Policija (27.12.18)

štwórtk, 27. decembera 2018 spisane wot:

Njeluba překwapjenka

Běła Woda. Wšo druhe hač měrliwje a pokojnje započa so patoržica za woby­dlerja wjaceswójbneho domu w Běłej Wodźe. Rano dyrbješe wón w swojej pincy zwěsćić, zo bě něchtó tobołu z napojemi spakosćił. Nimo toho bě pinčny kamor wočinjeny. W nim měješe škodowany swoje hodowne dariki schowane, kotrež běchu njeznaći tohorunja sobu wzali. Běchu to zastupne lisćiki za Drježdźansku Semperowu operu, kniha a škitne poćehnjenja za awto w cyłkownej hódnoće wjace hač 220 eurow.

Wohnjostroj pokradnyli

Policija (21.12.18)

pjatk, 21. decembera 2018 spisane wot:

Z wukazom zajeća pytaneho našli

Hłupońca. Njewšědny wuspěch móžachu sej zastojnicy Kamjenskeho policajskeho rewěra minjenu srjedu zapisać. Při­padnje spóznaštaj policistaj na kontrolnej jězbje přez Hłupońcu (Glaubnitz) muža, kotrehož justica z wukazom zajeća pyta. Wón bě z kolesom we wsy gmej­ny Pan­čicy-Kukow po puću. Zastojnikaj chcyštaj jeho njepłaćeneje zličbowanki cyłkownje 900 eurow dla zajeć a hnydom sobu do jastwa wzać. Tomu pak móžeše 66lětny zadźěwać a je jimaj sumu radšo hnydom zapłaćił.

Policija (20.12.18)

štwórtk, 20. decembera 2018 spisane wot:

Šofer so po njezbožu spalił

Trjebjeńca. Na zwjazkowej dróze B 6 je wčera wokoło 6.30 hodź. k tragiskemu njezbožu dóšło. Z dotal njeznateje přičiny je Alfa Romeo mjez Kubšicami a Bukecami njedaloko wotbóčki do Trjebjeńcy (Steindörfel) frontalnje do nakład­neho awta zrazył. Kaž policija zdźěla, so wosobowe awto na to hnydom zapali a płomjenja rozpřestrěchu so chětro spěšnje tež na nakładne awto. 46lětny wodźer Lkw-ja móžeše so lochce zranjeny wuchować, jeho dowjezechu do chorownje. Šofer Pkw-ja – zastojnicy mjeztym wuslědźichu, zo jedna so wo 30lětneho muža – pak njemóžeše so hižo z awta wuswobodźić a so w jězdźidle spali. Zasadźene wohnjowe wobory z wokolnych wsow móžachu jenož hišće woheń zhašeć a wuchowanskej słužbje pomhać městno njezboža zrumować. Zwjazkowa dróha bě hač do popołdnja zawrjena. Policija njezbožo přepytuje a pyta za swědkami. Pokiwy přijimujetej wobchadonjezbožowa słužba a policajska direkcija w Budyšinje.

Wopity znjezbožił

Policija (19.12.18)

srjeda, 19. decembera 2018 spisane wot:

Ze swojim do dalšeju awtow zrazyła

Biskopicy. Wodźerka VWja bě wčera popołdnju w Biskopicach na S 111 do Peugeota zajěła a storči jón tak do dalšeho před nim stejaceho VWja. Šoferka so zrani a dyrbjachu ju do chorownje dowjezć. Dźěsćomaj, kotrejž w jeje awće sedźeštej, a dalšemu šoferej so ničo njesta. VW žony a Peugeot dyrbjachu dospołnje wobškodźenej wottransportować. Zawrjeneje dróhi dla dóńdźe k haćenjam.

Dźiwja jězba po polu

Huska. Po polu agrarneho zawoda w Husce su njeznaći z awtami dźiwje wokoło jězdźili. Na něhdźe 150 króć 400 metrow wulkim zahonu nasta tak škoda něhdźe 3 000 eurow. Wobsedźer pola je so na kriminalnu policiju wobroćił, kotraž pad nětko přepytuje.

Policija (18.12.18)

wutora, 18. decembera 2018 spisane wot:

Alarm w baterijowym centrumje

Kamjenc. W Kamjenskim baterijowym slědźenskim centrumje započa wčera wokoło 21.15 hodź. w składowanskej hali alarmowa připrawa wuć. Zawołani kameradojo měšćanskeje wohnjoweje wobory objekt dokładnje přepytachu, zo bychu přičinu wuslědźili. Po jednej hodźinje pak njejsu ničo namakali. Prawdźepo­dobnje jednaše so wo wopačny alarm.

Při njezbožu so ćežko zraniłoj

Šěrachow. Wodźer Suzukija na Sauerowej dróze w Šěrachowje je wčera popoł­dnju frontalnje do jemu napřećo přijě­duceho ma­łotransportera zrazył. Wobaj šoferaj so ćežko zraništaj, awće běštej jara­ wobškodźenej. Wohnjowi wobornicy dyrbjachu z awtow wuběžacu kapalinu wotstronić. Zawrjeneje dróhi dla dóńdźe w Šěrachowje k wobchadnemu chaosej.

Policija (17.12.18)

póndźela, 17. decembera 2018 spisane wot:

Šofer sej drěmnył a znjezbožił

Budyšin. 24lětny wodźer Renaulta bě sej, kaž sam praji, dźensa w nocy na awtodróze pola Budyšina drěmnył. Tak zajědźe nalěwo do srjedźneje a naprawo do praweje planki a zaso na dróhu, hdźež stejo wosta. Nichtó ze štyrjoch sobujěducych so na zbožo njezrani. Cyłkowna škoda na awće wučinja něhdźe 3 000 eurow.

Pokradnjeny kwad namakali

Budyšin. W nocy wot 13. na 14. december w Lubiju pokradnjeny kwad su zastojnicy Budyskeho policajskeho rewěra na Budyskej Krakečanskej dróze namakali. Při jězdźidle zetkachu 31lětnu a 29lětneho, kotrajž běštaj z nim po zdaću jěłoj. Šofer steješe pod wliwom drogow a njeměješe žanu jězbnu dowolnosć.

Policija (14.12.18)

pjatk, 14. decembera 2018 spisane wot:

Tři njezboža zawinił a ćeknył

Nowa Wjes. W běhu krótkeho časa zawini šofer srjedu popołdnju w Nowej Wsy (Naundorf), w gmejnje Dobruša-Huska, tři njezboža. Na kóncu pak je awto stejo wostajił a přez pola ćeknył. Kaž policija zdźěli, njeměješe 31lětny ani jězbnu dowolnosć. Njezadźiwa tuž, zo bě na hładkej dróze wjacore razy kontrolu nad wodźidłom zhubił. Najprjedy šmórny so murje a płotu, po tym bě jemu schodowe wobłoženje domu na puću a skónčnje zajědźe do milinoweho sćežora.

Policija (13.12.18)

štwórtk, 13. decembera 2018 spisane wot:

Ćežka zražka na S 101

Jědlica. Ćežke njezbožo sta so wčera popołdnju na S 101 mjez Hornim Wujězdom a Zejicami. Tam stej VW a Ford do so zrazyłoj. Wohnjowa wobora dyrbješe šofera Forda z pomocu hydrawliskich nožicow wuswobodźić. Dwě ćežko zranjenej wosebje dowjezechu do chorownje. Tež helikopter bě na městnje. Dróha bě dlěje hač hodźinu dospołnje zawrjena.

Zjebać so njedali

Radwor. Wobšudnicy su tón tydźeń w Radworju a wokolinje spytali telefo­nisce wobydlerjam pjenjezy wulišćić. Wudawachu so jako přiwuzni, kotřiž pjenjezy­ trjebaja. Zawołani pak njedachu so zjebać a informowachu policiju.

Policija (12.12.18)

srjeda, 12. decembera 2018 spisane wot:

Zymske wjedro haćenja zawiniło

Dobruša/Huska. Wčerawše zymske wjedro ze zdźěla chětro sylnym sněhowanjom je w Hornjej Łužicy k wjacorym wobchadnym njezbožam wjedło, kaž policija­ zdźěla. Předewšěm w Hornim kraju registrowachu zastojnicy na hładkich a chětro zasněženych pućach wjac njezbožow a haćenjow prěki stejacych Lkw-jow dla. Předewšěm potrjechene běchu­ dróhi wokoło Wjelećina (Wilthen), Wjazońcy (Neukirch) a Wjernarjec (Wehrsdorf). W Drječinje (Dretschen) pola­ Huski (Gaußig)­ zhubi wčera wječor šofer VWja we wulkim sněze kontrolu nad wodźi­dłom a zajědźe do přirowa, hdźež so jězdźidło nabok zwróći. Po informacijach policije pak so nichtó zranił njeje.

Policija (11.12.18)

wutora, 11. decembera 2018 spisane wot:

Na wikach so bili

Kulow. Z bijeńcu su so adwentne wiki minjenu sobotu w Kulowje zakónčili. Kaž policija hakle dźensa zdźěli, chcyše 23lětny Kulowčan rozestajenje mjez wjaco­rymi wopytowarjemi wikow změrować a bu sam atakowany. Mužej w starobje 18 a 21 lět jeho biještaj a do njeho kopa­štaj, jako hižo na zemi ležeše. Wšitcy wobdźěleni běchu alkoholizowani. Kriminalna policija nětko přepytuje.

Hodowny štom fuk

Budyšin. Prawdźepodobnje žane pje­njezy za hodownu pychu njemějachu paduši­ njedźelu w Budyšinje. Ze składa na Stieberowej pokradnychu woni hodowny štom w hódnoće 30 eurow, kaž policija zdźěli. Wěcna škoda wučinja 50 eurow. Policija za skućićelemi slědźi.

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND