Dobre poradźenje

štwórtk, 04. oktobera 2018 spisane wot:
Domowina, sakska serbska rada a Załožba za serbski lud su wutoru w Pančicach-Kukowje nowy rjad zarjadowanjow zahajili. Serbski wječork so wón mjenuje, a z rozmołwami na wšelakich městnach we Łužicy chcedźa gremije wuslědźić, hdźe wšitko běži, hdźe klaca a z čim njejsu ludźo spokojom. Zdobom chce Domowina zwisk k bazy polěpšić a skrućić. Wutorny zazběh je so wočiwidnje poradźił. Přede­wšěm młodostni, mjez nimi tež tajcy, kotřiž Domowinje njepřisłušeja, chwalachu sej składnosć, swoje měnjenje zwuraznić směć a zo su słyšani. Tež ja mam postupowanje za dobre, trěbne a wažne. Z prawom pak so wjacori prašeja, čehodla njeje třěšny zwjazk hižo dawno z tym započał? Wšako sej mnozy hižo dlěje lěpši zwisk k bazy žadaja. Kritizować drje je lochko, zarjadowanje zaměrnje a prawidłownje zwoprawdźeć, pak je spore dźěło. Přeju tuž přichodnym tajkim Serbskim wječorkam dobre poradźenje. Janek Wowčer

Hotuja so na klětuši mały jubilej

wutora, 02. oktobera 2018 spisane wot:
Z dwurěčnymi kemšemi, kotrež wobrubichu mjez druhim Rowniske glosy, zaha­jichu njedźelu na Rownjanskim Njepilic statoku 19. dworowy swjedźeń. Runočasnje wotmě so dwurěčna dźěćaca Boža słužba. Při wulkotnym nazymskim wjedrje poskićachu wopytowarjam připołdnju a popołdnju tójšto kulinariskich wosebitosćow. Najpožadaniši wšak bě burski chlěb, kotryž je pjekarski mišter Helmut Čamar w swojej, z drjewom tepjenej pjecy pjekł. Wo hudźbne wobrubjenje staraše so mjez druhim Rownjanska šalmajowa kapała. Wona budźe tež klětu na 20. dworowym swjedźenju pódla, kaž předwčerawšim rěkaše. Foto: Jost Schmidtchen

Z naprašnikom mnohich docpěć

štwórtk, 27. septembera 2018 spisane wot:

Budyšin (kl/SN). Wo móžnych kandidatach do rady Załožby za serbski lud we wólbnej periodźe 2019–2023 je předsydstwo Domowinskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ wčera w Serbskim domje w Budyšinje wuradźowało. Hač do 1. no­wembra maja so namjety zapodać, tak chcedźa na oktoberskim posedźenje doskónčnje wo župnym namjeće rozsudźić.

Čłonojo předsydstwa dorozumichu so nastupajo naprašnik skupinam a towarstwam Domowiny. Kak hodźał so na­­naj­lěpje rozdźělić, zo bychu prawje wjele sobu­stawow docpěli? Wuzběhnychu móž­nosć naprašnik w interneće wupjelnić.

Składnostnje 750. měšćanskeho ju­bileja Wojerec podachu so na župnym wulěće po slědach serbskich stawiznow města a zeznachu aktualnu situaciju Serbow we a wokoło Wojerec. W tym zwisku rozjimachu, dalokož je so zaměr jězby, poskitk měć za wšitkich zajimowanych Serbow, tež spjelnił.

Přichodne zarjadowanje župy budźe swójbne popołdnjo 27. oktobra w Pawołskej šuli w Rakecach. Zhromadnje ze šulu so zarjadowanje, kiž započina so w 15 hodź., přihotuje.

Předsyda Domowiny Dawid Statnik a referent za kulturne naležnosće a wukraj Clemens Škoda staj so wčera w Senaće parlamenta Čěskeje republiki w Praze senatorej Jaromírej Jermářej (naprawo) za jeho spomóžne dźěło za Serbow a serbsko-čěsku wuměnu dźakowałoj. Jermář w lětušim kole senatskich wólbow znowa njekandiduje. Přitomny bě tež předsyda Towarstwa přećelow Łužicy (SPL) Lukaš Novosad. Na to staj so zastupjerjej Domowiny w Serbskim seminarje zetkałoj z něhdyšim čěskim generalnym konsulom w Drježdźanach Jiříjom Kudělu, kotryž nětko w Praze dźěła. Woběmaj staj serbskeho dudaka, dźakne ­wopismo a knihu jako mały dar přepodałoj. Foto: Clemens Škoda

Online-naprašnik so hišće dliji

srjeda, 26. septembera 2018 spisane wot:

Budyšin (SN). Wid čłonow serbskich towarstwow a zwjazkow pod třěchu třěš­neho zwjazka a zwonka njeho na swójske skutkowanje chce Domowina z naprašowanja zhonić, kotrež tuchwilu přewjedźe. Nimo ćišćaneho naprašnika a tajkeho ja­ko­ PDF-dataja, kotraž steji na internetnej stronje Domowiny www.domowina.de za indiwiduelne wućišćenje k dispoziciji, prócuje so zamołwity wuběrk za zjawnostne a lobbyjowe dźěło Domowiny tež wo online-naprašnik. Tutón projekt přewodźaca agentura z Lipska programěruje. Někotrych wudospołnjenjow dla njeje online-naprašnik w interneće hišće přistupny.

Myto Domowiny třom wosobam

srjeda, 26. septembera 2018 spisane wot:

Budyšin (SN/at). Hnydom dwaj lawreataj lětušeho Myta Domowiny resp. Myta Domowiny za dorost je Budyska župa „Jan Arnošt Smoler“ namjetowała. Wjelelětnu předsydku ­Domowinskeje skupiny Baćoń/Haslow Hilžu Mehrowu počesća z najwyšim wuznamjenjenjom třěšneho zwjazka runje tak kaž Bjarnata Rjentša z Choćebuza a rejwansku pedagogowku Alenu Kubankovu z Budyšina.

Nad Mytom Domowiny za dorost smě­tej so wjeselić skupinje Berlinska dró­ha, namjet Budyskeje župy, a Deyzidox, wot Kamjenskeje župy podaty.

Čestne znamješko Domowiny 2018 spožča Resi Lotrinje z Hochoze, Sybili Bertra­mowej z Kózleho, Doris Heincowej ze Žylowa, Danielej Wjenkej ze Smjer­dźaceje, Pětrej Korjeńkej z Pančic-Kukowa, Milanej Hrabalej z Warnoćic, Cyrilej Pjechej z Berlina, Lucianej Kaulfürstej z Budyšina, Janej Wawrikej z Chrósćic a Lukašej Novosadej z Prahi.

Mjena počesćenych je mytowanski wuběrk Domowiny dźensa wozjewił. Wuznamjenjenske zarjadowanje budźe pjatk, dnja 5. oktobra, w Budyskim Serbskim domje.

Čestne čłonstwo Janej Bukej

póndźela, 24. septembera 2018 spisane wot:

Zwjazk serbskich wuměłcow je na hłow­nej zhromadźiznje swoje wustaw­ki změnił a wo přichodźe towar­stwa wuradźował.

Folklorny ansambl wo dorost wabi

pjatk, 21. septembera 2018 spisane wot:

Chrósćicy (SN). Zo by rejowanska skupina Serbskeho folklorneho ansambla Wu­dwor dale wobstała, pytaja tež lětsa zaso dorost. Jutře, 22. septembra, přewjedu w Chróšćanskej wjacezaměrowej hali „Jednota“ w 15 hodź. mału dźěłarničku. Wsitcy zajimcy w starobje 5. do 7. lětnika su wutrobnje přeprošeni.

Kaž Lucija Smolic z wjednistwa tradiciskeho kulturneho ćělesa zdźěli, chcedźa zajimcam towarstwo předstajić. Po tym budźe proba ze sćoplenjom a wšelakimi rejemi z choreografom. Přizamknje so zhromadny wječor z małym přikuskom a rozmołwu. Njech sej kóždy sportowu drastu sobu přinjese.

Pawk z dźěłom spokojom

srjeda, 19. septembera 2018 spisane wot:

Budyšin (ap/SN). Serbske młodźinske towarstwo Pawk je minjenu sobotu w Budyskim Serbskim domje swoju lětušu hłownu zhromadźiznu přewjedło. Na dnjowym porjedźe steješe nimo rozprawy dźěławosće tež přiwzaće nowych čłonow. „Wjeselimy so nad kóždym, kiž Pawkej přistupi a ma lóšt, za serbsku młodźinu skutkować“, witaše předsydka Franciska Grajcarekec pjeć nowych sobustawow.

Slědowachu rozprawy wo projektach. Hižo na lońšej zhromadźiznje běchu so na to dojednali, so lětsa hłownje na to koncentrować, čłonow wabić a zhromadnosć towarstwa skrućić. Tak běchu ćežišća – nimo kóždolětnych wjerškow, kaž stej to „Nócny wolejbul“ a kooperacija ze Serbskim gymnazijom Budyšin „Studenća pomhaja šulerjam“ – interne kwartalne zetkanja. Wuzběhnyli su dale projekt „Z Pawkom na Roskilde-festiwal“, wu­měnu młodych Serbow z młodostnymi narodneje mjeńšiny Danow w Němskej na hudźbnym festiwalu w Danskej. Pozitiwneho wothłosa dla je termin tež klětu zaso zaplanowany.

Rejwanska skupina Smjerdźaca na wukrajnej wuprawje była

Do južnoameriskeho kraja Peru podachu so srjedź awgusta čłonki a čłonojo Serbskeje rejwanskeje skupiny Smjerdźaca zhromadnje z muzikantami wokoło Budyšana Tomasza Nawki. Cyłkownje 29 sobustawow kulturneho ćělesa wobdźěli so na tamnišim mjezynarodnym rejwanskim festiwalu „Festidanza Arequipa“.

Prěnja stacija Smjerdźečanow bě Lima, hłowne město Peruwa. W stolicy přebywachu woni dwaj dnjej a tworjachu sej prěnje zaćišće wo cuzym a njeznatym kraju. Tak njewobhladachu sej jenož najrjeńše a jara zajimawe kućiki města, ale mějachu tohorunja składnosć, sej noze w Pacifiskim oceanje wochłódnić. Dalokož móžno spytachu tež z domoródnymi wo tamnišim kraju a kulturje so rozmołwjeć, štož pak wukopa so bórze jako chětro komplikowane. Wšako nańdźechu lědma ludźi, kotřiž jendźelšćinu wob- knježachu.

nawěšk

nowostki LND