Předsydstwo skonstituowane

štwórtk, 09. apryla 2015 spisane wot:

Hłownej zhromadźiznje stej nimo. Nastork­ župneje „hłowneje“ w Budy­šinje tworješe zakład wobzamknjenja na „hłownej“ w Haslowje tydźenjej po tym­. Nětko słuša wša kedźbnosć zaso nadawkam župneho dźěłoweho plana.

Budyšin (kl/SN). Nowe předsydstwo župy „Jan Arnošt Smoler“ je so na swojim wčerawšim posedźenju w Budyskim Serbskim domje skonstituowało. Gremijej přisłuša sydom wosobow.

Na prěnim wuradźowanju w nowej zesta­wje wuhódnoćichu swoju župnu hłownu w Budyšinje kaž tež hłownu zhromadźiznu Domowiny w Haslowje. Wot Budyskeje župy iniciěrowanemu wobzamknjenju za pawšalne spěchowanje župow běštej so Kamjenska a Wojerowska přizamknyłoj. Zhromadne stejišćo su tak na hłownej zhromadźiznje třěšneho zwjazka přednjesli, a delegaća je wobzamknychu. Žadanje wo pawšalne spěchowanje župow po­srědkowachu po tym čłonam rady Załožby za serbski lud.

Angažowana rěčna asistentka chóra

srjeda, 08. apryla 2015 spisane wot:

Jako delegatka Towarstwa k spěchowanju serbskeho kulturneho centruma w Berlinje je so Katrin Urbanscyna na njedawnej hłownej zhromadźiznje Domowiny wobdźěliła. Tónle mandat je 55lětna Berlinjanka rady sćěhowała, přetož angažement za serbsku kulturu jeje žiwjenje mjeztym bytostnje postaja. Prawidłownje wobdźěla so wona tež za Serbskim blidom w stolicy Němskeje, jako Delnjoserbowka. Powołanje wučerki za jendźelšćinu, němčinu a předstajace hraće njesmě absolwentka Choćebuskeje Serbskeje rozšěrjeneje wyšeje šule, dźensnišeho Delnjoserbskeho gymnazija, a bywša wukonowa sportowča strowotnych přičin dla bohužel hižo wukonjeć.

Pawčinu wožiwić

štwórtk, 02. apryla 2015 spisane wot:
Budyšin (SN/MiR). Serbske młodźinske towarstwo Pawk chce z digitalnym časopisom Pawčina sylnišo na sebje a swoje aktiwity skedźbnjeć. Wona złožuje so wobsahowje a po wuhotowanju na ně­hdy w njestajnych wotstawkach ćišćany časopis pod samsnym titlom. Digitalne wudaće informuje wo serbskim žiwjenju, wosebje z wobłuka młodźiny. W internetnej prezentaciji http://pawcina.blogspot.de/, kotraž so nětko online testuje, zhonja zajimcy wo turněrje Pokerserb 2015 spočatk měrca w Radworskej wo­hnjowobornej gratowni. Dale móža so wo tym wobhonić, zo staj Michał Kral a Franciska Grajcarekec towarstwo Pawk zastupowałoj na hłownej zhromadźiznje Domowiny. Zdobom posrědkuje Pawčina podłožki, kotrež tam wobjednachu, a dźěl livestreama ze zarjadowanja. Po­data je tež pokazka na program „Domowina 2025“, kotryž bu z wjetšinu hłosow wobzamknjeny. Wšitke zalinkowane strony hodźa so wužiwać. Podate su tohorunja fota z mjenowanych a dalšich zarjadowanjow, mjez druhim z jutrowneho seminara MENS, kotryž so jutře w rumunskim měsće Tulcea zakónči.

Dokumentujemy wobzamknjenja

srjeda, 01. apryla 2015 spisane wot:

Delegaća 17. hłowneje zhromadźizny wobzamknychu štyri předmjety:

Rezolucija

k wotzamknjenju noweho financneho zrěčenja wo spěchowanju Załožby ­za serbski lud

Na namjet etatoweho wuběrka zwjazkoweho sejma a poćahujo so na koaliciskej zrěčeni sakskeho a braniborskeho knježerstwa ma so nowe financne zrěčenje wo spěchowanju Załožby za serbski lud, płaćiwe wot lěta 2016, wobzamknyć. Delegaća 17. hłowneje zhromadźizny wo­čakuja spěšne dojednanja w zwisku z tuchwilnymi jednanjemi mjez zwjazkowym knježerstwom a krajnymaj knježerstwomaj nastupajo wotzamknjenje noweho financ­neho zrěčenja.

Z tutym rjadowanjom ma so zaručić, zo wšitke přez Załožbu za serbski lud spěchowane serbske institucije wostanu a zo so zakonska garantija wo zachowanju a wuwiwanju serbskeje rěče a kultury po pro­tokolowej noticy čo. 14 zjednoćenskeho zrěčenja na zakładźe statnoprawniskeho dojednanja dodźerži.

Třěšny zwjazk je kóždy čas k rozmołwje zwólniwy
Rozprawjamy wo 17. hłownej zhromadźiznje Domowiny 28. měrca 2015 w Haslowje

Domowina je so w zašłych 25 lětach pozi­tiwnje wuwiła. Tole je jedne ze zwěsćenjow jeje předsydy Dawida Statnika, kotrež sposrědkowa wón 95 delegatam na 17. hłownej zhromadźiznje třěšneho zwjazka minjenu sobotu w Haslowje. W sydom hłownych dypkach rysowaše Statnik tak pozitiwne wuwiće a poda tež wuhlady do přichodneho skutkowanja zwjazka, kotrež měło po jeho słowach „w znamjenju šěrokeho dialoga stać“.

Kubłanje centralny wobsah

Přihotuja wustajeńcu w Biskopicach

srjeda, 01. apryla 2015 spisane wot:

Zwjazk serbskich wuměłcow hotuje so hižo nětko na projekty lěta 2016. Zdobom­ prócuje so wo přetwar a wobnowjenje­ Muzeja Ćišinskeho.

Budyšin (AW/SN). Zwjazk serbskich wuměłcow (ZSW) přihotuje zhromadnje z městom Biskopicy reprezentatiwnu přehladku pod dźěłowym hesłom „Molerstwo, grafika, plastika – wuměłče z Łužicy wustajeja“. Wona budźe klětu wot 20. meje do 31. julija w Biskopičanskej galeriji Carla Lohsy widźeć. Dalši dźěl wustajeńcy pokazaja na žurli radnicy města.

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND