Policija (04.05.15)

póndźela, 04. meje 2015 spisane wot:

Harley z garaže pokradnyli

Wojerecy. W času wot minjeneho štwórtka hač do soboty zadobychu so njeznaći do garaže blisko Wojerowskeje industrijoweje přestrjenje. Z njeje pokradnychu motorske typa Harley Davidson FXST z čisłom HY-T 29. Jeho wobsedźer bě mašinu z někotrymi přidatnymi dźělemi wuhotował, tak zo trochuja hódnotu jězdźidła na něhdźe 15 000 eurow.

Krabatowy młyn so powjetša

štwórtk, 30. apryla 2015 spisane wot:

Zakładny kamjeń za Dom Jurja Brězana w Čornym Chołmcu połoženy

Čorny Chołmc (SN/JaW). Areal při Čornochołmčanskim Krabatowym młynje so dale powjetša. Wčera su tam w přitomnosći wjacorych politikarjow a zastupjerjow serbskich institucijow zakładny kamjeń za nowy dom połožili. Wón ma přichodnje jako dźěłarnja a wopytowarski centrum słužić. Swjedźenski akt wobrubichu dźěći tamnišeje pěstowarnje ze serbskimi pěsnjemi a reju.

Předsyda towarstwa Krabatowy młyn Tobias Čižik, kiž je hosći runja wyšemu mě­- šćanosće Skorje serbsce postrowił, rozpra­wješ­e w přitomnosći přichodneje dźowki serbskeho spisowaćela Jurja Brězana, kotrehož mjeno ma dom dóstać, dr. Beaty Brězanoweje a bywšeho wobsedźerja domu Gerharda Rječki wo planach z twarjenjom. Tak maja so w nim tež li­terarne zarjadowanja wotměwać, hdźež chcedźa zajimcam twórby Jurja Brězana zbližić.

Jubilejne mejemjetanje w Kukowje

štwórtk, 30. apryla 2015 spisane wot:

Pančičansko-Kukowska młodźina a mnozy­ dalši pomocni­cy přeprošeja wobydlerjow zbliska a zdaloka wot jutřišeho do njedźele­ na lětuše mejemjetanje na Kukow­skej klóšterskej łuce.

Pančicy-Kukow (SN/mwe). Lětsa je tomu 25. króć, zo w Kukowje meju mjetaja. K tutej přiležnosći spřihotowachu tam mału jubilejnu wustajeńcu z fotografijemi, kotrež móža sej zajimcy wot 1. do 3. róžownika w swjedźenskim stanje wobhladać. Wot spočatneho mejemjetanja z kofejpićom a wječornej zabawu při piwje a zhromadnym spěwanju je so tónle nałožk wot generacije ke gene­raciji dale dawał a so k wjesnemu, haj samo regionalnemu swje­dźenjej wuwił.

Kubšicy (CK/SN). Najwótrišo zasudźiła je Kubšiska gmejnska rada akciju, kotraž pyta swojeho runjeća. Podłu murje při lětanišću Budyšin-Lětoń, kiž leži na terenje gmejny, je něchtó 394 topołow podrězać dał. Na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady pokazowaše wjesnjanosta Olaf Reichert (njestronjan) wobrazy „měsačkoweje krajiny“. Je njepředstajomne, kak su tam zachadźeli, wón rjekny. W druhich gmejnach wustawki wo škiće štomow předpisuja, zo maš dowolnosć měć, chceš-li štomy wěsteje wulkosće podrězać. W Kubšicach tajke wustawki nimaja. Gmejna tomu tež ženje přizwoliła njeby, praji wjesnjanosta. Götz E. Baier jako wobsedźer lětanišća žanu dowolnosć dał njeje. Wón žada sej pochłostanje a da nastatu škodu posudźować.

Krótkopowěsće (30.04.15)

štwórtk, 30. apryla 2015 spisane wot:

Šwedska Lěwica za brunicu

Podstupim. Delegacija šwedskeje Lěwicy je wutoru łužiske wuhlowe jamy wopytała. Tam potwjerdźi swoje stejišćo, zo ma koncern Vattenfall we Łužicy wostać a nima łužisku brunicu předać. Nowe­ jamy njesměł Vattenfall wotewrěć a dotalne njeměł rozšěrić. Tole wobkrući předsyda strony Vänsterpartiet Jonas Sjöstedt zawčerawšim w Podstupimje.

Wužiwaja zhromadny labor

Choćebuz. Braniborska techniska uni­wersita Choćebuz-Zły Komorow dóstanje nowy labor, kotryž budźe zhromadnje ze slědźenskim institutom za kompjuterowu wěstotu w Frankobrodźe nad Wódru wužiwać. Zhromadny labor (Joint Lab) chcedźa přichodny tydźeń přepo­dać. Prěni zhromadny projekt zaběra so z wěstosću w „interneće wěcow“.

Žane zrozumjenje za Saksku

Policija (30.04.15)

štwórtk, 30. apryla 2015 spisane wot:

Přespěšne před gymnazijom

Budyšin. Při kontroli před Serbskim gymnazijom je policija zawčerawšim spěšnosć měriła. Ze 403 měrjenych jězdźidłow bě nimale 20 přespěšne. Při dowolenych 30 km/h bě rekord 61 km/h.

Alergije njejsu natykliwe

srjeda, 29. apryla 2015 spisane wot:

Wjele ludźi ma so wosebje nalěto z dušacym kašelom a smorkawu bědźić, ma čerwjenej wóčce abo wumpjeru (Ausschlag). Jedna z hłownych přičin toho su alergije. Měrćin Weclich je so z internistom a domjacym lěkarjom dipl. med. Gerdom Jahnyjom w jeho Ralbičanskej praksy rozmołwjał.

Su alergije w minjenych lětach přiběrali?

Dipl. med. G. Jahny: Alergije su bjez prašenja přiběrali, štož so tež we wozjewjenjach, kotrež čitaš, wotbłyšćuje. Moje nazhonjenja su, zo dale a wjace, tež młódšich ludźi alergijow dla do mojeje praksy přichadźa. Zwjetša wo tym mało wědźa a so prašeja, čehodla dyrbja najstajnosći třichać a jim wóčce sylzujetej.

Kotre alergije to su?

Dipl. med. G. Jahny: Najbóle su to klasiske alergije na trawy, kćenjowy próšk kaž tež na kosmy domjaceho skotu. To nowe pak je, zo alergije na cuze maćizny, na přikład w kosmetice, k tomu přińdu. Nošerjo naručneho časnika skorža ni­keloweje alergije, druzy modowych debjenkow dla, dokelž je njeznjesu.

Móžemy so přećiwo alergijam škitać?

Nihdy njesměmy zabyć

srjeda, 29. apryla 2015 spisane wot:

Pomjatna tafla w Hórkach dopomina na struchłe podawki

Chrósćicy (SN/MiR). Chróšćanski wosadny farar Clemens Hrjehor witaše na wšě 160 pólskich hosći, kotřiž běchu wčera na počesćenje padłych pólskich wojakow 2. pólskeje armeje, 70 lět po surowych bitwach w Chrósćicach a wokolinje, při­šli­, do wosadneje cyrkwje. „Zo njeby hižo ženje k tajkim struchłym podawkam dóšło, mamy jednu móžnosć, a to so zhromadnje modlić“, wón rjekny. Božu mšu swjećeštaj sobu pólski duchowny An­drze­j Maciejewski a farar Daniel Dzikiewicz. „Smy našim hosćićelam jara dźakowni, zo nas lěto wob lěto z wulkej wotewrjenosću witaja. Tole je zakład spomnjeća a žarowanja wo žony a mužow, kotřiž su swoje žiwjenske plany a přeća za našu swobodu woprowali. A tole w zhromadnosći lěpje znjeseš“, zwurazni An­drzej Maciejewski w swojim prědowanju.

Jubilejne chodojće sudnistwo

srjeda, 29. apryla 2015 spisane wot:

Chodojtypalenje je jedyn z najwjetšich spektaklow tohole razu wokoło Hodźija. Za jubilejne 50. zarjadowanje je sej tamniši młodźinski klub znowa kłobuk na hłowu stajił.

Hodźij (CK/SN). 50. raz přewjedu jutře w Hodźiju chodojtypalenje ze sudnistwom, organizowane wot młodźinskeho kluba při spjatym jězoru. W nim drje je starša młodźina ze wsy w starobje 20 do 40 lět zjednoćena, na spočatki chodojtypalenja pak so nichtó z nich dopominać njemóže – tež Christian Adler nic. 24lětny powěda, zo bě hižo jako dźěćo pódla. „Hodźij bjez chodojtypalenja, to scyła njeńdźe“, wón rjekny.

Přihotuja hrodowu kołojězbu zapřahow

srjeda, 29. apryla 2015 spisane wot:

Ramnow. 31. róžownika wotměje so lětuša Ramnowska hrodowa kołojězba konjacych zapřahow. Na něhdźe 30 kilometrow dołhej čarje ma wobdźělnikow wuhlad na powabnu Hornjołužisku pahórčinu zwjeselić. Start a cil budźetej při Ramnowskim hrodźe, najrjeńšej krajnej baroknej připrawje Sakskeje. Kołojězba startuje dopołdnja w dźewjećich. Do cila přijědu zapřahi něhdźe w 14 hodź. K zabawje budu podłu čary stacije z překwapjenkami spřihotowane. Při baroknym hrodźe čakaja na wopytowarjow bohaty program a najwšelakoriše kulinariske poskitki. Młodźinski klub a dobrowólna wohnjowa wobora planujetej nimo dźiwadłoweje hry tež program za dźěći.

Kołojězba nima w prěnim rjedźe charakter wubědźowanja, skerje steji wjeselo w srjedźišću. Wšitke wobdźělene zapřahi budu w dwěmaj kategorijomaj posudźowane. Fachowa jury spožči jim dypki. Nimo toho maja přihlado­wa­rjo tři najspodobniše zapřahi hódnoćić. Dobyćerjow chcedźa něhdźe w 15 hodź. mytować.

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND