Putniska hospoda mnohim „oaza“

pjatk, 10. apryla 2015 spisane wot:

Sympatiski hłós Monik­i Gerdesoweje drje wjele wjac ludźi­ Hornjeje a Del­njeje Łužicy znaje hač Chróšćanku wosobins­ce. Hižo 26 lět dźě moderěruje rozhłosownica sćelaka­ MDR hornjoserbske­ rańše wusyłanje.

Chrósćicy (aha/SN). Wosobinsce zeznało pak je Moniku Gerdesowu w minjenych sydom lětach wjac hač 1 300 putnikow z nimale wšěch europskich krajow, samo­ z USA, Brazilskeje, Awstralskeje a Nowoseelandskeje. Jeje mandźelski Christoph Gerdes bě wot lěta 2007 na swójsku iniciatiwu priwatne bydlenje bjez kóždehožkuli spěchowanja na putnisku hospodu přetwarił. Zhromadnje z mandźelskej je tam něhdźe 3 000 hodźin dźěłał. Hižo w prěnim lěće wuži­waše 91 ludźi přijomne wuměnjenja Chróšćanskeje putniskeje hospody.

Přetwarjeja pěstowarnju po planje

pjatk, 10. apryla 2015 spisane wot:

Dźěwinska gmejnska rada pozitiwnu bilancu sćahnyła

Dźěwin (AK/SN). Wutwar pěstowarnje „Baćonjace hnězdo“ w Brězowce (Halbendorf) cyle derje běži. Twarscy dźěłaćerjo twarjenje tuchwilu nutřka dale wutwarjeja. „Terminowje ležimy w planje“, podšmórny Annett Dreißig, sobudźěłaćerka zarjada za planowanje, twar a hórnistwo zarjadniskeho zhromadźenstwa Slepo na wčerawšim posedźenju Dźěwinskeje gmejnskeje rady. „W přitwarje su tapecěrowanske dźěła nětko zakónčene. Tež špundowanje je zrunane.“ Kónc apryla su schody na rjedźe a po planje běža dźěła instalowanja tepjenja, sanitarnych připrawow a elektriki w přitwarje kubłanišća. W starym twarjenju budu wot přichodneho tydźenja molerjo zasadźeni. Brězowske dźěći su kónc januara přechodnje ze swojeje pěstowarnje wućahnyli. Wot 1. februara chodźa wone do dnjowych přebywanišćow w Trjebinje, Dźěwinje a Slepom. Hač do 30. junija chcedźa cyłu twarsku naprawu pěstowarnje „Baćonjace hnězdo“ zakónčene měć. Tak móhli so hólcy a holcy hišće do hłowneje dowoloweje sezony do Brězowki nawróćić.

Krótkopowěsće (10.04.15)

pjatk, 10. apryla 2015 spisane wot:

Serbske reje a spěwy dožiwili

Lipsk. Druhi raz bě Lipšćanski projekt Serbska reja wčera na wječor z ludo­wymi rejemi a z live hudźbu přeprosył. Pod nawo­dom rejwanskeho mištra Georgija Marinowa zwučowaše pjatnaće ludźi w lóštnej atmoferje folklorne reje. Pjeć hercow hudźeše a zanošowaše jim hornjo- a delnjoserbske kaž tež Slepjanske pěsnje. Projekt běštaj Gregor Kliem a Jacobsec swójba loni iniciěrowałoj.

Etat wokrjesa schwaleny

Drježdźany. Sakska krajna direkcija je dwójny etat Budyskeho wokrjesa za lěće 2015/2016 schwaliła. To zdźěla Budyski krajnoradny zarjad. Wokrjes smě cyłkownje 14,5 milionow eurow nowych kreditow brać. Po wozjewjenju w aprylskim hamtskim łopjenu ma etat wot 27. apryla do 6. meje w krajnoradnym zarjedźe zjawnje wupołoženy być.

Wjace nadpadow na Lěwicu

Policija (10.04.15)

pjatk, 10. apryla 2015 spisane wot:

Motorske dwójce pokradnjene

Běła. Njeznaći su wčera w nocy w Běłej pola Kamjenca módre motorske Kawasaki pokradnyli. Wobsedźer trochuje jeho hódnotu na něhdźe 2 100 eurow. Samsne jězdźidło běchu jemu hižo w měrcu pokradnyli. Tehdy nańdźechu je policisća w jednej Kamjenskej hłubokogaraži.

Nowa fotowa wustajeńca

pjatk, 10. apryla 2015 spisane wot:

Budyšin (SN). W Budyskim žonopowym wobchodźe je wot 2. apryla wustajeńca „LandART und Poesie“ widźeć. Pokazuja tam fotografije z tekstami wobdźělnikow kursow kreatiwneje pedagogiki z Ellen R. Spengler. Eksponaty nastachu na wše­lakich wuměłskich kursach w rjedźe „LandART und Poesie“ w Drježdźanach, Smochćicach, při Budyskim spjatym jězoru a na dalšich městnach. Nowe kursy su mjez druhim w Smochčanskim Domje biskopa Bena planowane. „Wobdźělnicy mojich kursow čuja so z přirodu zwjazani, kotruž zamóža zwuraznić“, rjekny Ellen R. Spengler k wotewrjenju.

Namołwa hudźbnikam

Kamjenc (SN). Štóž chce so lětsa w Kamjencu 21. junija na zarjadowanju Fête de la musique wobdźělić, njech ma so do spěcha. Jenož hač do njedźele, 12. jutrownika, hišće­ móža so kapały, orchestry, chóry, solisća kaž tež rejwanske skupiny pod adresu . de abo pod čisłom 0171/ 92 63 853 přizjewić.

Při Němskopazličanskim wulkohaće so jenož campingowarjo doma nječuja. Wšědnje wuhladaš tam tež ludźi wokoło hata běhać­. Na małych kupach je so wjele ptačkow zadomiło, a jich fifolenje pućowacych zwjesela. Prawidłownje zetkawaja so sportow­e skupiny a towarstwa k zhromadnemu běhej po 7,5 kilometrow dołhej čarje. Foto: ST Natwar Němske Pazlicy

Wjesołe žiwjenje w lodowej pincy

štwórtk, 09. apryla 2015 spisane wot:

Tójšto swójbow a dalšich zajimcow je wčera popołdnju do Pančičanskeho klóštra Marijineje hwězdy přišło. Miłočanski Křesćansko-socialny kubłanski skutk wuhotowa tam zajimawe a wotměnjawe dyrdomdejske popołdnjo.

Štyrjo kandidaća nastupja

štwórtk, 09. apryla 2015 spisane wot:

W Rakečanskej gmejnje wola njedźelu noweho wjesnjanostu

Sven

Barthel

Foto:

Andreas Weise

Peter Klemmer

Foto: Uwe

Soeder

Swen

Holger

Nowotny

Foto:

Lutz Kühne

Sven Helm

Foto: Uwe

Soeder

Po 24 lětach budu njedźelu w Rake­čanskej gmejnje wólby wjesnjanosty, z kotrymiž so zdobom nowa doba zahaji­.

Wódna atrakcija za dźěći trěbna

štwórtk, 09. apryla 2015 spisane wot:

Porchow (SN/mwe). Jedna z najrjeńšich kupjelow w Hornjej Łužicy je Porchowska. W lětnim času, při ćopłym słónčnym wjedrje maja tam wšědnje sta hosći z blišeje wokoliny, tež ze serbskich wsow. Wosebje swójby so w Porchowje rady wočerstwjeja, dokelž je kupjel jara derje wuhotowana, přeco čista a rjenje hladana. Zamołwita za to je Porchowska gmejna, kotraž kupjel na swójsku ini­ciatiwu wudźeržuje. Tak maja so bazenk za dźěći kaž tež wobłukaj za płuwarjow a njepłuwarjow prawidłownje rjedźić. Přez cyły dźeń so woda filtruje a klumpy nastajnosći běža, štož gmejnu wjele pjenjez za milinu płaći. Wosebitostka wšak je, zo ćeče w Porchowje pospochi čerstwa woda po tysacach litrow z bliskich skaliznow, tak zo nimale žanu chemiju do wody sypać njetrjebaja. Čista woda je dźě wuměnjenje, zo ludźo scyła kupać přijědu. Tež wšelake nastroje, kaž je to w Porchowje kraka, chcedźa dźěći měć. Tak wjesnjanosta Sebastian Hein (CDU) wobžaruje, zo hišće za dźěći w starobje pjeć do dźesać lět žanu prawu wódnu atrakciju nimaja. „Lětsa dyrbjachmy hižo dźěćacy bazenk za 15 000 eurow sporjedźeć dać.

Při Zejlerjowym rowje rjedźili

štwórtk, 09. apryla 2015 spisane wot:
Čłonojo Łazowskeho spěchowanskeho towarstwa Zetkanišćo Dom Zejlerja a Smo­lerja su wčera hromadźe z dalšimi pomocnikami ležownosć při rowje Handrija Zejlerja­ blisko cyrkwje sporjadkowali. W zetkawanskej rumnosći domu mějachu žony­ z rjedźenjom połnej ruce dźěła. Foto: Andreas Kirschke

nawěšk

nowostki LND