Wo wuznamje reformacije zhonili

póndźela, 11. decembera 2017 spisane wot:

Minjeny pjatk móžeše městopředsyda towarstwa Bratrowstwo nimale 40 čłonow na hłownu zhromadźiznu na Bosćanowej žurli Kulowskeje fary witać.

Sulšecy (aha/SN). Zhromadnje „Wótčenaš“ spěwajo spominachu na zemrětych w rozprawniskej dobje. Předsydka Sonja Hrjehorjowa gratulowaše čłonam ke kulowatym narodninam z małym darom. Mjez jubilarami bě čestny předsyda dr. Pětr Brězan, kiž bě 85ćiny woswjećił.

Wo dźěławosći chóra Bratrowstwa ze 26 čłonami a dirigentom Frankom Čórlichom móžeše Jan Čěpic rjec, zo je spěwny cyłk w minjenym lěće 16 wustupow měł. Z toho su dwanaće Božich mšow wobrubili, při čimž tworjachu primicne kemše měšnika Floriana Mróza w juniju wusahowacy wjeršk. Připóznaće žnějachu tež w Chrósćicach, spěwajo tam sobu Pasion, a w awgusće wuhotowachu z chórom Meja lětni koncert. Čěpic młodostnych namołwi, so chórej přizamknyć, a poda wuhlad na klětu.

Wjelelětnym čłonam gratulowali

pjatk, 08. decembera 2017 spisane wot:

Budyska župa je wčera Moniku Justec, Ernu Wincarjowu, Rejzu Hazynu, Klawsa Pětrenca, Měrćina Krawca, Měrćina Wornarja a Hinca Cušku počesćiła. Wšitcy sedmjo su dlěje hač sydom lětdźesatkow z čłonom Domowiny.

Budyšin (LTh/SN). Wjednistwo Budyskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ je na wčerawšej adwentničce na žurli Budyskeho Serbskeho domu, kotraž bě zdobom hłowna zhromadźizna, swojim čłonam za aktiwne skutkowanje w běhu lěta dźakowało a zdobom wšěm składnosć dało, mjez sobu serbować a sej nazhonjenja kaž tež mysle wuměnjeć.

Po witanju županki Jany Pětroweje rozprawješe regionalna rěčnica Sonja Hrjehorjowa z mnohimi fotami wo lětušich aktiwitach župy, kaž na přikład wo župnym wulěće do Žitawy a do čěskeho Hrádeka nad Nisou a wo swójbnym swjedźenju w Hodźiju. Při skibce wosuška a słódnych poprjančkach słuchachu přitomni wčerana čitanje basnicy Dorotheje Šołćineje a na słuchohru klankodźiwadźelnika Měrćina Krawca.

Witaja wobzamknjenje rady

štwórtk, 07. decembera 2017 spisane wot:

Wojerecy (SN/JaW). Předsydstwo Wojerowskeje župy „Handrij Zejler“ wita wobzamknjenje rady Załožby za serbski lud, přistajić projektoweho managera, kiž ma župy a towarstwa podpěrać. Tak rozmyslowachu na swojim wčerawšim wuradźowanju tež hnydom wo tym, kak móhli managera za swoje předewzaća zapřahnyć, zdźěli rěčnica župy Christina Šołćina.

Rozjimali su wčera we Wojerowskim Domowinskim domje tež plan klětušich projektow. Mjez druhim planunja za 14. junij dźeń wotewrjenych duri na tamnišej ležownosći Domowiny, zo bychu dwurěčnym šulam, pěstowarnjam a towarstwam župy składnosć skićili so předstajić. „Dale budźemy podpěrać wuhotowanje serbskeho domizniskeho dnja, kotryž wotměje so 17. junija w Blunju. A za kónc awgusta planujemy swójbne popołdnjo pola nas w Domowinskim domje“, zjima Christina Šołćina najwažniše projekty lěta 2018.

Europsku iniciatiwu podpisali

štwórtk, 07. decembera 2017 spisane wot:
Nimale 60 čłonow Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow je so wčera w tamnišej Starej hospodźe k swojej adwentničce zetkało. Tradicionelnje je to poslednje zarjadowanje skupinarjow w běhu lěta, na kotrymž su sej k dujerskej hudźbje zhromadnje zaspěwali. Kaž bě so skupinske předsydstwo dojednało, wupołožichu wčera lisćiny, na kotrychž móžachu zajimcy europsku iniciatiwu Minority SafePack podpisać. Jeje zaměry čłon skupiny Clemens Škoda skrótka předstaji. Dohromady 24 wosobow, kaž tule Lucija Žurowa (nalěwo), je składnosć wužiło a ze swojim podpismom žadanja europskich narodnych mjeńšin podpěrało. Foto: Marian Wjeńka

Nowe ideje za wabjenje

srjeda, 06. decembera 2017 spisane wot:
Kak najlěpje za sebje wabić a z čim? Prašenje to, z kotrymž so mnozy kreatiwni rady zaběraja. Na kóncu pak je rozsudne, zo ideje zwoprawdźa. Zwjazk serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow (ZSRP) je to zaso jónu zdokonjał. K swojemu 20lětnemu wobstaću je předsydka Mónika Cyžowa zańdźenu sobotu w Hórkach swojim čłonam přepodała drjewjane připowě­šatko, kotrež předstaja siluetu Budyšina ze serbskorěčnym napisom. Někotři rjemjeslnicy chcedźa sej za swojich sobudźěłaćerjow dalše skazać, jako drje mały ale wosebity dar. Tež zwonka towarstwa chce ZSRP je předawać. Nadźijomnje su pře­dawanišća zwólniwe serbski produkt do swojeho sortimenta přiwzać. Potom hodźi so tež dalši zaměr docpěć. Wšako chcedźa pjenjezy, kotrež tón abo tamny kupc wjace za připowěšatko wuda hač žadane, za rěč spěchowacy projekt wužiwać. A to je dalša dobra ideja. Milenka Rječcyna

Rjemjeslnicy zhromadnje rězali

póndźela, 04. decembera 2017 spisane wot:
Swoje 20lětne wobstaće je sobotu Zwjazk serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow swjećił. Prjedy hač so jeho čłonojo pola Šołćic w Hórkach k tomule jubilejej zetkachu, mějachu Sćěpan Dej, Marko Ryćer, Jan Wjesela, Pětr Šołta, Volkmar Šołta, Marcel­ Hoza a Ferdinand Rječka (wotlěwa) ruce połne dźěła, zo bychu kulinariske słódnosće ze swinjorězanja spřihotowali. Foto: Feliks Haza

Zachowuje serbski duch

štwórtk, 30. nowembera 2017 spisane wot:

Hižo wot młodych lět skutkuje wona w Spalowskej Domowinskej skupinje – Carola Holdtowa. We wobkrućenju k spožčenju Čestneho znamješka Domowiny Wojerowska župa piše, zo je dźěło Spalowčanki nastupajo přihot wjesnych swjedźenjow a dalšich kulturnych zarjadowanjow njeparujomne, kaž su to na přikład camprowanje, stajenje a mjetanje meje, jěchanje po šćernišću a kermuša. To pak njeje jeničke polo, na kotrymž so Spalowčanka we Wojerowskej župje za serbskosć angažuje. Stajnje je zwólniwa župne projekty a akcije na dobro Serbow sobu organizować a je tohorunja přewodźeć. Kaž zastupnicy župy wobkrućichu, je tež jeje zasłužba, zo maja w Spalach aktiwnu Domowinsku skupinu.

Přećiwo wustawowym principam

srjeda, 29. nowembera 2017 spisane wot:

Njebjelčicy/Budyšin (SN/JaW). Towarstwo Smy z.t. – iniciatiwa za serbske ludowe zastupnistwo Serbski sejm – sej dale žada, zo ma Załožba za serbski lud prawólby do serbskeho sejma financować. To wuchadźa ze zjawneho lista, z kotrymž je so towarstwo spočatk tydźenja na jednotliwych čłonow rady Załožby za serbski lud krótko do jutřišeho nazymskeho wuradźowanja w Budyšinje wobroćiło. Tam dźě chcedźa mjez druhim klětuši etat załožby wobzamknyć.

Z podawanjom njeličomnych argumentow a z nadběhami na tuchwilu w politice sylnje připóznate zastupnistwo Serbow – Domowinu – prócuja so čłonojo towarstwa Smy z.t. w spisu, kotryž redakciji SN předleži, wo přizwolenje srědkow ze stron załožby, zo njetrjebali prawólby přestorkować. W awgusće bě towarstwo załožbje próstwu wo spěchowanje we wobjimje 350 000 eurow zapodało. Wo tym w lisće žana konkretna rěč njeje, jeničce to, zo je „trěbny financny ramik wotwisny wot woprawdźiteho wólbneho wobdźělenja. ... By-li stat ze swojimi wobydlerskimi zarjadami pomhał, móhli jón na jenož někotre dźesaćitysacy eurow znižić.“

Kaž do lěsa wołaš ...

srjeda, 29. nowembera 2017 spisane wot:
Štóž wjele rěči abo wjele pisa, tomu často scyła wědome njeje, što z mnóstwom swojich słowow adresatej přicpěwa. Krótko a jadriwje so zwuraznić je woprawdźite wuměłstwo. To pak dyrbiš zwjetša hakle nawuknyć, dokelž njeje ći tajke něšto přinarodźene. A su tež ludźo mjez nami, kotrymž su – tak so znajmjeńša zdawa – adresaća smorže. Zjawny list iniciatiwy Serbski sejm radźićelam Załožby za serbski lud je za to aktualny přikład. Štóž sej mysli, radźićelow na tajke wašnje zdobyć móc, zo bychu srědki za financowanje prawólbow Serbskeho parlamenta přewostajili, tón drje je w hinašim swěće žiwy. Jasne wuprajenja, čehodla iniciatiwa kotru konkretnu pod­pěru wot załožby wočakuje, podarmo pytaš. Čitaš kanonadu žadanjow. Ta pak skerje wottraša a stare předsudki wožiwja. „Kaž do lěsa wołaš, tajki je wothłós“, rěka přisłowo. Hač su spisarjo zjawneho lista na to myslili? Axel Arlt

Ma spomóžny wliw na ludźi

pjatk, 24. nowembera 2017 spisane wot:

Hižo před pjeć lětdźesatkami běše wón jako šuler-serbšćinar do Domowiny zastupił – Hartmut Škoda z Wósporka. Wón pochadźa ze Škodźic młyna na Běłej Horje. A mjeztym wón tež dobre třiceći lět Wósporski zawod Schkade Landhandel nawjeduje.

Wot časa młodosće wustupuje Hartmut Škoda jako wědomy Serb. Tak spyta stajnje serbske zwiski nawjazować a podpěruje prócu wo serbskosć w regionje. Wulka zepěra bě Škoda Domowinje, jako je sobu pomha staršich regiona přeswědčić swoje dźěći na wučbu serbšćiny słać. Swojeje pozicije jako­ předewzaćel a zdobom jako wědomje wustupowacy Serb ma wón spomóžny wliw na ludźi we a wokoło Wósporka. Wopyty serbskich zarjadowanjow, kaž nalětnje a nazymske koncerty, zarjadowanja w Domje Měrćina Nowaka-Njechorńskeho abo ptači kwas, słušeja ke krutym terminam Wósporčana, rěkaše w lawdaciji Domowiny na lětušim spožčenju Čestneho znamješka.

nawěšk

nowostki LND