Na čitarski wječor

štwórtk, 25. apryla 2019 spisane wot:

Komorow. Domowinska skupina Komorow-Trupin-Rakecy přeprošuje na čitarski wječor ze zastupowacym šefredaktorom Serbskich Nowin Axelom Arltom. Rozmołwne koło wotměje so jutře, pjatk, w 17 hodź. w Komorowskim młodźinskim klubje. Wopytowarjo změja składnosć, wšědne wužadanja a wjesela re­dakcije a redaktorow zeznać a zhonić, kak serbski wječornik wšědnje nastawa. Nimo skupinarjow su tež dalši zajimcy wutrobnje witani.

Jehnjata sej wobhladać

Dołha Boršć. Přirodoškitna stacija ­wuchodneje Hornjeje Łužicy přeprošuje předewšěm swójby z dźěćimi na dźeń wotewrjeneje wowčernje w Dołhej Boršći (Förstgen) pola Mikowa jutře, pjatk, wot 16 do 18 hodź. Tam je so minjene ty­dźenje wjele jehnjatow narodźiło. Wulcy a mali wopytowarjo móža sej je zbliska wobhladać, pomajkać a dóstanu nimo toho najwšelakoriše informacije wo jich wuznamje za přirodne hladanje płoninow w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty.

Farma w znamjenju Europy

Nowa wustajeńca

srjeda, 24. apryla 2019 spisane wot:

Pančicy-Kukow. W twarjenju zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe je wot jutřišeho hač do julija 2019 nowa wustajeńca widźeć. Swoje twórby pokazatej w njej lajskej wuměłči Bärbel Dschietzig z Łutow a Helga Schönach z Nadrózneje Hrabowki. Wopytowarjo wuhladaja předewšěm krajinowe wo­bra­zy a portrety, kotrež nastachu w roz­dźěl­nych technikach. Přehladku wotewru štwórtk, 25. apryla, w 17 hodź. Po tym budźe přehladka k wotewrjenskim časam zarjadniskeho zwjazka přistupna.

Posledni raz „Čeplski recept“

Chrósćicy. Serbska lajska dźiwadłowa skupina Chrósćicy zahraje sobotu, 27. apryla, w 19.30 hodź. na Chróšćanskej Krawčikec žurli posledni raz swoju komediju „Čeplski recept“. Štóž njeměješe dotal hišće móžnosć sej inscenaciju wobhladać, ma přichodnu sobotu poslednju składnosć to nachwatać.

Prezentuja internetny projekt

štwórtk, 18. apryla 2019 spisane wot:

Budyšin. Załožba za serbski lud přeproša wšitkich zajimcow na zjawnu prezentaciju internetneho projekta Serbšćinu online wuknyć srjedu, 24. apryla, w 15 hodź. na žurlu Budyskeho Serbskeho domu. W lěće 2017 su projekt wuspěšnje prěni raz w zjawnosći předstajili. We wobłuku prezentacije chcedźa zhromadnje z Multimedialnym centrom za wuknjenje rěčow na Drježdźanskej Techniskej uni­wersiće, kiž je online-program wuwił, nowosće a dalewuwića předstajić a zajimcam składnosć poskićić, so wo natwarje a wobsahu wobšěrnje wobhonić.

Za dźěłarničku so přizjewić

Budyšin. Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu wuhotuje sobotu, 27. apryla wot 10 do 17 hodź. w Budyskim Serbskim muzeju dźełarničku, w kotrejž zajimcam techniku škrabanja serbskich jutrownych jejkow zbliža. Wobdźělenje płaći na wosobu dźesać eurow. Zajimcy njech přizjewja so pod telefonowym čisłom 03591/550 108.

Zahraja na dudach

srjeda, 17. apryla 2019 spisane wot:
Wojerecy. Cyle w znamjenju wšelakorych družin dudow steji koncert jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. na žurli Wojerowskeho hrodu. Wón wotměje so we wobłuku 54. Wojerowskich hudźbnych swjedźenskich hrow. Stefanie Fröde, Jens Günzel a Handrij Henčl na dudach jenož njezahraja, ale je publikumej tež předstaja. Zastup płaći 16 eurow.

Dóstanu spěchowanje

wutora, 16. apryla 2019 spisane wot:

Łaz (AK/SN). Farski dom Łazowskeje ewangelskeje wosady ma lětsa zbrašenym wotpowědowacy zachod dóstać. Kaž Günter Wjenk z wosadneje cyrkwinskeje rady informuje, dóstachu tele dny přizwolenje za spěchowanske srědki sakskeho socialneho ministerswa. Za 23 500 eurow ma před zachodom skłonina nastać. Nimo toho zatwarja durje, kotrež hodźa so elektrisce wočinić.

Změja serbsku zamołwitu

Rakecy. Přichodne posedźenje Rakečanskeje gmejnskeje rady je jutře, srjedu, w 17 hodź. w zetkanišću při Nowowjesnjanskej dróze. Wuradźować chcedźa tam mjez druhim wo pomjenowanju ­zamołwiteje za naležnosće Serbow w gmejnje. Dale póńdźe wo zhromadne dźěło mjez Rakečanskej a Njeswačanskej gmejnu.

Center přetwarja

póndźela, 15. apryla 2019 spisane wot:

Budyšin. Wutoru po jutrach započnu w Budyšinje Center na Žitnych wikach přetwarjeć. Tam chcedźa dohromady 1,85 milionow eurow inwestować a tak serwisowy poskitk kaž tež přebywansku kwalitu za wopytowarjow polěpšić, zdźěli wjednistwo nakupowanišća. Parkowanski wobłuk dóstanje nowe barbne wuhotowanje a polěpšene wupisanje. Změnić chcedźa wjetše a mjeńše tafle w centeru, zo bychu kupcow wo serwisowych poskitkach lěpje informowali. Dale instaluja nowe sedźenske móžnosće za wotpočnjenje a nabiwansku staciju za smart­phony a tablety. Nimo toho po­nowja nuzniki a natwarja hrajkanišćo. W oktobru ma přetwar hotowy być.

Dźěłarnička za seniorow

Budyšin. Wosebje na seniorow wusměrjena je nowa dźěłarnička SAEK, kotraž zaběra so z wužiwanjom smartphonow a tabletow. Rozłožić chcedźa zawodowy system Android, za čo trjebaš konto pola Google, a kak swójski nastroj škitaš. Dźěłarnička wotměje so šěsć razow w meji, pak dopołdnja pak popołdnju. Wobdźělenje płaći 20 eurow. Zajimcy njech přizjewja so pod telefonowym čisłom 03591/ 464 177.

Koncertuja do nalěća

pjatk, 12. apryla 2019 spisane wot:

Wulke Ždźary. Hudźba do nalěća zaklinči jutře, sobotu, wot 15 hodź. we Wulko­ždźarowskej ewangelskej cyrkwi. Koncert wuhotujetej Łazowski muski chór a orchester gitarow Iuventa musica. Wšitcy zajimcy su wutrobnje witani.

Popołdnjo za swójby

Brězowka. Brězowska Domowinska skupina a tamniše domizniske towarstwo přeprošatej njedźelu na debjenje jutrownych jejkow na starej šuli. W poskitku změja „set započatkarjam“. W 14 hodź. wustupi Slepjanski dźěćacy a młodźinski ansambl, w 15 hodź. pokazaja dźěći Brězowskeje pěstowarnje swój program a w 16 hodź. zaćehnje Slepjanski kwasny ćah z Grodkowskimi hercami.

Kolekcije jejkow wotedać

Porěči wo měznikach

štwórtk, 11. apryla 2019 spisane wot:
Łaz. Wo swojim pytanju za historiskimi měznikami na hranicy mjez Sakskej a Pruskej porěči Rakečan Hans-Joachim Gawor jutře we 18 hodź. we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja. Jědnaće lět pytaše wón za měznikami a je wo nich knihu spisał. Spěchowanske towarstwo Łazowskeho domu na přednošk přeproša. Zastup płaći tři eura.

Jutře na knižnu premjeru

srjeda, 10. apryla 2019 spisane wot:

Budyšin. Štwórtk, 11. apryla, w 19.30 hodź. předstaji so w Budyskej Smolerjec kniharni literarny dorost. Awtorki a awtorojo Paternostra čo. 8 su Annamaria Hadankec, Judith Handrikec, Božena Hojerec, Kira Hrjehorjec, Cecilija Neterec, Halina Pohončec, Julia Šnajderec, Luiza Šubertec, Clemens Bobka, Fabian Brycka, Michał Donat, Damian Dyrlich a Pětr Dźisławk.

Zaběraja so z biowudźěłkami

Njebjelčicy. Marketingowe strategije, sebjepomocne koncepty a móžnosće direktneho zwičnjenja ratarskich biowudźěłkow steja w srjedźišću informaciskeho zarjadowanja jutře, štwórtk, w 19 hodź. w Njebjelčanskim gmejnskim centrumje. Mjez iniciatorami wječora staj ­ratarski poradźowar Jens Gülde a předewzaćelski poradźowar Hubert F. Lange. Zajimcy su wutrobnje witani.

Lejna Theurichowa wustaja

wutora, 09. apryla 2019 spisane wot:
Budyšin. „Doma a druhdźe“ rěka wustajeńca, kotruž wotewru jutře, srjedu, we 18 hodź. w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji. W njej pokazuje Lejna Theurichowa swoje akwarele a wolijowe twórby, z kotrymiž je pisane krajiny a přirodu swojeje domiznu zapopadnyła. Wšitcy zajimcy su na wotewrjenje noweje přehladki přeprošeni.

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND