Za dwě lěće wulke twarnišćo

pjatk, 29. meje 2015 spisane wot:

Hłownu dróhu přez Miłoćicy chcedźa wobšěrnje wutwarić

Miłoćicy (aha/SN). Hinak hač hewak ­započa Njebjelčanska gmejnska rada swoju wčerawšu zhromadźiznu, kotraž wotmě so tónraz w Miłočanskim so­cialnym domje „Při žabje“. Zhladujo na dźěło a wobšěrne skutkowanje Tomaša Čornaka dźakowaše so jemu radźićel Daniel­ Wätzig (wobaj CDU) z wulkim kwěćelom w mjenje wšitkich radźićelow składnostnje jeho 25. jubileja jako wjesnjanosta.

Krótkopowěsće (29.05.15)

pjatk, 29. meje 2015 spisane wot:

Wědomostnicy w Błótach

Choćebuz. Wědomostnicy z dźesać krajow swěta přebywaja dźensa w Błótach. Wulět k Łužiskim Serbam w Braniborskej je dźěl witanskeho programa slědźerjow. Mjez nimi staj stipendiataj programa BRAIN, sociologa a slědźer wo mjeńšinach Giovanni Picker z Italskeje a specialist za słowjanske rěče Boban Arsenijević ze Serbiskeje.

Zaso 40 000 wobydlerjow

Budyšin. Ličba wobydlerjow Budyšina je lětsa w prěnim kwartalu zaso hranicu 40 000 překročiła. Dnja 31. měrca běchu dokładnje 40 004 z hłownym bydlenjom w měsće přizjewjeni, kaž Budyski statistiski wotrjad piše. Hłowna přičina je přiběraca ličba požadarjow wo azyl. Pozitiwny trend zwěsćeja tež nastupajo porody.

Katamaran so dliji

Zły Komorow. Wot 1. junija běchu jězby z katamaranom wot Złokomorowskeho na Lejnjanski jězor předwidźane. Nowa wosebita łódź pak dotal hišće hač do Złeho Komorowa dojěła njeje. Kaž jednaćelka łódźnistwa Marianne Löwa praji, přewjedu tam jězby z wosebitej łódźu najskerje hakle wot 15. junija. Łódź ma 5. abo 6. junija z wosebitym transportom dojěć.

Hry znowa napjate byli

Policija (29.05.15)

pjatk, 29. meje 2015 spisane wot:

Padustwo so bjezmała poradźiło

Lubij. Hakle w poslednim wokomiku móžeše zawčerawšim popołdnju wobsedźer chěže w Lubiju pola sebje doma padustwu zadźěwać. Njeznaty muž bě so do domu zadobył a tam wšitke kamory za hódnotnymi wěcami přepytał. Mjez druhim namaka wón debjenki, kotrež chcyše pozdźišo sobu wzać. W pinčnej garaži domu wuhlada zadobywar wosobowe awto typa Mercedes. Wone njebě zamknjene a kluč tčeše w zamku. Nje­znaty bě hižo motor zaswěćił a garažowe wrota wočinił, jako wobsedźer domoj přińdźe. Lepjeny paduch móžeše runje hišće twochnyć. Kriminalni technikarjo namakane slědy zawěsćichu. Za skući­ćelom pak podarmo pytachu.

Rozžohnuja wyšeho měšćanostu

štwórtk, 28. meje 2015 spisane wot:

Po 25 lětach w zastojnstwje Budyski wyši měšćanosta Christian Schramm (CDU) swoje městno w radnicy wopušći. Z oficialnym swjedźenskim zarjadowanjom za prošenych hosći a z přijećom towarstwow a zwjazkow chcedźa so jemu dźakować.

Budyšin (CK/SN). Na kóncu jeho 25lět­neho skutkowanja jako Budyski wyši měšćanos­ta chce sprjewine město Christiana Schramma (CDU) swjatočnje rozžohnować. To je měšćanska rada na swojim wčerawšim posedźenju z jednym wzdatym hłosom wobzamknyła. Tak wotpowědowachu radźićeljo poručenju hłowneho wuběrka.

Za lěpšu komunikaciju w gmejnje

štwórtk, 28. meje 2015 spisane wot:

Po premjerje před sydom lětami chce Jurij­ Šwejda 7. junija znowa k wólbam Njebjelčanskeho wjesnjanosty kandidować. Pěskečan je tehdy, w lěće 2008, wjace hač 35 procentow hłosow dóstał. Nětko je so wot tamnišeje wobydlerskeje iniciatiwy znowa nastajić dał a nadźija so hišće tójšto hłosow wjace.

Njewšědny wobraz bě dźensa w Budyšinje na tak mjenowanym ptačim křižowanišću widźeć. Tu su policajscy šulerjo z wuwučowarjom zwučowali, kak maja wobchad na wjele wužiwanym křižowanišću z ruku rjadować, hdyž na přikład ampla wupadnje. Někotryžkuli šofer wšak dyrbješe sej do pomjatka zwołać, što jednotliwe pohiby scyła woznamjenjeja. Foto: SN/Maćij Bulank

Krabat klětu w Kulowje

štwórtk, 28. meje 2015 spisane wot:

Zasadny rozsud měšćanskeje rady za wulki swjedźeń 2016

Kulow (AK/SN). 15. Krabatowy swjedźeń ma so klětu w Kulowje wotměć. K tomu je so měšćanska rada wčera jednohłósnje wuznała. Při planowanju hospodarskeho etata 2016 chcedźa zarjadowanje z 15 000 eurami wobkedźbować.

Krabatowe towarstwo swjedźeń kóždolětnje z partnerami regiona a ze so­bustawskimi komunami, towarstwami a zwjazkami organizuje. Kulow přisłuša towarstwu wot jeho załoženja. Lěta 2008 běchu swjedźeń w Sulšecach wuhoto­wali. „Sulšečenjo su tehdy wulke měritka sadźeli. Cyła wjes bě wupyšena“, podšmórny zastupowacy měšćanosta Georg Szczepanski (CDU). Dźakowano wulkemu angažementej wjesneje zhromadnosće je tónle Krabatowy swjedźeń mnohim hišće derje w pomjatku. Na njón móhł Kulow nětko nawjazać, wšako maja na měšćanskim torhošću Krabatowu stelu­. Nimo toho bu Krabat 2. junija 1704 w Kulowje pochowany, na čož dopomina wopomnjenska tafla.

Krótkopowěsće (28.05.15)

štwórtk, 28. meje 2015 spisane wot:

Wulka česć Šimanej

Drježdźany. Zwjazkowy wonkowny minister Frank-Walter Steinmeier (SPD) je zapósłanca CDU w Sakskim krajnym sejmje Marka Šimana powołał za čłona přirady Němsko-čěskeho rozmołwneho foruma. Šimana jako předsydu dźěłoweho kruha za europsku politiku jeho frakcije namjetował bě sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU).

Cyrkwinski azyl skónčeny

Budyšin. Po nimale štyrjoch měsacach je so skónčił dotal jenički pad cyrkwinskeho azyla w Sakskej. Swójba ćěkancow z Irana dósta nětko tak mjenowanu dowolnosć přebywanja a smě so wo azyl w Němskej požadać. W ewangelsko-lutherskej wosadźe Budyskeje Strowotneje studnje měješe swójba wot februara schow a škit před wotsunjenjom.

Za nowe perspektiwy

Podstupim. Braniborski krajny sejm pyta nowe perspektiwy za wjesne regiony. Wot nazymy ma enquetna komisija sejma z wěcywustojnymi wo naprawach přećiwo woteběracej ličbje wobydlerjow wuradźować. Tež zawěsćenje wobstaća šulow, strowotniskeho zastaranja a bliskowobchada ma so wobkedźbować.

Tenistka Lisicki koło dale

Policija (28.05.15)

štwórtk, 28. meje 2015 spisane wot:

Paducha dosahnyli

Budyšin. Z wobrotniwym jednanjom móžachu zawčerawšim w Budyšinje paducha­ kolesa lepić. Na Drjewowych wikach­ bě 17lětny swoje koleso njezamknjene wotstajił a do wobchoda šoł. Paduch składnosć wuži, šwikny so na koło a z nim wotjědźe. Jako to młodostny pytny­, wón za ćěkacym skućićelom spěchaše a hromadźe z pasantami 34lětneho pakostnika­ dosćahny. Jeho přepo­dachu mjeztym alarmowanej policiji.

Mnozy so za wětrnik zajimowali

štwórtk, 28. meje 2015 spisane wot:

Tež w Němcach su swjatkownu póndźelu při wětrniku swjećili. Wětrnikowe towarstwo ze swojimi 28 sobustawami je stany natwariło a wšitko wurjedźiło, tak zo móžachu nětko 18. raz hosći witać. Towarstwo běchu 1996 załožili.

Lětsa móžachmy 300 wopytowarjow witać. Wučerka Daniela Crügerowa a Susann Kumerowa wěcywustojnje po młynje wodźeštej a ludźom rozłožowaštej, kak běchu tam hač do kónca wójny žito mlěli. Wulki zajim bě tohorunja za wustajeńcu rasowych nukli, kotrež plahowarjo kóždolětnje na terenje wětrnika wustajeja. Dźěći móžachu paslić a na ponyju jěchać. Wulki nawal knježeše při kofejpiću, dokelž porjedźachu hosćom słód­ny samopječeny tykanc. K tomu zaklinča samo live-hudźba. Mnozy pospytachu so tež w plećenju korbikow, štož sobu­dźě­łaćerjo domu „Žiwjenska pomoc“ poskićachu. Wšitkim čłonam a dobrowólnym pomocnikam wutrobny dźak za aktiwne sobudźěło.
Achim Nowak

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND