Křesćan Krawc čitał

wutora, 16. februara 2016 spisane wot:

Delni Wujězd (JoS/SN). Serbski spisowaćel Křesćan Krawc je we wobłuku „čitanskeje zymy“ njedźelu w Delnim Wujězdźe ze swojeho noweho romana „Ende vom Paradies“ čitał. Domizniske towarstwo bě „čitansku zymu“ před 15 lětami załožiło. Štyri tajke zymske zarjadowanja su jara woblubowane. Domizniske towarstwo dźěła z nakładnistwom Lusatia wusko hromadźe, a nakładnik dr. Frank Stübner dokładnje wě, kotru literaturu sej ludźo přeja. Po čitanju chcychu Delnjowujězdźenjo a jich hosćo hišće wjele wot Křesćana Krawca wědźeć, mnozy sej jeho roman skazachu.

Wopominanska Boža mša

Kamjenc (SN). W kapałce Kamjenskeje chorownje maltezow prawidłownje zemrětych wopominaja. Přichodna Boža mša za wšěch, kotřiž su wot srjedź oktobra 2015 hač do kónca januara 2016 w chorowni zemrěli, budźe jutře, 17. februara, w 16.30 hodź. „Chcemy mjena zemrětych mjenować, a za kóždeho zapalimy swěčku při jutrownej swěčce a stajimy­ ju na wołtar. Swójbni a bliscy přiwuzni su njewotwisnje wot nabožneje zwjazanosće přeprošeni“, nowinska rěčnica chorownje Ines Eifler dźěli.

Kurs serbšćiny za dźěći

Informuje wo powołanjach

pjatk, 05. februara 2016 spisane wot:

Biskopicy. Powołanski poradźowar Zhorjelskeje policajskeje direkcije informuje štwórtk, 11. februara, wot 10 hodź. w Biskopičanskej agenturje za dźěło na Stołpinskej 15 wo móžnosćach wukubłanja a studija. Wotmołwjeć budźe tež na wšitke prašenja nastupajo policajske powołanja. Přizjewjenje njeje trěbne.

Čita wo paradizu

Delni Wujězd. W swojej 15. čitanskej zymje přeproša Delnjowujězdźanske domizniske towarstwo Křesćana Krawca, zo by čitał z němskorěčneje wersije swojeho romana „Paradiz“ wo serbskej swójbje w pjećchěžkowym sydlišću na kromje hole. Čitanje wotměje so njedźelu, 14. februara, w 16 hodź. w bywšim gmejnskim zarjadnistwje na Hrodowej 1.

Přednošuje wo přirodźe

Přednošuje wo Janu Kilianu

pjatk, 22. januara 2016 spisane wot:

Bukecy. Na Ewangelskej srjedźnej šuli w Bukecach budźe přichodnu wutoru, 26. januara, přednošk wo Janu Kilianu. Trudla Malinkowa referuje tam wot 19 hodź. wo serbskim ewangelsko-lutherskim fararju. Wón bě lěta 1854 z 558 dalšimi Serbami do Ameriki wupućował a so w Texasu zasydlił. Ewangelske šulske towarstwo na zarjadowanje přeproša.

Wutoru do muzeja

Wojerecy. We wobłuku swojich wutornych zjawnych zarjadowanjow wotměje Wojerowski měšćanski muzej w tamnišim hrodźe 26. januara w 16 hodź. wodźenje po nowym ­dožiwjenskim wobłuku trajneje wustajeńcy. Z interaktiwnymi wuknjenskimi stacijemi, miniaturnym hrodom, archeologiskim wuhrjebanišćom a słuchanskimi stacijemi tam stawizny města inscenuja. Zastup płaći pjeć eurow, potuńšene tři.

Stajne blido Zelenych

Budyšin. Zapósłanča Sakskeho krajneho sejma Franziska Schubert (Zwjazk 90/Zeleni), rěčnica swojeje frakcije za serbske prašenja, budźe wutoru, 26. januara, hósć stajneho blida Budyskeho zwjazka Zelenych w towarstwowej stwě Kehelernje. Zarjadowanje, na kotrež su zajimcy přeprošeni, započnje so w 19 hodź.

Přeprošeja do šule

štwórtk, 14. januara 2016 spisane wot:

Radwor. Zo bychu šulerjow a staršich při pytanju za dale wjeducej šulu po 4. lět­niku podpěrali, přeprošeja wučerjo a šu­lerjo Radworskeje Serbskeje wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ jutře, 15. januara, wot 18 do 20 hodź. na dźeń wotewrjenych duri. Šulerjo prezentuja swoje wudźěłki z jednotliwych předmjetow a dźěłowych zjednoćenstwow. Na prašenja k šulskemu wotběhej wučerjo kaž wuknjacy rady wotmołwjeja. Šulski a ratarski muzej budźe runje tak přistupny kaž sportownja.

Wotewru ponowjeny dom

Budyšin. Składnostnje 25lětneho wobstaća socialneje stacije Carity Budyšin-Kamjenc a składnostnje wotewrjenja saněrowaneho domu zwóńka wotměje so jutře, pjatk, na Budyskim Cyrkwinskim naměsće 2 swjedźenske zarjadowanje. Socialna stacija Carity je jedna z prěnich, kotruž běchu po politiskim přewróće załožili, zo móhli pacientow w domjacej wokolinje hladać. Tak mjenowany dom zwóńka, jón su loni wjacore měsacy saněrowali, skići Cariće nětko přidatne poradźowanske rumnosće a tuž lěpše dźěłowe wuměnjenja. Wot 14 do 17 hodź. móža sej zajimcy jutře dom wobhladać.

Tropowy dom zawrjeny

Předstaji nowe twórby

wutora, 12. januara 2016 spisane wot:

Lipsk. „Słowjanske čitanske jewišćo“ w Lipsku přeproša štwórtk w 20 hodź. na literarnu bjesadu z basnikomaj Janom Kuhlbrodtom a Benediktom Dyr­lichom. „Poniatowski Polski – bara a korčma“ na Křižnej hasy 15 je nošer jewišća, kotrež literaturu słowjanskich spisowaćelow wobstajnje prezentuje, a to dwurěčnje. Na wječorku přednjese Dyrlich někotre swoje nowe twórby w serbskej a němskej rěči.

Rozprawjatej wo putnikowanju

Chrósćicy. Přichodne zarjadowanje w Chróšćanskej putniskej hospodźe wotměje so pjatk, 15. januara, w 20 hodź. Beate Gruß a Monika Gerdesowa rozprawjatej wo swojim štyritydźenskim putnikowanju w Francoskej loni nalěto wot ­Dijona hač do Le Puy-en-Velay. Wopytowarjo zhonja, što stej putnicy na 400 ­kilometrow dołhim puću dožiwiłoj a kotrych ludźi, kotre krajiny a cyrkwje stej při tym zeznałoj. Přednošk z wobrazami budźe němskorěčny.

Hdźe w měsće parkować?

Awkcija nětko online

štwórtk, 07. januara 2016 spisane wot:

Wojerecy. Po nowych pućach kroči město Wojerecy wotnětka při awkcijach namakanych wěcow. Mjeztym zo běchu je dotal w swojim wobydlerskim běrowje na Dillingenskej dróze 1 přesadźowali, činja­ to wot lětušeho pospytnje online, město zdźěla. Po tym zo namakane wěcy šěsć měsacow wobchowaja, tak zo móža sej je wobsedźerjo zaso wotewzać, je nětko na stronje www.zoll-auktion.de poskićeja. Tak móža tež ći sobu poskićować, kotřiž so dotal na terminach přesadźowanja wobdźěleć njemóžachu.

Za seminar so přizjewić

Smochćicy. Hišće hač do jutřišeho móža so zajimcy za pisanski seminar pod hesłom „Žiwjenske slědy“ přizjewić. Smochčanski Dom biskopa Bena přewjedźe jón wot 22. do 24. januara. Z mnohimi pokiwami a zwučowanjemi chcedźa wobdźělnikow pozbudźeć, zo swójske abo žiwjenske slědy druheho napisaja.

Nowe lěto na snobjed

wutora, 29. decembera 2015 spisane wot:

Hórki. Štóž chce po silwesterskim hejsowanju lěto 2016 trochu měrnišo započeć, změje k tomu w Hórčanskim Młynkec hosćencu składnosć. Tam zarjaduja nowolětny brunch, potajkim kombinaciju ze snědanje a wobjeda, za čož je so mjeztym tež serbski wuraz snobjed zadomił. Skazanki přijimuja pod telefonowym čisłom 035796/ 96 290.

Do praksy pohladnyć

Pančicy-Kukow. Dotalna Wjenkec fyzioterapeutiska praksa w Pančicach-Kukowje přeńdźe na nowe lěto do rukow noweje mějićelki Kerstin Matcyneje. Při tej składnosći wuhotuje wona sobotu, 2. januara, wot 10 do 14 hodź. dźeń wote­wrjenych duri. Zajimcy změja składnosć, sej rumnosće wobhladać a so wo fyzioterapeutiskich wukonach wobhonić.

Přednošk wo putnikowanju

Chrósćicy. Hnydom prěnju sobotu noweho lěta, potajkim 2. januara, pokročuja w Chróšćanskej putniskej hospodźe z dalšim zarjadowanjom zymskeje sezony 2015/2016. W 19.45 hodź. porěči Gabi Nowottnick z Berlina wo putniskich pućach a putniskich hospodach w Šwi­carskej. Zarjadowanje je w němskej rěči. Nazajtra w 17 hodź. budźe w Gerdesec hospodźe zaso serbske dźěćace kino.

Podpěruja dźěsćownju

póndźela, 14. decembera 2015 spisane wot:

Wuježk (SN). Budyski hotel Best Western podpěruje z wosebitej akciju dźěsćownju we Wuježku pod Čornobohom. Tamniši wobydlerjo wšelakich starobnych skupin su swoje hodowne přeća na kartu ­napisali a ju na hodowny štom w foyeru hotela powěsnyli. Někotre z tychle ­přećow spjelnja hotel respektiwnje jeho sobudźěłaćerjo. Tamne móhli hosćo ­hotela spjelnić pomhać, zo wěstu sumu pjenjez za tajke přeće přepokazaja. Tež zajimowani Budyšenjo a wopytowarjo města móža so na akciji wobdźělić a tak wobydlerjam Wuježčanskeje dźěsćownje rjane hody ­wobradźić.

Rěčne koło so zetka

Wojerecy. Po njedawnej premjerje přewjedu we Wojerowskim Domowinskim domje na Drježdźanskej dróze 18 dalše serbske rěčne koło. Srjedu, 16. decembra, w 16 hodź. póńdźe wo serbsku narodnu drastu. Zarjadowanje organizuje župa „Handrij Zejler“ zhromadnje z Towarstwom k hajenju regionalneje kultury srjedźneje Łužicy. Wšitcy zajimcy su wutrobnje přeprošeni. Wuhotowarjo nadźijeja so bohateho wopyta.

Nowa wustajeńca w galeriji

pjatk, 11. decembera 2015 spisane wot:

Budyšin. „Wuměłstwo w zběranju a darjenju“ rěka nowa wustajeńca, kotraž je wot dźensnišeho w galeriji Budissin na Budyskej­ Hrodowskej 19 widźeć. Z twórbami zastupjeni su tam mjez druhim Iris Brankačkowa, Isa Bryccyna, Borbora Wiesnerec a Ulrike Mětškowa.

Pišćelowa hudźba w klóštrje

Pančicy-Kukow. Adwentny pišćelowy koncert budźe zajutřišim, njedźelu, w 16.30 hodź. w klóšterskej cyrkwi w Pančicach-Kukowje. Organist Drježdźanskeje dwórskeje cyrkwje Johannes Trümpler hraje mjez druhim twórby Bacha,­ Widora a Weyraucha.

Na beneficny koncert

pjatk, 04. decembera 2015 spisane wot:

Jaseńca. Runja zašłym lětam wuhotuje muski kwartet PoŠtyrjoch tež lětsa be­neficny koncert w Jaseńcy. Tón wotměje so jutře, 5. hodownika, w 19.30 hodź. w bróžni Floriana Rynča. Na wopytowarjow čaka wotměnjawy program, kotryž pak skupina PoŠtyrjoch sama njewuhotuje. Přeprosyła je sej tónkróć Spěwny consorcium seniorow. Z wunoškom ze zběrki kaž tež z předawanja jědźe a napojow ma so zaso podpěrać akcija Towarstwa­ Cyrila a Metoda Łužica pomha. Po koncerće su wšitcy wopytowarjo na zhromadne spěwanje přeprošeni.

Wustajeja Bože narodki

Kulow. Přehladka Božich narodkow budźe přichodne tydźenje w Kulowskim ewangelskim Forellowym centrumje na Kolpingowym­ naměsće 8 widźeć. Wotewrěć­ chcedźa wustajeńcu njedźelu, 6. decembra, po kemšach, kotrež započnu so w 9 hodź. Ale hižo jutře, sobotu, móža sej zajimcy narodki wobhladać, a to wot 15 do 17 hodź., hdyž su w Kulowje adwentne wiki. Wustajeńca budźe hač do 15. februara přistupna. Tež w Šěrachowje pokazuja jutře a njedźelu stajnje wot 9 do 18 hodź. přehladku Božich narodkow na Hižbjećinej žurli při katolskej farje.

Serbske blido w stolicy

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND