Župa dźěłowy plan schwaliła

štwórtk, 14. měrca 2019 spisane wot:

Chrósćicy (KJu/SN). Předsydstwo Kamjenskeje župy „Michał Hórnik“ je wčera w Chróšćanskej gmejnskej sydarni pozitiwnu bilancu lětušeje 9. swójbneje schadźowanki sćahnyło, kotruž běchu minjenu njedźelu zhromadnje z Rěčnym centrumom WITAJ přewjedli. Jara zwjeseleni běchu čłonojo gremija, zo dźěći poskitk rejwanskeje skupiny Łu­žičanki Serbskeho ludoweho ansambla tak derje přijimuja. W zahajenskim pro­gramje dźě bě něhdźe 40 młodych rejwarkow a jedyn rejwar widźeć, kotřiž w Chrósćicach a Budyšinje zwučuja.

Schwaliło je župne předsydstwo wčera tohorunja swój dźěłowy plan za lěto 2019. W nim maja wjacore wjerški předwidźane. Hišće w aprylu chcedźa zhromadnje z wěcywustojnymi hotowarni­čemi zarjadować dźěłarničku na temu „Serbska narodna­ drasta“. Wěnować chcedźa so při tym wosebje hotowanju družki. Dale planuje gremij za 1. september ku­błansku jězbu do čěskich Hejnic. Spočatk oktobra chcedźa zhromadnje z kapału Con-tact wulke nazymske reje přewjesć. Kapała dźě wobsteji mjeztym hižo dźesać lět.

Přiběrajcy swoju maćeršćinu rěča

srjeda, 13. měrca 2019 spisane wot:

Zwjeselaca to powěsć: Rěčna situacija w Delnjej Łužicy je so w minejnych lětach­ słyšomnje polěpšiła.

Choćebuz (SN/JaW). Staw wobknježenja a nałožowanja serbšćiny w Delnjej Łu­žicy so polěpša. To měni znajmjeńša za­stupowacy jednaćel Domowiny Marcus Końcaŕ. Kaž wón na njedawnej nowi­narskej konferency třěšneho zwjazka w Choćebuskim Serbskim domje rozłoži, dale a wjac młodostnych delnjoserbšćinu wužiwa. „Wobhladaš-li sej ličby rěčnikow powšitkownje, je tak, zo ličba ma­ćernorěčnych delnjoserbšćinarjow bjez­dwěla woteběra. Tych, kotřiž rěč hišće wot doma wobknježa, je dźeń a mjenje, dokelž ći starši raz na prawdu Božu woteńdu“, Końcaŕ wobžaruje.

Žněja dobre wuslědki

srjeda, 13. měrca 2019 spisane wot:
Rěčna situacija w Delnjej Łužicy so polěpša. Dobra to powěsć, kotraž spožča akteram na městnje nowu móc a energiju, na dobro delnjoserbšćiny so zasadźeć. Zdobom mam to za dopokaz, zo je derje wótku jednorje do žita njećisnyć, hdyž raz po planje njeběži, ale so zaměrnje dale prócować. To su w Delnjej Łužicy minjene dźesatki lět činili a dale činja, za čož žněja dobre wuslědki. Wšitko dźě trjeba swój čas! Zo dźeń a wjac młodostnych swoju maćeršćinu abo nawuknjenu delnjoserbšćinu nałožuje, mam za wulce zwjeselace. Politikarjam měło to dopokaz być, zo su so naprawy, kotrež su zdźěla sobu podpěrali, wudanili a – tež naslědnje! – płody njesu. Měli tuž spěchowanje rěče na tymle zakładźe rozšěrić! Wuslědki wšak za to rěča. Nimo toho je wuwiće dopokaz žiwjenskeje wole serbskeho ludu a wole, swoju rěč zachować. Přiliwajmy tuž rostlince delnjoserbšćina, zo by swoje korjenje skrućiła a dale rostła. Janek Wowčer

Budyšin (mkc/SN). Swoju lětušu hłownu zhromadźiznu je serbske wědomostne towarstwo Maćica Serbska sobotu zwjazało z wopominanjom 125. posmjertnin Michała Hórnika při jeho rowje na Mikławšku w Budyšinje, prjedy hač po­dachu so na schadźowanje na žurlu Serbskeho muzeja. Ćežišćo spominanja Ma­ćicy bě wu­směrjene na serbsko-słowjansku zwjazanosć a skutki Hórnika, kotrež hódnoćachu w štyrjoch rěčach: Farar Gerat­ Wornar dopominaše na Michała Hórnika jako posoła Cyrila-Metodskeho ducha mjez Serbami a spěchowarja za­łoženja Baćońskeje wosady. Rěčespytnica dr. Anja Pohončowa ze Serbskeho instituta rysowaše w delnjoserbskej rěči wujednawace prócowanja Hórnika wo spisownu rěč a jeho zwiski do Delnjeje Łu­žicy. Wón je tež prěnje lětniki Pratyje za del­njołužiskich Serbow redigował. Čěski­ slawist Radek Čermák wuzběhny rozdźělne zapołoženje narodnych pró­cowanjow dweju nad Sprjewju w Budy­šinje wotpočowaceju wótčincow – Jana Arnošta Smolerja na Hrodźišku a Michała Hórnika na Mikławšku.

Předstawy hižo dosć wuzrawjene

pjatk, 08. měrca 2019 spisane wot:

Wuměnjenja za idejowe wubědźowanje za sakski fonds „Čiń sobu“ budu 15. měr­ca wozjewjene. Je tuž načasu wo projektach rozmyslować. Předsydstwo župy „Jan Arnošt Smoler“ je to činiło.

Budyšin (kl/SN/at). Poskitk sakskeho knježerstwa, zo wobydlerjo ze swojimi idejemi strukturnu změnu we Łužicy přewodźeja, wabi tež Budysku župu „Jan Arnošt Smoler“. Čłonojo předsydstwa su na swojim wčerawšim posedźenju w Budyšinje spěchowanski program tak mjenowaneho „Sakskeho fondsa Čiń sobu“ (Mitmach-Fonds Sachsen) rozjimali. Rěčeli su dale wo tym, kak měli swójsku próstwu najlěpje sformulować. Zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Hajko Kozel (Lěwica) njeje župnemu předsydstwu wčera jenož wažne pokiwy dał, wón chce cyłkowny proces tež přewodźeć. Rozsudne je, zo so wša próca wudani a zo hodźi so projekt tež po spěchowanskej dobje dale wjesć.

Michała Hórnika počesćili

pjatk, 08. měrca 2019 spisane wot:
Towarstwo Cyrila a Metoda (TCM) je wčera z kemšemi we Worklečanskej kapałce swojeho załožerja, kanonika Michała Hórnika, k 125. posmjertninam počesćiło. Hnydom k zahajenju přednošowaše Lucija Kuškec (nalěwo) wo žiwjenju Hórnika, kotryž bě 22. februara 1894 w Budyšinje zemrěł. Předsyda TCM Jurij Špitank wěnowaše so w swojim přednošku wuznamnemu serbskemu duchownemu 19. lětstotka jako załožerjej towarstwa a časopisa Katolski Posoł. Dźensa su tež we Worklečanskej šuli na Hórnika spominali. Wšako nosy tamniše kubłanišćo mjeno „Michał Hórnik“, runje tak kaž Kamjenska Domowinska župa. Foto: Feliks Haza

Podpěru přilubili

pjatk, 08. měrca 2019 spisane wot:

Miłoraz (SN). Wjesna zhromadnosć Miłoraza je pačena. Wšitcy nochcedźa Wochožanskeje brunicoweje jamy dla wjes wopušćić. To zhonichu zastupjerjo Serbskeho sejma na njedawnej rozmołwje ze znjeměrnjenymi wjesnjanami. W nowinskej zdźělence sejmarjo dźensa in­formuja, zo podpěruja tych Miłoražanow, kotřiž poćežowanja brunicoweje jamy­ w susod­stwje wjace dlěje njewutraja a sej nowu a měrnu domiznu žadaja. Ale tež tym, kotřiž chcedźa we wsy wostać, je Serbski sejm pomoc signalizował. Pod wobstejnosćemi, zo je kónc wudobywanja brunicy wotwidźomny a wuznam alter­natiwnych wobnowjomnych energijow přiběra, potrjeba towaršnosće za milinu z brunicy dale woteběra. „Wuswojenje tuž trěbne njeje a njeda so přesadźić“, rěka w zdźělence. Předewzaće LEAG njeměło ludźi dale pod ćišć stajeć, wšako njejsu dojednanja wo brunicowym planje za Miłoraz hišće wotzamknjene.

Předwidźiwje myslić

pjatk, 08. měrca 2019 spisane wot:
Budyska župa „Jan Arnošt Smoler“ dołho njewaha. Cyle nawopak. Strukturna změna we Łužicy je jeje čłonam wažna tema. A tak chcedźa spěchowanske srědki Sakskeje wužiwać. Derje tuž, zo chcedźa z konkretnym namjetom narěčeć „Sakski fonds Čiń sobu“. Projektowy manager měł serbske žiwjenje w Malešanskej gmejnje zaso sylnić. Wšako wone w tamnišej kónčinje woteběra, tež hdyž tam bydlacy Serbja mnohe aktiwity wuwiwaja. Snano móhł projektowy manager wuwić pućowansku šćežku, kotraž wjedźe po schowanych drohoćinkach gmejny, mjez druhim k wuměłstwowemu ateljejej a wódnej wěži w Barće abo k Plusnikečanskemu Čertowemu kamjenjej, wo kotrehož dalewobstaće Serbja kaž Němcy wojuja. Wćipna sym na to, hač a hdyž, kotre ideje su čłonojo župy za managera wuwili, što wot tajkeje wosoby wočakuja. Samozrozum­liwje měł to Serb być. Kak hewak chcył za wozrodźenje­ serbskeje rěče a kultury wabić? Milenka Rječcyna

Chcedźa wustawki zwjazka wobnowić

srjeda, 06. měrca 2019 spisane wot:

Strukturna změna a kubłanje w srjedźišću

Choćebuz (SN/JaW). Strukturna změna we Łužicy a serbskorěčne kubłanje budźetej ćežišći lětušeje 19. hłowneje zhromadźizny Domowiny, kotraž wotměje so 30. měrca w Chróšćanskej „Jednoće“. To připowědźi předsyda Domowiny Dawid Statnik wčera na nowinarskej konferency w Choćebuskim Serbskim domje.

Domowinski zarjad liči z cyłkownje 190 delegatami na zhromadźiznje. Kaž zastupowacy jednaćel Domowiny Marcus Końcaŕ rozłoži, smě kóžde třěšnemu zwjazkej přisłušace towarstwo, njewotwisnje wot wulkosće, třoch delegatow na hłownu zhromadźiznu pósłać. „Na kóžde 50 čłonow jim dalšeho delegata přizwolimy. Tuž pojědźe na přikład župa Delnja Łužica, kotraž ma něhdźe 2 250 čłonow, z 48 delegatami do Chrósćic.“ Přeprosyli su sej na „hłownu“ wjacorych čestnych hosći. Swoje wobdźělenje připowědźili su hižo sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU), zapósłanc Němskeho zwjazkoweho sejma Klaus-Peter Schulze (SPD) a społnomócnjeny zwjazkoweho knježerstwa za wusydlencow a narodne mjeńšiny dr. Bernd Fabritius.

Ertnje abo pisomnje?

srjeda, 06. měrca 2019 spisane wot:
Domowina hotuje so na hłownu zhromadźiznu. Njeje to žana wólbna, tuž změja po informacijach předsydy Dawida Statnika wjac chwile so „wobsahowym dypkam“ skutkowanja třěšneho zwjazka wěnować. To mam za dobre a trěbne. Jako sej podłožki k hłownej zhromadźiznje, kotrež wčera žurnalistam na nowinskej konferency w Choćebuskim Serbskim domje rozdźělichu, přečitach, pak mi napadny, zo drje budźe so předsyda w swojej rozprawje „dźěławosći třěšneho zwjazka, aktualnym a nowym politiskim wužadanjam a aktiwitam čłonskich cyłkow“ přiwobroćić, dalše informacije mjez druhim wo dźěle župow a towarstwow podadźa delegatam jenož pisomnje w mapje. Škoda, wšako mnohich runje dźěło na bazy zajimuje. A přednjesena rozprawa – njeje-li předołha – wostanje lěpje a dlěje w pomjatku. Prašam so mjenujcy, kelko delegatow sej pisomnje podate informacije woprawdźe přečita. Janek Wowčer

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND