Pytaja mjeno za puć

pjatk, 06. julija 2018 spisane wot:

Hórnikecy. Wot minjeneho kónca ty­dźenja twarja w Hórnikecach nowy puć k Energijowej fabrice. Po nim budu wopytowarjo přichodnje hač k muzejej jěć móc. Je to dźěl cyłkowneho přetwara bywšeje briketownje na muzej. Nětko ­pyta Wojerowske měšćanske zarjadnistwo namjety za mjeno noweho puća. Te móža woby­dlerjo hač do 17. awgusta ­e-mailnje w radnicy wotedać, a to pod adresu . Wažne je wobkedźbować, zo njedóńdźe k dwojenju z hižo wobstejacymi mjenami, tež podobnym pomjenowanjam měło so zadźěwać.

Po bahnje pućować

Michałki. Kulowska skupina přirodoškitneho zwjazka NABU poskića w prózdninach wosebite pućowanja po Dubrjenskim bahnje. Prěnje budźe zajutřišim, njedźelu. Dalšej terminaj stej 22. julij a 5. awgust. Zajimcy zetkaja so stajnje w 9 hodź. při hosćencu w Michałkach. Wobdźělenje płaći za dorosćenych dwaj euraj, dźěći smědźa darmotnje sobu ­pućować.

Kak su so něhdy wochłódźili?

Po Bohatej kolesować

srjeda, 04. julija 2018 spisane wot:

Budyšin (SN). Po Hłownym torhošću a po Bohatej hasy w Budyšinje je nětko móžno kolesować. Kaž měšćanske zarjadnistwo zdźěli, wotpowěduja tak přeću mnohich wobydlerjow, zo móhli wobchody spěšnišo docpěć. Přichodne tydźenje chcedźa w pospyće zwěsćić, hač je móžno, zo pěšcy a kolesowarjo měrliwje mjez sobu wuńdu. Test ma hač do 23. nowembra trać. Hač do nalěća chcedźa jón wuhódnoćić a potom wobzamknyć, hač smědźa kolesowarjo dale po Bohatej a po torhošću jězdźić. W pospyće za nich płaći, zo činja to jenož pomału a zo maja pěšcy stajnje „předjězbu“. Nazhonjenja wobydlerjow budu při wuhódnoćenju sobu wobkedźbować.

Bórze započnu twarić

Kurs hakle popołdnju

wutora, 03. julija 2018 spisane wot:

Chrósćicy. Tydźenski intensiwny kurs čěšći­ny z Čechom Janom Breindlom bu­dźe­ w poslednim tydźenju wulkich prózdnin wot 6. do 11. awgusta w Chrósćicach na farje. Wučba započina so wšědnje hakle w 14 hodź. a traje hač do 18 hodź. Wona wopřijima čěskorěčne přednoški wo čěskej kulturje, stawiznach a politice. Dale wotměje so filmowy, spěwny a kulinariski wječork. Sobotu wu­leća sej wobdźělnicy do Libereca. Zajim­cy njech přizjewja so w Rěčnym centrumje WITAJ pod telefonowym čis­łom 0 35 91 / 55 04 00 abo e-mailnje pod adresu .

Pytaja elewow za chór

Pytaja přinoški za nowinu

pjatk, 29. junija 2018 spisane wot:

Budyšin. Składnostnje dźesaćlětneho wobstaća Budyskeho wokrjesa w jeho dźensnišej formje planuja wudać wosebite wudaće hamtskeho łopjena. Zajimcy móža nowinu sobu wuhotować a za nje mjeńše přinoški, komentary a fota za­podać. Jednać móže so tu wo wosebite wokomiki zašłych dźesać lět, wo najrjeńše městnosće abo wo wosebitych ludźi. Wuraznje su tež serbske přinoški witane, kaž zamołwity sobudźěłaćer krajnoradneho zarjada Peter Stange wobkrući. ­Přinoški měli zapodać hač do 6. julija ­e-mailnje pod ­adresu .

Po mlokowym swěće dundać

Koćina. Ratarski zawod Krabatowy mlokowy swět w Koćinje přeproša w lětnich prózdninach wosebje swójby kóždy pjatk wot 9.30 do 12.30 hodź. na prózdninske wodźenje. Po snědani z čerstwym mlokom, jogurtom a twarožkom podadźa so wone do hródźow a twarožkarnje. Jako zakónčenje poskića jim sobudźěłaćerjo wobjed­ ze słódneho bifeja „Łužica słodźi“. Zajimcy měli so na kóždy pad do toho přizjewić, a to telefonisce pod čisłom 03 57 25 / 92 90 12 abo e-mailnje pod ­.

Na zawodny jubilej

Dopomina so na dźěćatstwo

srjeda, 27. junija 2018 spisane wot:

Budyšin. „Katta“ rěka kniha Hagena P. Kadena, kotraž steji w srjedźišću přichodneho zarjadowanja w Budyskej Smolerjec kniharni, a to jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. W swojej knize powěda awtor Kaden napjate, žortne, druhdy ćiche, ale tež strašne dźěćace a młodźinske pryzle, kotrež bě sam w 1950tych ­lětach w kónčinje južnje Budyšina dožiwił. Na čitanski wječor su wšitcy wutrobnje přeprošeni.

Šulski muzej přeproša

Stróža. Na dźeń wotewrjenych duri přeprošuje Stróžanski Serbski šulski muzej „Korla Awgust Kocor“ sobotu, 30. junija. Wot 14 do 17 hodź. móža so tam zajimcy rozhladować a zhonić, kajke běchu ně­hdy šulske poměry na wsy. Demonstrować chcedźa hodźinu stawiznow, ručneho dźěła a domiznowědy. Wo ćělne derjeměće budźe postarane.

Spěwaja pod dubom

wutora, 26. junija 2018 spisane wot:

Židźino. Mjeztym hižo 32. raz wotměje so jutře, srjedu, w 19 hodź. wječorne spěwanje pod měrowym dubom w Židźinom. Na nje přeproša tamniši chór pod nawodom Kerstin Lieder. Jako hóstny cyłk su sej lětsa Łazowski muski chór pod nawodom Yvetty Michael zdobyli. Organizatorojo nadźijeja so bohateho wopyta. Wšitcy su lubje witani.

Zabawa na zahrodźe

Hodźij. Přijomna serbska zabawa drje knježi jutře, srjedu, na Hodźijskej farskej zahrodźe. Tam organizuje Hodźijska Bjesada serbski spěwny wječor. „Chcemy sej zhromadnje někotre serbske pěsnje zanjesć a k tomu pobjesadować“, rjekny Hodźijski farar Christoph Rummel. Za­počatk budźe we 18 hodź. Přeprosyli su sej za jutřiši wječor tež čłonow ­Rake­čan­- skeje Bjesady.

Přepodadźa nowu připrawu

póndźela, 25. junija 2018 spisane wot:

Wojerecy. Za kamele, lamy a wósliki we Wojerowskim zwěrjencu přepodadźa jutře, wutoru, w 10 hodź. nowu připrawu. Wulkomyslny teren wupřestrěwa so wot tuchwilneho městna za lamy hač k bywšemu domej za lawy. Připrawa je dohromady 2 300 kwadratnych metrow wulka a skići zwěrjatam samo wosebite městno za kupanje.

Čitataj z politiskeho krimija

Budyšin. Awtoraj Gerlinde a Harald Niederreiter čitataj jutře, wutoru, w 19 hodź. w Budyskej měšćanskej bibliotece ze swojeho politiskeho krimija „Schwarzer Halbmond“. W nim tematizujetaj ćmowy kapitl młódšich stawiznow, jako je Francoska w lěće 2015 pod terorom ćerpjeła. W swojej knize zapřijimataj swójske ­do­žiwjenja a wobkedźbowanja. Wědomostnik a zastojnica UNO staj mjez druhim w USA, Jamaice, Singapurje a Sawdi-Arabskej dźěłałoj a bydliłoj.

Zaběraja so z truskalcu

Wobornicy swjeća

pjatk, 22. junija 2018 spisane wot:

Ralbicy. Składnostnje 75lětneho wobstaća dobrowólneje wohnjoweje wobory w Ralbicach wuhotuja tam jutře a njedźelu wohnjowoborny swjedźeń. Jutře w 20 hodź. zahaja jón ze zhromadnym wobhladanjom koparskeje hry Němskeje přećiwo Šwedskej. Njedźelu přeproša wot 10 hodź. na rańše piwko, wot 15 hodź. poskića kofej a tykanc. Hodźinu pozdźišo změja wšelku zaběru za dźěći spřihotowanu, runočasnje předstaji so młodźinska wohnjowa wobora. Wjeršk budźe w 16.30 hodź., hdyž předstaja wobornicy swoje nowe hašenske jězdźidło. Wo ćělne derjeměće je postarane.

W parku zaklinča šlagry

Njeswačidło. 14. šlagrowa nóc wotměje so jutře wječor w Njeswačanskim hrodowym parku. Na fanow šlagra čakaja znaći spěwarjo kaž Franziska Wiese, Christian Anders, Petra Zieger kaž tež skupina Feuerherz. Woblubowany dubl Andreasa Gaballiera, znaty pod mjenom Joey ­Gabalögl, je tohorunja mjez spěwarjemi. Zastup je wot 17 hodź. Něhdźe w połnocy dožiwi publikum wulki wohnjostroj z hudźbu nad baroknym hrodom.

Koncertuja na radnej žurli

Wotewru wustajeńcu

štwórtk, 21. junija 2018 spisane wot:

Budyšin. Z wernisažu wotewru jutře, pjatk, w 19 hodź. w Budyskim Kamjentnym domje wustajeńcu Drježdźanskeho molerja a grafikarja Manfreda Eckelta. 1947 rodźeny studowaše dźiwadłowe molerstwo a pozdźišo molerstwo a je wot toho časa swobodnje skutkowacy wuměłc. Pod hesłom „Puće k swětłu“ wustaja wón w Kamjentnym domje wulkoformatowe wolijowe wobrazy, kotrež so ze Starym zakonjom zaběraja, kaž tež krajinowe wobrazy a rysowanki. Přehladka je hač do 24. awgusta stajnje wot póndźele do pjatka we wotewrjenskim času Kamjentneho domu přistupna.

Dobrančan koncertuje

Kloster Zinna. Z Dobranec pola Hodźija pochadźacy Johannes Krahl, absolwent Serbskeho gymnazija Budyšin, koncertuje sobotu, 23. junija, w 17 hodź. w cyrkwi swjateje Marije w klóštrje Zinna pola Jüterboga. 18lětny prezentuje njewšědny zwukowy spektrum tamnišich Baerowych pišćelow a hraje mjez druhim twórby Johanna Sebastiana Bacha. Krahl je hižo wjacore mjezynarodne dorostowe wubědźowanja dobył.

Poradźuje darmotnje

srjeda, 20. junija 2018 spisane wot:

Budyšin. Jutře, 21. junija, přeprosy zapósłanc krajneho sejma a wokrjesneho sejmika Lěwicy, prawiznik Hajko Kozel, na darmotne socialne poradźowanje w Budyšinje. Zhromadnje z prawiznikom Gregorom Janikom, kiž je w socialnym prawje wosebje wobhonjeny, móže wón pomhać problemy nastupajo socialne prašenja rozrisać. Poradźowanje wotměje so wot 14 do 16 hodź. we wobydlerskim běrowje Lěwicy na Šulerskej 10. ­Zajimcy njech dojednaja sej termin pod telefonowym čisłom 0 3591/ 490 976.

Koncertuja pod lipu

Choćebuz. Mjeztym hižo 23. raz wotměje so zajutřišim, pjatk, w 17.30 hodź. w Choćebuzu komorny koncert pod lipu. Dokelž w Serbskim muzeju saněrowanske dźěła hišće traja, budźe koncert w Serbskim domje na Bebelowej 82. Wječor wuhotuja šulerki a šulerjo Choćebuskeho konserwatorija. Wšitcy zajimcy su wutrobnje witani.

25 lět zwjazk Carity

nawěšk

nowostki LND