Policija (08.05.15)

pjatk, 08. meje 2015 spisane wot:

Gumijowy čołm pokradnyli

Wulke Ždźary. Na kotrym z łužiskich jězorow drje paduši swoju rubiznu wužiwaja? Z tymle prašenjom zaběra so policija we Wulkich Ždźarach, hdźež běchu sej njeznaći njewšědnu rubiznu wupy­tali. W nocy na minjenu srjedu přewi­nychu woni płót wokoło saněrowanskeje kónčiny Hórnikečanskeho jězora a dóstachu so tak na twarnišćo. Tam po­kradnychu industrijowy gumijowy čołm, štyri padle a wonkowny motor. Škodu na skóncowanym płoće a hódnotu pokradnjeneho dźěłoweho gratu saněrarjow trochuja na dohromady 5 500 eurow­. Kriminalna policija pad přepy­tuje a nětko najskerje při jězorach wo­sebje kedźbuje.

Policija (07.05.15)

štwórtk, 07. meje 2015 spisane wot:

Kuchinski grat drohi był

Kamjenc. Před móžnymi wobšudnikami warnuje policija w Kamjencu a wokolinje. 89lětneho wobydlerja Lessingoweho města je zawčerawšim njeznaty muž narěčał a wudawał, zo chce jemu antikske meble za njemało pjenjez wotkupić. Popołdnju chcyše pjenjezy přinjesć. W běhu rozmołwy poskići njeznaty kófer z kuchinskim gratom, kotryž bě pječa jara­ drohotny a 700 eurow hódny. Rentnar jemu to wěrješe a nahladnu sumu na městnje zapłaći. Něšto hodźin pozdźišo, jako podarmo na muža čakaše, poča­ starc dwělować, hač bě wšitko prawje­ činił, a informowaše policiju.

Policija (06.05.15)

srjeda, 06. meje 2015 spisane wot:

Jězbny započatkar wopity był

Budyšin. Po wšěm zdaću z wulkej spěšnosću bě dźens w nocy jězbny započatkar w Budyšinje po puću. W dołhej lěwej křiwicy na Zeppelinowej zhubi wón ně­hdźe w 3 hodź. kontrolu nad swojim Opelom a zajědźe na prawy bok dróhi. Tam přełama najprjedy płót a so na to na dworje priwatneje firmy wjacekróć přećisny. Mjez někotrymi štomikami před železniskim mostom wosta dospołnje skóncowane jězdźidło na boku ležo. Ćežko zranjeneho 19lětneho šofera dyrbješe wohnjowa wobora z awta wuća­hnyć. Hladajo na to, kak demolěrowane wone bě, měješe młody muž zbožo, zo bě sam w nim. Dowjezechu jeho k lěkarskemu zastaranju do chorownje. Při kontroli běchu policisća zwěsćili, zo měješe muž 1,4 promile alkohola w kreji.

Policija (05.05.15)

wutora, 05. meje 2015 spisane wot:

Muža z pokradnjenym awtom lepili

Budyšin. Na awtodróze A 4 njedaloko Budyšina do směra na Zhorjelc je policija wčera dopołdnja muža z pokradnjenym VW Touranom lepiła. Za awtom su hižo mjezynarodnje pytali, dokelž bu wone jenož něšto hodźin do toho w Erfurće pokradnjene. Za wodźidłom sedźeše 53lětny muž, kotrehož zastojnicy nachwilnje zajachu. Nětko pad bliže přepytuja.

Policija (04.05.15)

póndźela, 04. meje 2015 spisane wot:

Harley z garaže pokradnyli

Wojerecy. W času wot minjeneho štwórtka hač do soboty zadobychu so njeznaći do garaže blisko Wojerowskeje industrijoweje přestrjenje. Z njeje pokradnychu motorske typa Harley Davidson FXST z čisłom HY-T 29. Jeho wobsedźer bě mašinu z někotrymi přidatnymi dźělemi wuhotował, tak zo trochuja hódnotu jězdźidła na něhdźe 15 000 eurow.

Policija (30.04.15)

štwórtk, 30. apryla 2015 spisane wot:

Přespěšne před gymnazijom

Budyšin. Při kontroli před Serbskim gymnazijom je policija zawčerawšim spěšnosć měriła. Ze 403 měrjenych jězdźidłow bě nimale 20 přespěšne. Při dowolenych 30 km/h bě rekord 61 km/h.

Policija (29.04.15)

srjeda, 29. apryla 2015 spisane wot:

Bydlenski připowěšak fuk

Budyšin. Najskerje hižo na dowol myslili su njeznaći, kotřiž zadobychu so na teren awtoweho domu na Budyskej Lubijskej. Tam pokradnychu swětły dowolowy bydlenski připowěšak typa Prestige. Nimo toho spakosćichu dwě kolesy wo­soboweho awta Suzuki. Škoda wučinja nimale 4 000 eurow.

Policija (28.04.15)

wutora, 28. apryla 2015 spisane wot:

Pčolace ludy kradnyli

Hórnikecy. Njewšědnu rubiznu su sej njeznaći w Hórnikecach wupytali. Tam dyrbješe 73lětny pčołar zwěsćić, zo je jemu něchtó dźesać pčolacych ludow pokradnył. Wužitne insekty běchu w 50 króć 50 króć 50 centimetrow wulkich kołćach. Nastatu škodu trochuje rentnar na 2 000 eurow. Dale načinichu paduši­ 120 eurow wěcneje škody.

Policija (27.04.15)

póndźela, 27. apryla 2015 spisane wot:

Po dźesatkach hromady zapaleli

Kamjenc. Njeznaći zapalerjo su wohnjowym wobornikam w Hornjej Łužicy kónc tydźenja njetrjebawše zasadźenja a přidatne dźěło nabrěmjenili, jako na mnohich městnach hromady za cho­dojtypalenje dočasnje zapalichu. Tak palachu so w nocy na sobotu hromady w Sernjanach, w Hlinje (Gleina) pola Malešec, w Chrósćicach, we Worklecach a w Sulšecach pola Kulowa. W nocy na njedźelu běchu skućićeljo znowa po puću a zapalichu hromady mjez druhim we Łomsku pola Njeswačidła, w Bukojnje pola Malešec, w Rakecach, Porchowje a Budestecach.

Policija (24.04.15)

pjatk, 24. apryla 2015 spisane wot:

Wotpadkowe sudobja so palili

Radwor. Wulke zbožo mějachu wčera wječor wobydlerjo bydlenskeho domu na Radworskej nawsy. Tam bě z dotal njeznateje přičiny woheń we wotpadkowych sudobjach, stejacych bjezposrědnje při domje, wudyrił. Spočatnje to ani nichtó pytnył njeje. Hakle jako běchu wone wjetše, něchtó płomjenja wuhlada a wobornikow alarmowaše. Na to přichwata wjace hač 40 kameradow, dokelž njebě wěste, hač je woheń na dom přeskočił. Na zbožo pak tomu tak njebě, tak zo móžachu jón spěšnje zhašeć.

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND