Policija (25.03.19)

Montag, 25. März 2019 geschrieben von:

Bydlenske durje zapalił

Kamjenc. Wohnjowu woboru, wuchowansku słužbu a policiju wołachu zawčerawšim popołdnju na Schillowu w Kamjencu. Tam bě 28lětny muž we wjacebydlenskim domje durje bydlenja zapalił. Pozadk běchu najskerje priwatne rozestajenja. W bydlenju běchu w tym času 31lětna žona ze swojimaj dźěsćomaj w starobje jednoho a dźesać lět kaž tež hosćej. Skućićel a žona so znaještaj. Wobornicy płomjenja zhašachu. Wšitke pjeć wosobow z bydlenja dowjezechu do chorownje­. Skućićel bě policiji znaty. Jeho dosahnychu pozdźišo pola znateho w měsće a jeho nachwilnje zajachu. Kriminalna­ policija přepytuje pad nětko jako­ pospyt morjenja.

Policija (22.03.19)

Freitag, 22. März 2019 geschrieben von:

Spěšny sudniski wusud

Wojerecy. Jenož něhdźe 24 hodźin po padustwje je sudnistwo minjenu srjedu třoch čěskich staćanow k jastwu z pruwowanskim časom zasudźiło. Wutoru lepichu policisća z pomocu swědka dweju muži w starobje 40 a 59 lět kaž tež 41lětnu žonu we Wojerowskej kupnicy. Woni běchu tam twory w hódnoće 400 eurow pokradnyli. Dalšu rubiznu wuslědźichu zastojnicy w awće čěskich staćanow, w kotrymž mějachu najwšelakoriše twory w hódnoće 850 eurow składowane. Nimo­ toho měješe jedyn ze skućićelow tak mjenowany cutterowy nóž při sebi, z čimž běchu wobstejnosće za „padustwo z brónju“ spjelnjene. Na to wšěch třoch zajachu. Hižo nazajtra zahajichu přećiwo nim sudniske jednanje a hišće samsny dźeń bě wusud jasny. W po­spěšenym jednanju zasudźi přisłušny sudnik čłonow padušneje trójki k šěsć měsacam jastwa z pruwowanskim časom. Kaž w zhromadnym nowinskim wozjewjenju policajskeje direkcije a Zhorjelskeho statneho rěčnistwa rěka, běchu zasudźeni wočiwidnje překwapjeni, najprjedy raz, dokelž běchu jich scyła lepili, a zdruha, zo su jich w Němskej tak spěšnje zasudźili.

Policija (21.03.19)

Donnerstag, 21. März 2019 geschrieben von:

Mortweho wjelka na A 4 našli

Słona Boršć. Patrulja awtodróhoweje policije je dźensa krótko po połnocy na awtodróze A 4 do směra na Drježdźany pola Słoneje Boršće přejědźeneho wjelka našła. Zastojnicy wzachu mortwe zwěrjo sobu na Budyski rewěr a přepodachu je zawołanemu zastupjerjej Rěčičanskeho wjelčeho běrowa. Tam chcedźa nětko zaměrnje za tym slědźić, čehodla dyrbješe wjelk nócny wulět na awtodróhu ze swojim žiwjenjom zapłaćić.

Policija (20.03.19)

Mittwoch, 20. März 2019 geschrieben von:

Z pokradnjenej kokošu zahinył

Weigsdorf-Köblitz. Wodźer Hyundaija je zawčerawšim rano we Weigsdorfje-Köblitzu w Kumwałdskej gmejnje ze swojim awtom do wjelka zajěł. Štyrinohaty rubježnik bě krótko do toho kokoš po­padnył a měješe ju hišće w klamje, jako awto na Hłownej dróze přijědźe a hižo borzdźić njemóžeše. Wjelk při zražce zahi­ny. Popadnjenej kokoši tohorunja hižo­ pomhać njemóžachu. Na awće nasta 2 500 eurow škody.

Policija (19.03.19)

Dienstag, 19. März 2019 geschrieben von:

Třěšny kófer so wočinił

Wóspork. Njeplanowany mjezystop na swojej domojězbje do směra na Drježdźany dyrbješe 61lětny wodźer wosoboweho awta typa Subaru minjenu sobotu rano na awtodróze A 4 pola Wósporka zapołožić. Najskerje njebě wón wěko swojeho třěšneho kófra prawje začinił, přetož wokoło sedmich so wone wosrjedź jězby wočini a wšón wobsah kófra spada na awtodróhu. Na zbožo so při tym žane wobchadne njezbožo njesta. Awtodró­howa policija jězdnju na to zawrě, tak zo móžachu­ rozbrojene wěcy zezběrać. Za poł hodźiny běchu stróžele přetrate, a muž móžeše dale jěć.

Policija (18.03.19)

Montag, 18. März 2019 geschrieben von:

Třo zranjeni po njezbožu

Njebjelčicy. Najskerje bě sylny wichor wina na wobchadnym njezbožu minjeny pjatk něhdźe w 22.30 hodź. na statnej dróze S 94 mjez Miłočanskej a Njebjelčanskej wotbóčku. 41lětny wodźer Passata zajědźe tam na prawy bok jězdnje a suny so po skłoninje do štoma. Wón kaž tež dźěsći w starobje třoch a sydom lět stej so snadnje zraniłoj.

Policija (15.03.19)

Freitag, 15. März 2019 geschrieben von:

Ćeknjenje zwrěšćiło

Běła Woda. Jako zastojnicy zawčerawšim připołdnju młodeho muža w Běłej Wodźe kontrolowachu, namakachu pola njeho titku, w kotrejž bě najskerje konop. 14lětny dyrbješe ju policistam přepodać, ale so wobaraše a so jim wutorhny, byrnjež woni popjerjowy spray zasadźili. Bórze na to pak zastojnicy młodostneho tola dosahnychu.

Policija (14.03.19)

Donnerstag, 14. März 2019 geschrieben von:

Paduchaj w kupnicy

Pančicy-Kukow. Mužej w starobje 36 a 37 lět składźeštaj sej zawčerawšim připołdnju w Pančičansko-Kukowskej kupnicy wšelake twory do toboły a chcyštaj wobchod bjez płaćenja wopušćić. Kedźbliwy swědk to wobkedźbowaše a jeju zadźerža. Georgičanomaj pak so poradźi twochnyć a do Peugeota z pólskim čisłom zalězć. Runje w tym wokomiku přijědźechu mjeztym alarmowani policisća a podhladneju nachwilnje zajachu. W jeju awće namakachu dalšu rubiznu, mjez druhim palenc a słódčizny. Nětko dyrbja zwěsćić, z kotrych padustwow wěcy pochadźeja a hač staj podhladnaj dalše delikty­ skućiłoj.

Policija (13.03.19)

Mittwoch, 13. März 2019 geschrieben von:

Tójšto rubizny namakali

Mały Wjelkow. W nadawku Zhorjelskeho statneho rěčnistwa je policija zawčerawšim w Małym Wjelkowje ležownosć při Hłownej dróze kaž tež tamniše twarjenja přepytała. Pozadk bě aktualny pad wšelakich wobsydstwowych deliktow dla. Přepytowanje měri so přećiwo pjeć podhladnym w starobje 18 do 30 lět. Štyrjo­ mužojo a jedna žona pochadźeja z regiona a bydla blisko Budyšina. Přepytujo ležownosć namakachu zastojnicy najwšelakorišu rubiznu, mjez druhim VW Golf, wosom mopedow kaž tež dalše rozebrane mopedy. Dale zwěsćichu drogi a utensilije za jich wužiwanje. Sobudźěłaćerjow kriminalneje słužby Budyskeho policajskeho rewěra podpěrachu na drogi specializowany pos, wjacore wobsadki policajskich awtow kaž tež kriminalni technikarjo.

670 eurow za wočinjenje duri

Policija (12.03.19)

Dienstag, 12. März 2019 geschrieben von:

Štó je něšto wobkedźbował?

Radwor. Hladajo na njelubozny podawk, kiž je so popjelnu srjedu krótko po 10 hodź. na Radworskej nawsy stał, pyta policija swědkow. Tam je dotal njeznaty muž nakładne awto wobškodźił. Šofer Mitsubishija ze swojeho awta wuskoči a spěchaše k Lkw-jej, kiž runje na dwór hosćenca „Meja“ wróćo storkaše. Wón wodźerja nakładneho awta narjeji a bi­ješe tak do wokna jeho kabiny kaž tež do wonkowneho­ špihela, zo jězdźidło wobškodźi. Po informacijach policije bě w tym wokomiku slěbrobarbny Škoda Octavia z Budyskim čisłom před Lkw-jom. Jeho šofera a sobujěducych kaž tež móžnych dalšich wobkedźbowarjow policija prosy so jako swědcy přizjewić, a to pod telefonowym čisłom 03591/ 35 60.

Připowěšak so zesamostatnił

Anzeige

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli