Z pedagogowku so rozžohnowali

wutora, 11. decembera 2018 spisane wot:
Serbska zakładna šula Ralbicy ze swojimi 118 šulerjemi je pjatk w tamnišej sportowni na swój wot lěta 1992 pospochi přewjedźeny tradicionalny dohodowny koncert přeprosyła. Wjac hač 300 maćerjow a nanow, wowkow a dźědow a dalšich hosći dožiwi dušu wokřewjacy koncert. Wšitke rjadowniske cyłki běchu ze swojimi rjadowniskimi wučerkami do programa, kotryž­ wopřiješe hodowne přihoty zwjazane z předstajenjom bajkow, zapřijate. Kulturna­ skupina šule bě program ze spěwom „Měrnje bliži so nam swětło“ zahajiła. Ze sylnym přikleskom dźakowachu so wopytowarjo wučerce Weronice Statni­kowej (nalěwo), kotraž měješe za wšitke dotalne adwentne koncerty cyłkownu kulturnu zamołwitosć, a su so z njej rozžohnowali. Pedagogowka poda so kónc lěta na wuměnk. Foto: Alfons Handrik

Wulka próca so wudaniła

póndźela, 03. decembera 2018 spisane wot:

Tójšto ludźi adwentne wiki w Radworskej „Slaviji“ wopytało

Radwor (SN/BŠe). Zo słušeja dohodowne wiki w Radworskej wyšej šuli „Dr. Marja Grólmusec“ mjeztym k wjerškam adwentneho časa, je so wčera a zawčerawšim zaso zas wobkrućiło. Na woběmaj dnjomaj bě tamniša „Slavia“ kopata połna ludźi. Cyły tydźeń běchu šulerjo zarjadowanje přihotowali, a kaž nawodnica kubłanišća Hilža Štilerowa wuzběhny, z wjele kreatiwitu a z wulkej disciplinu adwentnu pychu, paslenki a chłóšćenki přihotowali. A próca je so wudaniła. Nimale cyła zhotowjena adwentna dekoracija – wěncy z hałžkami abo hablemi, słomjane hwězdy, wudźěłki z drjewa abo hliny – bě njedźelu popołdnju wupředata.

Kónc tydźenja za serbske swójby

póndźela, 03. decembera 2018 spisane wot:

Smochćicy (aha/SN). Kubłanski kónc tydźenja je wot minjeneho pjatka do wčerawšeho Smjerdźečanske swójbne a kubłanske srjedźišćo LIPA w Smochčanskim Domje biskopa Bena přewjedło. Na dźesatym tajkim zarjadowanju wobdźěli so wosom staršiskich porow z 23 dźěćimi. Mjeztym zo starši na přednoški słuchachu, starachu so kubłarce Borbora Šeferowa­ a Wórša Čórlichowa kaž tež Annett­ Mikelowa wo dźěćacu zaběru.

Mjez na swójbne kubłanje wusmě­rjenymi přednoškami bě tema „Rituale w swójbje“, kotrejž wěnowaše so Barbara Köppel. Fachowa poradźowarka za pě­stowarnje w nošerstwje Wojerowskeho dźěłaćerskeho dobroćelstwa (AWO) wabješe k zajimawej powučnej diskusiji. Hižo­ k za­zběhej pjatk wječor bě přednošk Měrka Šenka, kiž bě w lěće 2014 a loni stajnje cyłe lěto w Awstralskej po puću,­ tež za dźěći přewšo zajima­wy, dokelž­ móžeštaj jeho­ synaj w sta­robje třoch a pjeć lět to a tamne k rja­nym wo­brazam wudospołnjejo­ rjec.

Tójšto překwapjenkow přihotowali

štwórtk, 29. nowembera 2018 spisane wot:
W Radworskej wyšej šuli „Dr. Marja Grólmusec“ přihotuja tuchwilu we wobłuku projektneho tydźenja dohodowne wiki, kotrež přewjedu zajutřišim, sobotu, a njedźelu w „Slaviji“. Kóžde druhe lěto překwapjeja šulerjo a wučerjo wopytowarjow z wosebitymi idejemi. Martin (zady) a Leon na přikład staj marmeladu wariłoj. Dalši paslachu pychu, kotruž móža sej ludźo potom dypkownje k prěnjemu adwentej kupić.­ Tež wudźěłki z drjewa abo płata a słomjane hwězdy su šulerjo zhotowili. Wose­bity přinošk kulturneho razu budźe musical „Cyketarušk Rumpi we Łužicy“, kotryž sobotu kaž njedźelu w 15 a 17 hodź. předstaja. Foto: SN/Hanka Šěnec

Šulerjo 4. lětnika Chróšćanskeje zakładneje šule kaž tež čěscy šulerjo su so wčera na němsko-čěskim wobswětowym projekće přirodoškitneje stacije Wuchodna Hornja Łužica wobdźělili a sej do biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty w Stróži dojěli. Mjez druhim wopytachu tam šulski muzej, hdźež pisachu na stare wašnje z tintu a pjerom a zhonichu wot zamołwiteje domizniskeho towarstwa Radiška za Stróžanski šulski muzej Marlis Konjechtec dalše zajimawostki. Foto: SN/Hanka Šěnec

Zažnodźěsćowske kubłanje podpěrać

wutora, 27. nowembera 2018 spisane wot:

Kak wažne je zažnodźěsćowske kubłanje­ na sakskej politiskej runinje, prašachu so wčera kubłarjo a starši chowancow Radworskeho katolskeho dźěćaceho domu „Alojs Andricki“ zapósłan­cow frakcije CDU Sakskeho krajneho sejma Lothara Biensta, Franka Hir­chi a Marka Šimana.

Radwor (SN/BŠe). Strona CDU chce hladansku kwalitu w sakskich pěstowarnjach polěpšić. To je hłowne wuprajenje kubłanskopolitiskeho rěčnika frakcije CDU w krajnym sejmje Lothara Biensta. Po wjelelětnym boju budu w klětušim etaće sakskeho sejma přihoty a dodatne dźěła kubłarjow přidatnje sobu do dźěłoweho časa zapřijate.

Wojerecy (SiR/SN). Wjace hač 200 šulerjow je so na lětušej kubłanskej turje wšitkich dale wjeducych Wojerowskich kubłanišćow wobdźěliło. Na dwudnjowskim zarjadowanju wobhonichu so zajimcy wo móžnych kročelach po zakónčenju 4. lětnika.

Praktikowana wučba wopytowarjow zajimowała

štwórtk, 22. nowembera 2018 spisane wot:

Nawodnistwje Serbskeje wyšeje šule a Serbskeho gymnazija Budyšin běštej dlěšodobnje na dźeń wote­wrjenych duri­ wabiłoj. Wutoru nětko radowachu so tam nad mnohimi zajimcami ze serbskich­, serbšćinu wuwučowacych kaž tež němskich šulow.

Budyšin (SN/MiR). Hesło popołdnišeho poskitka rěkaše „Towaršnowěda“, kotrež móžachu sej wopytowarjo na šěrokej runinje zbližić. Zapřijałoj běštej kubłanišći předmjety technika, geografija, stawizny, towaršnowěda kaž tež wšelake rěče.

Na Serbskej wyšej šuli stej nawodnica Borbora Krječmarjowa a wučerka za integraciju Anja Hübner staršich informo­wałoj, na kotre wašnje šulerjo najlěpšu podpěru dóstawaja. „Při tym zwěsćamy, zo docpěwaja integraciscy šulerjo samsne wukony kaž wšitcy druzy“, doda Borbora Krječmarjowa. „To drje w prěnim rjedźe zadźiwa, rěči pak za wuspěch pola nas nałožowaneho­ wuwučowanskeho mo­dela.“

Wot druheho wuknyć

štwórtk, 22. nowembera 2018 spisane wot:
To je kaž při běhu, jónu je Sakska prědku, potom zaso Braniborska. Hladamy-li na nowelěrowanje zakonja wo prawach Serbow, ma Braniborska nós prědku. W Sakskej je to wospjet we wšelakich kruhach tema,­ tola wo tym so dojednać, zakoń dźensnišim wužadanjam přiměrić, k tomu dotal dóšło njeje. Runje tak ma so to z wólbami Rady za serbske naležnosće. W Braniborskej Serbja radźićelow wola, w Sakskej porno tomu dale Zwjazkowe předsydstwo Domowiny namjety serbskich towarstwow posudźuje a poda krajnemu sejmej pjeć mjenow, kotrež tón schwali. Na tamnym boku je Braniborska wot Sakskeje wuknyła. Po jeje přikładźe je braniborski parlament wobzamknył plan naprawow k spěchowanju serbšćiny, w tym padźe delnjoserbšćiny. Sobotu přepodadźa w Bór­kowach prěnje Myto Miny Witkojc pěstowarni „Mato Rizo“. W Sakskej su Myto Handrija Zejlerja mjeztym hižo třeći króć spožčili. Milenka Rječcyna

Njedaloko Bohateje wěže w Budyšinje staj dźensa dopołdnja wokrjesny předsyda Zwjazka 90/Zelenych Jens Bitzka a Denis Postel (nalěwo) podpisma zběrałoj. Z akciju podpěrujetaj wonaj iniciatiwu wo ludowu próstwu „Po cyłej Sakskej dlěje zhro­madnje wuknyć“. Podpisma su trěbne, zo móhli naćisk zakonja wo zarjadowanju zhromadnych šulow w Sakskej předpołožić. Foto: SN/Hanka Šěnec

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND