Policija (14.01.19)

póndźela, 14. januara 2019 spisane wot:

Kolesy wobsedźerjej wróćić móhli

Běła Woda. Padustwu kolesow su swědcy sobotu popołdnju w Běłej Wodźe zadźěwali. Woni wobkedźbowachu, kak młodaj mužej na Humboldtowej zamknjenej kolesy wotnjeseštaj, a zazwonichu policiju. Zastojnicy muži w starobje 23 a 25 lět krótko na to zajachu. Rubiznu w hódnoće 1 400 eurow měještaj wonaj hišće při sebi. Wobsedźer so połdra hodźiny pozdźišo přewšo wjeseleše, zo jemu jeho wobsydstwo wróćichu.

Policija (11.01.19)

pjatk, 11. januara 2019 spisane wot:

Trabant pokradnyli a tčacy wostali

Spale. Na pólnym puću pola Spal su předwčerawšim dopołdnja wopušćeny Trabant wuhladali. Awto bě wočinjene a jedne z kolesow bě skóncowane. Kaž policija pozdźišo wuslědźi, běchu njeznaći kultowe jězdźidło ze zahrody blisko Wojerowskeje Liebknechtoweje pokradnyli. Škoda wučinja něhdźe 150 eurow. Kriminalna policija je pad přewzała a spyta nětko zwěsćić, komu je so oldtimer z časa NDR tak lubił, zo chcyše jón měć.

Policija (10.01.19)

štwórtk, 10. januara 2019 spisane wot:

Při zastanišću znjezbožiła

Błohašecy. Ćežko zraniła je so wutoru rano 58lětna žona při busowym zastanišću w Błohašecach. Wona tam z busa wulěze a chcyše statnu dróhu S 100 přeprěčić, při tym pak njewobkedźbowaše bližace so awto. 18lětna wodźerka Forda nje­móžeše hižo zastać a zrazy do žony. Dyrbjachu ju do chorownje dowjezć.

Policija (09.01.19)

srjeda, 09. januara 2019 spisane wot:

Wjelk do awta skočił

Ralbicy. Wšo druhe hač měrnu jězbu na dźěło měješe wodźerka wosoboweho awta wčera rano w Delanach. Jako bě z Ralbic do směra na Nowoslicy po puću, jej něhdźe w 7.30 hodź. runje na poł puća wjelk do awta skoči. Žona sej lědma z awta zwěri a zazwoni policiju. Zastojnicy su pad sobudźěłaćerjam wjelčeho běrowa dale dali. Na nich pak dyrbjachu něhdźe połdra hodźiny čakać. Woni za­hinjeneho wjelka skónčnje sobu wzachu, zo móhli zwěsćić, hač pochadźa wón z Róžeń­čanskeje abo druheje črjódy.

Policija (08.01.19)

wutora, 08. januara 2019 spisane wot:

Třo ćežko zranjeni po njezbožu

Sprjewiny Doł. Ćežke wobchadne nje­zbožo sta so wčera po připołdnju na zwjazkowej dróze B 97 pola Sprjewineho Doła. Ze swojim Citroënom chcyše 81lětny muž před nim jěduce nakładne awto přesćahnyć. Wón pak njewobkedźbowaše při tym napřećo přijěducy Opel kaž tež za nim jěducy Mazda a zrazy do wobeju. Jeju­ šoferaj w starobje 70 resp. 77 lět so runje tak ćežko zraništaj kaž 81lětny zawinowar. Wšěch třoch dowjezechu do wokolnych chorownjow.

Policija (07.01.19)

póndźela, 07. januara 2019 spisane wot:

Zahrodowy domčk so wotpalił

Budyšin. Znowa je so minjeny pjatk wječor w Budyšinje masiwnje twarjena zahrodowa chěžka wotpaliła. Čehodla je woheń w pjeć króć pjeć metrow wulkej lawbje wudyrił, njeje dotal znate. Štyrceći wobornikow dyrbješe płomjenja zhašeć. Wěcnu škodu trochuja na něhdźe 25 000 eurow, kaž policija zdźěla.

Policija (04.01.19)

pjatk, 04. januara 2019 spisane wot:

Paduši w cyrkwi

Załom. Ani modlić so ani pokućić no-chcychu njeznaći, kotřiž běchu so prěni dźeń noweho lěta do Załomskeje ewangelskeje cyrkwje zadobyli. Woni pokradnychu tam keyboard a dalšu techniku, kotraž pódla wołtarja steješe. Dohromady bě rubizna něhdźe 3 000 eurow hódna. Kriminalisća zawěsćichu slědy a pytaja nětko za skućićelemi.

Policija (03.01.19)

štwórtk, 03. januara 2019 spisane wot:

Nowolětny dyrdomdej

Běła Woda. Njewšědnu odyseju dožiwi wćipny psyk družiny Jack Russell terrier prěni dźeń noweho lěta w Běłej Wodźe. Bruno-běły blakaty štyrinohač bě so ­blisko zelenišćow bjez paska wokoło ­šije a bjez powjaza a čłowječeho přewodźerja na dyrdomdejsku wuprawu po měsće podał. Wosebje zajimowaše so wón za wočinjeny wačokownik wosoboweho awta a skoči do njeho. Nadobo pak so durje začinichu. Pytnywši, zo ma njeznateho sobujěduceho w jězdźidle, dowjeze mějićel awta psa na policajski rewěr, hdźež jeho sobudźěłaćerka zwěrjatownje pozdźišo wotewza. Na pózdnim popoł­dnju so skónčnje wobsedźer terriera přizjewi a sej po njeho do zwěrjatownje přińdźe.

Policija (02.01.19)

srjeda, 02. januara 2019 spisane wot:

Tragiski wukónc njezboža

Rěčicy. Lěto 2019 njebě wčera ani hišće tři hodźiny stare, jako sta so na zwjazkowej dróze B 115 ćežke wobchadne nje­zbožo, při kotrymž młody muž žiwjenje přisadźi. 31lětny bě ze swojim Opelom z Rěčic do Wuskidźe po puću. W lěwej křiwicy zajědźe awto z dotal njeznateje přičiny z puća a zwróći. Muž zleća z wozydła a so tak ćežko zrani, zo hišće na městnje njezboža zemrě. Zwjazkowa dróha bě hač do dopołdnja zawrjena.

Praskotak awto skóncował

Budyšin. Skóncowane wosobowe awto typa Fiat Multipla je wuslědk silwesterskeho praskanja w Budyšinje. Tu su nje­znaći praskotak tak njezbožownje ćisnyli, zo so při rozbuchnjenju zadnje wokno awta rozbi. Škodu trochuja na něhdźe tysac­ eurow.

Policija (28.12.18)

pjatk, 28. decembera 2018 spisane wot:

Smjertnej woporaj po zražce

Lubij. Tragisce skónči so wobchadne njezbožo wčera wječor w Lubiju. Tam bě wodźerka Audija A1 po wšěm zdaću přespěšnje po puću, jako w lěwej křiwicy do masiwnych wrotow industrijoweho zawoda prasny. Při tym so lěwy bok awta takrjec roztorha. Młoda wodźerka móžeše ze snadnymi zranjenjemi sama wulězć, za njej sedźaceho muža dyrbjachu něhdźe hodźinu lěkarsce zastarać. Dalšej mužej, kotrajž prědku a zady naprawo sedźeštaj, so tak ćežko zraništaj, zo hišće na městnje njezboža zemrěštaj.

nawěšk

nowostki LND