Přewšo rjane hodźinki dožiwi nimale 20 wopytowarjow wčera na Hodźijskej farskej zahrodźe. Tamniša Bjesada bě na serbski spěwny wječor přeprosyła a witaše na njón nimo swójskich tohorunja čłonow Rakečanskeje Bjesady. Při miłym wjedrje zanje­sechu sej tójšto serbskich ludowych pěsnjow kaž tež kěrlušej. Cyły čas knježeše jara dobra nalada. Foto: SN/Maćij Bulank

W Danskej dobyli

wutora, 26. junija 2018 spisane wot:

Knievsberg (HA/SN). Delegacija Domowinjanow a dalšich Serbow z Delnjeje Łuži­cy je minjeny kónc tydźenja w Danskej była. Woni sćěhowachu přeprošenje Zwjazka němskich Sewjeroschleswigčanow, kiž zastupuje nimale 15 000 přisłušnikow němskeje mjeńšiny w Danskej.

Delnjołužičenjo wobdźělichu so na wulkim swjedźenju na Knievsbergu blisko města Apenrade, kóžde lěto naj­wjetšim zetkanju němskich wobydlerjow w Danskej. Sportowy wjeršk kónca tydźenja bě koparska hra mjez mustwomaj Němcow w Danskej a Serbskich balokoparjow. Partiju před něhdźe 300 přihladowarjemi je loni załožene delnjoserbske mustwo 6:1 dobyło. Na turněrje na małym polu wubědźi sej wone ze šěsć hrajerjemi druhe městno, runje tak tež delnjołužiska trójka w beachvolleyballowym turněrje.

Na wšelake wašnje su hosćo z Delnjeje Łužicy, mjez nimi žony a holcy w serbskej narodnej drasće, na swjedźenju swoju rěč a kulturu reprezentowali. We wobłuku swojeho programa wopytachu němsku šulu w Tønderu, zo bychu so ze šul­stwom w Danskej a wosebje z tym zeznajomili, kak tam dźěći němčinu wu­knu a němske tradicije pěstuja.

Witaja rozsud

srjeda, 20. junija 2018 spisane wot:

Wojerecy (SN/JaW). Prezidij Zwjazko­we­ho předsydstwa Domowiny je wčera we Wojerecach njedawne słyšenje k serbskim naležnosćam w Drježdźanskim krajnym sejmje wuhódnoćił.

Kaž předsyda Do­mowiny Dawid Statnik zdźěli, je słyšenje zmóžniło, wo po­łoženju Serbow zjawnje rozprawjeć. „Naprašowanja pokazachu, zo je połoženje serbskeho ludu aktualna tema we wšěch frakcijach krajneho sejma­“, Statnik pisa. Dalše zarjadowanja by sej Domowina wuraznje přała. „Wšako je to nowa forma transparentneje demokratije.“ Čło­nojo prezidija witaja toho­runja rozsud, při krajnym sejmje serbski napis připrawić. Wočakuja pak, zo budźe napis po wulkosći a pismje runja němskemu.

Wuznaće k rěči a wěrje było

póndźela, 18. junija 2018 spisane wot:

Jedyn z wjerškow serbskeho nabožneho žiwjenja we Wojerowskim regionje je kóžde lěto Serbski ewangelski domi­zniski dźeń. Wčera swjećachu jón z wjele hosćimi w Blunju.

Bluń (AK/SN). Serbski ewangelski domi­zniski dźeń we Wojerowskim regionje je kruta tradicija. „To je nam jasne wu­znaće k rěči, kulturje, domiznje a wěrje, štož měli swojim dźěćom dale sposrědkować“, podšmórny wjesnjanosta gmejny Halštrowska Hola Dietmar Koark wčera na 11. serbskim ewangelskim domizniskim dnju w Blunju. „Dajće nam wobchować, štož hišće mamy“, Koark wopytowarjow na­mołwi.

Swačina na pólnej mjezy raz hinaša

srjeda, 13. junija 2018 spisane wot:

Židźino (UH/SN). Jónu wob lěto přeprosy Židźinske drastowe towarstwo k swačinje na pólnej mjezy. Minjenu njedźelu bě to mjeztym hižo 23. tajke zarjadowanje. Najebać horce wjedro je wjele wopytowarjow na swjedźenišćo přišło. Tam poskićachu kaž stajnje twaroh z lanym wolijom a šmałcowe pomazki. K zazběhej zaspěwa Židźinski chór, a tón poda hižo mały wuhlad na swoje 32. spěwanje pod měrowym dubom, kotrež wotměje so 27. junija w 19 hodź.

Kontrowersa kaž tež konsens

pjatk, 08. junija 2018 spisane wot:

Zwjazk serbskich wuměłcow je wčera na druhe rozmołwne koło rjadu trac­Tare přeprosył. Ćežišćo bě w Ludowym nakładnistwje Domowina wušły kriminalny roman Lubiny Hajduk-Veljkovićoweje „Módre buny“.

Rěčne rumy spěchować

štwórtk, 07. junija 2018 spisane wot:

Budyšin (kl/SN). Čłonojo předsydstwa župy „Jan Arnošt Smoler“ Budyšin su na swojim wčerawšim posedźenju dopřihotowali dźeń wotewrjenych duri w Domje Měrćina Nowaka-Njechorńskeho, kotryž budźe sobotu. Wot 14 do 17 hodź. budźetaj dom kaž tež ateljej molerja Měrćina Nowaka w Njechornju přistupnej.

Dalši poskitk předewšěm młodym swójbam je zajimawe pućowanje z Hrodźišća do Njechornja. Woteńć chcedźa w 14 hodź. při rowje Měrćina Nowaka. W domje samym poskića potom wodźenja, čitanja a wu­šiwanje po motiwach serbskeho wuměłca. Domowinska skupina Worcyn stara so wo ćělne derjeměće hosći. Ći, kotřiž nimaja awto a chcedźa so z Budyšina do Njechornja podać, njech so w regionalnym běrowje za taksijowy serwis přizjewja.

Dale diskutowachu čłonojo wčera wo kandidatach za Myto a Čestne znamješko Domowiny. Hač do kónca junija hodźa so za to hišće namjety zapodać.

Muzej dale we wóčku wobchować

štwórtk, 07. junija 2018 spisane wot:

Chrósćicy (SN/mwe). Kamjenska Domowinska župa „Michał Hórnik“ chce gmejnu Pančicy-Kukow dale zaměrnje při znowawuhotowanju Muzeja Ćišinskeho podpěrać. To je jednohłósne měnjenje čłonow župneho předsydstwa, kotrež schadźowaše so wječor w sydarni Chróšćanskeje gmejny. Nimo noweho zaměstnjenja muzeja dyrbitej wobhospodarjenje městnosće kaž tež personalne wobsadźenje rjadowanej być. Planowane je k tomu bórzomne zetkanje předsydy Domowiny Dawida Statnika z wjesnjanostu Markusom Kreuzom (CDU). „W nošerstwje Pančičanskeje komuny je muzej w dobrych rukach“, kaž rěkaše. Z roz­risanjemi pak njeměli předołho čakać, wšako steji dowolowy čas před durjemi.“

1. meje započa Iniciatiwa za demokratisce legitimowane zastupnistwo Serbski sejm swój sydomdypkowy plan wo narodnym wozrodźenju zeskutkownjeć. Prěni dypk su prawólby serbskeho parlamenta. Na Krabatowym swjedźenju w Čornym Chołmcu je nawoda wólbneho wuběrka dr. Hagen Domaška wólbnu namołwu wozjewił. Wólbny porjad zepěra so hłownje na tón wólbow braniborskeje Rady za naležnosće Serbow z lěta 2014. Serbske Nowiny dadźa tu přehlad, na čo měli wolerjo a kandidatow namjetowace cyłki dźiwać.

u Kajke budu to wólby?

Serbski sejm ma so w listowych wólbach wolić, druha forma wotuma njeje předwidźana.

u Maja wone zakonski zakład?

Ně, iniciatiwa za legitimowane ludowe zastupnistwo Serbow wobhladuje je jako wuraz samopostajowanja. Kaž piše, su jej statoprawnicy wobkrućili, zo so wólby zakonjam a wustawje njespřećiwjeja.

u Hdy so wólby wotměja?

Wólbna doba kónči so sobotu, 3. nowembra 2018, w 10 hodź. Hač do toho termina maja wólbne podłožki registrowanych wolerjow – wólbny lisćik a hłosowanski lisćik – w jednaćelni być.

Za 22lětnu Chróšćanku Hańžku Wjeselic bě srjedź apryla w klubje Nukničanskeje baraki přewjedźeny literarno-hudźbny wječork wulkotna wěc. Sama dósta składnosć, na nim swoje hišće njewo­zjewjene literarne płody přednjesć. „Je derje, zo je sej naš klub předewzał, tajke zetkanja přichodnje dale přewjesć“, ­zwurazni swětłowłosata přećelna młoda žona.

Jeje literarnej prozowej tekstaj „Twoja doba“ a „Dźiwy“ z filozofiskim wobsahom, z lyriskim wopisanjom přirody a žiwjenja stej mjez přitomnymi młodostnymi zajim a wobdźiwanje zbudźiłoj. „Sym so jara radowała. Zetkanje je mje pohonjało so dale z tworjenjom prozowych a lyriskich tekstow zaběrać, swoje dopóznaća a začuća zwuraznjeć a je dale posrědkować.“ Serbowce je wažne, zo so młodźi ludźo z literarnym žiwjenjom rozestajeja, so tak wupruwuja. Tak chce wona tež k wužiwanju swobodneho časa na wysokim niwowje přinošować a serbsku rěč, jeje rjanosć a bohaty słowoskład přećelkam a přećelam wuwědomić a spřistupnić.

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND