Policija (25.02.19)

póndźela, 25. februara 2019 spisane wot:

Požadarjej azyla so biłoj

Lubij. W Lubiju staj so wčera wječor libyskaj požadarjej wo azyl w swojim pře­bywanišću na Dietricha Bonhoefferowej zwadźiłoj a biłoj. Kaž policija zdźěli, dyrbja­chu zawołani zastojnicy rozkoru zhładkować. Wobeju bičkow su zranje­neju do chorownje dowjezli.

Cigaretowy awtomat rozbuchnyli

Wojerecy. Na Budyskej aleji we Wojerecach běchu njeznaći sobotu rano ciga­retowy awtomat rozbuchnyli. Při tym so tón­ chětro wobškodźi. Skućićeljo su dotal njeznate mnóstwo pjenjez a ciga­retow sobu wzali. Kriminalny technikar je slědy zawěsćił. Policija pyta za swěd­kami, zo by wandalow lepić móhła.

Policija (22.02.19)

pjatk, 22. februara 2019 spisane wot:

Awto so paliło

Ohorn. Na awtodróze A 4 je so wčera popołdnju do směra na Zhorjelc pola Ohorna awto paliło. Z hišće njeznateje přičiny bě so jězdźidło zapaliło, šofer pak móžeše je sčasom z dróhi wodźić. Wohnjowi wobornicy z Ohorna a Połčnicy płomjenja zhašachu.

Z přijězda A 4 do so zrazyłoj

Budyšin. Jako chcyše wodźer Peugeota wčera popołdnju z přijězda A4 Budyšin-zapad do směra na Wojerecy nalěwo wotbočić, přewidźa wón z Małeho Wjelkowa wotprawa přijěducu Škodu. Awće do so zrazyštej, při čim so zawinowar njezboža zrani. Jeho dowjezechu do chorownje.

Policija warnuje před jebakami

Budyšin. W Budyšinje a wokolinje spytachu jebacy srjedu staršich ludźi z „wnučkowym trikom“ wobšudźić. Potrjecheni pak to sčasom spóznachu a zawołachu policiju. Po puću su tež „vodafonowi“ wobšudnicy. Woni spytaja při durjach dubiozne telefonowe zrěčenja wobzamknyć. Policija warnuje: „Ruce preč!“

Policija (21.02.19)

štwórtk, 21. februara 2019 spisane wot:

Kontejneraj w płomjenjach stałoj

Kulow. Wutoru rano su njeznaći w Kulowje na parkowanišću mjez Starym dwórnišćom a Kamjenskej dróhu wotstajenej kontejneraj za papjeru zapalili. Wohnjowi wobornicy płomjenja zhašachu, wěcna škoda wučinja tysac eurow.

Kwaklate linije jěł

Klětno. Kedźbliwa Klětnjanka wutoru připołdnju policiji zdźěli, zo bě jej kwaklate linije jěducy VW napadnył. Bjez dźiwa tež: Policija naměri w kreji 68lětneho šofera 1,68 promilow alkohola.

Bydlenski připowěšak so wotpalił

Belmsdorf. W Biskopicam přisłušacym Belmsdorfje je so w nocy na srjedu campingowy připowěšak wotpalił. Jón su koparjo jako předrasćernju wužiwali.

Policija (20.02.19)

srjeda, 20. februara 2019 spisane wot:

Dyrbi měsac nóžkować

Njebjelčicy. Na statnej dróze S 94 pola Njebjelčic je policija zawčerawšim spěšnosć měriła. Z něhdźe 1 700 kontrolowanych jězdźidłow bě 105 přespěšnych. Najnuznišo měješe wodźer VWja, kotrehož lepichu ze 128 km/h. Wón dyrbi nětko měsac nóžkować, dóstanje dwaj dypkaj a dyrbi 240 eurow pokuty płaćić.

Policija (19.02.19)

wutora, 19. februara 2019 spisane wot:

Paduši w bydlenju byli

Budyšin. Jednoswójbny dom na Budyskej Dieselowej běchu sej paduši minjeny kónc tydźenja jako cil wupytali. W času wot pjatka ranja hač do njedźele wječora so woni tam zadobychu a wšitke rumnosće přepytachu. Pokradnyli su třicyfrowu sumu pjenjez. Nimo toho načinichu ně­hdźe 2 000 eurow wěcneje škody. Kriminalisća zawostajene slědy zawěsćichu.

Zastojnikam hrozył

Wojerecy. 19lětny młodostny je zawčerawšim policiju we Wojerecach zaběrał. Wokoło připołdnja bě wón z čornej barbu něšto na sćěnu twarjenja při Łužiskim naměsće pryskał. Pozdźišo wobydlerjo samsneho muža dla policiju znowa wołachu, jako je při hrajkanišću na Hasy měra hewrjekał a ludźi wohrožował. Dokelž 19lětny tež policajskim zastojnikam hrožeše, wzachu jeho sobu na Wojerowski rewěr.

Policija (18.02.19)

póndźela, 18. februara 2019 spisane wot:

Wotpadkowe awto so paliło

Droby. Swój zazběh do zasłuženeho kónca tydźenja je sej 52lětny šofer wotpadki wotwožowanskeho awta minjeny pjatk zawěsće hinak předstajił. Po tym zo bě jězdźidło w sortěrowanskej připrawje w Drobach pola Radworja wuprózdnił, zwěsći wón kur w šoferowej kabinje. Na to­ kontrolowaše motor, njemóžeše pak tam nižo zwěsćić. Jako kašćik ze za­wěstkami wočini, jemu hižo płomjenja napřećo sapachu. Byrnjež wohnjowe wobory­ z Minakała, Wulkeje Dubrawy, Radworja, Łupoje a Chelna spěšnje na městnje byli, so prědni dźěl jězdźidła dospołnje wupali. Wodźerjej awta so na zbožo ničo njesta. Na wotpadkowym awće­ nasta něhdźe 150 000 eurow škody.

Policija (15.02.19)

pjatk, 15. februara 2019 spisane wot:

Trik na zbožo njefungował

Radwor. We wjacorych městach a gmejnach we wobłuku Zhorjelskeje policaj­skeje direkcije su njeznaći zawčerawšim dohromady wosom razow spytali, z tak mjenowanym wnučkowym trikom staršim ludźom pjenjezy wulišćić. Njeznaći zazwonichu mjez druhim pola rentnarjow w Radworju, Budyšinje a w Bernstadće pola Zhorjelca. We wšěch padach pak potrjecheni prawje reagowachu, su te­lefonat skónčili a policiju informowali.

Policija (14.02.19)

štwórtk, 14. februara 2019 spisane wot:

Tepjenski wolij wuběžał

Chwaćicy. Techniskeho zmylka dla je wčera w Chwaćicach z tankoweho awta tysac litrow wolija wuběžało. Dźěl toho wuliny so do spjateho jězora, hdźež natwarichu wobornicy płuwace zaraćenje.

Policija (13.02.19)

srjeda, 13. februara 2019 spisane wot:

Lawba so wotpaliła

Židźino. Póndźelu wječor Židźinscy wobydlerjo wobkedźbowachu, zo so na Sprjej­čanskim puću zahrodowa lawba pali. Na to wołachu wohnjowu woboru, kotraž drje płomjenja zhaša, lawba pak so dospołnje zniči.

Zahrodowe stólcy kradnyli

Wojerecy. 77lětny Wojerowčan wčera zwěsći, zo běchu jemu njeznaći minjene dny ze zahrodoweje lawby na Šulskej stólcy pokradnyli. Policija pad přepytuje.

Policija (12.02.19)

wutora, 12. februara 2019 spisane wot:

Smjertnje znjezbožił

Dobrošicy. Tragiski wukónc měješe wčera dopołdnja jězba 58lětneho muža, kiž bě ze swojim wosobowym awtom typa Kia na wokrjesnej dróze z Dobrošic do směra na Łomsk po puću. Krótko za Lišej Horu zajědźe wón ze swojim Picantom w lochkej lěwej křiwicy z jězdnje a prasny frontalnje do štoma. Zražka bě tak mócna, zo šofer hišće na městnje njezboža wudycha. Nuzowy lěkar, kiž bě z helikopterom přilećał, móžeše jenož hišće smjerć muža zwěsćić. Wobchadna nje­zbožowa słužba nětko přepytuje, kak je k njezbožu dóšło. Wosobowe awto so dospołnje skóncowa.

nawěšk

nowostki LND