60 lět po kwasu

pjatk, 15. meje 2015 spisane wot:
Róžownik njeje jenož dźensa najwoblubowaniši měsac kwasowanja. Tomu bě po wšěm zdaću tež hižo před 60 lětami tak, jako so Madlena a Jurij Rynčec z Baćonja zwěrowaštaj. K jeju dejmantnemu jubilejej jimaj minjenu njedźelu mnozy wjesnjenjo gratulowachu a jimaj čestnu pletwu nawichu. Foto: Margit Smolina

Bjesada tónraz na Dubiču

pjatk, 15. meje 2015 spisane wot:

Rakecy. Poprawom zetkawaja so čłonojo Rakečanskeje Serbskeje Bjesady w „Zejlerjowej stwě“ Rakečanskeje farskeje bróžnje. Minjenu srjedu pak schadźowaše so skupina na Dubiču pola Wysokeje při hońtwjerskej budce Wernera Sporki. Při rjanym wjedrje nawječor w lěsu zaběrachu so ze serbskimi hesłami a tekstami. Bjesadu nawjedowaše dr. Günter Holder. Nimo hodźiny serbšćiny dorěčachu sej přichodne serbske ewangelske zarjadowanja, tak serbski ewangelski cyrkwin­ski dźeń. Naposledk sćěhowaše serbski Wótčenaš. Z lóštnej bjesadu wječor w lěsu wuklinča.

Skupina zajimcow zetkawa so prawi­dłownje jónu wob měsac, zo bychu so ze serb­šćinu zaběrali a so w njej wukmanjeli. Gramatika hraje při tym wulku rólu, dokelž jenož nĕkotři serbšćinu jako maćeršćinu wobknježa. Za swoje zetkanja wužiwaja serbske wučbnicy, powědančka a CD Rěčneho centruma WITAJ „Serbsce lochko“.

Krótkopowěsće (15.05.15)

pjatk, 15. meje 2015 spisane wot:

Započnje wutwarjeć

Budyšin. Jako „ebay-wjes“ znaty statok pola Libonja smě so na prózdninski a wja­cegeneraciski statok wutwarić. Gmejna Hodźij je wobsedźerjej wotpowědne twar­ske prawo přizwoliła. Wobsedźer Andreas Reitmann ma tole za wažny měznik planowanja. Nětko chce započeć štyristronski statok energijoawtarknje wutwarjeć.

Próstwa wo zakaz dóšła

Karlsruhe. W dalšim postupowanju wo zakazanje strony NPD su do Zwjazkoweho sudnistwa w Karlsruhe trěbne podłožki krajow w podatym času dóšli. Druhi senat bě kraje w měrcu napominał, hač do 15. meje jasne dopokazy cofnjenja informantow z nawodnych kruhow NPD předpołožić. Prěnju próstwu wo zakazanje NPD w lěće 2003 bě sudnistwo wotpokazało.

Prezentuja němsku literaturu

Praha. W čěskej stolicy su so wčera tradicionalne wulkowiki Swět knihi zahajili. W tutym wobłuku so mjeztym hižo wosme lěto zhromadnje literatura němsce rěčacych krajow pod mjenom „Das Buch“ předstaja. Mjez čitacymi awtorami wusahuje lětsa wosebje Thomas Brussig, kiž swoju nowu knihu „Das gibts in keinem Russenfilm“ předstaji.

Policija (15.05.15)

pjatk, 15. meje 2015 spisane wot:

Njezbožo na „dnju muži

Sernjany. Njerjany wukónc měješe na wčerawšim „dnju muži“ jězba z konjacym zapřahom w Sernjanach. 59lětny wodźer zapřaha chcyše tam krótko do 18 hodź. na hłowny puć wotbočić, hdźež 55lětny pomocnik na wobchad kedźbowaše. Jako pomocnik zaso na pomału jěducu kuču skoči, so wón wobsuny a padny. Při tym so ćežko zrani, tak zo dyrbjachu jeho z helikopterom k lěkarskemu zastaranju do chorownje transportować.

Šulerjo w krajnym sejmje pobyli

pjatk, 15. meje 2015 spisane wot:

9. lětnik Ralbičanskeje Serbskeje wyšeje šule je sej njedawno do Drježdźan dojěł, zo by Sakski krajny sejm wopytał. Tam mějachmy krótke, ale zajimawe wodźenje po domje, při čimž wjele noweho zhonichmy. Nětko na přikład wěmy, zo wopřija dźěłowy čas politikarja wob tydźeń něhdźe 60 hodźin.

Mějachmy zbožo, zo wotměwaše so ru­nje za čas našeho wopyta tak mje­nowany plenum. Smědźachmy horcym diskusijam připosłuchać a druhdy so dźi­wach­my, kak politikarjo při diskusijach mjez sobu wobchadźachu.

Po 45 mjeńšinach přihladowanja mějachmy termin z knjezom Alojsom Mikławškom, kiž je zapósłanc Sakskeho krajneho sejma na lisćinje CDU. Připadnje zetkachmy a popowědachmy skrótka z kultusowej ministerku Brunhild Kurth. Naš wučer Achim Mič, kiž je naš wopyt organizował, je ministerce hordźe ruku dał. Alojs Mikławšk přeprosy našu rjadownju na słódny lód do kafeterije w krajnym sejmje.

Napřećiwnaj kandidataj nastupitaj

srjeda, 13. meje 2015 spisane wot:

Pančicy-Kukow (SN/MWj). W štyrjoch z pjeć gmejnow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe – w Pančicach-Kukowje su hakle loni wjesnjanostu wolili – nastupi 7. junija šěsć kandidatow k wólbam wjesnjanosty. Jich je zhromadny wólbny wuběrk zarjadniskeho zwjazka pod nawodom jeho předsydy Alfonsa Ryćerja wčera wobkrućił. W dwěmaj gmejnomaj změja jenož jeničkeho kandidata. Dokelž w Chrósćicach dotalny wjesnjanosta Maćij Brycka hižo njenastupi, steji drje tam přichodnje wot CDU namje­towany Marko Kliman na čole komuny. W Ralbicach-Róžeńće kandiduje dotalny wjesnjanosta Hubertus Ryćer. Tež jeho je gmejnska skupina CDU namjetowała.

K wólbam Hamorskeho wjesnjanosty nastupi 7. junija za CDU Achim Junker. Wot lěta 1990 hač do 2009 bě wón w te­hdyšej Klětnjanskej gmejnje gmejnski radźi­ćel a wot 1999 naměstnik wjesnjanosty. Wot 2009 přisłuša wón Hamorskej gmejnskej radźe a je tam wot 2010 tohorunja naměstnik wjesnjanosty.

„Chcu swoje nazhonjenja zapřijeć a zna­ju nadawki a wužadanja“, praji tepjenski monter. We Wolešnicy (Klein Oelsa) bydli wón na třistronskim statoku swojeho pradźěda. W bliskim Klětnom je do šule chodźił. Tam je krótko do přewróta sobu za zachowanje wsy před bruni­c­u wojował a kaž dźiw začuwał, zo su swój zaměr docpěli.

Jako wjesnjanosta chcył 55lětny wobydlerjam bliski być. „Wjesne rady nje­trjebaja jenož prawo słyšenja, ale tež swójski budget“, měni Junker. Nimo toho chcył wón stajne blido předewzaćelow wutworić, zo móhli sej prašenja hospodarskeho wuwića w gmejnje lěpje do­rěčeć. „Wón je přeswědčeny, zo trjeba Hamors­ka gmejna dołhodobny koncept za čas po brunicy.“

Dźěći bórze zaso zaćahnu

srjeda, 13. meje 2015 spisane wot:

Přetwar a wutwar Brězowskeje pěstowarnje je lětsa najwažniše předewzaće Dźěwinskeje gmejny. Hač do kónca junija­ ma wobšěrny projekt wotzamknjeny być.

Brězowka (AK/SN). Dźěła za pře- a wu­twar Brězowskeje pěstowarnje „Baćonjace hnězdo“, kotrejež nošer je Dźěwinska gmejna, so nachileja. „Přitwar tuchwilu wobmjetuja. 19. meje maja so róšty wot­twarić. Tydźeń na to póńdźe z wonkownymi připrawami dale“, rozłoži zamołwita sobudźěłaćerka za twarstwo Slepjanskeho zarjadniskeho zjednoćenstwa Annett­ Dreißig na zašłym posedźenju gmejnskeje rady. Nutřka w přitwarje kładu špundowanje, po swjatkach zatwarja tepjenje a elektroinstalaciju. W starym dźě­lu­ kładu nětko kachlicy, nimo toho su tam poslednje dźěła na tepjenju, pře­wětrjenju a sanitarnych připrawach na rjedźe. Dotalny zachod su přetwarili, tak zo nasta tam přidatna rumnosć.

Z hoberskim puzzlom w Kamjencu

srjeda, 13. meje 2015 spisane wot:
Wulki mozaikowy wobraz twjerdźizny Königstein, wobstejacy z 25 000 legoklockow, budźe wot 23. do 25. meje w elementariju Kamjenskeho Muzeja zapadneje Łužicy widźeć. Na nim zwobraznjeny je kapitan Clemens před wulkej kanonu. Z wobrazom wabja za swoju nowu trajnu wustajeńcu, w kotrejž prěni raz w zwisowacej formje 800lětne stawizny Königsteina předstajeja. W Kamjencu budu dźěći ze staršimi wobrazy z legoklockow zestajeć móc, při čimž wulosuja mjez wobdźělnikami swójbne lisćiki za wopyt twjerdźizny. Akcija wotměje so na wšitkich dnjach wot 10 do 18 hodź. Při zestajenju wobrazow pomha kapitan Clemens, kiž budźe jako wosobina na městnje. Twjerdźizna Königstein je kóžde lěto na Božim spěću rjany cil wulěta za cyłu swójbu abo jeno za muži. Foto: Sebastian Thiel

Krótkopowěsće (13.05.15)

srjeda, 13. meje 2015 spisane wot:

Kongres FUEN w Grjekskej

Budyšin/Komotini. Z mjeńšinowymi wikami zahaji so dźensa wječor lětuši kongres Federalistiskeje unije narodnych mjeńšin w zapadotrakiskim měsće Komotiniju (Grjekska). Ze stron Domowiny wobdźěla so předsyda Dawid Statnik, William Janhoefer, Ludmila Kowarjec jako zastupjerka Pawka kaž tež jednaćel a wiceprezident FUEN Bjarnat Cyž.

Šesćo chcedźa do radnicy

Budyšin. K wólbam Budyskeho měšćanosty nastupi šěsć kandidatow. Měšćanski wólbny wuběrk je wčera wob­krućił, zo smědźa so Alexander Ahrens, Matthias Knaak, dr. Andreas Haase, Mike Hauschild, Andreas Thronicker a Jörg Urban k wólbam stajić. Za zastojnstwo Budyskeho krajneho rady kandidujetaj tuchwilny krajny rada Michael Harig (CDU) a Jens Bitzka za Zwjazka 90/Zelenych.

Start za busy přesunjeny

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND