Płatać abo lutować?

Freitag, 19. Juli 2019 geschrieben von:

Kak měli dróhotwarske naprawy w gmejnje Ralbicy-Róžant rjadować?

Ralbicy (JK/SN). Na swojim minjenym a zdobom poslednim posedźenju so ­nachilaceje wólbneje doby zaběrachu so gmejnscy radźićeljo Ralbic-Róžanta mjez druhim z porjedźenjom a wobnowjenjom komunalnych dróhow. Za to ­dóstachu spěchowansku podpěru z programa k wotstronjenju zymskich škodow. Na teritoriju delanskeje gmejny pak je wjele wjac dróhow a pućow, kotrež maja porjedźeć, hač je pjenjez k dispoziciji. Tak mějachu radźićeljo łoskoćiwy nadawk, rozsudźić, hdźe porjedźeć dać, abo hač by snadź lěpje było, wšudźe kusk płatać?

Tydźeń trajacy cirkusowy projekt su dźensa na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje Křesćansko-socialneho ku­błanskeho skutka zakónčili. Pod nawodom cirkusowych pedagogow zaběrachu so wobdźělnicy z akrobatiku, žonglěrowanjom a artistiku. Přichodny tydźeń steja přirodowědne poskitki na programje farmy. Foto: Silke Richter

Na hrajnišći so wjesela

Freitag, 19. Juli 2019 geschrieben von:

Lětuša bičwolejbulowa tura Radija Satkula je so 2. julija zahajiła. Hač do kónca awgusta hišće so mustwa na do­hromady dźewjeć stacijach wubědźuja. W małej seriji­ jednotliwe hrajnišća předstajamy.

Pančicy-Kukow (SN/pdź). Hač dotal běchu stacije bičtury Satkule stajnje derje wopytane. 15 mustwow mějachu w Ra­dworju, 21 w Njebjelčicach a 17 póndźelu w Hórkach. Problem na tajkim bohatym wobdźělenju pak je, zo je hrajny čas na jeničce pjeć mjeńšin wobmjezowany a zo maja mustwa mjez swojimi hrami zwjetša dołhe přestawki. To pak so přichodnu póndźelu najskerje změni.

„Wjeselu so jara na přichodnu staciju w Pančicach-Kukowje, dokelž maja tam dwě hrajnišći a nic kaž dotal jenož jedne“, praji Jan Kola z Bronja, kotryž běše so hač donětka na kóždej staciji wobdźělił. „Nadźijomnje rozsudźa so Satkularjo potom tež za to, hrajny čas podlěšić. Pjeć mjeńšin je drje za krótku hru dosahace, ale hraju rady tež trochu dlěje.“

Cyła wjes swjeći

Freitag, 19. Juli 2019 geschrieben von:
Sulšecy. Z natočenjom piwa a wubědźowanjom wohnjowych wobornikow, staršich hač 40 lět, započnje so dźensa wjesny swjedźeń w Sulšecach. Jutře w 13 hodź. přizamknje so 6. wubědźowanje wjesnych mustwow w třělenju jědnatkow. Wjeršk budźe njedźelu wot 16 hodź., hdyž přeproša wjesne žony na tradicionalne dźiwadłowe předstajenje pod hesłom „Směm ja prosyć ...?“.

Krótkopowěsće (19.07.19)

Freitag, 19. Juli 2019 geschrieben von:

Serbski přinošk w Pólskej

Wolimierz. Duwo Hara Crash zakónči jutře z wustupom na festiwalu Anarcho Folk Fest mału turneju po Pólskej. Předstaja tam swoju EP „Halfway Reveries“, kotraž nazymu tež jako winylowa tačel wuńdźe. Hudźbnikaj cyłka, kotryž hodźi so žanrej indietronica přirjadować, staj dotal mjez druhim w skupinomaj stoned hajtzer a Berlinska Dróha skutkowałoj.

Přećiwo hidźe w syći

Berlin. Składnostnje mjezynarodneho akciskeho dnja za potrjechenych kriminality z hidy póndźelu namołwitej narodny komitej hibanja No Hate Speech a Zwjazk žurnalistow Němskeje (DJV), w interneće „digitalnu ciwilnu kuražu“ pokazać a „preč njehladać, ale aktiwni a solidarni być. Mjeztym so tak hani, rani a hrozy, zo wěcowna diskusija často wjace móžna njeje“, w zdźělence DJV rěka.

Próstwy wo spěchowanje stajić

Policija (19.07.19)

Freitag, 19. Juli 2019 geschrieben von:

Pokradnjeny bager namakali

Haslow. Z twarnišća w Haslowje su nje­znaći w nocy na štwórtk 30 000 eurow drohi bager pokradnyli. Wotwjezli su jón z transporterom, kotryž běchu do toho w susodnych hornich Sulšecach spakosćili. Wčera připołdnju swědk transporter ze skóncowanym kolesom a z pokrad- njenym bagrom na dróze mjez Smochćicami a Wulkim Wjelkowom wuhlada.

Połoža zakładny kamjeń

Freitag, 19. Juli 2019 geschrieben von:

Kulow. Na sportnišću Kulowskeho sportoweho towarstwa DJK połoža přichodnu wutoru, 23. julija, zakładny kamjeń za nowe socialne twarjenje, kotrež ma dotalne narunać. W starym běchu nuzniki skóncowane, tepjenje často wupadny a cyły dom bě dodźeržany. Nětko stworja porjadne poměry za hrajerjow kaž tež za přihladowarjow, rjekny twarski nawoda Udo Popjela.

Na folklorny festiwal

Hórki. Jánošíkove dny w Terchovje přićahuja kóždolětnje zajimcow słowakskeje a mjezynarodneje folklory. Tež bus ze Serbow pojědźe wot 2. do 4. awgusta na mjezynarodny folklorny festiwal do Słowakskeje. W nocy na pjatk bus wotjědźe. Po puću sej historisku drohoćinku Słowakskeje wobhladaja. Po krótkim přebytku w hotelu w Žilinje pojědu na festiwalnišćo. A tež sobotu chcedźa tam přebywać. Někotre městna w busu su hišće swobodne. Štóž chce sobu jěć, njech přizjewi so pola Šołćicow w Hórkach pod telefonowym čisłom 035796 /95012.

Z kajakom po Sprjewi

Wjesny wobchod wulke wuwzaće

Donnerstag, 18. Juli 2019 geschrieben von:

Něhdy bě w nimale kóždej wsy nakupowanišćo, hdźež poskićachu twory wšědneje potrjeby. Runočasnje běchu to socialne centrumy, hdźež so wjesnjenjo zetkawachu a rady pobjesadowachu. W našej lětnjej seriji na něhdyše wjesne wobchody dopominamy.

Dźensa: Horni Wujězd (6)

Klóšterska pjekarnja w Pančicach-Kukowje je tuchwilu twarnišćo. Hač do kónca awgusta ju přetwarjeja a zarjaduja w njej kofejownju. Zdobom wutworja zwisk mjez zelowej zahrodu a klóšterskim dworom. Chlěb, całty a tykanc pjeku tuchwilu w pjekarni Chichowitz­ w Lipju-Tornowje sewjernje Njedźichowa a předawaja je nachwilnje we wustajenišću Terezineho domu. Wčera zetkachmy­ na twarnišću Renéja Lenharda a Jörga Freudenberga (wotprawa) ze Smječkečanskeje firmy Rothbau. Foto: Feliks Haza

Při jězoru nastanu přistawnišća

Donnerstag, 18. Juli 2019 geschrieben von:

Inwestor skorži běrokratiskich jednanjow a dowolnosćow dla

Hamor (AK/SN). Infrastrukturu při Bjerwałdskim jězoru chce Hamorska gmejna dale zaměrnje wuwiwać. Tole wotbły­šćowaše so na zašłym posedźenju gmejnskeje rady. Jednohłósnje radźićeljo wobzamknychu, wotzamknyć z Łužiskej a srjedźoněmskej­ towaršnosću hórnis­twoweho zarjadnistwa (LMBV) zrěčenje wo financowanju a přewzaću funkcionalneho twarjenja w Klětnjanskim přistawje.

Dale wutwori gmejna trěbne wuměnjenja za pasažěrske łódźnistwo na jězorje. Hač do kónca lěta matej za to přistawnišći w Hamorje a Klětnom hotowej być. Tón w Delnim Wujězdźe tuchwilu planuja. „Smy za to wšelake warianty pruwowali. Wažne je, zo móžemy přistawnišćo zapłaćić, zo wone funguje a zo su zawodowe wudawki za nje zastupujomne“, rozłoži planowar Helmut Perk z Rěčičanskeho inženjerskeho běrowa. „Nowa gmejnska rada změje wo tym rozsudźić­.“

Anzeige

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.