, Alex Mörlin, Jakub Róbl, Syman Róbl, ­Tadej Bogdan Dźisławk Foto: SN/Maćij Bulank

nawěšk

nowostki LND