Swjedźeń wjesela a sebjewědomja

pjatk, 12. junija 2015 spisane wot:

Šěrachow-Korzym (CRM/SN). W lěće 1635 spožči so hornjołužiskemu městačku Šěrachow kejžorske prawo wikow. Wčera wječor zahaji so w tamnišej katolskej cyrkwi ze swjatočnym koncertom wjacednjowske swjedźenjowanje. Nimo měšćanosty Svena Gabriela (FDP) a fararja Martina Krausy je tež krajny rada Michael Harig (CDU) přitomnych w połnje wobsadźenym Božim domje postrowił.

Z koncertom pod nawodom kantorki Bernadett Schmidt skedźbni so zdobom na dołhu a wuspěšnu tradiciju hajenja cyrkwinskeje hudźby we wosadźe. Spěwarki a spěwarjo z cyłeje wokoliny wosadny chór zesylnichu. Z profesionalnymi spěw­nymi solistami a instrumentalistami předewšěm z Budyšina poskići so kedźbyhódna hodźina hudźby, kiž smě so z prawom swjedźenska mjenować.

Stara technika fascinuje

pjatk, 12. junija 2015 spisane wot:

Wětrowski oldtimerowy klub swjeći za tydźeń 30lětne wobstaće

Bóšicy (SN/MWj). Historiske jězdźidła su na kóždym wjesnym a dalšim swjedźenju jedyn z wjerškow. Často so ludźo dźiwaja, kak stara technika funguje a kak derje hladana je. Runje tomule hobbyjej wěnuje so Oldtimerowy klub wohnjokrute maćizny Wětrow. Mjeztym hižo 30 lět jeho čłonojo swoje dwu- a štyrikolesate lubuški hladaja, na nich šrubuja a je tež zjawnosći prezentuja.

Krótkopowěsće (12.06.15)

pjatk, 12. junija 2015 spisane wot:

Kontaktny forum za mjeńšiny

Strasbourg. Federalistiska unija eu­ropskich narodnych mjeńšin FUEN žada sej wot europskich statow připóznaće a škit rěčneje a kulturneje mnohotnosće. Tole potwjerdźi prezident Hans Heinrich Hansen wčera w Europskim parlamenće w Strasbourgu. Mjez druhim wón na­mjetowaše, zarjadować kontaktny forum za narodne mjeńšiny w parlamenće EU.

Žadaja sej runostajenje

Berlin. Zwjazkowa rada namołwja zwjazkowe knježerstwo, jenakosplažne part­ner­stwa na samsnu runinu z mandźelstwom stajić. To by rěkało, zo smědźa tež homo­seksualne partnerstwa dźě­ći­ při­wzać. Zastupnistwo zwjazkowych krajow je dźensa w Berlinje z wjetšinu SPD, Lě­wicy a Zelenych wotpowědnu rezoluciju knježerstwu schwaliło.

Poskića bórze wosebite baterije

Policija (12.06.15)

pjatk, 12. junija 2015 spisane wot:

Wulka Dubrawa. W nocy na štwórtk běchu paduši traktorow w Budyskim wo­krjesu po puću. W Porchowje, Łužnicy a we Wulkej Dubrawje měrjachu so woni na dohromady sydom traktorow. Dwě pokradnjenej mašinje je policija bórze po njeskutku zaso namakała. W třoch padach njebě so skućićelam poradźiło, motor­ zapinyć. Dwě pokradnjenej jězdźidle typa Fendt nětko pytaja. Dohromady nasta něhdźe 70 000 eurow škody.

Koncertuja při cyrkwičce

pjatk, 12. junija 2015 spisane wot:

Radwor. Swój tradicionalny koncert při Radworskej starej cyrkwičce wotměje chór Meja njedźelu, 14. junija, w 16 hodź. Přeprosyli su sej Mejenjo Ralbičanskich młodostnych, a woni zahraja bajku wo wjerje, kotraž je kanibal. Hižo wot 15.30 hodź. poskića hosćom kofej a tykanc. Na lubowar­jow spěwa a zabawy čaka rjan­e serbske popołdnjo.

W fabrice wjele dožiwić

Hórnikecy. Mjeztym hižo 12. swjedźenske hry wotměja so zajutřišim, njedźelu, wot 10 do 18 hodź. w Hórnikečanskej energijowe fabrice. Tam změja wiki z mnohimi rjemjeslnikami z regiona a dalšimi wikowarjemi. Jewišćowy program wuhotuja Hórnikečanski dujerski orchester, Kulowska rejwanska skupina, tamniši kolpingowy chór, kapała Franka Profta kaž tež hudźbna skupina Swing­time. Předewšěm za swójby budźe wjele pos­kitkow k hladanju a sobuči­njenju.

Předawaja lisćiki za Mortkow

Płody a přirodne wudźěłki ze Sicilskeje móžeš nětko tež w Budyšinje kupować. Na Pawoła Njekowej je njedawno Antonino Milazzo­ swój wobchod wotewrěł, hdźež poskića oliwowy wolij a wino runje tak kaž twarožk a pikantnu kołbasu. Płody, kotrež njepředawa, da Italčan na marmeladu předźěłać, a to pola Bizoldec w Haslowje, dokalž ma swójbny poćah. Foto: SN/Maćij Bulank

Přiroda so krok po kroku nawróća

štwórtk, 11. junija 2015 spisane wot:

Slepo (AK/SN). Bywši municiski zawod Muna pola Slepoho su spočatk tydźenja torhać započeli. Póndźelu stajichu tam twarski płót, wčera započachu třěchu wotkryć. Pozdźišo twarjenja kompletnje spotorhaja a wšón material zrumuja. Na bywšim wojerskim arealu so na te wašnje přiroda krok po kroku zaso nawróća. Wotpowědny nadawk bě Slepjanska gmejna w aprylu specialnej firmje z Zwönitza pola Kamjenicy dała.

Naprawa płaći dohromady 119 000 eurow. Dźesać procentow z toho přewozmje Slepjanska gmejna, štož ma w lětušim hospodarskim planje zapisane. Wulki zbytk financuje sakska krajna direkcija. „Zwönitzska firma bě hižo bywši dom wusy­dlencow w Dźěwinje wotstroniła a je tuž w našim regionje znata“, rjekny Steffen Seidlich z twarskeho wotrjada Slepjan­ske­ho zarjadniskeho zjednoćenstwa na po­sedźenju gmejnskeje rady. Po jeho słowach je naprawa nuznje trěbna, dokelž maja na wonym terenje stare wobćežma kaž woclowy beton, asbest a wolij.

Předsydu dźensa njewuzwola

štwórtk, 11. junija 2015 spisane wot:
Pančicy-Kukow (SN/MWj). Hinak hač planowane na posedźenju zhromadźizny zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe drje njebudźe dźensa wječor w Pančicach-Kukowje nowy předsyda zarjadniskeho zwjazka wuzwoleny. Kaž hišće amtěrowacy předsyda Alfons Ryćer na naprašowanje SN wobkrući, stanje so to hakle­ póndźelu, 29. junija. Přičina je skóržba, kotruž bě priwatna wosoba zapodała. Wona porokuje, zo běchu takrjec z předwólbami wjacorych kandidatow wuzamknyli, tak zo zwostaštaj jenož hišće dwaj. „Skóržba je woprawnjena“, rjekny­ Alfons Ryćer. Tuž so dźensa dalšej kandidataj zhromadźiznje zarjadniskeho zwjazka předstajitaj.

W měsće 20 000 kwětkow sadźeli

štwórtk, 11. junija 2015 spisane wot:
Krótko do započatka lěća su minjene dny w Budyšinje dotalne nalětnje wosadźenje rabatow z lětnim narunali. Anja Thamm a Andrea Kellermann (wotlěwa), tule w Schillerowych zelenišćach, stej ze swojimi kolegami z komunalneho zawoda BBB dohromady 20 000 kwětkow sadźeli. Foto: BBB

Zwjazanosć z domiznu skrućeć

štwórtk, 11. junija 2015 spisane wot:

Serbski domizniski dźeń dopomina na swójske korjenje

Serbski domizniski dźeń wotměje so njedźelu w Lejnom a Ptačecach pola Wojerec. Wo přihotach a wobsahach je so Andreas Kirschke z fararjom Heinrichom Kochom rozmołwjał, kiž je wot lońšeho zastupowacy superintendent ewangelskeho cyrkwinskeho kruha šleska Hornja Łužica a domizniski dźeń sobu přihotuje.

Što je poprawom zmysł domizniskeho dnja?

H. Koch: Wón ma wědomje wo swójskim pochadźe a zwjazanosć z domiznu skrućeć. Na swójske korjenje so dopominać woznamjenja so tež na wěru dopominać. Zdobom ma domizniski dźeń ludźi pozbudźeć, zo serbsku rěč nałožuja a narodnu drastu noša.

Štó domizniski dźeń organizuje?

H. Koch: Zarjadowanje přihotuje dźěłowa skupina z něhdźe 20 čłonami. Mjez druhim su to superintendent Jan Malink a zastupjerjo Domowiny, wosadow a towarstwow na městnje. Skupina pak wotwěra so tež wšitkim, kotřiž so za serbsku rěč a za wěru zajimuja.

Što je njedźelu planowane?

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND